A Győri Püspökség Körlevelei, 1955

I. 242/1955- SZ. - EGYHÁZI ÉPÜLETE" ±] INGATLANOK T7Z3IZTOSITÁSA A kötelező biztosítás hatálya alá nem eső egyházi épületek /templomok, kápolnák, stb/ és berendezések, ^ingóságok tűzkár elle­ni biztosítása ügyében a Püspöki Kar és az Állami Biztositó /továb­biakban ÁB./ között 1954 december 15-én uj megállapodás /keretszer­ződés/ jött létre, amely az általánosan érvényes tarifáiis dijakból az egyháznak engedményeket ad. Az uj megállapodás 1952 december 31“ vei hatályon kivul helyezi a Gazdák Biztositó Szövetkezetével 1947- ben kötött keretszerződést. Az uj megállapodással kapcsolatban a Püspöki Kar határozata értelmében a következő tájékoztatásokat és utasításokat adom az egy házi vagyonkezelőknek: 1. A kedvezményes biztosítás vonatkozik elsősorban az egyházi épületekre. Az épületek biztosítási dijai az uj megállapőcTas értel­miben ugyanolyan kedvezményesek, mint a korábbi keretszerződés sze­rint voltak. Minden ezer forint biztosítási összeg után évenkint a következő biztosítási dijakat kell fizetni: a/ szilárd alép/tményü 1. keménybet.0.3 épületeknél 0.28 Ft, 2. fazsindelyt ét ős "épületeknél 0.84 Ft, nádtetős épületeknél 2.24 Ft;- b/ puha alépitményü 1. keménytetős épületeknél 0.40 Ft,2 fazsin - delytetös épükét éknél 1.20 Ft, 3- nádtetős épületeknél 3-20 Ft. /Előbbiek szerint a százezer forintra értékelt szilárd alépit­ményü keménytetŐB épület egy évi biztosítási dija 28 Ft, az egymil­lió forintra értékelt épületé pedig 280 Ft. A legkisebb dij évi 20 Ft./ 2. A kedvezményes biztosítás érvénye másodsorban az egyházi é- pületek belső berendezésének, felszerelésének általában egyházi ingóságoknak /padok, orgona, kelyhek, stb/ a tűzbiztosítására"Ter­jeafí.7 ’Áz ingóságok biztosításának dijtételi vidékenként változ - nak, a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott^díjszabás szerint. Egyházi ingóságok biztosításánál azonban az ÁB a területileg ér­vényben lévő díjtételekből 30 c/°-os egyházi kedvezményt ad. A tari- fális dijakról az ÁB. fiókjai és az Egyházmegyei Hatóság tudnak felvilágosítást adni. 3. A biztosításokkal kapcsolatban felhívom az egyházi vagyon­kezelők figyelmét, hogy az épületeket teljes építményi értékükben biztosítsák, nehogy tűzkár esetén Jaz e gylia zko zstgék csak aranyi a - gos kártérítésben részesüljenek. Építményi érték alatt nem azt az összeget kell érteni amennyiért az épületet jelenleg uj állapot - bán fel lehetne építeni, hanem azt, amennyi a kérdéses épületnek a jelenlegi: tényleges értéke, az avulások figyelembe vételével. Az ingóságok biztosításénál is csak akkor számíthatnak kér esetén a vagyonkezelők a teljes érték megtérítésére, ha azokat is tényleges értékükben biztosították. Az építményi érték kiszámításának módját, Valamint az ingóságok tényleges értékének megállapításánál felme­rülő szempontokat részletesen közli az AB. által kiadott és jelen körlevélhez csatolt Tájékoztató. A különleges műértékkel birő épü­lőtök es ingóságok értékelésénél természetesen megfelelő körülte­kintéssel kell eljárni. Az üj megállapodás nem helyezi hatályon kívül az 1947 évi keretszerződés alapján kiállított régi biztosítási kötvényeket. Ezek lejáratig /rendszerint 1957-ig/ érvényben "maradnák,- nacsák az egyházi vagyonkezelők az ÁB-val a kötvények helyettesítésében meg nem állapodnak. A régi kötvényekből természetesen törölni kell a

Next

/
Thumbnails
Contents