A Győri Püspökség Körlevelei, 1957

1 I. 440/195V sz. — BÖJTI FEGYELEM FeTHrivoia Tdő Papjaim figyelmét arra, hogy a felmentés és általános enyhitéa figyelembe vételével az egyházmegye területén a követkézé böjtijfegyeicm van érvényben: 1. Tilos a hasétel minden pénteken, kivéve, ha aznapra ün­nep esik. Az eltörölt ünnepeken csak akkgr van felmentés a husti- lalom alól, ha az ünnepet egyházilag régi keretben és buzgósággal ülik meg. Akik pénteken nem tadnék kellő mennyiségben más ételhez jutni, vagy üzemben étkeznek, a megtartóztatás alól fel vannak mentve. 2. Szigorú böjti napok: Hamvazószerda, nagypéntek, Nagyból dogasszony vigíliái a /aug. 14./ és karácsony vigiliája. A szigorú böjti napokon a húsevés tilos, a 21-60 éves életkornak napjában csak háromszor érkezhetnek s e három közül csak egyiken lakhatnak jól, a másik kettőn pedig kevesebbet ehetnek. Nem kötelező a szi­gorú böjt, ha vasárnapra esik. Ez a böjti fegyelem enyhített. Kötelező megtartásán kivül elsősorban a papok, de a hívek is igyekezzenek a régi rendes böj­ti fegyelmet megtartani. Akiknek nincs módjukban böjtölni, azt pótolják imádsággal és jócselekedettel. A fenti böjti fegyelmet a híveknek megfelelő módon tudomá­sára kell hozni. 441/1957. sz. - A GYŐRI MÁRIA KEGYKÉP ÜNNEPE A győri székesegyház vérrel könnyező kegyképének évfordu­lója, március 17-e ez évben vasárnapra esik. A kegykép nyilvános ünnepét tehát március 17-én tartjuk. Tdő Papjaim ezt hozzák a hí­veknek tudomására, Március 25-én az ősi hagyományoknak megfelelő­en főpapi mise lesz. A papság közös rekollekcióját a szokásos mó­don, március 18-án, hétfőn taitjuk. Édesanyánk kedves ünnepére Tdő Papjaimat ás híveimet szeretettel várom és hivom. 442/1957. sz. - HÚSVÉTI SZENTÁLDOZÁS IDEJE Az egyházmegye területén a hivek hamvazószerdától Szenthá­romság vasárnapig tehetnek eleget húsvéti gyónási és áldozási kö­telezettségüknek. Képmisszid ás triduumok alKalmából külön kére - lemre ezen az időn kívülre is kiterjeszthetem a húsvéti szentál - dozási kötelezettség teljesítését. 445/1957. sz. - BÉRMAKÖRUT A bérmálás szentségét ez évben a komáromi főesperesség te­rületén szándékozom kiszolgáltatni. Tavasszal az április 28 és junius 17 közé eső, ősszel pedig a szeptember 1-ét követő vasár­napokon délelőtt ás délután lesz u bérmálás. Felhívom a kér. es­pereseket, a bérmálási rendre vonatkozó javaslatukat március 5-ig küldjék be hivatalomhoz. Az érdekelt lelkipásztorok kívánságaikat haladéktalanul közöljék az esperesekkel. 444/1957. sz. - HIVATALOS FORMÁK MEGTARTÁSA SZENTSÉGEK KISZOLGÁL­MaIAsa göITlff, ' • Az espérési jelentésekből sajnálattal értesültem arról,

Next

/
Thumbnails
Contents