Veszprémi Független Hirlap, 1886 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1886-01-02 / 1. szám

nép. Oly pénzt, melyet különben ap. elfecsérelt volna. S nincs okunk hinni, hogy magyar ^ lajon is ne hozná meg gyümölcsét ez a jó­tékony intézmény. Ezért üdvözöljük szivünkből. S ez egyetlen jó s áldásos törvényé­ért sok bűnét lehet megbocsátani a kormány­nak. melylyel minduntalan saját népe el­len vét. Hát vegyünk búcsút az elmúlt évtől s fogadjuk bizalommal az újat. Az újban táu több lesz az öröm, mint a múltban. Munkálkodjunk a jobb jövőn, Istenbe vetett bizalommal, összetartással, kitartás­sal s hazafiui lelkesedéssel. Egymást segélve s nem ölve egymást, mint Petőfi panaszlotta föl nemzetünknek: A meddig a történet csillaga Röpíti a múltakba sugarát: A szem saját kezünkben mindenütt Saját szivünkre czélzó gyilkot lát, S ez öngyilkos kéz hányszor szállá ránk'?! .... Isten csodája, hogy még áll hazánk ! Veszprém város közélete 1885-ben. Az ó-év végén szükség áttekintenünk városunk közéletén. Hű tükre az évi krónikánknak. Tanulhatunk ebből — s okulhatunk ! íme a város egy évi története: Veszprém város. A lefolyt évben az ipartestület a törvény értelmében megalakult; az iparhatósági megbízottak megvá- lasztattak. Sajnos azonban, hogy a már régen felterjesztett ipartestületi alapszabályok még ez ideig sem erősittet- tek meg. A Kapuvári-féle ház uj városházul megszerez- t e t e 11 a város által 35.000 írtért s kilátás van arra, hogy a jövő évben ott már a hivatalok elhelyeztetnek. A város a magánlegeltetés korlátozása iránt szabályrendelet alkotását elrendelte s kimondotta, hogy semmiféle barom az 188(3. évben már a legelőre ki nem hajtat- hatik, mig a legeltetéssel járó dijak a városi pénztárba be nem fizettetnek. A legeltetéssel járó dijak a következők : a) a ház- vagy földbirtokosok fizetnek darabonként tehenek vagy ökrök után 3 frt 50 krt, 2 éven aluli borjuk után 2 frtot, sertések után 1 frt 20 krt, juhok után 30 krt, lovak után 2 frtot, szamár vagy öszvér után 1 frtot; b) ház vagy földbirtokkal nem bírók fizetnek dara­bonként telienek vagy ökrökért 6 frtot, 2 éven aluli borjúért 3 frtot, sertésekért 1 frt 20 krt., juhokért 30 krt, lovakért 3 frt, szamár vagy öszvérért 1 frtot. A kiiiágási törvény által követelt szabályren­deletek elkészítését a közgyűlés kimondotta. Remélhető, hogy a szabályrendeletek mielébb elkészíttetnek s foganatba vétetnek. Elvileg kimondatott, hbgyr oly óvodák állíttas­sanak fel, ahol a szegénysorsu szülők gyermekei nemcsak dajkáltatnak és oktattatnak, hanem lehetőleg élelemmel is e'láttatnak. Vajha e nemes törekvés mielébb megvaló­sulhatna ! A Kapuvári-féle háztól a szürkenénék zárdájáig elvo­nuló, továbbá az u. n. főispán- és torna-kertek csatornái is beboltozt attak, mely tény által a közegészségügy­nek igen hasznos szolgálat tétetett. A város phylloxeráment,es szőllőtelep- nek területet ingyen adott, melyet a megyei gazdasági­egyesület már be is rendezett. Mig egyrészről a város a boldogult főispán br. F i á t h Ferencz ur elhunyta feletti mély fájdalmának jegyző­könyvileg is kifejezést adott s a temetésén is magát képvi­seltette, addig másrészről az uj főispán gr. Eszterházy Móricz ur fogadtatásának minél fényesebb módon való keresztülvitele iránt tette meg az intézkedéseket. A jótékonyságáról ismert főpap, bold. Kisovics József kanonok-plébános ez évben meghalt. Emlékét megörökítendő elrendelte a közgyűlés, hogy a bold, főpap születési helye emléktáblával megjelöltessék. Elrendeltetett, hogy a házak az egész város­ban számokkal elláttassanak s az utczák megnevezése czéljából táblák alkalmaz­tassanak. A gyám i összes számadások átvizsgáltattak, a készített mérlegek a magas kormány által is helyben hagyattak. Az árvaszékj ülnöki fizetés 800 írtról 1000 írtra felemeltetett, melynek folytán elérotett azon czél, hogy a város ezen állásra mindenkor szakavatott és megbízható egyént alkalmazhat. A vadállomány kímélésére való tekintetből a legerélyesebb intézkedések foganatosíttattak; a kerülőktől a hosszucsövü fegyverek beszedettek, a nyájőrző ebekre a kö- lönczök alkalmaztattak s az ebeknek a mezőkön való járása Veszprémmegyének, a szegényház javára adott 409 írtért, a kisdedóvoda javára adott 300 írtért s az ipariskolára adott 100 írtért köszönet nyilváníttatott. Zsolna y Károly v. aljegyző, hivataloskodásának 50-ik érfordulóját elérvén, neki a közügyek terén való mun­kálkodásáért, mind a tanács, mind a közgyűlés jegyzőkönyvi elismerést szavazó tt. A megyei székház építésével kapcsolatos kórház- ntczának szabályozása kimondatott s a kórházutcza csatornázása elrendeltetett. A ref. templomhoz való feljáró jókarba hozatott, csatornával kiépíttetett. Elrendeltetett, hogy 1886. tavaszán a lázárok ré­szére szobák építtessenek a kórház udvarán s a kórház­udvar az egészségügyi srabályok szerint rendezteszék. ° * r. h * György kanonok-plébános ur, — ki már eddig is a közügyek iránti oly meleg érdeklődését adományaival erősítette meg, — a közegészségügyi bizottság elnökévé választatott. A Hegyi-féle házat a város kőbánya-czélra megvette s magára vállalta, hogy a megyeház építéséhez szükséges követ és murvát ő adja a vállalkozónak, melyből a városnak igen szép, több ezrekre menő jövedelem biztosíttatott. E vállalatnál, mint egyéb építkezések s csino­sításoknál az érdem főrésze Androvics Imre urat illeti. Intézkedés történt, hogy a kórházat illető Kis Sándor- és Szalay-féle hagyományok a kórház részére átadassanak. Nemzeti casino. *iC"Í845-ben. Tisztviselői az 1885. évben voltak: uok: Laky Kristóf, cs. k. kamarás; alelnök: Ploszer István; főjegyző: Koller Sándor; aljegyzők: Dr. Csete Antal. Hencz Ödön, txyörötskey György; pénztárnok; Müller Mátyás; ügy­véd: Fodor Gyula; könyvtárnok: Meszes Polykarp; háznagy: Karácsony Géza. A kaszinó jó könyveket tartalmazó könyvtárral bir, a mely 780 kötet művet tartalmaz. Tagjainak száma 127. Az év folyamán tartatott 1 köz­gyűlés és 3 választmányi ülés. Az év folyamán több sikerült vigalom rendeztetett a kaszinó könyvtára javára. Az .egyleti élet némileg élénkebb volt ez évben, mint az előtti években. Járatta a következő újságokat: Budapesti Közlöny, Budapesti Hírlap, Pesti Napló, Nemzet, Egyetértés, Pester Lloyd. Fővárosi Lapok. Vasárnapi Újság. Ország-Világ. Bors­szem Jankó, Bolond Istók. Veszprémi Független Hírlap, Vesz­prémi Közlöny, Veszprémmegyei Gazdasági Lapok, Veszprém hetilap. Magyar Salon. Amerikai Nemzetőr, Fliegende Blätter, Ulustrirte Zeitung. Pápai Lapok. Jogtudományi Közlöny s a jövő évben: Katonai Lapok. Polgári társas-kör. Városunk legrégibb társas-köré, a’ mely már 1843-ban alakult 67 taggal. 1847-ben már 90, 1856-ban már 130 tagja volt. — Alapszabályait 1852. október 1-én erősité meg az akkori kormány. Jelenleg az egylet 129 tagot számlál. Van rendezett könyvtára, mely 566 művet 1137 kötetben tartalmaz. Anya­gilag az egylet jelenleg szebb jövőnek néz elébe. Sikerült társas thea-estélyeivel érdekeltséget kelt. A társaskör bel- életében ez évben semmi különös feljegyezni való elő nem fordult. Meglátogatta a kört az installáczió alkalmával a megye főispánja, ki egyszersmind a kör tagja, és a könyv­tárat jelentőleg gyarapította-. úgyszintén a könyvek beköté­sére is jelentékeny összeget áldozott. A könyvtár javára dr. Fenyvessy Ferencz országgyűlési képviselő a „Koronádban sikerült csevegést tartott. Érdekes, hogy legerősebb volt a kör 1869-ben, amikor 180 tagja volt. 1884-ben az iparosok nagy része elvált e körtől s a máig is virágzásnak örvendő „Iparos olvasó-kör“-t alapították. A társas-kőr minden évben újból alakul. Alakuló köz­gyűlését mindenkor újév utáni első vasárnap szokta megtartani. Tisztviselői voltak 1885-ben: Elnök: Véghely Dezső, kir. tan., megyei alispán; alelnök: Rothauser Mór; főjegyző: Dr. Rétki Ede; aljegyző: Steiner Arnold; pénztárnok: Keresz­tes Pál; könyvtárnok: Kovács Ignácz; biztos: Deutsch és Benkö; 25 tagból álló választmány van. Járattatott az: Egyetértés, Pester Lloyd. Pesti Napló, Nemzet, Üstökös, Bolond Istók, Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok, Veszprémi Független Hírlap, Magyar Ipar, Pápai Lapok, Amerikai Nemzetőr, — Veszprém. Iparos-kör. Alakult 1874-ben. Helyisége a Kubai-kávéliáz emeletén van. A kör tartott a lefolyt évben két mulatságot saját pénztárának gyarapítására. Van az egyletnek 860 kötetből álló könyvtára, mely magában foglalja az irodalom uj és legjobb termékeit. 1885-ben volt az egyletnek 182 tagja. Tisztikara: Elnök Balogh Károly', alelnök Szilágyi Mihály, jegyzők Horváth Dezső, Buday József, könyvtárnokok Zavodnik János. ifj. Solcz Antal, pénztárnok Czollenstein ierencz es ivaouna oanuor, számvevőn .murovios nme, tei- i laky József és Knau Gábor. A kör a következő lapokat járatta: Egyetértés. Függet­lenség. Vasárnapi Újság. Veszprémi Független Hírlap. Vesz­prémi Közlöny. Ipartársulati Lapok. Kiállítási Lapok. No meg a hivatalos Veszprém-et. Iparos ifjúsági önképzö- és betegsególyzö-egylet. Ez egylet 1875. telén alakult. Már alakulása első évében megmutatta életrevalóságát, amennyiben tagjait nagy számmal vonja az önművelődés zászlaja alá. 1876-ban országos iparos ifjúsági vándorgyűlést rende­zett városunkban, díszes és eredményteljes kiállítással egybekötve. Az egylet virágzik, tagjainak száma 165. Tőkéje és ingó vagyona, daczára a sok kiadásnak, imég kitesz mintegy 2000 frtot. Könyvtára 360 kötetet számlál. Az egyletnek külön bérháza van tekeasztalokkal, s járatja a következő lapokat: Egyetértés, Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok. Magyar Ipar, Borsszem Jankó, Vesz­prém, Veszprémi Független Hírlap és Veszprémi Közlöny. Tisztikara a következő : Elnök Krausz József, alelnök Fáró Ede, pénztárnok Grofcsik Vilmos, ellenőr Szőllősy Ká­roly, háznagy Sz. Orbán Sándor, könyvtárnok Aner Gyula. Az egylet helyisége a Nemzeti Kaszinó épületében van. Az egylet két sikerült bált rendezett. Veszprémi 48-as honvéd-egylet. 1861-ben alakult. Elnöke dr. Halassy Vilmos, alelnök Varga Lajos, főjegyző Kasenszky, pénztáros Keglovits M. ügyvéd, titkár Pethő József. Van ezenkívül 12 bizottmányi tag. Alaptőkéje 20.000 frt körül van. Czélja a rokkant 48-as honvédeket évi segélyezésekben részesíteni. Rendes évi patentális segélyben részesül vagy' 40—50. Az évi kiadás, illetve segélyezés az 1000 frtot haladja. A kegyesr. nyolcz oszt. fögymnasium. A katli. kegyes tani tórend ügy buzgó vezetése alatt I álló ny'olczosztályu főgymnaziumban ez időszerűit 353 tanuló nyeri kiképeztetését. Tavaly volt 315. Igazgató: Lévay Imre'; tanárok: Horváth Sándor. Farkas Ignácz, Takács József. Szegess Mihály, Tölcséry Fe­rencz, Körösi Albin, Hénap Tamás, Bauer Lénárd, Novak Béla, Karácsonyi Miklós, és világi tanárok: Pápai Viktor, Szeiberling Mátyás. A rendes tantárgyakon kívül előadatnak: ének, zene, rajz. festészet, gyorsírás, olasz s franczia nyelv. „Dávidicum.“ E jeles intézetet Zsoluay Dávid veszprémi ka­nonok alapitotta. A legnemesebb intézet városunkban, melyben árva és vegyes házasságból származott gyermekek neveltetnek. Az intézet, úgy, mint más években, most is megfelelt szép hivatásának, amennyiben ma­gában az intézetben 18 finövendék nyert teljes ellá­tást és ruházatot, azonkívül pedig 10 leánynövendé­ket helyezett el a helyi irgalmas nénék zárdájában, kikért évenként és egyenként 160 frtot, összesen 1920 frtot tizet. — Az intézet évi kiadása 8500 — 9000 frt, ebben azonban benne foglaltatik az elbo- ' csájtott növendékek szabadulási s egyéb költségei. Az intézet hnövendékei iskolai oktatásukat a helyi népiskolákban és a gymnasiumokban nyerik. Az intézetben a közegészség kitűnő volt ez év­ben, amennyiben komolyabb betegségi eset elő sem iuren fordult. Az intézet élén, mint főgondnok ngos Kemenes Ferencz kanonok áll: a gondnok főt. Farkas Con­stantin, nevelő: Nagy József elhunytával jelenleg üresedésben. Az intézet alaptőkéje 150,000 forint. Irgalmas nénék zárdája. A leánygyermekek nevelése czéljából alapított jótékony zárda 1864. óta áll városunkban és azóta ezernyi leánygyermek nevelését eszközölte magyaros szellemben, lelkiismeretes gondozással. A zárda alaptőkéje 50,000 frt, a most benlakó növendékek száma 64, kik évi nevelési- és ellátási díjban egyenkint 140 frtot fizetnek. Kint lakó nö­vendék van 462 s az összes növendékek tanitását 10 tanítónő eszközli. Az egészségi állapot az intézetben jó. Vizsga évenkint egy tartatik. Óvoda. A helyi óvoda hat év óta rendszeres váro­sunkban. Mióta a szellemes B a b a y Kamilla kis­asszony vette át ennek vezetését úgy az úri, mint a középosztály gyermekei örömmel járnak e czélszeriien berendezett játszi helyre. Ma 60 gyermek nyeri ott első gondozását s képzését. Az óvodának elmúlt karácsonykor kedves, díszes ünnepélye volt. Volt sikerült majálisa is. Az óvoda a város részéről lakásban és 2 öl fában, a főpapság részéről 4 öl fában részesül, ügy br. Fiátb Ferenczné Ömél­tósága, mint mások is ezen évben is többször jelét adták ezen óvó-intézet iránti rokonszenvnek. Babay Kamilla kisasszony valóban elismerést érdemel a szellemes és buzgó első oktatásokért. A dalárda. A fönnevezett egyesület sok vajúdáson ment keresztül mig megszületett. Azonban a lefolyt év­ben hosszas gyöngélkedés után jobblétre szenderült. Pedig kár az egyletért; nagy szégyenünkre vá­lik, midőn látjuk, hogy szomszédközségeink e tekintetben fölülhaladnak minket. így nemrég a kis Kádárta község is egy dalárdát alapitott, mely szép virágzásnak örvend. A tornaegylet. Hat éve annak, hogy ezen egylet alakult. Meg­alakulása óta semmi életjelt nem ad magáról, amit annak kell betudni, hogy az egyesület halva szüle­tett. A halott gyermeket Kopácsy Árpád minden­féleképen iparkodott feléleszteni, de az a legjobb akarat mellett sem sikerült, daczára, hogy az ujabbi időben Réthi Ede dr. is iparkodott az egyletbe uj életet lehelni. Requiescat! A veszprémvidéki méhész-egyesület. Ezen évben egyesült a gazdasági-egyesülettel, amikor 30 tagot számlált. Ez a közhasznú egyesület 1884-ben alakult meg s alapszabályai miniszterileg megerősitvék. Az egylet védnöke nt. Pribék István kanonok ur; pénztárosa Orbán Pál. Az egylet napról-napra több tagot számlál s kívánatos is, liogy aíiátii a lueíleszet viüékühiöíii u jövedelmi forrássá nőj je ki magát. Chevra Chadischa. Ezen kizárólag izr. polgárokból alakult s a felekezetbeli szegényeknek istápolását elősegítő egy­let ez évben is több mint száz esetben nyújtott se­gélyt szegényeinek. A tisztikar ez: Rothauser Sá­muel elnök, alelnök Veisz Jakab, Il-ik helyettes elnök: Kollin Lázár, pénztárnok Veszel Sámuel, el­lenőr Stern Mór fia Jakab: 18 választmányi tag. Veszprémi III. segélyegylet. Ez egylet a kis tőkével rendelkező polgárság­nak a takarékosságra való szoktatása által ennek a tőkeszerzésre kíván alkalmat nyújtani, heti 50 kros betétek által. ' Szükség esetén kölcsönt is nyújt tag­jainak. Egyleti igazgató: Eszterhay Ferencz, aligaz­gató : Brenner Lőrincz, ügyvéd: Plosszer István, könyvvivő: Fuchs Miksa, pénztárnok: Androvics Imre. Második könyvvivö: Löwenstein Jakab. Ez évi forgalom 150,000 frt volt, mely tény leginkább tanúskodik az egylet életrevalóságáról. Mészáros ipartársulat. Egyike a legrégibb ipartársulatoknak. Fenn­állási ideje 14 év. mely idő óta folyton virágzásnak örvend. „ Elnöke : Bauer Károly, alelnök : Fejes Dániel, pénztárnok: Ferenczy Gyula, ügyész: Pongrácz Dá­niel, titkár: Orbán Pál. Tagi inak száma ezidő sze­rint: 87. Ez évben a társulat 1 választmányi gyűlést tar­tott. Közgyűlését január havában szokta tartani, amikor egy, rendesen igen jól sikerülő bált rendez az egylet a „Korona“ vigadó nagytermében. Almádi fürdörészvénytársaság. A „Magyar tengernek“ Veszprémhez félórá­nyira eső kies partján, Almádi-Vörösberényben mind­inkább pezsgőbb lesz az élet. Évről-évre több és több veszprémi polgártársunk lesz ott birtokossá s alig van ott már szőllö, mely nem lenne veszprémi polgáré. A parton szebbnél-szebb villák, nyárilakok épülnek ; van ott már csinos kápolna s egy, tavaly a fentczimzett társaság által épített gyönyörű sétány. Van a társaságnak csinos vendéglője. Maga a für­dőhely igen látogatott mulatóhely. Almádinak emelésére alakult ezen társaság 100 darab rész vény nyel, 78 taggal. A társaság a fürdő­hely ismertetése czéljából gyönyörű müvet rendez sajtó alá „Almádi-Vörösberény“ czimmel, melyet la­punk szerkesztője Kompoltby Tivadar ur szer­keszt s bele hírneves íróink írnak. A mű Almádi legszebb tájainak lenyomatát is fogja tartalmazni. Jelenleg a társaság a fürdőhelyiség újításán és más helyre tételén fáradozik. Rendeztetek e helyen nyár folyamán számos mulatság, galamb- és gömb-lövé­szet, csolnakázás s kirándulás, a társaság által. A jelen télen is, mint tavaly, saját alaptőkéje javára Veszprémben a ,Koronádban közvacsorát rendez. Ezen érdemes társaság létezését a társaság el­nökének, a derék ügybuzgó, áldozatkész Brenner Lörincznek köszöni. A választmány 10 tagból áll. Veszpróiri jót. nöegylet. Ez egylet, melynek humánus czélja, város szegényeinek gyámolitásaj 1870-ben alapittatot azóta lankadatlan erélylyd folytatja áldásos m dését. Tőkéje ma 19,304 frt 20 kr. Ez összej benfoglaltatik ama 15,90(- frtnyi hagyaték is, mt néhai Tallián Pálné hagyományozott e jótél egyletnek. A tisztikar ez: Eörnínvesy báró FiáthFeren úrnő ö méltósága gyengélkedése miatt elnöki tigzt lemondván, helyette gróf Esterházy Mórné ő nu sága volt szives elvállalni az elnöki tisztet. I. i nők Véghelyi Dezsőne; II. alelnök Neszmély talné; pénztárnok Töt'össy Mari k. a., ellenőr í dorffy Miksáné; orvos d*. Pilitz Benő: titkár Csete Antal. — A válaszknány 24 tagból áll. Az egyleti tagok 9zárna ez év végén mint 170. Gyűlést tartott az egylet az év folyam egy közgyűlést, és bavoiként egy-egy választ nyi ülést. Az egylet ad renda- havi- s rendkívüli seg a szegényeknek. Rendes havi ségéi,-ben jelenleg mintegy szegény részesül. Az e czélra történt gyűjtésekből befolyt ös egy részéért ruhaneműek vásároltattak a szegén nek, a másik része készpénzben osztatott ki. Szép példáját adja az egylet jóindulat' akkor, midőn a gyüjtötyli/>8*7£<^őL.20 frtot kül az izraelita nő- és ki ajczáregyletnek, a szegé, számára. A derék egylet ily jótékony működése nyára az összes polgi.ivaJ.r elismerő hálájára! lálkozik. A veszprémi önk. tűzoltó-egylet. Ezen a veszprémi polgárság adakozásából 1 ben felállított humánus intézmény 67 működő t számlál. Minden három évben tart alakuló köz lést, hol az egyleti tisztviselőség is megválaszt Ez évben működő testületi közgyűlés parancsnoksági ülést pedig minden napban tartott. Jelenleg a működő testületi tisztviselőség: czár Ferencz főparancsnok, Mészáros Károly í rancsnok, Sördén Lajos í. segédtiszt, Stenger Fér Kovács Károly, Valentin Antal osztály-parancsno Vágó Sándor, Jenőfy Ferencz, Lang Ádám, I János csapat-parancsnokok, Gergely Károly fő tárnok, Polgár Lajos II. segédtiszt, Szlopák J alszertárnok, Pekárdy Pál karmester. A zeneka tagból áll. Volt 4 tűz, több esetben pedig idejek észre vétetvén, elfőj tatott. Az egyleti vagyon mintegy 10.000 frtra 1 4 városi tüzőr 6 óránként egymást felváltva i nappal folytonosan őrködik a tűztoronyban s ■ nyán; ellenőrzik okét a napi figyelő tisziek. A városi hatóság a szereknek a vészbe való gyors szállithatása czéljából **"' lovat tart 1 letben, mely fogatok azonban rendesen csak kő dásra használtatnak. Tartott az egylet éz évben mulatságot, m disz-zárgyakorlat előzött meg. Farsangi mulatsí tartatott. Előadások a felnőtteknek A fögymnasium tanári kara ez évben is sikerült előadást tartott az iparos-osztály részén Az előadások sorrendje a következő: 1. Az önsegély n ipar terén. I. Lévay Imre. ' 2. A szerződések készitése. Keszthelyi Endre. 3. Az önsegély az ipar terén. II. Lévay Imre. 4. Időszerű gondolatok a boldogságról. Bauer Lénárd. 5. Veszprém város társadalmi életének hanyat­lási okairól. Lévay Imre. 6. A mesterség ós művészet viszonyáról. Bauer Lénárd. 7. Az idegességril. Lévay Imre. Rendőrség. Veszprém rend. ti város rendörkapitányi hiva­talában a lefolyt 1885jévben 3746 ügy intéztetett el. Veszprémi kir. törvényszéki börtön. Az 1885-ik évbei a veszprémi börtönben volt 445 elitéit rab. Jelenig fogva van 197 ember. Ezek közül nevezetesebb b«tettekért, u. in.: szándékos emberölésért 8, gyilkoságért 2, hal. ok. s testi sér­tésért 4, gondatlanságlóli emberölésért 4, gyújtoga­tásért 4, rablásért 8, silkasztásért 12, gyermekkitevés és magzatelhajtás 10, bemérem elleni 5, súlyos testi sértés és lopásért 140. Láar-intézet. Ezen intézet, mernek czélja az elaggott és munkaképtelen veszpréii polgároknak biztos men- helyet nyújtani, a vesatrémi polgárok adakozásából befolyt összegből lett tegalapitva. Az elaggott muiíaképtelenek száma ez évben 8 tagot számlált. Tdéje az 1885-ik évben nem szaporodott, tehát a tralyival megegyezik, a mely 18.153 frt 8 krt tesz 1. A benlakók jelenlétszáma 4 férfi, 4 nő, össze­sen 8. Az intézet élén ájanak: Androvits Imre gond­nok, dr. Kerényi Károlyjöorvos, dr. Csolnoky Ferencz Il-od orvos. Veszpémi kórház. A kórháznak van 42 ágya. — Tőkéje: 31.325 forint 10 kr. A lefolyt 1885. éüen halálozás volt 36. Bete« volt 290. Felgyógyult 215. Jelen létszám 39. Az intézet élén íjlnak: Androvits Imre igaz gató, dr. Kerényi KároV főorvos, dr. Csolnoky Fe rencz 11-od orvos. Hogyan mulattunk? Dicséretére legyen mondva városunk fiatalsága nak, az elmúlt 1885. é sem szűkölködött mulat ságban. Rendeztetett váróinkban vagy 54. Mindeni; meglehetősen sikerült, d; oly kedves emléket egyi sem hagyott maga utj&, mint a derék „ Almát fürdő-részvény-társaság“ által rendezett közvacsori melyen városunk polgáisága rangkülönbség nélkf igen jól mulatott. Ez bátorította a derék társaságot arra, hog a jövő farsangban ismét rendezzen egyet, a tavaly hoz hasonlót.

Next

/
Thumbnails
Contents