Harangszó, 1939

1939-01-01 / 1. szám

Alapította: KAPI BÉLA 1910-bra. Laptulajdonos: Dunántúli Luther-8zövetség. Megjelenik minden vasárnap. Ingyen «natléklat tané* alatt kéthétánként a KIS HARANQSZÚ. Beolvadt lapok : 1935-ben a Jöjjetek énhozzám 1938-ban a felvidéki Luther. 3ó. évfolyam. <§30 január i. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS KÉPES NÉPLAP. Erős vár a ml Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha 6 velünk, ki ellenünk? Az Or a ml oltalmunkl í. szám. A Harangsió szerk ess tó-kiadóhiTatala GYŐR II., Petöfi-tér 2. Előfizetési ára : negyedévre 1 P 28 fillér, telévre 2 P 4'i fillér, egy évre 4 P »0 fillér. Csoportos küldéssel 10 %-os kedvezmény. Amerikába egész évre 2 dollár; az utódállamokba negyedévre 1 P 60 fillér. Postacsekkszámla : 30,526. Evangélikus keresztyén ember az esztendőt Isten tyázában végzi és Isten búzában kezúi! isten neoében!. Q .Harangszó elindul a Telvidékre! Könnyes szemmel, boldogságtól kigyulladt arccal, megáll evangéli­kus házak küszö­bén s áldó szóval csendesen meg­kérdezi : Smlé* keztek-e még a régi Karang- szóra? Smlékeztek-o arra, hogy 2Q évvel ezelőtt, a Harangszó el­indulásakor, se­regestül álltatok olvasóink tábo­rába s velünk egy nagy lelki csalá* dot alkottatok ? Smlékezfek-e, ; hogy esztendő­kön át egy kenyé­ren éltünk, egy imádságot mondtunk, egy megpróbál­tatásban roskadlunk össze, egy reménységben biztunk, egy álmot álmodtunk? Vérzett a szívünk, mikor Trianon kiszakított titeket boldog lelki közösségünkből 1 §s most boldogan örvendezünk, hogy újból meg* kopogtathatja házatok és szivetek ajtaját a régi Harangszó. 9sten nevében jövünk! Tudjátok meg, hogy nem a magunk, b.an:m 3«t«n dolgában járunk. Nem pénzeteket keressük, hanem színeteket. Nem magunkat ajánljuk, hanem azt az Sgyeílent, kit ólomkafonáshad- seregünkkelszol- gálni akarunk! Tcgadjatokhá- zatokba színe­sen! Ajándékoz­zatok meg bizal­matokkal s színe­tek szereteténel! .Hálánál gon­dolunk a felnidé- ki enangélikus* ság áldott mun­kát négzett nép­lapjára : a Cut* h e r r e, annak kínáló szerkesz­tőjére : Vargha W Sándor lelkész­re, hűséges mun­katársaira és lelkes olnasótáborára. Köszönjük nekik, hog? a becsületes munkánál magasra emelt lobogót a mi kezünkbe adják át és ránk bízzák a felnidéki enan­gélikus néplap munkájának folytatását. Köszönjük öt éni hűséges munkájukat, mellyel izzóná tették ottani testcéreink enangélikus öntudatát, kitartóná egyházhűségét, acélossá hitüket és reménysé­güket. 3Ttunkájuk néres könnyel és nerejtékkel öntözött drága magnetés nőit. 9me, megért és összegyűjtött kénéit 9*t«n után az ő becsületes munkájuknak köszönjük

Next

/
Thumbnails
Contents