A Győri Püspökség Körlevelei, 1951

.■ . - ' j ‘ I. sl, K.Ö ±i L_jfi V li; Xi . • * i lSó/1951 sz. i’ 02ilIN'ímV AZ KGrtíSZ VILAGoiA. Örömmel h«zo-m Tdő Papjaimnak és /edve’s Híveimnek tudomására, ho^y 'Szents.éges .Atyánk ‘/Per Annum Saprüm " kezdetű apostoli kp in­stitúció javai az 1950-90 jubieumi szentév áldásait a fc-xyó évb^n •..!.áifla kivételével az «gisz világra kiterjesztette. ■ Szentatya aéx^ lelki v*ijga&s5"halódással szemlelte az ímádsigos bu .jós ágnak azt a '.páratlan felAángolasát, amelyben az örök Városba zarándokig ni vek a szentév folyamán. egymássál vetélkedni látszottak és amely á keresztén/ erkölcsi • élet világraszóló megújulásának - a reményét ébresztette fel krisztus földi Helytartójának a lelkétgn. A pápa ‘ nem akarja, hogy a lelki életnek "ez a szent-.'-tavasza•* a szentév elmúltával- eHervadjón, hanem az egész virágágyházban tovább -vi­ruljon, a hitnek ás-imádeágos buzgósúgnak az Örök Varosban ta ■ .. pu sztait, caodrfálátos látványosságai is megnyiiitkohásai- az egész világ, minden városában is falvaiban megismétlőd jenek és elindítói' reg yenek _ az iga-i kereszten, lelkűiét meguj ül ás ínak és .rnegszente- lodésánek Jttól a nemes szándéktól inaittatva terjesztette ki e - ledéinek példájára All. Pius Papa '.szentsége a szentévet és'annak relki áldásait az 1951/ évre A szentév 1951. december 51-én ár véget A kiterjesztés a Szentatya különös jóindulatából hazánkra is- érvényes• S-z ént séges Atyánk hő óhaja, hogy a katolikus hívek a s,zentév kitér je.szt vséróljme.,felelő m-odon tudomást szerezzenek, a szentévi búcsú elnyerésére sze.nibesz'édek, különösen pedig népmissziók és oriduumok által, búzáiitassa: ak, bűneiktv1 a toreűexem' szentségé­nek vétőre áltál megtisztuljanak, az erényes, élet kemény és fá­radságon utján szent •eit&káitséggei elinduljanak és ‘ezzel .-. az. e - gész emberiség megszéntelodósének nagy müvét önmagádon .elkezdjék Az uj .0 entévbén is Szentaty Ink az előző szentév imaszándékait szeretné' a. hivék különös imáiba és könyörgéseibe ajánlani, h .ok az- imaszándékok; a/ ’a hőn óhajtott béke visszatérése az’ emberek leikébe/ a családokba -és a nemzetekbe, b/ a szenvedek részére a törhetetlen’ lelkioro kiesdőklásey c/- a menekültek,. ffgxyok haza­térése, d/ a társadalmi- osztályok közi a megbékélés, szellemének meggyökereztetése, e/ az Anyaszentegyház jogainak maradéktalan . örvényre jutása. ‘ , . ’ 0 .- . . ■ Az 1951--SS szentév különös lelki -áldásai 1./ a jubileumi bú­éin elnyerésének lehetőségében és 2h;/ a gyontatóinak adott rend­kívüli felhatalinázásckban' ál inak.: ■ . • , x.-. / • Ajubileumi búcsú .elnyerésének’ módja és feltételei 1. nye - ■ goben azonosak az eÍTSo évi feltételekkel /Iá 1949. .évi IX', sz.. körlevél 35.26. • se. L 'pont/, A bucsunyerés feltételei, e-zentgyó-.- nás, szentáldozás, 4 tempiomiátogátás, .az előirt imák elvégzése, a búcsún,érés szándéka • niteres csupán a négy tempiomiatögatas nal eivég'zehd.. imákban mutatkozik.; Mind á nigy t ampioml át ogat -is - nái Ugyanis ex kei! imádkozni,, öt .Miatyánkot, öt tidvozlégyet, öt Dicsőséget, ezenkívül egy líiatyánkot, egy Udvöziégyet, egy 'Dicső- • séget a- Papa szándékúra, majd egyszer a- Hiszekegyet, ' ezenfelül három t)dv..viégyet, "Béke Királynéja könyörögj óre'ttü'nk-; fohász ' ' szai, valamint egyszer a Saivo hegina-t /Üdvözlégy királyné/. Mindezek mellett - eiimádko zható.. /nem kötelezően/ - a Szentaty a 195-0— es' szent évi imája. ; - * - • A búcsú elnyerése céljából meglát adatandó templomok azono­sak a . műit évben akár a körj.eveiben., akáamllU^>nrlcúió-xi fLearatj>an.... ki jelölt • t emplwaojckal:- Amennyiben anonban a falusi plöóáni kon és

Next

/
Thumbnails
Contents