„Ha majd a szellem napvilága…” - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 13. (Debrecen, 1979)

Bevezetés

BEVEZETÉS A Hajdú-Bihar megyei Levéltár 1979-ben jelentette meg „Az iskolán kívüli népművelés a munkások és parasztok körében a két világháború között Hajdú­Bihar megyében" című válogatott dokumentumkötetét. A szakmai körök és a téma iránt érdeklődők igényének megfelelően vettük tervbe az iskolán kívüli népművelés forrásainak a megelőző történelmi korszakból való feltárását, köz­zétételét. E korszak jellemző vonásaként kívánjuk előrebocsátani, hogy az is­kolán kívüli népművelés szervezeti keretei még kialakulatlanok, az egységes ál­lami irányítás hiányzik. Jelen kötetünk 1867-től a Tanácsköztársaság leveréséig dokumentálja megyénk műveltségi színvonalát és a kulturálódás lehetséges esz­közeit nemcsak a munkások és parasztok körében, hanem társadalmunk egé­szében. Vizsgálódásunk körét azért kellett kiterjesztenünk, mivel a munkás­osztály, a parasztság szervezett tevékenysége csak a 90-es években bontakozott ki és az első években szorosan kapcsolódott a polgári egyletekhez, szervezetek­hez, így elmosódott a határ a munkások és parasztok körében, illetve a polgá­rok, kispolgárok körében folyó népművelés között. Kiadványunkban — az elő­ző kötethez hasonlóan — helyet kaptak a megyére vonatkozó levéltári és sajtó anyagok, a közel egykorú kultúrtörténeti feldolgozások és az átfogó művelő­déstörténeti munkák témánkhoz kapcsolódó jelentősebb szemelvényei. Levél­tárunk anyagából feltárásra kerültek: Bihar és Hajdú vármegyék alispánjainak iratai, Debrecen város Tanácsának, Törvényhatósági Bizottságának, Debrecen város Főispánjának, a Népnevelési Bizottságnak iratai, az egyesületi iratok, va­lamint a tanácsköztársasági gyűjtemények. Sor került forrásaink kiegészítésére az MSZMP KB. Párttörténeti Intézetének és az MSZMP MB. Archívumának, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár iratanyagából. A dokumentumokból a következő tematikai egységeket alakítottuk ki: 1. Az iskolán kívüli népművelés szervezete és általános helyzete Az itt közölt dokumentumok az országos, a megyei, a városi és községi intézmények művelődési tevékenységének, elképzeléseinek átfogó elemzé­sét adják. 2. Ismeretterjesztés E fejezetben a szakmai-ismeretterjesztő előadások, és a munkásmozgalom

Next

/
Thumbnails
Contents