A Győri Püspökség Körlevelei, 1956

I. 336/1$56. sz. - BÍJTI FEGYELEM Felhívom Tdő Papjaim figyelmet arra, hogjr a böjti fegyelem ugyanaz, mint azt 1S52. évi I. sz. körlevelemben közöltem. A nagy­szombatra vonatkozóan életbeléptetett változásról később küldök értesítést. Nagyböjt I. vasárnapját használják fel a lelkipászto­rok, hogy az érvényben lévő böjti fegyelmet, a hívekkel ismertes - sék és őket az enyhítéssel kapcsolatban, buzgóbb imádságra és több jócselekedetre buzdítsák. 337/1956. sz. - KUS7lTI SZENTÁLDOZÁS IDEJE Az egyházmegye területén a hívek a S. Cong. Concilii 1954. é- vi február hó 12-er. 776. szám alatt kelt decretuma értelmében ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tehetnek eleget húsvéti gyónási és áldozási kötelezettségüknek. Ezen az időszakon kívül is eleget tehetnek a húsvéti szentáldozás kötelezettségének a hívek a triciuumokkal és a népmissziókkal kapcsolatban, ha a lelkipásztorok a triduumokat, ill. népmissziókat bejelentik és a húsvéti szentál­dozás idejének ezekre a napokra történő kiterjesztését kifejezet - ten kérik. » 338/1956. sz. - BÉILAAKÖRUT A bérmálás szentségét ez évben a sopronlocsmándi főesperesség és a fertőszéplaki esperesi kerület területén szándékozom kiszol - gáltatni. Tavasszal az április 15 és junius 17 közé eső, ősszel pe­dig a szeptember 2-át követő vasárnapokon délelőtt és délután lesz a bérmálás. Felhívom a kerületi espereseket, hogy a bérmálási rend­re vonatkozó javaslatokat február hő 27-ig küldjék be hivatalomhoz. Az érdekelt lelkipásztorok tehát kívánságaikat azonnal közöljék a kerületi esperessel. 339/1956. sz. - A GYór.I MÁRIA KEGYRÉP ÜNNEPE A győri székesegyház vérrel konry ező Szüzanya-kegyképének em­léknapját, március 17-ét az egyházmegye papsága ugyanolyan módon ünnepli, mint az elmúlt esztendőkben. A kegykép nyilvános ünnepe ebben az évben március 18-án, feketevasárnap lesz. 340/1956. sz. - Szik DÍJ FIZETÉSE Felhívom Tdő Papjaim figyelmét a 71/1S55. sz. minisztertaná­csi rendelet 2. §-ára /Magyar Közlöny 1955. december 31-i sz./, a- melynek értelmében mindazon munkavállalók után nem szabad és nem kell SzTX dijat fizetni, akiknek illetménye a havi 250.- Ft-on fe­lül van. Ezek természetesen SzTK szolgáltatásokban sem részesülhet­nek. 34l/l9r'. sz. - PLÉBÁNOST VIZSGÁK Folyó évben a tavaszi plébános! vizsgát május 15-16, az őszit pedig szeptember 18-19 napjaira tűzöm ki. - Akik vizsgázni akarnak, ezen szándékukat 8 nappal a vizsga előtt jelentsék az Egyházmegyei Hatóságnak. Elkésett jelentkezőket nem bocsájtok a vizsgálatra.

Next

/
Thumbnails
Contents