Veszprémi Független Hirlap, 1890 (10. évfolyam, 1-54. szám)

1890-01-04 / 1. szám

Veszprém, 1890. L buzgalommal végezték: Rosenthal Nán­dorié, dr. Steiner Kálmánná, Tuszkau Valdemárné és Krausz Józsefné, a kik­nek a választmánya Yeisz Elekné, a nöegylet buzgó eluöknője indítványára jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. — Réthy Ede dr., egyleti titkár jelen­tése szerint a fentebbi adakozások­hoz hozzájárultak a következők : — Rosenthal Nándorné és Tuszkai Valdemárné Írén: Wellner Lajosné 1 frt, Rotbauser Ig- náczné 2 frt, Greiner Luiza 1 frt, Bunzl Lujza 1 frt, Brück Hennin 1 frt, Steiner Janka 50 kr., Rosenberg Adolf 2 frt, Neu József 1 frt, Politzerné 1 frt, Weisz W. Manóné 1 frt, Rothauser Vilmosné 50 kr., Meyer Janka 1 frt, Lövy Jakabné 50 kr„ Brück Rudolfné 1 frt, Lichter József 50 kr.. Key Károly 10 kr., Ney Jakabné 1 frt 50 kr., Sándorfy Miksáné 1 frt, Láng Léni 1 frt, Braun Mária 60 kr., Breuer Gáborné 2 frt, Mautkner Ignáczné 1 frt, dr. Rétby Edéné 2 frt, Weisz Elekné 5 frt, Steiner Jónásné 1 frt, dr. Halassy Vilmosné 1 frt, Weisz Henrikné 1 frt Schelnitz 30 kr., Hoffmann Sámuelné 1 frt, Fischer Manóné 2 frt, Rosenthal Nándorné 3 frt, Singer Mórné 1 frt, Ornstein Ignácz 50 kr, Stern Lipótné 1 frt, Beer Manóné 1 frt, Steiner J. Jenöné 1 frt, Gunst Ignácz 1 frt, Pinkász Lujza 30 kr., Meiszner Lipótné 1 frt, Krausz Józsefné 2 frt, Beyer Sámuel 1 frt, Rothau­ser Miksáné 50 kr, dr. Steiner Kálmánná 1 frt, Weisz A. Manóné 1 frt, Kadelburg Tuszkau Fanny 3 frt, dr. Rosenberg Jenőné 1 frt. Wessl Sámuel 1 frt, Hirch Lajos 50 kr., Schwarcz Iguáczné 1 frt, Tuszkau Ma- yerné 1 frt Krammer Johanna 50 kr., Kö­ves Béláué 1 frt, dr. Fodor Mibályné 1 frt, dr. Königsberger (Devecser) 1 frt, Kohn Lajosné 80 kr., Mauthner Gyuláné 60 kr, Neu 40 kr., Auer Jákó 60 kr., Margalit Ignácz 2 frt, Wessel Lipótné 1 frt, Kaiser Lajosné 1 frt, Deuts G, Sándor l frt 50 kr., Neumann Simon 60 kr., Fehér Sándorné 2 frt, Weiler Dávid 50 kr., Neu Zsigáné 50 kr., Hoífenreich testvérek 50 kr., Keim Adolfné 50 kr., Süsz Károlyné 50 kr., Neumann Lajosné 50 kr., Weisz Vilmosné 30 kr., Löweustein Sámuel 1 frt, Schwarcz Gyuláné 30 kr. — Dr. Steiner Kálmánná és Krausz Józsefné ivén: Steiner Jenő 1 frt, Weisz Jakab szabó 1 frt, Schwarcz Antal 1 frt, Palás Lipót 50 kr., Becske Aladár 1 frt, Weisz Móriczné 1 frt, Ungár Lipótné 50 kr., Veszprémi Józsefné 50 kr, Ney Mórné 50 kr., Ransbnrg Teréz 30 kr., Mauthner Gyuláné 50 kr., N. N. 50 kr., Boriistein 30 kr., Kolin Lázárné 1 frt, Weisz Lipót 50 ki-. Deuts Izidor 1 frt, Lengyel Pál 50 kr., Rotbauser Géza 50 kr. Dűry Ödönné 1 frt, Scheiber Rozália I frt, Löwenstein 50 kr., Steiner Sámuel 1 frt. Lengyel Mór 60 kr., Steinbach 30 kr., Stei­ner Adél 50 kr., Stern Móriczné 1 frt, Hartman Móricz 50 kr., Diamant, 20 kr. 02V.^Pe'nítsékne 50 kr., Kohn Izidor 20 kr. Rotbauser Samu 50 kr., Bánóczy Mór 60 kr, ifj. Rápocli Sándorné 1 frt, Roiliauser Lipótné 1 frt, Ellinger 50 kr, Rotbauser 50 kr, Rothauser Rudolfné 3 frt, Krausz Anna 1 fr, Pillitz Dávid 2 frt, özv. Bojni- tzerné 50 kr, Tuszkau V. 2 frt, Rothauser 30 kr, Tauszig Sándorné 1 frt, Tauszig M. 40 kr. Springer Mórné 50 kr, Steiner Mórné 1 frt, Weisz Edéné 1 frt, Abelesné 50 kr Stern Betti, Emil 1—1 frt. Weisz Berta 1 frt, Mártonná 50 kr. Pillitz Mórné 1 frt, Berjes Arnoldné 1 frt, Stern Teréz 50 kr. Róthauser Mór 1 frt, Weisz M. Ign. 1 frt, Weisz Izidor 1 frt, Lengyel Simonná 1 frt, Rotbáuser Adolfné 50 kr, Rothbuser 30 kr. dr. Pillitz Benő 10 frt, özv. Fischer Béláné 70 kr., Schön Jakabné 40 kr. Len­gyel Sándorné 50 kr, Weisz Ernő 40 kr. Rosenberger 2 frt. Dr. Spitzerné 1 frt. — A gazdák és iparosok ált. hitelszö­vetkezetének veszprémi fióktelepe, mely bolt­> jait s zálogházát (természetesen a helyiségek­kel együtt) át- s illetőleg eladta az ujonan ilahult s már életbe is lépett veszprémi &„Hitel és fogyasztási szövetkezetu-nek, üzleti helyiségét az év első napján a szabadi-utezai Wirkte r-h ázb a tette át. A gazdák és iparosok ált. hitelszövetkezetének veszprémi fióktelepe, ezután kizárólag banküzlettel, vál- tókölcsönök adásával fog foglalkozni. — A szerencsétlen hülyékről, Ibolyáról és Bagó Fistárói is kellene most már gon­doskodni, kogy a szegényház megnyillott. Ellielyeztetésük ebben nemcsak az irgalom — de a városi nép személybiztossága érdekében is kívánatos. —- Halálozás. Lolionyay István bándi nagyvendéglős ifjú nejét, ki hosszú sorvasztó j betegségnek esett áldozatul, deczemberhó 25-én temették el nagy részvét mellett. A méltón siratott jó nő végtisztességtételére Veszprém­ből is sókan mentek ki, a helybeli „Barát­sági kör“ pedig testületileg vonidt ki a teme­tésre, miért a gyászoló család ez utón fejezi ki a kör iránti háláját. Legyen a korán elhunyt nő fölött könnyű a hant s kisérje emlékét áldás, béke! — A pozsonyi sikkasztó Veszprémben. Alighogy a pozsonyi rendőrség köröző „Kund­machung*-ja megérkezett Veszprémbe, már hire futott, hogy a sikkasztó Bittót felis­merték egyik helybeli kávéházban. Volt is hajsza utánna, de az akkorra már kereket oldott. Pedig a kitűzött 1000 forintnak, aligha nem alkalmas helye lett volna szegény városunkban. — Mellári beteg. A veszprémi Mel­lári, aki arany-szórásáról lett hh’essé, miként a rendőrségtől értesülünk — súlyos betegen fekszik a budapesti For­tunában. Az a hir azonban, hogy a hír­hedt aranyszóró meghalt, minden ala­pot nélkülöz. — Az orosz nátha (influensa) mint hírlapunk más helyén említjük, váró­Veszprémi Független Hirlap. sunkban is fellépett. Hírlapunk zárta­kor vesszük erről a rendőrség hivatalos jelentését, mely szerint városunkban eddig az influenzás betegek száma száznál több, halálozás azonban még nem fordult elő. — Javulás. K a r s a y Katalin, ki a múlt héten olyan szerencsétlenül járt’ miként a rendőrség bennünket értesít, már a javulás stádiumában van. Az orvosi gyógykezelést P e r 1 a k y Jó­zsef dr., városi orvos teljesiti. — Et tu mi file: A „Fest „Hírlap„ tegnapi számában valaki (veszprémi kel­tezéssel) ismét neki rohan a veszprémi püspökségnek, amiért ez a tisztán katholi- kus jeliegü Ferensz József segélyalapból nem segélyzi többé a „közös,“ hanem csak a khatolikus kántortanitókat. Már két hó­val ezelőtt feleltünk e helyen, ugyané panaszra a „Zalai Közlöny“ lap­társunknak, konstatálva ebben, hogy ez az alap ki z ár óla g római katholikus jeliegü segélgzésre alupittatott s igy — az előző püspökök téves eljárását folytatni — s az alapnak más czélra fordítását megengedni: a mostani, jószívűsége — s humánussága- ért egyaránt szeretett püspöknek nem állhat lelkiismerete hatalmában. Zala- és Somogymegye érdeklett emberei belátták felvilág ősit ásunk helyességét s mint ottani laptársaink egyes közleményeiből s szerk. üzeneteiről azóta meggyőződtünk, meg is nyugodtak ebben Most aztán a „Pesti Hírlap“-ban förmedvényez ismét valami kiközösített „közös.“ Úgy látszik, ez a lövés sem fog messzebbre hallani, mint annak idején ugyancsak a „P. II. “ ama lövése, melyet Hóna érdekében az uj megyeház kő-hölgyeire dörrentett. — A múlt év halottjai. Per laky József dr., városi orvos igen érdekes statisz­tikát állított össze a múlt év halálozási ese­teiről, mely azt az örvendetes képet tárja elénk, hogy 1889-ik évben kevesebb halálozás fordult elő, mint előző években. 1887. évben meghalt Veszprémben 380 egyén, 1888. évben már csak 365 halálozás fordult elő, mig a múlt év csak 319 esetet mutat fel. E halá­lozási esetek közül halva született 23 gyer­mek. Hogy az angyalcsinálás is gyakorolta­tott, bizonyítja 22 törvénytelen gyermek ha­lála. Megfagyott két egyén, öngyilkossá lett 2, gyilkosságnak esett áldozatul két egyén ; hulla elszállítás kétszer volt, mig htdlahoza- tal egy esetben fordult elő. Hála nyilvánítás. Mindazon jólelkii ismerősöknek s a városi i. t. polgárságnak, kik feledhetetlen jó anyánk özv. Dunst Ferenczné elhunyta alkalmából, ve­lünk a részvét oly szép jelét érez- t tték s a végtisztességtételen való kegyeletes megjelenésükkel, inoml- hatlan fajdalmunkban osztoztak — szivünk őszinte háláját fejezzük ki. Veszprém, 1889. deczj 31. A gyászoló Dunst család. = Vidéki előkelő vagy tehetősb családokhoz, hol serdülő leányok van­nak, 1 — ] havi nőruhaszabászati tan­folyamra ajánlkozik, egy szakképesített özvegy nő. Az egy hóra ellátást s mér­sékelt dijjat kíván. Czime hirlapiro- dánkban. = Egy jóhirnevü vendéglő, mely régi törzsvendégekkel bir s látogatott élénk vásári helyen van, újévkor bérbe vehető. Bővebb értesítés nyerhető a „ Korona“ szálloda bérlőjénél Vesz­prémben. Szerkesztői Ízesetek. M. B. H el y b e n. „Láttam* czimü versét, mely­ben Munkácsyt és a kedvesét (már t. i. az önét) dicsőíti, elküldtük nagyhírű festőnknek Parisba, ön pedig küldje *1 a kedvesének s czélt ér annél- kül. hogy kiadjuk az újságban. B. K. Mezőkomárom. A czimbalom 36-o*. Megtekinthető bármikor. Hangja izraelita. „Szeretlek!“ Mi elhisszük, hanem nskünk hiába mondja. ÍZES OJD^X^O ZLvü. Az „Egyetemes Regénytárból“ a Singer és Wolfner budapesti kiadóczégnek e közked- veltségü vállalatából ismét egy kötetet vet­tünk, a mely úgy tartalma mint csinos és tartós kiállítása által, méltóan sorakozhatik az eddig már megjelentekhez. Tartalma: Tarchctti Hugó „A szív küzdelmei* czimü regényének Gauss Viktor által eszközölt gondos fordítása. E mii kiadásával is büen megőrizte a kiadóhivatal elvét: hogy t. i. a legkiválóbb irodalmi termékeket nyújtsa olvasóinak A fiatalon elhunyt olasz költő egyik legszebb és legkedveltebb müve jele­nik meg ezúttal kiadásukban, mely Olaszor­szágban a legkeresettebb olvasmányok egyi­két képezi s hol eredetije számot kiadást ért* A csinos vászonkötésü kötet ára 50 kr. és kapható minden könyvkereskedésben, ugyszinte az „Egyetemes Regénytár* kiadó- hivatalában is (Andrássy-ut 10), ahol előfi­zetések is elfogadtatnak 20 kötetre 10 frt, 10 kötetre 5 frt vagy 6 kötetre 3 forint­tal bérmentes megküldés mellett. — Az ón újságom. Irtuk már, hogy Bene­dek Elek és Pósa Lajos szerkesztésében uj gyermeklap indul meg e czim alatt. Az uj gyermeklap első száma ma meg is jelent igen szép kiállításban s egész tömegével az élvezetes és tanulságos gyermekolvasmányok­nak. Ami azonban legnagyobb örömünkre szolgál, ez az uj lap tőrülmetszett magyar­sága. Nincs ebben semmi fordított, a köz­lemények egytöl-egyig eredetiek s hogy igy lesz ez jövőben is, erről kezeskedik a szer­kesztők neve. „Az én újságom* előfizetési ára egész évre 4 frt. negyedévre 1 frt, s a Singer és Wolfner ezég adja ki. Ajánljuk a szülők és tanítók figyelmébe. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS, ldösb Szinnyei József, értékes munkához fogott. Magyar Írók élete és munkái czim alatt nagy iro­dalomtörténeti lexikont állít össze, mely magában foglalja irodalmunk egész múltját, a megjelent müvek teljes jegyzékével, ismer­tetésével s az irók életrajzi vázlataival és jelenébul a legújabb évekig terjedő anyagot. A munkát négy kötetre tervezi Szinnyei s füzetenkint 32 (öt-öt ives) füzetben jelen mefi. Az első füzet újév után hagyja el a sajtót, — ára 50 kr. Előfizetni lehet (Hor- nyánszky Vilmos akad. könyvkereskedésében) öt füzetre 2 forint 50 kr. tiz füzetre 5 írtjával, "== A „Képes Családi Lapok* szépiro­dalmi és ismeretterjesztő képes heti lap már tizenegy bosszú év óta küzd hazafias lelke­sedéssel és kitartásai nemzeti irodalmunk bástyáján; már tizenegy év óta lobogtatja a nemzeti művelődésnek s Ízlés nemesítésnek a zászlaját s most is, a midőn Brankovics György jeles szerkesztése mellett már — tizenkettedik évfolyamába lép a legkitűnőbb irók és Írónők müveivel indul — a nemzetiségünket még mindig fenyegető s hazánkat sáska rajként elözönlő német szépirodalmi lapok elleni hadjáratra. A „Képes Családi Lapok* munkatársai : — Jókai Mór, Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Dalmady Győző, Temérdek (Jeszenszky Dániel,) Lauka Gusztáv, Brankovics György, Rudnyánszky Gyula, Pósa Lajos, Prém József, dr. Sziklay János, Palágyi Lajos, Inczédy László, Muray Károly, Méry Károly, Petri Mór, dr. ltodiczky Jenő, Beniczkyné Bajza Lenke, Bütlmer Lina, Nagyváradi Mira, Kuliffay Beniczky Irma, Hevesiné Síkor Margit, Fanghné' Gyújtó Izabella, V,-Gaál Karolin, Karlovszky Ida, Harmath Lujza stb. Vájjon ki cserélné fel az előkelő szellem kamatos termékeit a külföld müveivel! Magyar ember bizonyára nem! S a magyarnő — még kevésbbé. — A „Képes családi Lapok* az összes szépirodalmi lapok között a legélénkebb s legváltozatosabb. Tartalma az irodalom összes válfaját felöleli; képei a leghiresebb festők müveit mutatják be; „Hölgyek Lapja* czimü divat képeket hozza s a nevelés, az egészség, a gazdaság a kertészet s a konyha terén nincs oly kérdés, a melyet ne tárgyalna. „Regény­melléklete* — három-négy eredeti regénynyel ajándékozza meg évenkint előfi­zetőit. Zöld boritéka telve van mulattató aprósággal s talányokkal, melyeknek meg­fejtői értékes jutalmakat kapnak: — S a „Képes Családi Lapok* daczára sokoldalú­ságának, még is bátran kezébe lehet adni a család minden rendű és korú tagjának; daczára gazdag tartalmának, még is a legolcsóbb szépirodalmi képes heti lap. Előfizetési ára a „Hölgyek Lapjával* s a „Regény melléklet“-tel együtt egész évre 6 frt, — félévre 3 frt, — negyedévre 1 frt 50 kr. o. é. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-uteza 20 sz.) melyhez az előfi­zetések legczélszerübben posta utalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatváuyszámokkal. Rendkívüli kedvezmény a „Veszprémi Független Hírlap“ előfizető részére. £31 át r o m művészi album (20 képpel) csak 1 frí 50 kr, Hogy t. előfizetőinknek lapunk iránt tanúsított ragaszkodását megháláljuk, részükre külön kedvez­ményről gondoskodunk s egyik fővárosi könyvki­adótól áldozattal beszereztünk egy kis készlet leg­újabb három művészi albumából, melyek a legszebb alkalmi ajándékul szolgálhatnak s adjuk ezeket t. előfizetőinknek csaknem ingyen, oly potom áron, hogy az albumok egy lapja is ennél. Az albumok minden egyes lapja 25 ctm. magas és 20 ctm. széles, a legszebb kőrajzok, Eliser Lajos ismert művészünk rajzai után; keretekben a legszebb szobadíszül, művészi kivitelű borítékokban pedig szalon-asztal diszül szolgálnak. 1. Művésznők albuma. Jászai Mari, P. Márkus Emilia, Pálmai Ilka, báró Splényiné Blaha Lujza, Sz. Prille Cornélia és U. Iielvey Laura művésznőink nagy arczképeivel. Előfizetőinknek adjuk az egész albumot e hat arezképpel 45 krajezárért. 2. Művészek albuma. Feleky Miklós Nagy Imre, Náday Ferenci, Szigeti József, Ujházy Ede és Vizváry Gyula-, nem­zeti színházunk jeles művészeinek nagy arczké­peivel. Előfizetőinknek adjuk az egész albumot e hat arezképpel 45 krért. 3. Uralkodók albuma és s világ czlmer-rajza. I. Ferencz József királyunk, II. Vilmos német császár, III. Sándor orosz czár, Viktoria angol királynő, I. Humbert olasz király, Abdul Hátúid török szultán. Sadi Carnot a franczia köztársaság elnöke, Mária Chrisztina spanyol regensnő a kis XIII. Alfons spanyol királylyal, nagy arczképeivel; borítékon pedig a magyar, osztrák, német, porosz, orosz angol, olasz, török, franczia és spanyol ezi- merek nagy rajzaival. Előfizetőinknek adjuk az egész albumot e nyolez nagy arezképpel és 10 czimerrajzzal 80 krért. Egyszerre rendelve adjuk mind a három füzetet 1 frt 50 krért­A megrendelések hozzánk intézendők. Veszprémi Független Hírlap“ szerkesztősége. Legszebb, legolcsóbb karácsonyi, újévi és alkalmi ajándék. Hogy lapunk t. előfizetőit a téli hóna­pokra érdekes olvasmányokkal ellássuk, viszont-áldozattal szerződtünk egy fővárosi kiadóval, ki az általa kiadott legújabb regé­nyeiből — mind a legjelesebb Íróktól — egy kis készletet előállítási áron bocsájtott rendelkezésünkre. Magunknak ebből külön, hasznot nem óhajtván, hogy t. előfizetőink­nek ebben is szolgálatot tegyünk, ugyanily potom olcsó áron bocsátjuk ezeket t. előfi­zetőink rendelkezésére. De csak korlátolt számú példányokkal rendelkezvén, előfizető­inket saját érdekükben a megrendelések gyors beküldésére kérjük, mert ez olcsó árak mellett — 1 frt bolti áru kötetek 25 krajezárért! —- Kis könyvkészletünk előre­láthatólag rövid idő alatt ki fog fogyni. „ „A szép özvegy* 2 „ Ricbebourgtól „A szép énekesnő“ 3 „ Claretietől: „Noris* 3 „ Dumas Sándortól: „ A jósnő* 1 „ Montépintől „Glkyis királynő* 4 „ „ „A tolvaj leánya* 3 „ „ „Valentine férje* 3 „ Hugo Viktortól „A párisi Ntre-Dame templom* (képekkel) 5 kötet. Hugo Viktortól „Egy halálra Ítélet túlsó napjau (képekkel) 1 kötet. Hugo Viktortól „Claude Gueuxu (képpel) 1 kötet. Sauuiéretől: „Tengeri dráma* 2 „ Szirventől: „Két férj* 2 „ Zaccouetól „Egy szép nő regénye“ 2 „ Woodtól „A vörös nyakkendő“ (képpel) 5 kötet. Wilkie Collinától „A vérpad* (képpel) 3 kötet. Vasúti uj menetrend, isaaá Érvényes okt. 1-töl. Felülről lefelé olvasandó 3413 Vegyesv. I. II. III. 3411 3401 \ Vegyesv. Személyv. I. II. III. I. II. III. ' AlUmáok 500 518 5« 554 622 6*o 858 9« 307 340 523 5ll 719 612 621 635 709 725 8»5 834 érk. 1141 1252 225 239 408 1144 241 301 308 319 342 355 424 449 503 519 528 547 eo( 82( 8^ |0C j ind. Győr 9 .... érk. „ Szombathely 9 . . „ ind. KÍS-Cze (vendéglő) érk. érk. Boba ................. ind. érk. Sümeg 12 . . . . ind. ind. Sümeg 12 ... . érk. ind. Boba ................. érk. „ Tüskevár .... „ Semó-Vásarhey ■ » Devecser .... 7! , Ajka ..................... „ Város-Löd .... „ Herend .................-r> ■ VESZPRÉM . . . n , Hajmáskér . ■ • » Péth ..................... 5» „ Várpalota .... n „ Zichyfava .... 9) érk. Szókesfejérvár . . und. (rendoglo/ „ Budapest (d. v.) 1 . n irk. Budapest (m. á. v.) 1 ind. Alulról felfelé olvasandó 3402 | 3412 3414 ! SiemélyT.I Vegy«ir. Vegye« Y. I. II. III. 1 I. II. III. ; I. IL III. ‘ 453 2 15 I 1 308 11 25 — ^ 28 L’ 9 26 j t | 14 9 07 \ 1144 7 34 — , 00 — — ä 1 12 9 06 — 1255 838 — 1248 830 — 1 1239 8 17 — 1221 7 51 1209 7 32 mmn — II« 654 érk. II 14 6 16 C8 } 10 52 — 10 50 t 5 10 33 — 0 27 i 10 24 — 10 17 j 1 10 03 — 951 950 }l ____ 9 55 l 715 — 8oo ; 6 50 I ........................­— 7 35 Felülről lefelé elvasandó < Alulról felfelé elvaeandé gjg— Mind a 15 regény (összesen 40 kötet) egy szerre rendelve 4') irt bolti ár helyett ciak- 10 frt. E regények külön is megrendelhetők kötetenként 35 krajczárral. A megrendelések hozzánk intézendők. A „ Veszprémi Független Hirlap“ szerkesztősége. 10 frtórt megrendehetö a következő 15 regény, összesen 40 kötet. (A könyvek újak, tiszták, felvágatlanok.) Szombat, január 4. Felelős szerkesztő: K0MP0LTHY TIVADAR EQUITABLE Egyesült-Állam kbeli életbizlositó-társaság HEW-YORKBAN. : lS5S-Toeaa.. Biztosított tőke 1888 végén o. é. 1.373.040,816 frt — kr. Uj biztosítások 1888 végén o. é. 387.833,837 frt — kr. Összes bevétel 1888 végén o. é. 67.397,442 frt 50 kr. Vagyon 1888 végén o. é. 237.607.305 frt — kr. A biztosítottaknak kifizettetett 1888 végén o. é. 29.711.142 frt 50 kr. Az össes nyereség a biztosítottak javára for- vittatik és a közönséges kötvényeknél már a második díjrészlet léfizetése alkalmával fizette­tik vissza, mig a fél és a szabad Tontina-terr szerint kötött biztosításoknál összegyűjtve a periódus végén szolgáltatik ki készpénzben. Az „EQUITABLE“ minden kötvénye 3, illetve 2 esztendő múlva megtámadhatlanná válik, amennyiben az esetre, ha a biztositási- dijfizetések a kötvény értelmében megtörtén­tek, a biztosítottak követelményei agy Altaian nem utasíthatók vissza és a társaság azok ki- olégitésére feltétlenül kötelezve van. Ezen újí­tás által az „EQUITABLE“ biztosított ügyfelei­nek teljesen megnyugtatást nyújt arra nézve, hogy halál-esetben, az elhalálozás bebizonyítás* után, a biztosítási összeg az illetékeseh kezei­hez, minden kö ülmények között azonnal kifizettetik. Bővebb tudósítással, úgyszintén prospectuiok- kal és ajánlati űrlapokkal készségesen szolgál­nak a fő- és kerületi ügynökségek, nemkülön­ben az „EQUITABLE“ magyarországi aligazgató­sága Magyar leszámítoló- és pénzváltó-bank BUDAPEST, V., Dorottya-utcz* 6. •«. §628/889 kt. Árverési hirdetmény. A veszprémi kir törvényszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, miszerint Unger Manónak 140 frt 75 kr. tőke ennek 1887, évi julius 23-tól járó 6% kamatai. 12 ffrt 72 kr. 7 írt 80 kr. 13 frt 30 kr/10 frt 60 kr. 14 frt 60 kr. és 7 frt 55 kr. peri, végrehaj- és árverési költségei kielégítése végett Hegedűs Antónia Molnár Lajosné vég­rehajtást szenvedő és a végrehajtáson kívül álló tkvi tulajdonos társaknak Hegedűs Emma Mészáros Sándorné, ugy kk. Hegedűs Hermina, Hegedűs Jolán, Hegedűs - Gyula és Hegedűs Ödönnek a szt.-kir.-szabadjai 960. sz. tfkben + 4 sor 52 hsz. a. felvett 197 frt ceesértékü 40 sz. házuk udvar és kerttel, — továbbá Hegedűs Anto­nia végrehajtást szenvedőnek ugy a végrehajtáson kívül álló Hegedűs János Hegedűs Emma és kiskorú Hegedűs Hermina. Jolán, Gyula és Ödönnek a szent-kir-szabadjai 959 sz. tjkben -f~ 1 sor 803/a hsz. a. felvett 150 frt becsértékü a bagóhegyben levő szán­tóföldjük, + 2 sor 621 /b. hsz. a. fel­vett 68 frt becsértékü ugya* a bagó­hegyben levő szántóföldjük, + 6 sor 803/b. hsz. a. felvett 150 frt becsér­tékü a bagó hegyben levő szántóföld­jük, valamint ugyanezen tjkvben -f- 3 sor 614/c. 2. hsz. a. felvett az első erdőben levő erdőből Hegedűs Antó­niának 82 frt becsértékü 1/u d. rész­beni jutaléka és + 5 sor 611/a hsz. a. felvett, a felső telekben levő szán­tóföldből Hegedűs Antóniának 152 frt becsértékü Via részbeni jutaléka, végre a vörösberényd 250 sz. tjkben -f- 1 *or 333. hsz. a. felvett, a vörösben levő házból, szöllőböl és rétből Hege­dűs Antóniának 237 frt becsértékü 1/6 részbeni jutaléka, ez pedig a Szt.-kir.-Szabadjai ingatlanok 1890. évi január 30-án d. e. 9 órakor Szt.-kir.-szabadján, a vüröseerénvi in­gatlan pedig ugyanaz nap, vagy is 1890. jan. hó 30-ik napjáD d. u. 3 őrekor Vörösberényben mindenütt a község házánál a körülményekhez . képest a becsáron alul is elfognak adatni. A kikiáltási ár a becsár leend. é

Next

/
Thumbnails
Contents