Független Magyar Hírszolgálat, 1978. március-november (2. évfolyam, 1-17. szám)

1978-03-01 / 1. szám

m / / II. évfolyam 1. szara -1978. március 1. H Független Magyar Hírszolgálat ________________Megjelenik minden hó 1.-én es 15.-en_______________ Szerkeszti: Stirling György 4515 S. 31st Street ® Arlington, Virginia 22206 • 307/379-7875 Magyarországi lapszemle február 9.-től 24.-ig Ezzel a számmal második évfolyamat kezdi Független Magyar Hír­szolgálat. Mais emigrációé sajtótermékek tobbevtizedes múltjához viszonyítva szerény jubileum, mely mellett csak azért állunk meg pár pillanatra, hogy köszönetét mondjunk olvasóinknak és támoga­tóinknak, akiknek segítsége ne'lkul nem érhettük volna meg ezt az évfordulót sem. Amikor 1977. március 1.-én útjára bocsátottuk az FMH else? számát, azt tűztök ki cetül,hogy olyan tájékoztatót ad­junk az olvasok kezebe, melynek _segítsége'vel le'pe'st tarthatnak a hazai eseme'nyekkel s aránylag rövid kesessel tudomást szerezhet­nek a legfontosabb jmagvarországi hírekről. J2zt pedig ^elsősorban azért tartottuk szükségesnek, hogy az időközben megszűnt hason­ló rendeltetetű bulletinek után támadt űrt kitöltve nemikep^n ellensúlyozzuk az egyre erősödő kommunista propagandát. Szerény köntösben megjelenő "egyszemélyes" hírszolgálatunk nem akar új­ságnak feltűnni s főleg nem akar^ konkurrenciáí támasztani más lapoknak, hanem inkább segítségükre szeretne lenni a hazai hí­rek ke'thetenkénti összefoglalásával. Hisszük,hogy az eddig meg­jelent 24 számmal sikerült ezekből a célokból valamit megvaló­sítani és reméljük, hogy a nemzeti emigráció' támogatásával ezen az úton továbbhaladva folytathatjuk munkánkat. Ehhez kérjük az Isten segítségét. A Független Magyar HÍrszolgalat első* évfolyamának végefele/ jártunk már, amikor egyik olvasónk a következő ke'rde'st intézte hozzánk: miért vannak az FMH-ban mindig többségben a hazai e^et sötét oldalát bemutató hírek és miért emel­jük ki célzatosan a negativ jelenségekről szóló7 közleményeket? - Válaszunk a következő volt: Noha súlyt helyezünk arra, hogy objektiv táje'koztatást adjunk és válogatás nélkül beszámolunk minden fontosabb hazai eseményről, a hibák elő­­térbeállíta'sának két oka van. Az egyik az, hogy otthon a hibák vannak túlsúly­ban (csak tudni kell olvasni a hírekben és a sorok közt), a másik pedig az,hogy éppen ezzel akarunk teljes képet nyújtani a hazai helyzetről. Azok a kommunista sajtótermékek ugyanis, melyekhez a szabadf<p.di magyarság nagyrésze hozzájut - Magyar Hírek, Hazai Tudósítások - egyoldalúan kedvező képet festenek az otthoni viszonyokról és elhallgatják a rosszat^. Mi megmutatjuk az érem másik oldalát is,jnindazt, amit a kommunisták a külföld előtt titkolni igyekeznek. Meggyőző­désünk, hogy a nyugati magyarság csak igy kaphat valós benyomásokat a Vasfüg­gönyön túli állapótokról,a magyar nép életkÖrulmenyeirol. Domokos Mátyás magyar delegátus felszólalt a genfi leszerele”si értekezlet feb­­ruár 9.-i ülésén és támogatta a Szovjetuniónak azt a javaslatát, mely a neutron­bomba gyártásáról való kölcsönös lemondást szorgalmazza. - A Kádár-kormány kép­viselőjétől nem is vártunk mást, mint minden szovjet javaslat lelkes támogatá­sát. Meg olyan értelmetleneket is, melyek a "kölcsönösség" jegyedben olyasmiről mondanak le, amit akkor sem tudnának csinálni, ha akarnának: tudvalevőleg az oroszok nem képesek neutronbombát előállítani. Ezért is félnek tőle annyira és ezért szeretnék - kölcsönösségi alapon - megtiltatni Genfben az amerikaiaknak, hogy a jövőben gyárthassák és felszereljék vele a NATO európai erőit. Ugyancsak február 9»-en tartott ulest a bécsi konferencia, mely a kÖzepeurópai fegyveres erők arányos csökkentéséről tárgyal - immár negyedik éve eredrae'nyte­­lenül. Ez az ülés volt a 159* plenáris tanácskozás, melyen felszólalt a magyar

Next

/
Thumbnails
Contents