Harangszó, 1921

1921-01-02 / 1. szám

2. HARANOSZÖ. 1921. január 2. Nem volna-e ideje, hogy életjelt adjunk magunkról ezeknek az otthon­maradt testvéreknek mi távolba sza­kadtak s hogy abból a kultúrából, műveltségből, melynek mi itt Euró­pában s ép mi evangélikus magyarok részesedtünk, juttassunk nekik néhány morzsát?! Soha még magyar ember keleti Turkesztánban nem kereste a magyarság nyomait. Ha az a körösi Csorna Sándor, aki Tibetben kutatott magyar nyomok után, elment volna északabbra Turkesztánba is, aligha­nem a tibeti nyelv szótára helyett a csaggataj török nyelv szótárát adta volna ki. De hát mit tehetnénk az atyafiság fölelevenítésére ? Ha két, három lelkes magyar theo- lógus elmenne oda hittérítőnek! Hit­térítéssel eddig nem foglalkoztunk. Scholtz esperesünk próbálkozott vele; nem volt szerencséje. Egyik pártfo­golja meghalt, mielőtt végzett, a má­sik elment Afrikába, de csakhamar elhagyta állását és német államszol­gálatba lépett. Minek küldjünk mi hit­térítőket az afrikai szerecsenekhez, vagy esetleg emberevőkhöz, mikor testvéreinkhez küldhetünk 1 ? Vannak ám ott már hittérítők svédek, tehát evangélikusok. De elképzelem annak a svéd hittérítőnek a kínját, mikor tanulja azt a török szót. Hogyan ejt­heti azt ki! ? Egy jó nyelvérzékü ma­gyar fíu játszva tanulná meg ezt a rokonnyelvet s nézne s bizalmas lenne az a testvér, mikor tisztán hallana beszélni valakit az ő nyelvén s meg­TÁRCA. A vándor. Egy szomorú naplóból. Irta: Porkoláb István. ........január. Vanna k emberek, akik mindig szo­morút látnak és minden fájdalmat éreznek, néha még azt is, mely a betegnek nem is fáj. A szomorúság látása, fájdalmak átérzése beteggé teszi a jó lelket. A lélek nem húsból van, azért helyette a szív sajog s dobog fel kínzón, fájdalmasan. Igen: a jó lélek a szívet öli meg. Az én szívem is sokszor dobog fullasztóan és zökög, akadozik, mint göröngyös úton a szekér. Hogy ne lássak, ne halljak lélekszomorítót, szív fájdítót, néha elkerülöm az em­bereket és keresem a szabad termé­tudná tőle, hogy ez a valaki távolba szakadt testvér! Valamelyik püspö­künknek a svéd missziói körökkel kellene érintkezésbe lépni ez ügyben s hiszem, hogy akadnának lelkes if­jak, akik erre a misszióra örömmel vállalkoznának s lelkes magyarok, akik e célra szívesen áldoznának. Talán idővel jönne ide Magyaror­szágba turkesztáni ifjú tanulni. S mily szép lenne, ha az egykori buddista karacsong helyett utódaiknak már keresztyén karacsongjuk lenne, a mi közreműködésünkkel is. S amint most tudnak a hazreti Muzáról is (a szent Mózesról), úgy tudnának majd a csöng túra haztetí Jesu padsahimie-ről = a nagy úrról, a szent Jézusról, feje­delmünkről I (Vége.) Újévi fohász. Isten, teremtő és fentartó jóság! Kinek kezében nemzetek jövője: Tekintsd egedből, mint szenved az ország; És nincs, ki szánja, nincs, ki fölsegélje! Hozzád repül fel bús szívünk imája: Óh, küldj egedből szent áldást reája 1 Kárpátok bérce s az alföldi róna, Bitó igáját nyögi eHeninknek ; Testvérek jajja hat el hozzánk róla . . . Jóságos Isten! siralmunkat halld meg! Fohászuk szálljon imánkkal elidbe : Add vissza őket, rabláncukat törd le! Isten! ki büntetsz, hogyha megérdemlőnk, De áldó jobbod fölsegit, ha kérünk: Ne nézd, a múltban ami sokat vétőnk, Te légy jövőben a mi erősségünk! S ki megbünhődött múltat és jövendőt: Óh, hozz e népre boldog újesztendőt! Csajbók Lidiké. szetet, ölén közelebb érzem magam az Istenhez. De hiába: a lelki sze­meket nem lehet befogni s így az én sorsom; mindig szomorút látni. Tavasszal a virágba zsendülő fák alatt úgy tűnik fel, mintha egy bána­tos, könnyes leányarc tekintene reám a fehér virágszirmok közül.. . Bordó­holdas nyári estéken a tilinkó bús szava fájdítja a szívem... A Loreley- haju ősz fel-fel lobbanó pásztortüzei- vel mindig az -aranyhajú Terikét jut­tatja eszembe, aki egy elmúlásra késztő őszi nap hagyott itt örökre... Legjobban szeretem a jégvirágos telet, talán mivel az életem is ilyen: illattalan, mint a hóvirág s úgy eny­híti a téli napsugár, mint déltájon a csak percekre felengedő havat. Ilyen­kor — téli időben — a hegyeket já­rom s a fenyők meséit hallgatom. A fenyők susogása: akár az én sza­vam, mesém: szomorú sóhajtás, nem érti meg senki, ezért vész el a semmibe. A kovács láncai. Élt valamikor Angolországban egy kovács, aki olyan erős volt, hogy a legvastagabb kerékkötő láncot puszta kézzel szét tudta szakítani, amellett ügyes mesterember is volt s testi ereje és ügyessége folytán maga oly lán­cokat készített, amelyek a legnagyobb erőfeszítésnek is ellenállottak. Volt is keletje minden készítményének. Nem csoda, hogy jó módban élt és úri szokásokat vett fel. Egy dolog bán­totta urhatnámságát, hogy nem va­dászhatott. A vadászat akkoriban tisztán az uraság joga volt s a tör­vény halálbüntetést mért az orvva­dászatra. Hiába kért engedélyt, nem adták meg neki. Egyszer felgerjedve benne a vágy, mindjobban égette ez a lelkét, míg végre mégis csak orv­vadászatra adta magát, csakhogy szenvedélyének eleget tehessen. De elérte őt a végzet. Ott fogták el az erdőőrök az erdőben, ép amikor egy szarvast ejtett el. Vétkét nem tagad­hatta és nem is tagadta. Nyugodtan engedte, hogy láncra verjék, még mo­solygott is önmagában, amikor lán­colták, biztos volt benne, hogy a börtönben önmagára hagyva könnyű szerrel szétszakítja majd bilincseit, azután kifesziti az ablak vasrácsát és elmenekül. Börtönbe jövet hozzáfogott terve kiviteléhez, de bármennyire eről­ködött nem tudta a láncokat szétsza­kítani. Megdöbbenve vizsgálja a lán­cokat s kétségbe esve veszi észre, hogy ezeket a láncokat ő maga ké­Tél van. Ottkünt a sikon és a he­gyek között vad vihar jár táncot. Nekem való idő: a vihar tombolása, a hó, a fagy dermedtsége úgytetszik enyhíti a gyulladt, fájó sebeket, jól esik, ha arcom tűként szurkálja az apró hó pihe s vadul belém-belém vág a jeges szél, azért én megyek. Ma is a hegyek közt jártam. Hó fedte síkságon csupasz fákon gub­basztó fekete varjak közt vitt el az útam. A havat kavargató téli szél szomorú nótákkal kisérte a nyomon, daltalan ajakkal fázó madarak bor- zongtak az útszéli bokrokon és kihűlt, vihartépett fészkeik bús árvaságról regéltek. Róluk emberek jutottak eszembe, akik mindig fáznak, dide­regnek, szeretetlenek és társtalanok, mint magányos fa a síkságon, melyet vihar ver, villám sújt, nap süt és nem enyhít meg semmi. Mögöttem zuzmarás fák, befagyott patakok, álló malmok maradoztak el és látásukra

Next

/
Thumbnails
Contents