Harangszó, 1917

1917-01-01 / 1. szám

2 HARANQSZÓ. 1911. január 1. apáink századokig tartó szenvedését s végül a lelki világosság győzelmét, hogy belássuk milyen nagy kincsek­nek kell azoknak lenni, amelyekért a legnemesebb lelkek akartak és tudtak szenvedni, börtönre, gályarabságra menni, vértanusággal meghalni és belássuk, milyen nagy kegyelmi aján­dék az evarigéliom híveként születni, nevelkedni és mindazoknak a kincsek­nek őrzője és sáfára lenni. Aki ezt fel tudja fogni, hálás szívvel ünnepli a reformáció emlékét és háláját tet­tekben is megmutatja. Úgy egyetemes egyházunk, mint egyházkerületeink s egyes gyülekeze­teink évek óta készülnek erre az ün­nepre. Vannak szép terveik; szeret­nék ennek az esztendőnek emlékét valami maradandó alkotással meg­örökíteni. Egyik helyen templom, is­kola, árvaház, diakonissza-otthon, vagy más szeretet-intézmény funda- mentomát rakják le, ha a háború miatt egyelőre nem is kőben, legalább alaptőkékben; másutt általában az egyház anyagi erősítésére és jövőjé­nek biztosítására, vagy az ifjúság gondozására, a lelki élet építésére gyűjtögetnek egyházfentartási, konfir­mációi, vallásos iratok terjesztésére, vagy más hasonló célra szolgáló ala­pokat és alapítványokat. De nem elég, hogy a jubileum csak az egyházaknak, vagy a hivek egy- részének emlékünnepe legyen. Jubi­láljon, vagyis szenteljen örömünnepet kivétel nélkül minden család és min­den szív, még pedig ne csak egy na­pon és ne csak az ünnepen való megjelenésével. Már most, az esztendő kezdetén tegye fel magában mindegyikünk még a gyermekek is, hogy amennyire te­hetségünktől telik, pénzbeli áldozatot is hozzunk egyházunk javára. Mi most élő családok kisebb vagy nagyobb alapítvánnyal Írjuk be ne­vünket egyházunk jóltevői közé. Csak komolyan tegyük fel ez magunkban és komolyan törekedjünk rá, Isten reménységünkön felül hozzá segít a kivitelhez. De még ez sem elég. Legyen jubi­leum az egész esztendő, sőt ettől kezdve egész életünk. Úgy is az az egyik legnagyobb bajunk, hogy nem tudjuk felfogni, mennyit köszönhetünk az evangéliomriak s ezért nem is tu­dunk rajta hálás szivvel örülni s érte és benne örömmel élni, munkálkodni. Ömöljön hát el beszédünkön, maga- viseletünkön minden cselekedetünkön az evangéliom nemes bizalommal tel­jes és másokat is nemesitő, bizalom­mal eltöltő öröme. Most ez a felhívás mintha nemis volna helyén való; sőt a reformáció örömünnepe sem illenék a néhéz idők szenvedéséhez és gyászához! De hogy egyik nem zárja ki a másikat, arra épen a legjobb keresztyének mutattak példát. Mikor az apostolokat a jeruzsálemi tanács megostoroztatia, testük ugyan szenved és nyög a fáj­dalmak alatt, mégis örömmel men­nek el a tanács elől; azon örülnek nagy belső örömmel, hogy Isten mél­tóknak tartja őket arra, hogy Krisz­tusért szenvedhetnek. (Apóst. 5, 41.) Pál apostol a macedóniai keresztyén­ekről azt írja: »hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örö­mük.« (II. Kor. 8, 2 ) S magának a nagy apostolnak egész élete is arról tanúskodik, hogy szenvedhet a test akármennyit, a léleknek örömét senki és serhmi el nem rabolhatja. Mikor a nyomorúság, az üldöztetés és szinte tiportatás olyan nagy rajta, hogy testében Krisztus halálos kínjait érzi, akkor is emelt fővel és emelkedett lélekkel vallja: »Azért nem csügge­dünk ; sőt ha ami külső (test szerint való) emberünk megromol is, a belső (lélek szerint való) mindazáltal nap- ról-napra ujul.« (II. Kor. 4, 8—16.) Az evang. egyház egyik legnagyobb alakja s a legnagyobb prot. árvaház alapitója Francke H. Ágost is, miután Isten hozzá való kegyelméről meg­bizonyosodott ezt a vallomást teszi: »Eltűnt szivemnek minden nyugtalan­sága és szomorúsága és az örömnek egész áradata ömlött lelkembe. Ez volt megtérésem órája .. Ettől kezdve állandóan Isten felé fordultam és nem sokra becsültem a tekintélyt, előme­netelt, gazdagságot, jó napokat . . Ekkor tudtam meg, mi különbség van Isten fiai és a világ között, mert a világ csakhamar elkezdett gyűlölni és üldözni.« Az üldözés annyira ment, hogy lelkészi állásától is megfosztot­ták, de belső örömét el nem vehették és örömmel végzett jó munkáját meg nem gátolhatták. Így legyen ez az esztendő a sok megpróbáltatás között is az isteni kegyelem megismerésének és az említett nagy keresztyénekéhez ha­sonló örömnek esztendeje, sőt min­denhalálig hálásan és munkásán ju­biláló életnek kezdete. Ha a világ ellenünk fordul, mi forduljunk állan­dóan Isten felé; ha külső emberünk megromol, csak belső emberünk újul­jon és épüljön a jóban napról-napra ; ha megostoroztatunk csak az ostor­csapásokban is ismerjük meg Isten szent célra szolgáló kegyelmét, akkor a nyomorúság sok próbái közt is bőséges lesz a mi örömünk. Ha ezt megtesszük, példánk lassanként hoz­zánk tartozóinkat, barátainkat is Isten felé fordítja s lelki örömünk átárad az ő lelkűkbe és életükbe is. Ennél nagyobb kincset nem adhatunk nekik s a világgal sem tehetünk nagyobb jót, mintha Istenhez fordult, evangé- lmi örömet árasztó embereket neve­lünk számára. Rakjunk hát le fundamentomokat a jubileumi esztendőben, de legelőször magunkat és házunkat állítsuk az egyetlen biztos fundamentomra: a Krisztusban nyilván valóvá lett ke­gyelemre ; építsünk, javítsunk kőből való épületeket, de még inkább ma­gunk épüljünk fel mint élő kövek Isten házává; (1. Pét. 2, 5.) Írjuk be nevünket az alapítók arany könyvébe, de még nagyobb gondunk az legyen, hogy az életkönyvéből ki ne marad­junk ; hozzunk áldozatot egyházunk­ért, de legnagyobb és legméltóbb áldozatul szenteljük Istennek megtérő, becsületes munkában eltöltendő, ne- csak evangélikusnak nevezett, hanem valósággal az evangéliomhoz szabott, igaz keresztyén életünket. azm. Búcsúszó. Egyházkerületem bizalma a püspöki állásba emelt s kötelességemmé tette, hogy munkaerőm teljességét hivatá­som betöltésére fordítsam. Ez a kö­rülmény arra kényszerit, hogy az én kedves lapomtól, a Harangszótól meg­váljak. Nem tagadom: nehezemre esik a válás, mert a lapot sok-sok munka, nehéz küzködés, mások szeme előtt nem is látható fáradozás na­gyon hozzáolvasztotta szivemhez. Magasztos feladatait éppen úgy át- érzem, mint mikor első számát állí­tottam össze. Szükségéről is éppen úgy megvagyok győződve, mint mikor először kopogtattam be vele evan­gélikus családjaink ajtaján. De a vá­lásnak meg kell történnie, tehát meg­történik. Szeretettel és hálával búcsúzom. Köszönöm olvasóim táborának kitar­tását, ragaszkodását, sokszor felém csendülő elismerését és biztatását.

Next

/
Thumbnails
Contents