A Győri Püspökség Körlevelei, 1909

I Tisztelendő Testvéreim! Krisztusban kedvelt Híveim! A mai nappal uj esztendő folyását kezdjük meg. Egy esztendő nagy idő, egész családok halhatnak ki alatta, ha Isten nem tárja föléjük védő karját, ha Ö nem lesz fenntartó erősségük. Ha csak egy országnak, egyetlen városnak, vagy falunak egy éves múltját nézzük is meg, kiáltó tanúságot meríthetünk belőle: boldogtalan a nemzet, a család, az ember Isten nélkül. „ Láttam az istentelent felmagasztalva és felemelkedve, mint a Libanon céd­rusait — mondja a zsoltáros — és átmenék; és ime nem volt; és kerestem őt: és helye sem találtatott.“1 Egy év története azt hirdeti nekünk, hogy Isten büntető ostora mindenütt megjelent, ahol az isteni törvények helyett az emberi romlott szív vágyai és szenve­délyei lettek uralkodó szabályokká. „Az igazságtalanok mindenütt elvesznek, az istentelenek maradékai semmivé lesznek.“* E kezdődő év elején arra irányítom figyelmemet, aki erőssége a gyengének, védelme az elhagyatottnak, vigasztalója a szenvedőnek, gyógyítója a betegeknek, gyá- molítója a szegénynek, istápja az özvegynek és árvának, tápláló kenyere az éhezőnek, üdítő-itala a szomjuhozónak, forrása az örök életnek: egyedüli boldogsága a nemzet­nek, a családnak, az egyes embernek. Az Lír Jézusra irányítom figyelmeteket, aki az Oltáriszentségben a kenyér színe alatt éjjel-nappal veletek-köztetek van. Az Ő nevé­ben köszöntelek benneteket azzal a köszöntéssel, mely a jövőben is egyedüli dicsérő szava legyen ajkatoknak: Dicsértessék a Jézus Krisztus. * * * Küzdelmeink, megsokasodott bajaink közepette lázas sietséggel kapkodunk minden eszköz ntán, amitől sorsunk jobbrafordulását várjuk/ És mindenben csalódva — elkeseredünk. Csodálatosan elsötétült szemekkel csak ahhoz nem fordulunk, aki tud is, akar is rajtunk segíteni, aki mindenütt mellettünk van és szüntelenül hívogat magához: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok, és én megnyugtatlak titeket.“3 Azt keressük, amivel nem sokra megyünk, ha megtaláljuk is: az emberek pártfogását, a múlandó élet értéktelen javait; és nem fordulunk az édes Jézushoz, aki többet ád, mint amennyit kérünk, mert attól a veszedelemtől is megóv, melynek fe­nyegetését nem is látjuk; akit, ha barátunkká tettünk, nem fordul el tőlünk segítő kegyelmével, hacsak mi el nem hagyjuk Őt. 1 36. zsolt 35—36. — a 36 zsolt. 38. — 8 Máté 11. 28.

Next

/
Thumbnails
Contents