Kiss - Kompóty (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Kiss Albert

A B. F. R. A. Fájó szivvel jelentjük szeretett férjemnek, édes jó apánknak, kedves nagyapánknak, hű testvéremnek és a szerető rokonnak KISS ALBERT DEBRECZENI REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORNAK, EGYHÁZMEGYEI ÉS EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS- BÍRÓNAK, DEBRECZEN SZAB. KIR. VÁROSA TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK, VOLT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNEK, stb. folyó hónap 30-án d. u. 3 órakor, életének 70-dik. házasságának 44-dik, lelkipásztorkodásának 45-ik évében történt csöndes elhunyták Temetésére, mely az Egyháztanács egyháztéri gyűlésterméből a Nagytemplomban s a Kossuth-utczai temetőben szeptember hónap 2-dikán délelőtt 10 órakor kezdödöleg fog végbemenni, a fájdalmunkban osztozókat s általában a m. t. közönséget tisztelettel meghívjuk. Debreczen, 1908 augusztus 31-dikén. Unokái: Illyés Endre, Illyés Ferencz, Nagy Erzsiké, Nagy Zsigmond, Mindszenti Miczike, Mindszenti Berti, Mindszenti Sárika, Báthory Bandika, Kiss Györgyike. Özvegye: Kiss Albertné szül. Borsos Lenke. Gyermekei: Lenke férjével Illyés Endrével, Erzsiké férjével dr. Nagy Zsigmonddal, Mariska férjével Mindszenti Imrével, György feleségével Drescher Idával, Ilonka férjével Báthory Andorral, Albert. Testvére: Kiss Irma férjével Bélteky Alberttel. A közeli és távolabbi kiterjedt rokonság nevében is. I>ebreezen hz. kir. v&poh könyvnyomda-vállalata. 1908—2t08

Next

/
Thumbnails
Contents