Veszprémi Független Hirlap, 1893 (12. évfolyam, 1-54. szám)

1893-01-07 / 1. szám

"Veszprém, 1893. m XII. évfolyam. 1. szám. mm Szombat, jan. 7. V GGETLEN^ÍIRLAP jflegjelen minden szombaton, A lap ári. egész évre 6 frj; negyedévre I frt 50 lir; egyes szám ára 15 kr. Hirdetésük petitsora 6 kr.; nyilt-tér petit-tere 20 kr.; 30 kr. kincstári illeték. Előfizetési felbivás a .VESZPRÉMI FÜGGETLEN HÍRLAP'1 , 1893. (tizenharmadik) évfolyamára. Tizenkét év áll már e hirlap háta ! mögött. A tizenkét év munkáiból, mik I közügyek fejlesztésére, a köz- 1 elleni ébrentartására irányultak, j „/a hírlap is kivette a maga részét­elem kerülte, de kereste ezt a mun­kát s a megye, a váró», a- Bulut«e— , partvidék érdekeit éber szemmel 1 őrizte, lelke teljével védte hétről- bétre, tizenkét éven át. A munkás, gondos szerkesztés, a költséges rendkívüli lapok kiadass , áltál, minden adott alkalommal nyil­vánított előzékenység, elismerést vi- I yott ki e hirlap iránt úgy a vár- I megyében, mint a hazában s terem- Itett ennek oly alapot, melyen im­már nagyobbra építhette erősségét. Pártszinezet nélkül munkált a közérdekek fejlesztése körül hirla­| punk----mely radikális irányzatá­| n ál fogva elterjedt néplapja a vár- | megyének. Mert nem egyes családi vagy klikkérdekek, hatalmi frakeziók, ha­nem a polgárok, a nép igazát védi. Annak keres segítő módot, hogy I nyomorából jobb jövőre segélje ; uj i vértadó forgolma nyíljék a megye I elhagyott vidékein át s pezsgő élet I fejljék az ország gyöngye legszebb. | de legnyomorultabb vidékén, a Ba­laton partjain. I Nógatatlan, felszóllitástalan tettük meg mindig ez irányban lelkiisme- ! retes publicistái kötelességünket a E nélkül, hogy kértünk, vagy vártunk I volna érte méltánylatot. Megérde- • melni, kivivni akartuk. Aztán nem I is kellett érte könyörögni. Igaz, hogy sokszor kénytelen a S nyilvánosság.—fáktőTa megkeményi- | ‘jeni a szivét s a visszavonás s a I közélet gonoszai ellen sbfpző fegy- B vert használni. Ám pajzsa" maga a I nyilvánosság, a nép, mely a küzde- 1 lem indokait szinről-szinre látja s I aztán ítél vagy elitéi.- Ami szellemi küzködésünk egyet- | len fegyvere, a toll alá is akárhany- I szór gyűjtött akárhány tüzaknát, I akárhány nyílt, vagy alattomos el- I lenségünk. Hát nem pehelyből volt I a toll; hanem vasból.. Nem lehes- I sen annak elégui. A ez él Iá ed- | ződött a'tűzben. ( Tizenkét hosszú év s a vármegye sok ezer független polgára tanúja ' volt ennek. S most, mikor terrénumunk, a R lap maga megnagyobbodott csak I azért, hogy hatékonyabb erővel, in- ■ tenzivebben s kimerítőbb erő- I vei szolgálhassa elvállalt hivatását, I a vármegye nyilt, őszinte független | közvéleményét — ekkor azt hisszük, van már garantiá arra elég, hogy ljfv marad ez a zászló, ez a szellemi oj-ganum, mely irányát czi- niében jeligeként hordja: nevéhez, múltjához, közönségéhez. '.Egyenes, tiszta betüjü, őszinte stílussal fogjuk megírni ezután is a mi véleményünket minden köz­dologról, hogy megértsék azt já em­bereink a palotákban s a nádas konyhákban egyaránt. Pontos, gyois hírszolgálattal kie­légítjük a -hfeajovaira támasztott igényeket s rendkívüli kia­dású lapjainkkal bizonyra mindig megjelenünk olva­sóink előtt 5— i mikor azokat ettől a hírlaptól eddig is várták. Ezeket Ígérjük be. S mert be is fogjuk tartani: nem könyörögjük rá az elismerést eleve, semmiféle: frázissal. Megjön, ha megérdemeltük. Frázis nélkül. Reális alakban. Veszprém, 1892. Silvester est. A „Veszprémi Független Hirlap“ irodája. A „Veszprémi Független Hirlap” ára: Egy évre (jan.—decz.) 6 frt (12 korona.) Fél évre (jan —jjjn.) 3 frt (6 korona.) Negyedévre (jan.—márc.) l*/8 frt (3 korina.) A kiadóhivatal. Ahirlap irodjyl)pe(lfljn.g2ej Veszprém, Szabadi-utcza. A városi választások. Veszprém, jan. 6. A vili,jií választása a jövő ciüt 1 gyis f. hó I2-«n ' fog vájt© inklLu'TégDemenni. Nagy fontosságú ez a nap úgy a város, mint a polgárság érdekében. Mégis oly- csendes minden s oly csekély az érdeklődés, mintha csak arról volna sksf hogy a jövő évben ki legy-en—a^astregyi bíró. És ez volt veszedelme mindenha városunk közéletének. Ez szülte a tespedést és azt, hogy mig a szom­széd városok rohamosan haladnak és gvaraposznak, addig a mi váro­sunk csak marad, és folytatja csen­des contetoplatiót, mint akár egy fanatikus tjörök. Marad minden a régiben. Azaz, hogy dehbgy is marad; az adók és egyébb terhek folyton szaporod­nak, úgy hogy a polgárság zöme már-már j leroskad az óriás teher alatt.. Tanácstalanul állunk és nincs, ki a vak éjben fáklyát gyújtana; nincs, ki az elmerülés veszélyében forgó hajó kormányát erős kézzel meg­fogná, és biztos révbe vezérelné. És mi következhetik ezután ? Mi következhetnék egyébb, mint | két­ségbe' esés. Váljon ki és mi az oka minden­nek, ha nem a polgárság, és ennek indolentiája! Gyönyörű szép dolog a szabadság, de csak'annak, a ki azt felismerni és megbecsülni tudja; annak a ki azzal élni akar és tud; a ki pedig erre képtelen, a ki a kellő’ időben ' neki nyújtott jó tanácsot, az orvos- ■ ágot el nem fogadja; annak tud­játok-e mi való:. k a ne s a k a! Lapunk hasábjain nem egyszer igyekeztünk a polgárságot halálos.,, lethargiájából felkölteni. Nem egyszer, de számtalanszor jeleztük a közelgő vészt, már akkor, mikor még azt a mutatkozó jelen­ségekből csak a tapasztalt férfiú képes felismerni. Reá mutattunk a módosra és eszközökre, melyek a boldoguláshoz vezetnek. És mit értünk el vele! Egyátalán semmit; avagy legfölebb azt, hogy a jobb érzésűéit közül né­hányat* igazat adtak ugyan nekünk, de a kivitelre nézve, hiányzott az erős akarat, a vállalkozási szellem. És maradt minden a régiben. Je’eztük az irányt, melyben vá­rosunknak fejlődnie kell, ha boldo­gulni akarunk. Hetenként vitattuk, hogy egy jó vasúti politika, — új jövedelmi források megteremtése, — a helyes irányú nevelési emelése stb. volnának a rúgók, melyek városunk jólétének emelésére szolgálhatnának. Ezekhez soroltuk a kaszárnyaügy végmegoldását és a szomszédos Ba- laton-Almádi felvirágoztatását Hogy midezeket fnegvalósithas- suk, ahhoz egy oly efős, ügybuzgó és áldozatkész váró® képviseletre és magistratusra vat 'szükségünk, i mely^a kozóráék-et a L. nán. érdekelt fölé képes helyezni, az ed­digi visszavonás, méltitlan gyanú­sítás és széthúzás helyett vállvetve öszszraűködui tudjon. Az ily képviselet és magjstratus előtt nemcsak a látszólagos, hanem valóban létező akadályok is porba fognák hullani; és S munkát, a meghozott áldozatot a kívánt siker koszoruzni. A győzelem után pedig a város emelkedésének, a polgárság anyagi jóléte felvirágzásának okvetlen be kell következnie, r Azok az- önzetlen lelkű intézők, kik ez óhajtott győzelem kivívásához bármi csekély részben is hozzá já­rultak, jutalmukat elveendik; mert a nyomorból, a végpusztulásból ki­emelt polgárság ezrei hálás és öröm­telt szívvel nyújtják majdan jobb­jaiknak a babér koszorút, &£. az utókor tisztelettel fogja környezni még maradékaikat is. Hogy azonban mindez bekövet- kezhessék, mutasson a polgárság nagyobb érdeklődést a küszöbön lévő választások iránt. Tegyék az ügyet bővebb meg­beszélés tárgyáva. Szemléljék ki társaik közül az érdemesebbeket és azokat válasszák meg; fé're téve haragot és irigységet. Tekintet nélkül a sógorság vagy komáságra; hagyják ki a kombiuá- tióból azokat, kik eddig is az ön­érdeket a közérdek elé helyezték; hagyják ki azokat, a kik eddig is csak hiúságból szerezték meg a vá­rosi képviselőséget, de a kiknek becses személyét csak akkor látta a közgyűlés terme, mikor hivatal be­töltésére, avagy valami scandalumra volt kilátás. Az ilyenek nem elő-, hanem csajt hátra mozdítják a köz­ügyéit intézését, mert ezek és illetve elmaradásuk miatt volt szükség nem egyszer a közgyűlés újabb össze hi vására. Ellenzéki férfiaink pedig most, amidőn a választások napja elérke­zett, törekedjenek híveiket győze­lemre juttatni, hogy azoknak is le­gyen döntő szavuk a város érdekei előmozdítására. Mindegyik szavazó polgár jól is­meri legalább a saját poletájabeli polgártársait; tisztában van azok ! erkölcsi és szellemi tulajdonaival; miért is nincs szükség arra, hogy némely pakli mesterek ezéduláját elfogadja. Imi is tud mindenki. Te­hát mielőtt az urna előtt megjele­nik, tegye kezét szivére, és józan lelkiismerettel írja fel nevét ama polgártársának, kihez legjobban bí­zik s azután szavazzon arra. Mert kiválóan fontos kérdés az ma, hogy kik legyenek városi kép­viselők. Mert ezek fogják rövid időn megválasztani a városi tisztikart. Jggdigi legfőképpen attól függ .a várói jövője, hogy milyen lesz a* uj mijjjisztraijif > íme, nTt^fituk a felvilágosítást, az utasitást.A ki akar, az megért bennünket A ki a város felvirág­zását és közvetve a maga boldogu­lását óhajtja, az azt a zászlót, me­lyet feltartottunk, követni fogja. A, ki pedig a literek után indul, azon agy sem lehet segíteni. A tisztujitáshoz tüzetesebben a következő számban fogunk hozzá szólani. I . Ki mint vet, úgy arat! Polgártársaink józan gondolkozá­sától függ, hogy a vetés jó legyen; a jó vetést pedig rendszerint az óhajtott kedvező aratás szokta kö­vetni. Adja a jó Isten! Az olasz borokról. Folytonos figyelemben kell tarta­nunk az olasz borok forgalmát, bár többszőr irtunk már róla, miután a borpiacz eddigi viszonyait, szokott arczát egészen átváltoztatta. Ma már a piaczon csak elvétve találunk magyar bort; a mi forga­lomban is a korcsmák, fogadókban inkább csinált magyar bor, mint tőke leve. Olaszországban jól tudják a hely zetüoket, hogy szőlleink nagy rész­ben elpusztultak, hogy a filloxera mellett az indolentia is nagy sze­repet játszik — tehát felhasználják az alkalmat, s oly tömegesen tör­ténnek a szállittások nemcsak Ve- lencze vidékéről, hanem Marsala, Palermo, sőt még a szicziliai pro- vincziákból is. Száz és százezer mázsa terhekkel lepik el a hajók a . kikötőket, hol midőn a biztos átvizsgálta a hajón a borokat; a szállítók, nagy keres­kedők úgy várnak a hordókra, a kirakodásra, mint a holló a dögre! Az még szerencsés szállító, ki borainak1 hozatalát maga közvetíti egyenesen Olaszországból, mert ezu- kor tartalom és erőre nézve egyformán kitűnő bort nyer; s a tengerpart­ról a hordókat egyenesen vasútra szál­lítja. így még kapunk jő és tiszta bort; de jaj azoknak a boroknak, melyeket már második, vagy épen harmadik kézből vesz a tengerparti pinczékből a kereskedő, mert ezek nagy részben már pancsoláson men­tek keresztül; az olasz borok szin és erőre egyformán megbirván a pincze-keresztséget. Jól teszik tehát nagyobb szállít­mányoknál fogadós és kereskedőink, egyenesen Olaszországból maguk ho­zatják boraikat, melyek csak tiszta állapotbau bocsáttatnak le a ten­gerről. Eddig a nagy vámok mellett a Dalmát borokkal voltunk ismeret­ségben, már t. i. mióta szőlleink I jEäztnlüak ; ma már ezeket is úgy naép’-Ssj^ák az ..Tasit termékek, hogy cs*.. rí rvarabbak is lévén az ol&a« terir^-v \ Az egészség főkini^y-N^ éji a» J embernek, jó lesz tehát- borokkal a megvizsgálás utjánTjfl» meveiségbe keveredni; űréit bis ’ csinált bort eleget kaphatunk i __ haz a is, száz és száz ezer hectoliter számra, sőt még nagynevű bortermő helyeinken is szüretelik már a — kutakat mint Villány, Tokajban stb. Akkor kár volna — tudva — kül­földi pancsot venni, sót jő lesz itt­hon is őrizkedni. Egyébbiránt uj miniszteri rendelőt szabályozza az olasz borok behoza­talát, mely decz. 15-ike óta érvény­ben van. Olasz borok, a melyek vitorlás hajókon medenezékben érkeznek a trieszti és fiumei szabad kikötőkben ugyanott vámhivatali ellenőrzés mel­lett, hordókba tétetnek át és ezután kerülnek beviteli kezelés alá — a 3 írt 20 krnyi vámdijtótel szerint kezelés alól nincsenek kizárva. — Ha olasz borok olasz intézeteknek kellőkép kitöltött vegyelemzési bi­zonyítványaival érkeznek, akkor ilyen küldeményeknél a felállított határ- számokkal való összehasonlítástól eltekintendő és egyszersmind a szesz-, társa lres-(M .zból 1= össíVn-onnt és gipsztartalomra ujabbi vizsgálsz valamint a boroknak ne­tán iátrabyfesték anyagokkal festett - voltuk, tekintetében való megvizs­gálása ÍV elhagyandó; . az ilyen bo- _ . r<|-a kivéve a kétség esetét j— véglegesen a 3 fct 20 kros vám- díjtétellel kezelendők. Abban az esetben, ha piemonti borokról van szó, a bizonylatból minden esetre ki ki kell tűnnie, hogy a szesztar­talom 12 térfogat százalékkal meg- állapított határt nem haladja meg: Borküldemények, a melyek olasz vegyelemzési bizonylat nélkül ér­keznek be, a bor megvizsgálását illetőleg megállapított határozmá- nyok értelmében kezelendők. — A Marsala jellegű (Typus Marsala) bo­rok csak akkor kezelhetők a 3 frt 20 kros vámdijtétellel, ha szesztar­talmuk 18 térfogat százalékot meg nem halad. Ezenkívül annak kike­rülése végett, nehogy hasonló, szesz- ■te hozzáadás által előállított borok a kedvezményes elvámolásban része­sülhessenek, a 3 frt 20 kros vám- díjtétellel vámkezelhető Marsala jel­legű (Typus Marsala) bormennyisége évi 4000 bruttó métermázsában áh-y lapittatik meg és egyben megkiván- tatik, miszerint be legyen igazolva, Ihogy ezek a meghatározott mennyi­ségben behozható borok Palermo, Trapani, Messina és Catanlk szicíliai provinciák egyikéből származzanak; ilyen borokra az azokra nézve kü­lön megállapított és a palermói, cataniai, vagy ripostói vegykisérletr' intézet által kiállított vegyelemzési bizonylatok fogadhatók el. Somogpármegye az utolsó negyedsiácadban. SlsSrrT — j. ^-----üJÍiáéSjfe ez évbérfj^B,^ mel y magában foglalja Somogyi megye 25 évi történetét hű leírás-1 ban, a mint azt átélte, megfigyelte™ s az eseményeket jegyezte. MegirvaMi lesz kulturális fejlődése a megyé- ■ nek; társadalmi alkotásai; politikai harczai pártjainknak s ezeknek ha­jtása a népre; minden egyes főbb.*--«» szereplő nú vonásokkal arczképezvé. Vezér férfiainak viselt dolgai, szerep­lése; egyéniségük jellemzése. Min­den nevezetessebb megy.együlés, az ezekben történt határozatok s ha­tásuk a politikai és társadalmi | életre. A megyei mezőgazdaság haladása,. * éghajlati viszonyai és időjárása a megyének. Irodalmának fejlődése; lapjainak élete, hatása, iránya. Meny­nyivel növekedett adója ? s ezzel szemben jövedelmi forrása? Mennyi templom, iskola épült 25 év alatt? s mi volt a tanulók száma, mennyi most ? Jótékonysága egyes családok­nak közintézetek és más czélokra. iTARCHA.l A konyes Kis szobában bús asszonyka Szorgalmasan varrogat, 'J’oljfnznatja. foltozgatja A megvásott rongyokat ... Kis fiának ruhácskái Azok á ypngydarabok . .. Nagyot sóhajt szegény asszony S szép szemében ícöny ragyog. Elméláz egy perezre, s félve Az ablakon kitekint; Vig leányka halad arra, Szerelmes pár jő megint. Oly élénk künn . . . úgy érezi Csupán ö az elhagyott . . . Néz mig lehet a pár után S szép szemében köny ragyog. Kis fia jő hozzá ekkor. Oly csintalan, oly vidám . . . De meglátja a felleget Eús anyjának homlokán. 0 is bús lesz . . . kérdi félve: tJő mamám, tán rossz vagyok?“ Megcsókolja anyja százszor S szép szemében köny ragyog. • . . Kinyílik az ajtó, belép Mámorosán most a férj . . . Nagy mogorván néz nejére S szidja, hogy mért nincs kenyér? Mért nem munkál szorgosabban, Ma éheznek, 6 az ok . . . • . . Feleleiül az asszonynak Szép szemében köny ragyog. Cz. A. J .a. — Elbeszélés. — Irta: H^ColrLár O-yuLla. (Folytatás) Villaílnosi ellenkezett és ügyesen adta okul, hogy jelenlegi írásával, pompás fizetésével nagyon meg van elégedve. — Xd, •- fce^W-kosza 6 méltósága, — a dolgod még meggondolhatja! . . . A#tán oly leány, minő a hágom ! . . . És ő méltósága rejtélyesen, hamiská­san .mosolygott. | A‘fiatal ember, ki nem akarta 5 mél­tóságát^ magára haragítani, udvariasan ki­jelenté, hogy különben majd meggondolja a dolgot. — ügy, úgy, — felelte a főispán, íiehehe, barátom, maga nagyon szerencsés ember lesz. Aztán; örvendve szorongatta meg az ifjú embn- kezét és sietett I megvinni hú­gának azt a hírt, hogy már megkezdte a talaj egyengetését és valószínű, hogy boldogul.ii fog. Villaroosi jmnjsokára észre vette, hogy Rézfalnsty Elvira' baronesse, a főispán húga, nagyon hoss asan kezd vele fog­lalkozni. Kissé unni kezdte a dolgot, de udvariisiak kellett lennie mégis a báró­nővel (zjmbeőT ki pazarul vesztegette rá a szerelmes «pillantásokat.. ... Mártó jfalvy óénak nemsokára szintén feltűnt, * dolog, és mintha rosszul eset' volna a Szép özvegynek az a tudat, hogy gyermékb nevelőjét úgy körül rajongják a hölgyek és üonepelik. É< a fiatal asszoiá," bár nagyon körül volt S is mind­untalan véve. udvariéitól, talált egy»egy pillanat at,- mikor lopva figyelemmel kí­sérte a doktort, ki mintha a főszolgabi- .fóná jtáfsaságában nagyon jól találná ma­gát. fja a tudat, pedig egy kissé lehan­golt* Mroskát, ki szórakozottan kezdett aztán, felelgetná a hozzá intézett kér­désekre. Persáe a hirtelen változás nem tűnt fel senkinek sem, , kiki el volt önmagával fog lalva. Időközben gníf Pálmay Eugén is meg­jelent a kastélyban. A gróf mintegy har- minezhat évesjesinos nap barnította arczu férfiú volt, sCegáus tartással; ki csak nem rég tért kassza afrikai útjáról, hol egy évig volt Oroszlán-vadászaton. Aztán naponkénti ésy szívesen látott vendége volt a kas támlák és nagyon sokat fog­lalkozott a fiától özvegygye]. Sokun egészen biztosra vették, hogy a gróf ké­rőként fog fi flépni és nem sokára újra oltárhoz vezeti Piroskát. Azt mindenki nagyon jól tudta, hogy a gróf még Már- tonfalvy éledében nagyon udvarolt a szép asszonynak, jii szivesen fogadta a hódo­latát és mojst, mikor újra szabad, nem lehetetlen, Hogy szerelmével ajándékozza meg a rétiéntheteUen hőst, kiről a lapok annyit irtat Palmay gróf, kinek birtokai különben is határosak voltak a Mártonfalvy nagy birtokkal, a régi ismeretség kapcsán, egé­szen bizalmasan és fesztelenül csevegett Piroskával,-ki látszólag igen vidám és kedves volt a társaságban. Hanem íz a vidámság csak látszólagos és erőltet#t volt Mártoofalvynénál, hol­ott ezivéfen bosszankodott, keserűség fogta «1, f/.t sem tudva, miért. Ilyenkor csípején aáusalgoít és a gróf ki hozza volt szókra a szép asszony nyajas szavai­hoz, csodálkozva hallgatta, nem tudva mire vélni az egészet. Aztán, mint igen ió emberismerő, ki nagyon sokai tanul­mányozta a nőket, hirtelen gondolattol niegkapatva, arra a meggyőződésre jutott, hogy i szép özvegy szive lángra lobbant és szerelnrt&iett a BZeme fehérJe,S’ " a gondol» kinieíidhatatlanul jól esett a l-lkének, mert szivében felébredi a remény, hogy Piroska viszonozza oly régóta vikz- szautasitott érzelmeit. Gróf Pálmay komolyan kezdett meg­barátkozni a nősülén gondolatával. Már- tonialvyné igazán megennivalőan szépéé kedves asszony, ki hozzá még rengeteg gazdag is. Nem csoda hát, hogy egyre tüzesebben kezdte eL a szerelmi ostromot, melyből hogy diadulmasaD fog kikerülni, azt. már egészen biztosra vette. Sokszor igéb jókat nevetett a főispán ur ő mél­tósága buzgalmán, ki korához nem illő fiatalos hévvel és hódolateljes udvarias­sággal settenkedett a fiatal özvegy körül, ki maga is megmosolyogta a Mártonfalvy- birtokok után sóvárgő Adoniszt A többi fiatal'embírlől, kik Piroskának szépeleg- tek, korántsem tartott. Ugyan ki yenné azoknak a holdvilágos arczn ifjaknak bá­natos sóhajait 'figyelembe ?... A gróf te­hát csak az alkalmas pillanatot várta, mikor a döntő ütközetet megvívja. És ez az alkalom nem késett soká ... Martonfalvyné egy idő óta néha szó- talan, hallgatag volt. Rendesen, ha ven­dégei nem voltak, magara szeretett ma­radni, mig gyermeke a doktorral tett kirándulásokat és sétákat a városban és a vidéken. Piroska alig jött párszor össze Villámom válj de akkor is csak futólag váltottak pár udvarias szót. A doktor is hallgatott, Martonfalvyné is, míg Zoltán unnál élénkebben beszélgetett mindkettő­jükkel. ^ iiisái'i Egy szép júliusi délután a nevelírlZol- tánnal dolgozott az árnyékos verandán. Rajzoltak mindketten. Zoltán mintáról mssolgatott, mig a doktor szórakozottan kapta le a park képét a verandáról nézve. A fiú e közben élénken csevegett a dok­tor bácsival és kedvesen hallgatta az egyes utasításokat, mikot. a rajzolás ele­meiből neki Villamoai előadott.. nem tetten nyargalnak a szivétől ágyába és ayissz"^ ■ . No akkor igazán nekem kell kise­gítenem a tudós urat,.—- fel éli tréfásan .. Piroska a még mindig álmélkodd ember­ek. — Nos, mondja igazán, micsoda nagy- vétke lehet? .... Ví Piroska szemei fürkészve hatolnak a fiul>»l emW- lolaébo. A nevelő kétségbe van esve, attól tart, hogy talán valami­kép élárulta féltett titkát és most ki lesz gúnyolva érte. Szerette volna, ha. ott, álló helyóben elsfllyed. '■ _Nekem?... — hebegte, — Nem tud nám, hogy arra valaha vetemedni mer­tem volna! ... _ Igazán ? — kaczag Piroska vidáman. __ No lám, hogy jnegcaafolja öjimagáf... Nos n ézze ezt a lapot és- olvassa el ezt a pár sort, hiszen az önt érdekli. Azzal átadta a doktornak a .Magyar Hirlup“-of, melyben fokozatos örömmel olvasta, hogy a tudományos akadémia hirdetett pályázatán a kétezer forintos dijat az ő kis növénytani munkája nyerte el, mint alaposán #rt jó mű, mely a bi- j rálók feltétlen dícséretét érdemelte ."ki.- E tudat .-végtelou- örömmel töltötte be 3 a lelkát^és elragadtatásában kezet «ókolt a fiatal nőnék, ki mosolyogva mopdá:- A — “Ugyebár titkolóztunk, dbkíor u>’, 4^ lifru igy sül ki a turpisság! _ Nagyságod vágtáién bo1d(jjf§& tett e hírrel , mit almomban «em hitiem volna I megvalósíthatónak 1 -. .feleié Villamosj | Brúnó vidáman. ' — Most nemde eltagadja a jo kivana­taimat a további ikrekhez? Ä kérdd Piroska újra kezét nyújtva a em' bernek, melyet az .l^latteljjwsn szón­Vm-A ^^lWvuafT>.V,l rk^jl^ű f ■ vetkeznek a versek a Buch der Lieder-hn Künn fényes, napsugaras volt minden. Meleg levegő csapta meg az ember ar- . czát. Vidám madárcsicsergés hallatszott j a kert fái közül. A fecskék élénken repyl destek a kastély homlokzata körül, át­ható illat terjengett a virágos ágyak felett. ‘ _ m A nevelő ábrándozni kezdett ezekében, mialatt Zoltán szorgalmasán rajfiplt. Egy- ; ezerre összerezzent az ábrándjaiba elme­rült ifjú és a ruhasubogásra, valamint | könnyű léptekre hátrafordult. Mártonfal- ) vyné állott előtte igen csinos sétsöllözé- j kében, melyben ragyogó szépsége oly elő- ] nyösen vált ki | A doktor tiszteletteljesen üdvözölte Pi­roskát, míg a gyermek örvendezve szaladt anyjához, ki szeretettel csókol tu meg an­nak homlokát, -v ,, __ Nagy niaágot mondok, — kezdé sza vait a szép asszony a doktorhoz for­dulva, néni találja ki bizonyára, bar en előre gratulálok érte. | —^Valóban nem tudom, — feleli a doktor kissé zavartan, — mi lehet az, ami nagyságodat annyira fellelkesül, hiába töröm bár rajta a fejemet. __ Hát nem sngja meg a szive ? .. I kérdi m osolyogva a fiatal asszony, merően nézve a doktor arczvonáeait. M Ob I ha arra merne hallgatni, amit bo- , londos nagy szive mond!. . . Micsoda le­hetetlen nagy ostobaságokat találna most ki ez elé a remek asszony elé, ki divatos öltözékében olyan, mint egy szép álom megtestesülése. Csitt! te félénk szív, ne merj hangosan dobogni, mikqr az nem szabad! ... Brúnó nem tudja mire vémi a dolgot és mialatt egész lényén meglátszik zuvara, Í az özvegy bungoé kaczajra fakud, mi au- nál jobban elpiritja a fiat, 1 embert, ká-'A fejében bolondoS gondolatainak ee e'’,ábadult.^l -tóiczaiól

Next

/
Thumbnails
Contents