Kaáli - Katz (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Kaáli Nagy Domokos

Özvegy Kaáli Nagy Domokoané, született csiktusnádi Sántha Ida, mint fele­sége, gyermekei: Dezső, Béla, Ilona: özv. pécsújfalusi Péchy Istvánné s gyer­mekei : László, Ferenoz; Erzsiké; úgyszintén iráti és zentkirályi Balássy Miklós és családja; iráti és zentkirályi Balássy Endre és gyermekei; csíktusnád: Sántha Dezső és családja; ladányi Bay Mihály s neje csíktusnádi Sántha Er­zsébet s gyermekei a közeli s távoli rokonok nevében a legigazabb s legmélyebb fáj­dalommal tudatják, hogy a hű és gondos férj, felejthetetlen édes apa, szerető nagy­apa, nagybátya, sógor 1848-49. HONVÉD HADNAGY, SZILÁGY VÁRMEGYE KRASZNAI JÁRÁSÁNAK 35 ÉVEN ÁT FŐSZOLGA BÍRÁJA-, FÖLDBIRTOKOSNAK 1900. évi deczember hó 1-én, reggeli 7 órakor, életének 68. évében, hosszas, fájdalmas szenvedés után — annak karjaiban, ki neki életében mindene volt — csendesen el­szenderfflt az Úrban. Az a jóságos szív, mely minden dobbanásával szeretett övéi állandó boldogsá­gáért, hazájának dicsőségéért és hivatali teendőinek általános elismerésre méltó, példá­san pontos betöltéséért dobogott, hogy mindenkinek mindene legyen: megszűnt tovább is működni. Benne a hazának egy hű fia, a családnak gondos őre és szerető támasza, a megyei közéletnek mindenkor mindenben tevékeny harczosa, mindenkivel szemben a jó felebarát: távozott a földről, hogy emlékét ez őrizze tovább. A kedves, a fájdalommal siratott halott hűlt tetemei f. év deczember hó 3-án d. u. 2 órakor fognak Krasznán, az unitárius egyház szertartása szerint, a metkezési helyén, az örök nyugalomnak átadatni. / y.V.&í&%'< Sz.-Krasznán, 1900. deczember hó 1-én Áldás legyen emlékén! Ujfalvy Lajos első temetkezési intézete Zilahou, SERES SAMU, ZILAH. 1900-XII. Kflfllil NAGY DOMOKOS

Next

/
Thumbnails
Contents