Harangszó, 1925

1925-01-04 / 1. szám

Alapított* KAPI BÉLA 1910-ben. XVI. évfolyam. 1925. január 4. Laptulajdonos: a Dániáiul Lntlier-SzlWetsíg. As Ora/ágoa I.other-RzÖTet- aég hivatalon lapja. Kéziratok, elólizotésl dijak ós reklámidők a HARANGSZÓ szorkesztó- ktadohtvatalAnak Bsentgotthárdra (Vasrm.) küldendők. Hlöfizetést elfogad minden «Tang. leiké«« és tanító. Usgjolenlk minőén vasárnap. ^Jmmjuuu^uuaégben ör rendezők, a háborúságban tűrök, úiörgésbcn állhatatosak legyetek. Szarkai ztó-kl adóhivatal : SZENTOOTTHÁRD. Vssvármegye. A „HABANBSZO“ előllietésl ára: a harmadik negyedévre 16.000 korona. Csoportos küld. 15.000 K. Iiatkor-Sidretégf tagoknak 10°/o-os kedvezmény. Amerikába egész évre 2 dollár; az utódállamokba a III. negyedre 90.000 K. A .Harangsió* terjeszté­sére befolyt adományokból szórványban lakó híveink­nek Ingyenpéldányokat küldünk. I. szám. Újév. Irta: Dr. Scholtz Oszkár. Emberi dolog, hogy az új esz­tendő hajnalán új tervek, új gon­dolatok biborfényében gyönyörkö­dünk. Az ó év estéjén még a töre- delem perceit éljük1;’ de mihelyt éjfélt üt az óra, a lelki gyötrelme­ket pajzán vidámság váltja fel s virradatkor már derűs reménységek pázsitját tapossuk. Tüdőnket az új esztendő hozta új eszméknek, új céltüzéseknek ózonával telítjük, abban a biztos tudatban, hogy meggyötört bensőnk egészsége, lel­künk egyensúlya őrökre helyreáll. És én nem tudok s nem is aka­rok újat mondani. Nem tudok,' mert tudom azt, hogy sok szép terv és magasztos gondolat, mely egykor az újdonság varázsfényének csillogásában hódí­tott híveket, — legott elhalványult, feledésbe merült, mihelyt az ünnepi hangulat, — melyben a gondolat megfogamzott — véget ért és szüpke hétköznapoknak adott helyet. De nem is akarok újat mondani, mert akarom azt, hogy olvasóink igazi evangélikusok, a régi, kipró­bált értékeket megbecsülő keresz­tyének legyenek. Lám Krisztus urunk, azután Pál apostol, Ágoston, majd Luther — micsoda őserejíi időjelzői az embe­riségnek. Az ő feltűnésük is egy- egy reményteljes — századokra terjedő — új esztendejét jelentette a keresztyénsógnek s az ő nagy­ságuk, erejük és sikereik titka nem új eszméknek, nem tetszetős, meg­lepő gondolatoknak kitermelésében, hanem egyetlenegy, évezredes ősi értéknek, a hit erejének felszínre hozatalában rejlett. Nem minden értékes, — ami új; de nem minden értéktelen, ami régi. Szükséges ezt hangsúlyozni ma, nem egyszer, de százszor, mert közéletünk orvosai, a régi kipróbált háziszerekről ineg-megfeledkeznek. Változnak az idők, változnak az emberek, változnak még — mond­ják — az országhatárok is; — s még sem változik meg semmi, ha e földi élet egyetlen értéke: Isten­be vetett gyermeki bizodalmunk változatlan marad. Nem új gondolatokra, új pro- grammpontokra van szükségünk ebben az új esztendőben, hanem egyesegyedül a lélek megújulására, az emberi lélek televénvébe évez­redek előtt begyökerezletett cse­metének, az élő hit gyümölcsfájának virágba borulására. Evangélikus keresztyének köré­ben — kiknek egész élete bűnbánat kell, hogy legyen — az újév is egyedül a hit megújulásának, a belső újjászületésnek ünnepe lehet. És legyünk nyugodtak: mentői súlyosabb, nemesebb veretű a mi régi irásfánk, — apáink erős hite, — annál gazdagabb lesz az új esz­tendő kincseskamrája. Az uj esztendő azért a hitnek esztendeje legyen. Legyen a mi hitünk most már valóban élő hit, olyan, amelyik cselekszik, alkot, teremt és hódít. Az evangéliumnak uj erőforrásokra, uj emberekre, sőt uj intézményekre is szüksége van; de a hatalmára támaszkodó hit csak régi erejével teremthet újat. „Mentsd meg önmagadat, hogy megmented nemzetedet.“ Kapi Béla püspök előadása a középosztály anyagi és erkölcsi válságáról. Magas színvonalú előadást ren­dezett a régi képviselő ház üléster­mében az elmúlt év december 17-én az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, amelynek előadássorozatát állan­dóan nagyszámú és előkelő közön­ség látogatja amikor is Wolff Károly elnöki megnyitó szavai után Kapi Béla püspök tartotta meg előadását Az erkölcsi válság és a középosztály címmel. A középosztály kérdését oly mó­don tárgyalta, hogy mindenek előtt a középosztály nemzeti hivatását és jelentőségét állapította meg. Szerinte e középosztály jelenti a nemzet gerincét és hivatása a nem­zet életében elsőrangú. Életével, gondolkodásával, jellemével kifeje­zője a nemzet egyéniségének. Ki­felé reprezentálja a nemzetet. Be­felé a nemzet társadalmának leg­munkásabb és legáldozatosabb ré­tege. Az összes kulturális, szociá­lis, humanitárius munka a közép- osztály vállán pihen. Rendkívül érdekesen világította meg Kapi püspök, hogyan tölt be a közép- osztály társadalmi és történelmi kiegyenlítő hivatást. Az arisztok­ratákkal szemben a középosztály a kötelességteljesítés arisztokratiz­musát képviseli. Az arisztokratiz­mus konzervativizmusa helyett tör­ténelmi hagyományok konzerva­tivizmusában megnyilatkozó arisz­tokratizmust erősíti. A középosztály nemzetért való munkára neveli azt az arisztokrata társadalmi osztályt, mely nem lehet családi sírboltok címertartója, hanem a magyar jö­vendő munkás héroszának kell lennie. Lefelé a középosztály a szellemi munka demokratizmusát Olvassuk és terjesszük a Harangszót!

Next

/
Thumbnails
Contents