A Győri Püspökség Körlevelei, 1952

t I. S2. KÖBLÉVEL 279/1958. sz. - BÖJTI FEGYELEM Az 1952. évi böjti fegyelem változatlanul ugyanaz marad,mint a múlt évi volt. Ebele szerint: 1. Tilos _a Jhuslétei minden pénteken. Ha azonban valamely ün­nep péntekre "esik," akkor s’z'abddliust enni. Ugyanigy az eltörölt ün­nepeken is az esetben, ha azokat egyházilag a régi keretben és buz- gosage>al ülik meg. /S. Congr. Concilii 1912. V. 3. AAS IV. p. 340./ Akik pénteken kellé mennyiségben más ételhez nem juthatnak, vagy nem saját asztaluknál étkeznek, a fentiek megtartása alól fel vannak mentve. 2. Szigorú böjti napok: hamvazószerda, nagypéntek, Uagybol- dogasszony vigilfájá /aug. 14./ és karácsony vigiliája /dec. 24./ A ■szigorú böjti napokon a husevés tilos és a 21-60 éves életkornak napjában csak háromszor étkezhetnek s e három étkezés közül csak az egyiken szabad jóllakniok, a másik kettőn pedig csak kevesebbet e- lietriek. ITem kötelező a szigorú böjt, ha annak napja vasárnapra esik. Ez a böjti fegyelem enyhitett fegyelem. Kötelező megtartásán kivdl elsősorban a papság, de a hivek is igyekézzenek a régi rendes böjti fegyelmet megtartani. Azt hiszem, a böjtnek a lelkiéletben va­ló szerepére nem sznksé^es külön is^rámutatnom. Akiknek nincs mód­jukban böjtölni, pótoljak azt imádsággal és jócselekedetekkel. Fenti böjti fegyelem a hiveknek kellően tudomására hozandó! ^ 280/1952. sz. - HÚSVÉTI SZEKTÁID OZÁS IDEJE , Az egyházmegye területén a hivek nagyböjt első vasárnapgátol Szentháromság vasárnapjáig tehetnek eleget húsvéti gyónási és áldo­zás i kötelezettségüknek. 281/19r sz. - BÉR’LAKÜIiUT i bérmálás szentségét ez évben a sopronlocsmándi főesperes- ség területén és a fertószéplaki esperesi kerületben kivánom ki­szolgáltatni. A kerületi esperesek március hó 1-ig tegyenek javas­latot a bérmálási rend tervezetére vonatkozóan. Kivánatos, hogy a Kerületi esperesek a bérmálással kapcsolatos kérdéseket közvetlenül tárgyalják meg irodámmal. 282/1952. sz. - TAVASZI PAPI JIOBcMk Minthogy aZsH 15- §-ábao előirt fóesperesi koronák megtartá­sának tecnikai akadálya van, jelen soraimmal úgy intézkedem, hogy minden esperesi kerület a tavasz és az ősz folyamán tartson^espere­st koronát, ölem emelek kifogást az ellen, ha a helyi körülmények - nek megfelelően két vagy akar több esperesi kerület közösen tart tanácskozást. A koronán az aktuális kérdései; megtárgyalásán kivül legalább két előadás tartását teszem kötelezővé. A tavaszi korona tételeit a következőkben jelölöm ki: . , . , 1. A születésszabályozás kérdésének erkölcsi me^vilagitasa és a gyóntatószékben való kezelése. 2. Hogyan l:ell értelmeznünk a CJC a/ 141. kánonjának ezen rendelkezését: clerici "ne intestinis bellis et ordinis publici^ perturbationibus opem quoque modo ferant"; továbbá b/ a 142. kánon tilalmát: "Prohibentur clerici per se vel per alios negatiationem,

Next

/
Thumbnails
Contents