Harangszó, 1952 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1952-10-01 / 1. szám

Uj folyam I. 1. Säo Paulo, 1952 október A Brazíliai Református Kersztyén Egyház belkörű közleményei. HARANGSZÓ Boldogok a békességre igyek­vők: mert ők Isten fiainak mon­datnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. — Mt. 5:9-10. * Sokszor és sokféleképpen támadnak aennünket az emberek. Ez nem csak ma van így, nemcsak a múltban volt így, hanem a jövőben is így lesz. Most ne nézzük a támadások okait és tár­gyát, hanem csak azt a tényt, hogy támadnak. Ha jogosan támadnak, ak­kor azért legyen hála az Istennek, hogy ezáltal alkalmat ad hibáink fel­ismerésére. Áldottak legyenek a tá­madók is, akik ez esetben Isten fi­gyelmeztető eszközei. Ha pedig alaptalanul és igazság­talanul támadnak bennünket, akkor legyen hála és dicsőség érte az Istennek, hogy minket erre a próbára méltónak talált. Mert azt mondja Krisztus urunk: Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak tite­ket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örül­jetek és örenvedezzetek, mert a ti ju­talmatok bőséges a Mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is. Ami meg a felekezetek közötti bé­kességet illeti, álljon itt két példa: Az utolsó háború idején egyik ma­gyar hadosztály protestáns lelkésze megsebesült, éppen október 31-e előtt, úgy, hogy szolgálatot végezni nem tu­dott. Ezért a hadosztály róm. kát. lel­késze felkérte a legközelebbi helység­ben lakó református lelkipásztort, hogy ő tartson a hadosztály protes­táns katonái részére istentiszteletet és reformációi emlékünnepélyt... A másik példa: A háború befeje­zése után egyyik nyugatnémetországi evangélikus lapban a felekezeti együttműködés propagálására a követ­kező kis hasonlat jelent meg: „Protestáns — Római katolikus. Eddig a két felekezet úgy visel­­dett egymással szemben, mint ahogy azt a rossz szomszédok szokták: csak durva szitkokat és köveket dobáltak egymásra. Hasonlítsuk ezután egy­azon Ür két virágoskertjéhez, melyek­nek kertészei azon vetélkednek, hogy melyik tud Urának szebb virágokkal kedveskedni! Az evangélikus lap felhívását szóról­­szóra átvette a passaui róm. kait. püs­pökség hivatalos lapja is. Hát csak a halálos veszély, vagy az azt követő ro­mok eltakarítása idején tudnak egy azon Ür gyermekei egymásra találni?! Mi még Isten türelmi idejében élünk. Vigyázzunk, nehogy kihívjuk Isten haragját magunk ellen és ne­­hogy az Űr haragjának vihara legyen kénytelen minket a közös munka vég­zésére egymáshoz sodorni! Lelki téren ne legyen közöttünk szó egymást elválasztó ilyen, vagy amo­lyan felekezeti ügyről! Egyetlen igaz ügy lehet csak: — ez pedig a Krisztus ügye! Ezt pedig nem a valódi, vagy vélt igazunk vé­­delmezésével, hanem egyedül krisz­tusi cselekedettel szolgálhatjuk! A németországi nyomortáborok pro­testáns és római katolikus lelkészei közös nyilatkozatot tettek, hogy nem engednek meg soraik között olyan hangot, mely éket ver magyar és ma­gyar közé! Mi brazíliai magyarok, kö­vessük az ő szép példájukat: Ezzel mutassuk meg, hogy Isten méltó gyer­mekei igyekszünk lenni! Mohai Szabó Béla

Next

/
Thumbnails
Contents