A Győri Püspökség Körlevelei, 1958

Tartalomjegyzék

1958. I. 227/1958. sz« — jjOüa.IüiiC _ICO«. l /c0^Li'lLJA, Fe bruár 11-én száz esztendeje lesz annak*. Jöogy e §8tB- * lőtelen Szüzanya Loszdeebann megjelent az egyszerű Leánynak, Soubirous Bernadettnek.A megjelenést több más megjelenés is követte, amelyeken a Szent Szűz komoly bünbánatra, vezeklésre és a rózsafüzér imádkozásá­ra buzditotta a ftis leányt és rajta keresztül a hiveket. A jelenés az­zal igazolta természetfeletti eredetét, hogy a kemény sziklából osodá- * latos módon forrást fakasztott, amelynek vizében számtalan gyógyulás történt. A hivek később templomot építettek a Szüzanya kívánságára, a forrás mellé, ahova a világ minden tájáról évenkint több százezren za­rándokolnak el, rfrogy testi és lelki bajaikban gyógyulást és enyhülést találjanak az Isten anyja közbenjárására. Szent séges Atyánk "Primo exacto saeculo" kezdetű apostoli konstituciójában felhívja a világ ka - tolikusainak a figyelmét az évfordulóra ás buzditja a hiveket, hogy szentségekhez járulással, engeszteléssel, buzgó katolikus élettel, imádsággal, különösen pedig a rózsafüzér imádkozásával csatlakozzanak lelkileg az egy esztendeig tartó lourdesi ünnepségekhez, lödig 7 mil­lió zs rándok jelentette be részvételét. A nemzetközi előkészítő bi­zottság X. Szent Pius pápa tiszteletére 20.000 férőhelyes altemplomot építtet, amit március 25-én szentel fel a Szentatya legátusa.Felhívom Tdő Papjaim? t, rovéna, misszió, triduum vagy más ájtatosságok rende­zésével kapcsolják bele hiveiket is a nagyszabású ünnepségekbe. 228/1958. sz. - BÖJTI FRGTELBk. Pelhivom Tdő Papjaim figyelmét arra, hogy a böjti fe­gyelem ugyanaz, mint azt 1957.avi l.sz. körlevelemben közöltem,azzal a kivétellel, hogy a Negyboldogasszony vigíliájának szigorú böjtjét az Apostoli Szentszék Szeplőtelen Fogantatás .előtti napra /dec.7-re/ helyezte ét /mivel ez folyó éybe.n vasárnapra esik, december 7-én nincs ,4 böjt/. Nagyböjt I.vasárnapját használják fel a lelkipásztorok arra , hogy az érvényben léyő böjti fegyelmet ismertessék és a hivLket az enyhítéssel kapcsolatban buzgóbb imádságra és több jócselekedetre buzdítsák. 229/1958“. sz. - HÚSVÉTI SZENTÁLBOZiS IPEJ'E. Az egyházmegye területén a hivek hamvazószerdától Szent- háromság vasárnapig tehetnek eleget a húsvéti gyónási és áldozási kö­telezettségüknek. Népmisszió és triduumok alkalmából külön'kérelemre ezen időn kívülre is.kitérje*zthetem a húsvéti szentáldozási kötele­zettség teljesítését. 230/1958. sz. - BÉIuviAKÖRÜT. A bérmálás szentségét ez évben a rábaközi fŐesperes- ség területén kivánom kiszolgáltatni /a. fertőszáplaki kerület a sop- ronloesmándi főesperesseggel kerül sorra Íz eddigi gyakorlat szerint/. Tavasszal április. 20 ás junius 15 közé eső, ősszel pedig szeptember 7-ét követő vasárnapokon délelőtt ás délután a szokásos rendben lesz bérmálás. Felhívom, a kerületi. espereseket, a. bármálási rendre vonat­kozó javaslatukat február 20-ig küldjék be hivatalomhoz. Az érdekelt lelkipásztorok kívánságaikat haladéktalanul közöljék az esperesekkel, 231/1958. sz. - A GYŐRI iiiÁítlA KEGYKÉP ÜNNEPE. A gyjri székesegyház vérrel könnyező Szüzanya-kegyké- pének emléknapját, március 17-át, ?z egyházmegye papság? közös rekol- lekcióval tartjp, mint az előző esztendőkben. A kegykép nyilvános ünnepét március 23-án ünnepeljük, mároius 25-én az ősi hagyományok­nak megfelelően főpapi mise lesz. Édesanyánk kedyes ünnepére szert-.

Next

/
Thumbnails
Contents