Tima - Tóth (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Nagyváradi Tóth Krisztina

^rllólirottak fájdalomtól megtört szívvel tudatják a felejthetetlen testvérnek és rokonnak nagyváradi Jófh Jusztinának folyó évi junius hó 5-ik napján, déli 12 órakor, életének 51-ik évében, hosszas szen­vedés után történt gyászos elhunytát. A megboldogultnak hült tetemei folyó hó 7-én délután 3 órakor fognak az evang. reform, egyház szertartásai szerint a gencsi sirkertben örök nyugalomra tétetni. Genes, 1901. jnnius 5. ffyéfie tengjen porai fetetíl Tóth Petronella férj. Grehl Jözsefné Szilágyi János, Nagy Imre mint nagybátyja. mint testvére. lfj. Grehl József, Özv. Bartha Istvánná Id. Grehl József mint sógora. Grehl Petronella íér].UIicsny Károlyné szül. Fodor Laura mint nénje. Özv. Bereczky Györgyné Grehl Ilona Meyer Lajosné szül. Tar Piroska szül. Nagy Terézia mint nagynénje. mint unokaöcscsei és unokahugai. és férje Meyer Lajos. Nagykárolyi első temetkezési vállalat. ■vom. Hoth Károly, N .-Károly.

Next

/
Thumbnails
Contents