Harangszó, 1924

1924-01-01 / 1. szám

XV. évfolyam 1924. január I I. szám. Alapította KAPI BÉI. 1910-bon. Laptulajdonos: a Danäntöli Linur-SzöntstD. Az Orazágoi Luther-Szövet- hég hivatalon lapja. Kéziratok, előfizetési díjak és reklamációk a HARANGSZÓ szerkesztő- kiadóhivatalának Bzentgotthérdra (Vasvm.) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító. Bterkesztó kiadóhivatal: SZFNTOOTTHÁRD, Vaavármegye. k „HAEANflKZO“ eliflxeUal ira: negyedévre 5000 korona. Megszállt területre 6000 K. Luther-MzSvetégt tagoknak 10°/o-oa kedvezmény. Amerikába küldve előfize­tési ára egész évre 1 dollár. Egyes szám ára 450 korona. Ha élünk, az Urnale élünk; ha meghalunk, az Urnák halunk meg. Azért aleár éljünk, akár haljunk, az Űréi vagyunk. sieoJelealk minden vasárnap Hl A .Harangozó* terjesztí- sáre befolyt adományokból azórványban lakó híveink­nek ingyenpéldányokat küldünk. .. fftaai CljeszteriZ^d/y .'S Ez az esztendő is betegágyon találja nemzetünket, népünket. Ve­lünk együtt Európának majdnem valamennyi országát. Egyeseknek jóléte csak kirivó háttér, amelyről annál jobban és hallhatóbban kiált felénk az általános nyomorúság, az anyagi és szellemi lezüllés nap- ról-napra sokasodó jele. A tavalyi esztendő nemhogy lélekzethez ha­gyott volna jutni bennünket, inkább fokozta bajainkat. A javulás kilátásai nem mutal- koznak. Európa civilizációja egy hatalmas örvénybe sodródott, amelynek elnyelő tölcsére még min­dig előttünk tátogatja torkát. Nekünk nem feladatunk, hogy a nagy nyavalyának politikai és gazdasági részével foglalkozzunk. Különben is az a meggyőződésünk, hogy helyzetünknek politikai és gazdasági oldalai a sajtó révén a közérdeklődésben tálon túl előtérbe nyomultak, jóllehet azok csupán a felszint adják, s a betegség gyökere mélyebben, a lelkekben van. Európának baja a szellemi csőd. A lelkekben összegyülemlett méreganyag tört utat magának a világháborúban, a forradalmakban, a békeszerződésekben, s mindab­ban az apokaliptikus csapásban, amelytől „az ég csillagai a földre hullának, iniképen a figefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.“ Az isteni akarat és parancsolat ellen lázadó fegyelmezetlen lélek fékevesztett szenvedélyeinek hódol, a tisztátalan lélek földhöz verte az emberi gőgöt és elbizakodottságot, új és félelmetes szolgaság vette kezdetét, amelynek igája sem nem könnyű, sem nem gyönyörűséges. ől a szolgaságból, ebből a ulásból nem államférfiak, nem "némzetgazdászok, sem pénzügyi tekintélyek mentenek meg bennün­ket, hanem egyedül az, akinek ha­talom adatott bűnön, halálon és ördögön: az Úr Jézus Krisztus. Amazok csak pepecselni, csak erő- telen varázsigéket mormolni tud­nak. Normális időkben talán el­hitethetik, hogy ők irányítanak, vezetnek, alkotnak. De „mikor a fundamentomok is elrontattak“, a- mikor világtörténelmi korszakot szülő és ölő viharok tombolnak, ki­csoda reméli akkor üdvét gyökerei­ben reszkető fától, repedező kő­sziklától. Nap, hold, csillagok el­sötétülnek, lehullanak, vájjon az olajmécs megmarad-e? Hatalmasabb erő, nagyobb vilá­gosság kell nekünk. A lelkeknek csak egy gyógyítója van. A Szent­lélek. A bűnnek csak egy legyőzője. Istennek Szentje. A nyugtalanok­nak csak egy nyugodalma. A gond­viselő Isten. Ebbe a gyarló, tévelygő, sor­vadó világba Keresztelő Jánosnak és a Jézus Krisztusnak felhívását kell belekiáltanunk: Térjetek meg! Szabadítsátok meg szemeiteket a hályogtól, amely akadályozza a tiszta meglátását annak, hogy nincs nagyobb érték ezen a világon, mint a lélek, mindegyikünknek a maga lelke. Ennek a léleknek pedig nin­csen nagyobb kötelessége, mint az Isten imádása. Az Isten igaz imá- dására pedig senki más nem vezet el, mint a Jézus Krisztus. Az Isten az első kőtáblára az Isten iránti kötelességeket írta. A másodikra a felebarátaink iránti kötelességeket. Az első nagy pa­rancsolat Isten szeretetéről szól, a második szól a felebarát szerete­téről. Ezt a sorrendet megváltoz­tatni, vagy az első táblát össze­törve, csak a másodikat érvényes­nek tartani végzetes tévedés. Sem­miféle szociális kultúra és karita­tív ténykedés nem segít rajtunk. Csak az igaz kultusz, Istennek igaz tisztelete. Ha az üdvözítő keresztyén hitet az isteni gondviselés elfogyni en­gedné, akkor semmi kilátásunk nem lehetne egy szebb és boldo­gabb jövőre. De az Anyaszentegy- liázon a poklok kapui sem vehet­nek diadalmat, s az Egyház, miként Noét és családját a bárka, úgy a mi lelkünket is át tudja menteni a világpusztuláson. Olvasóinktól az újév küszöbén a Krisztus érdemeibe való bele- gyökerezést, az Egyházhoz való tántoríthatatlan ragaszkodást ké­rünk. így nyerjük el a békességet és nyugodalmat, így lesz az új­esztendő megáldott. Jövel Uram Jézus ! N. K. Vagy így, vagy úgy! Bangha atya felfedezte Rómát és olaszországi útleírásokat irogat haza. Vannak olyan jók, mint a többi 1.... — hány nullát Írjak utána? — amit előtte irtak és Írni fognak még utána is költői kedélyek. Unásig. Az öreg Nádosy csak úgy adott a fiainak pénzt olaszországi útra, ha megígérték, hogy ettől a fajtájú írástól megkí­mélik. Bangha S. J. atya más tekintetben is meguattá tette magát. A luteránus- és kálvinista szidalmazással. Furcsa kémiai képlettel dolgozik. Az hiszi, két erős malomból mulatságos re­akció fakad. Pedig csak hatványozott unalom I Luther, Wittenberga, Waldensek szidalmazása közben azonban ráér A keresztyén családok legkedveltebb lapja: a Harangszó.

Next

/
Thumbnails
Contents