Veszprémi Független Hirlap, 1890 (10. évfolyam, 1-54. szám)

1890-01-04 / 1. szám

Veszprém, 1890. X. évfolyam 1. szárit. Szombat, január 4. gjelen minden szombaton. — A lap ára Egész evve 6 irt; negyedévre 1 irt 50 kr.; egyes szám ára 15 kr. — Hirdetések petitsora 6 kr ; nyilttér petit-tere 20 kr. a kincstárilleték. — A hírlap irodája: „Petöfl '-intezet Veszprém (varoshaz-tér). Hogyan mulassunk ? Veszprém, január 4. polgárok egyetértése az az össze- > kapocs, mely szilárd s minder, ntetbeu olyan társadalmi életet mt, mely a viszontagságok között iái Íja a felebaráti szeretet tüzéré­it. z uj év beálltával gratulálják egy- t az emberek, de valljuk be öszin- igen sok esetben csak a sablon- ü szokáson alapszik a gratulatió, az igazi szeretet szüli azt. e legyen az üdvözlet bármilyen, irányadó ez az idő haladására, rejt méhében a jövő, azt tudni lehet, de kölcsönös buzgalommal, itságot nem kiméivé, a város pol- ágának kell azon lenni, hogy le- leg boldoggá tegyük egymásnak vő, illetve most már a jelen esz- őt. 3 annak alapköve nem más, mint gységes, társadalmi élet. ért nem lehet elvitatni, hogy tnin- uagyhangu frázisok mellett, — s igazi társadalmi élet a város árai között, hiányzik az a köz- ínség, mely a jóviszony elenged- tlen feltétele. ég mindig igen erős az a válási­ra ely a társadalmi osztályok kö- létezib ; nem vagyunk demokrata idalom, hiányzik nálunk a szó )s értelmében vett közönség, ha létezik is, működése nem hat közéletünkre, melyet elhalásától csak egy-két ügybuzgó szereplő niség működése ment meg s özek is igen kevés azok száma, a tik a • érdekében emelnek maguknak jdandófjjfemléket, de annál főbben "Vií uzoiipü kik' hiúságból teszik . i mit testnek a közügy érdeké­fokozva, ezáltal a tá r-s a da 1 ra i a s á g ot. • y város társadalmi életének hév- je, mutatója mindig a társaskö- egyletek, hivatásszerű müködésé- van. ilyen egyleteknek nem szám- iti szaporodása, hanem szemmel tó felpezsdülése, versenyre hivó ísága teremti meg a Lisztrend- nélküli igazi társadalmi életet. .t kaszinók, társaskörök egyletek iban jól elvagyunk Iáivá, olyan ot mutatnak ezek fel, a miljen- ;gy szabad királyi város sem di- tdhetik. Hanem ezeknél fokozatosan azt a sajnos körülményt kell konstatálnunk, hogy nem szolgálják azt a czélt, melyre teremtvék s igy nem is felelnek meg méltóképen hivatásukna k. Mert minden kaszinói alapszabály­nak főpontját az képezi, miszerint taggá tehet minden tiszte sséges, I b e c 1 e t e s ember, akik a ka- i sziuó, vagy kör helyiségeiben érint- j kezvf. megalkotják inaguk között azt | a jó s talán barátságos viszonyt, mely i egy demokratikus társadalomnak jel- j zöjéAl szolgál. Tehát nem a vagyon, vallás, fog­lakozás a főkel lók. fís mégis mit tapasztalunk1? A polgárság foglalkozás, rang és vügvon szerint megoszlik, a kaszinóban I is e szerint osztályozódik s egy vilá- . gért sem assimulalna. I j A tisztességes ügyvéd, hivatalnok, I iíiteiner idegenkedik tagja lenni egy I polgári körnek és viszont lámpással fi» nehezen találni egy olyan keres­kedőt, aki az „urak“ közé vegyülne. A csapószeri iparosságnak, a bel­városi kereskedőknek és iparoságnak, a hivatalnokoknak megvan a külön- kiilöu körük s igy a sok körrel oda­jutunk, hogy ezek működésének, ha ugyan működésről szó lehet, eredmé­nye nem az egységes társadalmi élet megteremtése lesz, hanem megszülik a kasztot, megerősítik azt a válasz­falat, melynek a polgárok között, akik egyforma jogokkal s kötelezettségek­kel bírnak, nem szabad létezni. Elég szomorú, de hát igy van ez s ezen egyelőre változtatta nem lehet. Sok a társaskör, s a vagyoni állapo­tok nem engedik, hogy egy ember mindeniknek tagja lehessen. De amit társadalmi életünk elveszt a réven, azt nyerjük rneg a v á ra o n. És ez a vám legyen a kaszinók és társaskörök mulatsága. Vonja he ezekbe minden kör a vá­rosi polgárság tiszteséges elemét; a kaszinó mért ne vegye be a tisztességes polgárembert, kinek lánya talán nem jelenik meg kétszáz, forintos selyem­ruhában, de megjelenik egyszerű kar­tonban, hanem azt aztán ki is fizeti a kereskedőnél. Küszöbön a farsang. Carneval herczeg ma már nem ba­rátja a luxusnak. Szereti a puritán egyszerűséget, a karton ruhát saldiro- zott számlával, a szerénységet^ be­csülettel. A jövő év mulatságaiban legyen ez az irány. Több észszerüséget és egy­szerűséget, kevesebb luxust, hiábavaló urhatnámságot. És ha igy fog történni, akkor bíz­vást jókedvvel, fesztelenül folyik le a farsang és megteremtődik az az egy­séges társadalmi élet, amiről ma erő­szakkal sem beszélhetünk. Az uj nyavala-körság. Veszprém, jan. 4. (K. T.) Nem a regále bérbevételei körül vidékszerte észlelt nyavalás állapotokat értjük a czim alatt. Pedig azokra is ráférne. Mert igen érdekes dolog tudni, hogy.mig például a nagy kereskedelmi központot képező Tapolcza város regá­léját évi 3000 írttal bérelték ki, addig a Bakony tövében elrejtett s ezernyi gazdasági válsággal vívódó kicsi Szentgáll község évi regále-bérlete 6000 frt. A helyes arány itt az leeu- dett, hogy ha Tapolcza regáléja 3000 frtot ér, akkor Szentgállé busásan meg lett volna fizetve 300—350 forinttal. Vagy micsoda állapot az, bogy a szomszédos Berhida, Peremarton, Ko­vácsi s Papkeszi községek regáléit a vár­palotai Bernstein-konzorczium vette bérbe s most a felsorolt községekben senki se akad, ki a konzorcziumtól drá­gán bérelt regálét albérletbe venné !! Sőt csaposul sem akad ott senki s házat, vagy lakszobát se adnak a lakósok bérbe — korcsmahelyiségnek. A korcsmárosok pedig becsukták a korcsmaajtót s azt izenték Palotára is, meg a pénzügyőrségre is, hogy — befellegzett. lgeu ám. Idáig is elég czifra ez a regále-kórságos állapot; de még czif- rább készül. Az illető községek fogyasztási adó­ját az illető községek bér-kezelik, megfizetik egyetemigig, a fogyasztási adót — de hát teoStj^jjó'gy korcsmák nincsenek s ergo’ nincs fogyasztás: hát miért, mi után fizessenek ? • ~ ■ De az államkasszával nem lehetvén disputáim, bizony csak hűségesen tovább kell fizetniük a fogyasztási adót s hogy a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon, meg hogy teljes legyen a skandalum : hát a községek bepörhk most 1000 forint kártérítésért a várpalotai konzorcziu­mot, mint a regálék bértulajdonosát, a miért a fogyasztást lehetetlenné tette. Csak úgy a toliunk végére került ez a regale skandalum; pedig nem szívesen rontjuk vele a boldog uj év levegőjét. Annyi bizonyos, hogy sok koldusa lesz ezentúl a regále-monapóliumnak. Az általa okozandó erkölcsi és anyagi kár túl fogja Hezitálni a kis lutri szemérmetlen üzeme által okozott károkat. Hogy a Farkas Menyhért akárhová tegye ! Az igazi nyavalya-kórság ma nem­csak a regále-űgy, de — az influenza. Igazi göthös, dáthás állapot ez. Dem lesz ember bahónap, aki begdem kapja ezt a szusziforma buszka dáthát! A budapesti s külföldi lapokból na­ponta olvassuk terjedését: vesződünk azzal, hogy BécsbeD, Párisban napouta hány ember pusztul el ebben az uj- módi kórságban; de arra nem gondol senki, hogy a mi megyénkben és vá­rosunkban is széjjelnéznénk — hogy tulajdonkép, hogy állunk mi? Már pedig akárhogy csürjük-csavar- juk a dolgot (s Csatárként: „Hiába rázza fejét a miniszterelnök , . . akar­juk mondani a tudós Ben Gibicz ur!) azért Veszprémben is száznál több az influenzában szenvedők száma, mint a rendőrségi jelentésből kitűnik, a me­gyében pedig annyi az influenzás ember, hogy az megér egy teljes miasma- kapitálist ! Igaz, hogy itt az a járvány sem oly vészes jellegű, ami erős ozonu kiimánk mellett, mint a romlott, ösz- szeszorult levegőjű nagyvárosokban; aminthogy a kolera sem pusztíthat itt sohse oly vehementiával, mint ked­vezőtlenebb klimatikus viszonyok he­lyén. Hanem azért feltétlenül szükséges, hogy úgy a megyei, mint a városi közegészségügyi bizottságok haladék­talanul összeüljenek s tegyék meg leg­alább azt, hogy falragaszok utján tu­dassák a néppel amaz óvó szabályokat, melyekkel e rohamosan terjedő, sok esetben a gyöngébb szervezetekre gyil­kosán ható vész ellenében viselked­jenek. Mert az egyedüli óvakodási mód ez esetben alig lehet az, hogy az ember csukott szájjal járjon a szabad leve­gőn, mint ahogy azt a budapesti lapok ajánlják. Bacillusok által terjedő lé­vén e ragály — ez aligha akadályoz­ható meg a csukott szájakkal. Mert a doktorsághoz ugyancsak annyit értünk, mint a hajdú a harang­öntéshez; de a bacillnsról mégis tud­juk azt, hogy van benne annyi szem­telenség, miszerint, ha nem eresztjük be a szánkon, hát vérünkbe tolakodik a test valamely másik csapóajtaján. Nos, arra jó a tekintetes egészség- ügyi bizottság, hogy a mihez ujság- iróék nem értenek; szóljanak hozzá ők. Ők tudnak arabusul. Hát itt az idő — beszéljenek ara­busul. Komoly jellege mindenesetre a jár­ványnak az, hogy előidézi, vagy fo­kozza egyéb szervezetromboló beteg­ségét a testnek, s igy, ha közvetlenül ritkán, közvetve igen sokszor okoz halált. Ezért tétlenül nem szabad néznünk tovább. Azt hisszük, hogy úgy az egészség- ügyi bizottságok, mint a megyei al­ispán s a polgármester urak tudni fog­ják lelkiismeretes kötelességüket. Mi a magunkét, im, megtettük. VIDÉK. Mezö-Komárom, jan, 1. (A „V. F. H.* szerkesztőjének. A mező-komáromi ,Egyenlőség* ol­vasókör múlt év decz. 29-én tartá XXVII. közgyűlését, melyen a pénztárnoki és könyv- j tárnoki számadások és egyéb folyó ügyel j letárgyalása után a volt tisztikar, az alap : szabályok alapján, beadta lemondását. Egy- ' hangulag megválasztattak az 1890. évre Elnök: dr. Véser J., alelnöki Piringer Jó­zsef; jegyző: Molnár Pál; pénztárnok és háznagy: Deutsch Adolf; könyvtárnok: Ba- bay Kálmán. Egyidejűleg az elnökség bejelenté, hogy hazánk nagy fia, Kossuth Lajos arczképét a kör számára megvásárolta, melynek ki­függesztése, illetőleg leleplezésére január hó egyik napján ünnepélyt rendez, melyen, az alkalmi beszéd tartására Babay Kálmán ké­retett fel. Ezen határozatból kifolyólag élénk mozgalom indult meg községünkben, hogy az ünnepély banquette és tánczmulatsággal legyen egybekötve. A kör, hogy hazánk nagy fia arczképének leleplezési ünnepélyét, minél fényesebbé te­gye, helyt adott a kivánságnak oly kijelen­téssel, hogy az ünnepély esetleges jövedel­me a könyvtár javára fordittassék. r. I. Családi estely, Travestia Arany, „Családi Kör“-éie. • p van, estély vau, kiii a salonba, szkodjék nagysád, gyorsan a karomba! a zene valzert, kellemes a fülnek, fiatal lányok várva-nézve ülnek, iá lába kelne számtalan ördögnek, s ifjú párok szanasze'j pörögnek, ing sok gavallér, bajuszát sodorván, oru roué áll elhagyott mogorván. i/ J pén fehérük piros arczu szép lány, rában ifjú, mindig van egy néhány, da se hallgat a sima szavaknak, jedig amazok nagyokat sóhajtnak g egy hadnagy is, tánezra kelni rSstel legve lépdel, hosszú vékony testtel, megáll, körülnéz, most kapja hírűién, szirmát hnllató virág mellett tereim. ra áll a nősz iv; a szem sóvár fé^ye i biztatólag tűz a jövevényre, a hadnagy ur, de a gondolatja ekkönyv titkát egyre találgatja, jó háziasszony számitó reményijei ; kis lányának spekulálva kémlel a elvegyül az úri társaságba: jlna már egyet beledugni zsákba eladó lányka tüzesen kacsintgat, mindenik, hogy ő a legszebb csillag, ■haja pompás, keblét alig fedve — is egy a híja. hogy nincs kifizetve. Örül az ifjúság; a tánezterem mellett, Nesztelen bankókat a kártyán emelget. Cassából időnkint zsebre tesznek sokat, Gusztálás megnyujtja gömbölyű arezukat. A legfrissebb táuczos egy vis-a-vist hajszol, Keze meg-megakad cseperedő bajszon, Udvarol a másik, nem ügyelve tánezra, E fiúból férj lesz, akárki meglássa ! Legalább ugv mondja a leányka anyja, Noha a fiúnak vékonyka a „var‘-ja. Jobban kedveli a váltókat — mókákat, Mindkettőt csinálni maga is próbálgat. Rázendiil a csárdás hatszor lesz ujrázva, Tömörült csoportbau botlanak egymásba. Rakja az ifjúság, várva az éjfélre, Hetyke turnür csúszik toiletten félre Rekedten rikolt fel egy kiszáradt torok, Rázza a két lábát, szédül és tántorog. Szomszédban nem tudnak aludni az éjjel, A más ember álmát itt tiporják széjjel. Letesz a levente egy kövér menyecskét Le is ül melléje nyugosztani testét. Homlokát letörli selyem zsebkendővel, Hej többet nem tánczol ilyen kövér nővel. De a mint ránéz a pihegő kebelre, Szive hatórai vasra lészen verve. Hóditó erejét már neki feszíti, De a felesége eszére téríti. Nem késik azonban az étkező óra, Megindul a lármás társaság soupéra, E nélkül az estély volna bizony csonka: Egy-egy csésze thea, meg egy szelet sonka. Házi asszony véli, hogy senki sem éhes, De harapni való illik az estélyhez. Gyorsan fogy a falat, hisz mindnyájan esznek* Nemes versenygéssel egymáson túl tesznek. De vajh ! mi van ott künn? valaki nézzen ki, Kimegy kettő-három s nem jő vissza senki, Odakinn vendéglő, mindenféle sülttel, Sok fiatal . ember oda menekült el. Visszajönnek aztán, jóllakva mulatnak, Nagy irigységére a föntmaradtaknak : „Isten áldja meg a ragyogó kedvetek, Nekem is hamarább mér’ nem beszéltetek?“ Mikor az evésnek fönt is, lent is vége, Csak kevés ur marad a hölgyek körébe; Megered a pletyka illemes modorban. Szapulnak mindenkit, a ki csak távol van. Meglehetne Írni belőle egy könyvet. Sok „kedves barátnő* halna attól szörnyet. Bakfisch unatkozik egy magános széken, „Tánczoljunk még egyet* rimánkodik szépen. Estély van, estély van, de már sok ur ásít, Az álmos gardedám dörzsöli pilláit. A czigány is álmos, egy már alszik épen Félrebillent széken a brugó tövében. Gyérül már a vendég, távozásra gondol, Még csak egy-egy nobel-sohikkes urfi tombol. Ráborul a szí "hajnal álma, Korán megzr majd a számla. A t v felszabadítása. A „Veszpréi .en Hírlap“ eredeti tárczája. .RÁCSON JÁNOS. Régibb reink szerint a jobbágybir­tok is túl ggal a földesurat illette és csupán 8 haszonvétele volt a jobbá­gyé. — haszonvételért a jobbágy a földesur részére köteles volt készpénzt, szol­gálatot, (robotot) és terményeket beszolgál­tatni. De maga a jobbágy is a földesur hatalma alatt állott, és jogügyeiben felette a földesur bíráskodott, — tehát nem volt oly szabad polgára a hazának, mint a nemes ember, aki adót nem fizetett, a közterbek- ben része nem volt, ellenben a polgári jogo­kat gyakorolta, tudni illik: választotta a megyei tisztviselőt, saját királyát, választotta a törvényhozás, vagyis a megye által az országgyűlésre küldött követeket, sőt az országgyűlési követ részére a megyegyülésen utasítást adott, de viszont ha az országot ellenség támadta meg, a nemes köteles volt fegyverben a harcz mezejére menni és a hazát s királyi trónt életével is meg védel­mezni. A történelem bizonyítja, hogy a magyar nemesség kötelességét emberül teljesítette, — hiszen ezer esztendő vészei és viharai közt ezt a hazát, és annak alkotmányát fen- tartotta. — Nehéz viszonyok között is oly törvényeket alkotott, melyekben Isten és a világ minden hatalma előtt nyíltan és vilá­gosan ki volt mondva, hogy Magyarország független állam, mely csak azon törvények által kormányoztathatik, a mely törvény a magyar országgyűlés, és a magyar koroná­zott király megegyezésével alkottatott. E törvények úgyszólván csak elveket tartalmaz­nak, és a mai idők nézpoutjábdl tekintve ki nem elégitőknek bizonyulnak, mert azon i időkben intézményeket alkotni nem volt módjukban apáink nagyapáinknak, tehát örök bálánkat érdemlik azért, hogy jogilag a magyar állam önállását és függetlenségét a legfőbb földi hatalom kifejezésében: a tör­vényben fentartották. Szép dolog volt ez elődeinktől, pedig kevesen voltak! Félmillió nemesség. De a félmillió nemesség azért mégis óriási erő volt, mert egy részről hazáját legvégső csöpp véréig, és utolsó leheJletéig szerette, mint legfőbb jót, — más részről mert a magyar nép, a jobbágyság is együtt érzett a nemes­séggel, nem kevésbbé szerette a hazát, a nemesség zászlói alá tódult mindannyiszor mikor Magyarország állami függetlenségéért a nemesség fegyverre kelt, diadalainknak és sikereinknek mindenkor hatalmas részese volt a nép a jobbágyság is. A nemesség mindenkor rokonszenvvel és jóindulattal viseltetett a jobbágyok iránt, és már a múlt század végén 1790-ben gon­dolkozott arról,hogy a jobbágyok terheit meg- kellene szüntetni, őket a polgári jogukkal fel- rubázni.és a magyar alkotmány részeseit, a a nemességet, a jobbágyok millióival meg­erősíteni. — De a jobbágyok felszabadításá­nak kérdése nem engedtetett a következő időkben elővétetni azért, mert az euró­pai kormányok s a bécsi kormány is azt hitte, hogy ezzel a folytonos rázkódásokat előidéző forradalmi szellem lenne a nemzetbe bele oltva. Tehát a jobbágyok felszabadítása el lett altatva, és csak a tisztább elmékben a jövőbe mélyen betekintő államférfiak ter­veiben maradt meg, mint elöbb-utóbb tel­jesítendő hazafiui nagy kötelesség. Az 1832-ki országgyűlés már elővette az urbér rendezését, megállapította a jobbágy járandóságát, szabályozta a földesúri követe­léseket és az alsó házban a jobbágyi terhek megváltása is elhatároztatott, azonban a főrendiház tagjainak szükkeblüsége és ellen­állása megakadályozta. — Az 1832-ki ország­gyűlésnek szellemét, leghatározottabban Köl­csey lelkének felsikoltása jellemzi, — midőn ragyogó elméjének óriás fényévéi, és haza­szeretetének lángoló melegével sokáig küz­dött a mellett, hogy a jobbágyi terhek megváltása törvénybe igtattassék, ’és megr feszitett fáradozása a főrendek szükeblüségén hajótörést szenvedett,!felkiáltott: Mi nemze­tet akartunk alkotni és ime csak urbári-

Next

/
Thumbnails
Contents