Harangszó, 1916

1916-03-19 / 1. szám

2. HARANGSZÖ. 1916. március 19. juk: akik elpusztultak azok mind­mind a föld halottai. De a próféta írásában néhány vers­sel lejebb igy olvasom tovább: „a te halottaid megelevenednek és holttes­teik fölkelnek.“ (Ezs. 26. 19.) Mi­lyen máskép hangzik: Nem a föld halottairól, hanem az Úr halottairól beszél. Nem vak sötét éjszakát hir­det, hanem a reménység csillagsuga­rával bevilágított megpróbáltatást. Az Úr halottai pedig azok, kik lelkűket megőrizték az ő számára. Nem veszí­tették el legdrágább kincsüket. Hitü­ket, reménységüket Istenbe vetettek, így küzdöttek és igy haltak meg. Utolsó tekintetük ég felé szállt s utolsó sóhajtásuk is Istent kereste. Erejük, reménységük a Megváltó Krisztus volt, ki bűneink bilincsét megoldja s a mennyek kapuját előttünk feltárj a. Ezek az Úr halottai. Ők megelevenednek és holttesteik felkelnek. Boldogoknak nevezi őket az írás, mert „megnyit.- gosznak fáradalmaiktól s az ő csele­kedeteiknek jutalma követi őket.“ Mikor a halai oly nagy aratást tart: vezessük a lelkeket Istenhez, hogy úgy a harctéren küzdők, mint az itt­hon imádkozók lássák és érezzék, hogy a Krisztusba vetett hit teszi őket az Úr halottaivá. Hirdessük a gyászolók­nak a feltámadás és örökélet bizonyos­ságát s mondjuk vigasztalásul a pró­féta szavát: „serkenjetek föl és éne­keljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata s a föld visszaadja az árnyakat l‘ K. B. Küldjünk Húsvéti üzenetet a harctérre és kórházakba! Feléli puwlííi. Irta: Endreffy János. A váróteremben már sok ember szorongott várva a vonat indulását. Szótalan asszonyok néztek maguk elé, látszott rajtuk, hogy gondolataik messze járnak... Tán volt némi össze­függés az ő gondolataik, meg a kö­zött a sok gyűrött, kopott uniformisú baka között, kik előttük álltak a te­rem közepén csendesen beszélgetve. Még nem jelezték a vonat indulását, de azért már többen, elunva a várást a teremben, kifelé indultak a perronra. Az egyik lóca szélén egy idősebb baka ült, talán már népfelkelő. Arcát nem lehet kivenni, mert két kezét össze­kulcsolva egészen előrehajlik az ülés­ben s arccal a 'padlóra tekint. Mel­lette idomtalan, durva fából faragott mankója... A hónaljába illeszkedő félkörre egy zsebkendő volt csavarva, nyilván azért, hogy a rátámaszkodás- nál ne nyomja, hanem puha legyen, így ül a népfölkelő sebesült maga elé bámulva, mozdu'atlanul. De el­unhatta már ő is a hosszas várako­zást, mert lassan szedelőcködni kezd, mankóját hóna alá fogja s lassú bi­cegéssel kifelé indul ő is a perronra. Most szemben lehet látni sárgás-fakó arcát, lelógó fekete bajuszát. Amint elmegy s háttal van, kopott vitorla- vászon tarisznyája ötlik szembe, mely zsúfolva lehet mindenfélével, mert a tartalma szögletekre szétnyomja a sárga vászontarisznya vékony falát. De a tarisznyából kikandikalt valami papirosba csavart fényes dolog, nyil­ván hosszúkás tárgy. Csendes áhítattal nyitnak utat a várakozók a bicegő, mankós honvéd­nek, ki aztán a perronon félig leült az alacsony fakorlátra, várni a vona­tot, hogy a hátán lógó tarisznya ne akadályozza az ülésben, maga elé húzta. Újból elővillant a napfényben a tarisznyából kikandikáló fényes tárgy, papirosba becsavarva. Az ön­kéntelen kíváncsiság közelebb hozott a sebesült honvédhez, úgy öt-hat lé­pésnyire s mintha újságot olvasnék, oda-oda tekintettem a beteg katonára. Most a tarisznyáját kezdte vizsgál- gatni. Kijjebb húzta a papirosba csa­vart tárgyat, félig meddig feltakarta a papirost: most láttam meg, mit őröz oly gondosan benne: egy sár­gára festett fatusú, parafadugós kis pléh puskát, amivel a gyermekek oly szívesen játszadoznak. Gyengéd, meleg hullám fut végig az ember idegpályáin. Óh Istenem, mily fájón kedves érzés ez a gyű­rött, beteg, mankós honvéd azzal a gondosan papirosba csavart pici pléh puskával... Alig merek kinézni rá újságom mö­gül, hogy észre ne vegye a vizsgáló pillantásokat s meg ne zavarjam el­merengő apai érzéseit a pici pléh puskán... Nézegeti, megint kijebb húzza, szerető szemekkel tapogatja végig a szabadságos ajándékot. El is repeszti egy kicsit ujjaival a papirost, hogy jobban lássa a gyerek-puska sárgára festett fa tusát. A beteg honvéd aj­kai körül gyengéd, bágyadt mosoly jelenik meg, melyből azonban oly könnyű kiérezni a szemlélőnek, hogy ez a fáradt mosoly a boldogság mo­solya volt... Hirtelen elkapom tekintetemet, mert a sebesült katona fölnézett. Talán megérezte volna, hogy nézi valaki ? Nem érezte meg, mert utána újból el­merült a kis pléh puska szemléletébe. Istenem, hol járnak ennek a fáradt katonának gondolatai ? Bizonyára ott­hon, hisz haza készül. Szabadságot kaphatott. Felesége, gyermekei vár­ják ölelő karokkal... Kis fia is van, annak viszi a pléh puskát. Hogy fog örülni a háborús ajándéknak... hát még annak, aki hozta I... Oh mily boldog is lesz ő pár óra múlva a ki­állott szenvedések után 1 — Talán ezt érezte, talán erre gondolt a be­teg honvéd, midőn ajka körül megje­lent a gyengéd mosoly ? Most már egész szeretettel nézem a családszerető, figyelmes édes apát. A borzalmak mezeje nem hogy ki­ölte, de tán megnemesítette apai szi­vét... Hisz oly jóságosán, oly sze­retettel tudja elnézni adandó aján­dékát. Most belenyúl tarisznyájába. Egy kisebb papirosba takart tárgyat vesz elő. Eltakarva széles, durva te­nyerébe próbálja megnézni azt is. Kicsit megszakítja a papirost s egy szőke kis babacopf kandikál ki a pa­pirosból. Lánya is van. A copf vé­gébe egész pici kék szallagocska van keresztbe kötve. A beteg honvéd be­takarja a papirossal, hogy más ne lássa. S amint még egy pillanatig kezében tartja a szőke fürtű babát, úgy hallom, mintha a papirosra egy vízcsepp hullott volna felülről, talán nem is az ereszből, hanem a beteg honvéd bágyadt szemeiből. A könny­csepp végiggördült a papiroson s a földön elitta a por. Úgy állt előttem a sebesült katona lelke, mint a nyitott könyv. Apai szive, szenvedése, sebesülése, kis fia, kis leánya, felesége, falusi hajléka ... Még ha elmondta volna is, nem lát­nék többet... Amint a dübörgő vonat berobogott s társai fölsegítették a beteg honvé­det a harmadik osztályba, még egy­szer láthattam kopott tarisznyájából az áruló kis pléh puskát. . . Es úgy éreztem, hogy az újságból sem tud­tam volna szebbet kiolvasni, mint a szőke baba papirosán legördülő apai könnyét a beteg honvédnak... Mit tehetek a Harangszóért? előfizetek rá; előfizetőket gyűjtök; megírom azok címeit, kik talán előfizetnek rá; tehetségem szerint ada­kozom a lap terjeszté­sére.

Next

/
Thumbnails
Contents