Kricsfalusi - Lautsek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Darvai és Kricsfalusi Kricsfalussy Károly

4677 .\ו C'i• ,zv. Kricsfalussy ^ilmosné született Szőllösp Róza, úgy a saját, valamint gyermekei JKarianne és férje $• Sfancsich (árpád, Margit és férje Szaplonczap Solíán gyermekükkel, Sándor, Ssolí és ÍÖártha; nemkülönben Kricsfalussy József, a Konányi család és a nagy- számú rokonság nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti a szeretett após, nagyapa, nagyapós, dédapa, testvér és rokonnak DARVAI ÉS KRICSFALUSI KRICSFALUSSY KÁROLY urnák f. évi deczember hó 3-án reggel 7 1/2 órakor életének 88-ik évében hosszas szenvedés után történt elhunytát. A megboldogultnak hült tetemei f. évi deczember hó 5-én d. u. 3 órakor fognak a gyászházban (főtér 14.) tartandó róin. kát. egyházi szertartás után az ev. ref. temetőben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent miseáldozat pedig deczember hó 6-án d. e. 9 órakor log a róni. kát. templomban az Urnák beinutattatni. Máramaros-Szigeten, 1899. deczember hó 3־án. Az örök világosság fényeskedjék neki! Mayor ós Berger m. Sz!״et

Next

/
Thumbnails
Contents