Debreceni iskolák - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 8. (Debrecen, 1975)

Elemi népiskolák

Az 1868. évi népoktatási törvény idején Debrecenben 10 református fiúiskolában /ebből 7 osztály a Kollégiumban/, 9 ref. leány, 2 róm.kat.fiu és 2 róm.kat.leányosztályban folyt elemi fokú oktatás. Az elemi iskolákat az egyház tartotta kezében a város anyagi támogatásával, s ez az állapot az iskolák 1948-ban bekö­vetkezett államosításáig megmaradt. A felszabadulás előtt Deb­recenben csak a Köntösgáton, a Mikepércsi uton, a MÁV Mühelyte­lepen, a Tégláskertben és Nyúláson, valamint a tanyavilágban működött állami népiskola. Debrecen városa a népoktatási törvény végrehajtása kap­csán l882-től gondoskodott a tanyákon élő lakosok gyermekeinek iskoláztatásáról. Iskola épült 1882-ben Belsőohaton és Ohatte­lekházán, 1904-ben Ondódon, 1905-ben Halápon, melyeket 1907-ben az állam vett át. Macson l891*-ben uradalmi magániskola nyilt,s ez 1911-ben került állami kezelésbe. A későbbiekben a tanyai iskolák létesítése két nagyobb hullámban történt: 1907-től az Aponyi-féle, majd 1920-tól a Kle­belsberg-féle iskolapolitikai koncepció megoldásaként. 1907- ben szervezett tanyai iskolák: Hegyes, Nagycsere, Ondód II. 1908- tól működik a tanyai iskola Bánkon, Ebesen, Elepen, Fancsi­kán, Kösélyszegen, Pácon, Szepesen. 1927-ben Hármashegyen,1928­ban Állóhegyen, Cucán, Dombostanyán, Lukaházán, Szatán, a Dió­szegi és a Hosszupályi uton, valamint Mézeshegyen és Pipóhegyen került sor az iskola megnyitására. 1929-ben Szikgáton, 1930-ban Macs I. tanyai terület,1942­ben a Magyar tanyai és a Perec dülő lakosok gyermekei számára nyilt iskola. A felszabadulás után ujabb tanyai iskolák léte­sültek. Betontanyán és Apafán 1946-ban, Macs II. Macs III. te­rületén 1947-ben kezdte meg működését az iskola. 1952-ben Nagy­csere II. néven nyilt ujabb iskola, majd 1954-ben a Kossuth Tsz iskolájában a Bellegelő 20 sz. alatt kezdődött meg a tanítás. A tanyai gyermekek szakrendszerű oktatásának biztosítása érdeké­ben 1960-tól több tanyai iskolát felszámoltak, összevontak,vagy más iskolák igazgatása alá helyeztek. Ezekről a változásokról az elemi és általános iskolák leírásánál tájékoztatást adunk. Jelenleg önálló osztályokkal már csak Nagymacson, Palla­gon és Halápon működik tanyai iskola.

Next

/
Thumbnails
Contents