Harangszó, 1938

1938-01-02 / 1. szám

2$. évíoíyaffl. 1938. január 2. 1. szám. Alapítom: K A P 1 BÉLA 191 o-ban. Laptulaj (Ionos: Dunántúli luthir-8zövitiég. Magjalanlk mindin vatirnip. Inp*n mai léklat tini« alatt télhtuniint ■ KIS HARAN08ZÓ. 1935-ben beolvadt lap a Jöjjetek énhozzám. Poatacsekkazájnla 30.520 Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha 6 velünk, ki ellenünk? Az Ur a ml oltalmunkl A HasaagoO ■zerkeastökiadóhi ratals GYŐR D., PetőB-tOr a. Előfizetési ára: negyedévre I P 28 fillér, félévre 2 P 4o fillér egy évre 4 P 80 fillér. Csoportos küldéssel 10 °/o-08 kedvezmény. Amerikába egész évre 2 dollár; az utódállamokba negyedévre l P SO fillér Áldott ujeszlendőt! =■ >a»s»aaa»a»aaiaiaM»iaiaaaiaiaa»iaiai»aa»aiaiaeaiaiaaa»»»»i-»« Istenben bízom egyedül! Az Isten az én erősségem, őbenne bízom én. Paizsom nekem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én Jdvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól. Sámuel második könyve 22, 3. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Bizodalmamat nem földi emberbe vetem, se ma­gamba, — tulajdon erőmbe, javaimba, kegyessé­gembe, vagy egyéb képességembe. Jól megfon­tolt bizodalmamat földi, vagy égi teremtmény he­lyett egyesegyedül a láthatatlan, felfoghatatlan egy Istenbe vetem, ki az eget-földet teremtette s egyedül mindenek felett-való. Viszont nem esem kétségbe az ördög valamennyi hadának gonoszságán sem, mert az én Istenem mindezeknél feljebb-való. Nem kevésbbé hinnék benne akkor is, ha minden ember elhagyna, üldözne. Akkor is, ha szegény, értetlen, tudatlan, meg­vetett lennék s mindenben szükséget látnék. Az se ki­sebbíti hitemet, hogy bűnös vagyok. Mert a hitem fö­léje szárnyal mindennek; annak is, ami van, annak is ami — nincs: bűnnek, erénynek, hogy mindeneken túl csak Istenen csüngjön, ahogy az első parancsolat sürgeti. Csodajelet sem kívánok tőle, hogy kísértsem Őt. egészen ráhagyom, hogy meddig akar késni és nem szabok eléje se célt se időt, se eszközt, se módot, ha­nem mindezt önkéntes, igazi hittel akaratára bízom. Ha egyszer mindenható, mi fogyatkozásom lehet, hogy megadni, megtenni ne tudná?! Ha ég-föld te­remtője s mindenek Ura, ki árthat nékem?! Hogyne válnék javamra minden, mikor javamat akarja az, aki­nek engedelmes alattvalója minden?! Isten, tehát tudja, hogy’ cselekedjék legjavamra. S mert Atya is, mindezt meg is teszi szíves örömest. Mivel pedig én ebben semmit sem kételkedem, hanem teljes bizodalmamat vetem belé, bizonnyal gyermeke vagyok, szolgája és örököse s lészen nékem az ér? hitem szerint. Dr. Luther Márton. Újév tűnt fel, ui reménység 7 öltse be a szíveket. Távozz tőlünk messze kétség, kincs hatalmad már neked. Isten, oh mi Istenünk, Szent Fiad s Te vagy velünk, * Túl a síron lesz jövendőnk, Örökös, szép ujesztendőnk. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is! Mit jelent ez? Felelet: Istennek jóságos és kegyes akarata teljesül ugyan a mi kérésünk nélkül is, de mi azt kérjük ebben az imádságban, hogy közöttünk is teljesüljön. Mi képen történik ez? Felelet: Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és aka­ratot, mely az ő nevét megszentelni és országát hoz­zánk jönni nem engedi, amilyen az ördögnek, a világ­nak és saját testünknek akarata. Ellenben minket megerősít és szilárdan megtart az ő Igéjében és a hit­ben életünk végéig. Ez az ö kegyes és jóságos aka­rata. (Kis Káté.) * * * A mennyben teljesül az Isten akarata. Ott enge­delmesség, békesség és boldogság honol. Ott csak olyan lények élhetnek: az angyalok és üdvözült lel­kek — akik teljesen alávetették magokat az Isten akaratának. Mint Nehemiás k. 9, 6. versében olvassuk: „Te vagy egyedül az Úr ... és az égnek serege előtted borul le‘‘, vagy a 103. zsoltár 20. v.-ben: „Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét.“ Ha te a mennyek országának tagja akarsz lenni, meg kell tanulnod már itt a földi lét iskolájában az engedelmességet, másként a mennybe soha be nem juthatsz. „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram!, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát!“ (Mt. 7, 21.). Ez természetes. Isten nem tűrheti, hogy valaki közvet­len környezetében lázadást szítson vagy forradalmat csináljon. A Sátánt azért taszította ki a mennyből, mert elleneszegült akaratának (II. Pé. 2, 4.)/ Az Üdvözítő úgy jelent meg a földön, mint az ég

Next

/
Thumbnails
Contents