Veszprémi Független Hirlap, 1885 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1885-01-03 / 1. szám

— Eötvös Károly, pártunk szeretett vezére több bétó.a ágyban fekvő beteg volt, az s utóbbi na­pokban vilóban aggasztó volt állapota. Ma — hál Istennek — örömnél jelezhetjük, hogy egészségi állapota jobbra foriult s mihamar már teljesen fölépül, mit adjon is mielőbb a mindenható! — Eljeflyzés.'S:. kir. Szabadja derék ifjú vendég­lőse, Fejes, a napokban jegyezte el magának Csepely ottani birtokos kedvis.ifju leányát. Kisérje frigyét sze­rencse, áldás! — Megyei; tózügyeinket ^érdeklő egy rend­kívül érdekes hosszsbb közlemény van kezeink kö­zött,'melyet térszüte miatt ezúttal nem közölhetünk. Jövő hírlapunk égé« terjedelmében közlendi s eleve felhívjuk rá a meg;e közönsége figyelmét!^ —|Az uj megyeház építésére beérkezett pályatervek fölött holnapután, hétfő délelőtt fog dönteni’"az ez ügyben kiküldött migyei bizottság. Az eredmény iránt természetes, nagy íz érdeklődés országszerte. Jövő hírlapunk fog értesteni erről. — Nagy miiatság. — Hetessy Dániel vörös- berényi derék jegjző f. hó 3-án jóbarátait egy ba­rátságos estélyre összehívta. Városunkban is vagy 20-an vannak megliva az estélyre. Mi is gratuláljuk a jóravaló házigazdát; csak tartunk tőle, hogy meg­tudja a Harapiscspis s akkor megadja a muri árát. — Szerkesztek sajtópere, mely decz. hó 23-áu volt tárgyalandó, f. januárhó 29-én fog tárgyaltatni a helyi kir. törvényssk előtt. — Közvacsora Almádiért. Véghely Dezső megyei alispánunlj múlt vasárnapra népes értekezle­tet hivott össze a negyeházára, megbeszélendő egy a társadalmi laza élet élénkítése dolgában megindí­tandó mozgalom ügyét. Az értekezlet városunk inteligens polgárából jött össze; voltak mintegy 30-an. Véghely üfejtvén egyrészt azt, hogy váro­sunknak úgy erlölcsi, mintanyagi romlására van a társadalmi tespeéég, melyben sinlünk, másrészt, hogy sok közügyüik szorul támogatásra, felszólítja az értekezletet, hegy bizottsággá alakulva, hasson közre a közszelleu felébresztésére. Éljenzéssel foga­dott beszéde után felemlité Almádi ügyét, mely az egész megye táuugatását igényli méltán, javasolja, hogy egy közvacsorát rendezzen a város Almádi útai, pihenőhelyei, hajói beszerzési költségeire. Szól­tak ez ügyben Ardrovits Imre, Brenner Lőrincz, Koller Sándor, Bblogh Károly, Kompolthy Tivadar, Vizner János, Dr Róthi Ede, Rosonthal Nándor s többen, mire határozatba ment, hogy a közvacsora ez évi február hó 1-én fog megtartatni a „Koro­nádban, s e ezóha egy 26 tagból álló rendező bi­zottság alkottatott Véghely Dezső elnöklete alatt, mely a többi teejdőket ellátandja. örülünk ez üdvös mozgalom fölött s hisszük, hogy a váltvetett ügy- buzgalom meg is termendi a sikeres eredményt! — Eljegyzés. Györöcskey György megyei ifjú al- könyvvivő eljegyezte magának a napokban a kedves, müveit Nagy Kamiin k. a. t. Nagy Károly derék pol­gártársunk ifjú lányát. Az ég sok boldogsággal koszo- ruzza meg e szív frigyet! — Gott erhalte — jaj beh hunezut a német! A napokban kedélyes társaság gyűlt össze W. helyi f Vendéglőjében. Vegyesen voltak houvédtisztek s czi- bilek. Egy vicceiről s hegedü-mivószetóről ismert Czibiluraság egyszer csak a czigánybanda élére áll s a prímás hegedűjén ráhúzza a „Gott erhalte“ t. Az egyik tiszt úre perezben nagy áhítattal lekapta fejé­ről a sipkát s fedetlen fővel hallgatja az ünnepélyes csinadrattát. Egyszere csak rágyújt a czibilprimás arra a fáintos * Jaj beh hunezut“ nótára s az ájtatos tiszt ur erre gyorsan úgy a fejébe vágja ismét a sip­kát, hogy egyszeribe leszaladt a tarkójáig. Hogy volt erre szörnyű kaczagás — az persze értetődik magától. — Györffy Géza a nagyvázsonyi kerület függet­lenségi derék képviselője, mint halljuk legközelebb körutat tesz kerületében. Eddig a családjában előfor­dult betegségek akadályozták ebben. Üdvözöljük a ke­rület nevében az ügybuzgó, tevékeny képviselőt! — Bálok a farsangon. A közeledő farsangi évad bejelentett bálái ezek: Jan. 17-én az ifjúság részvényes bálja a Kaszinóban, Február 1-én a köz- vacsora Almádiért a „Koronádban. Febr. 14-én az iparoskor bálja ugyanott. Mulatságban hát nem lesz hiány. — Babay Kamilla óvókisasszony karácconyünne- pe az óvodában igen szépen sikerült. A terem zsúfo­lásig megtelt közönséggel, mely lelkesen megtapsolta a kis ártatlanoknak alkalmi szavalását, énekét, betle­hemi játékát és zenéjét. — Színtársulatunk már csak rövid ideig lesz körünkben. A közönség az utóbbi napokban már kissé jobban pártolta őket, de az első előadások deficzitjét még sem paralyzálhatták. Appellálunk a kö­zönség jóindulatára s hazafiasságára, hogy az utolsó néhány előadással kellőbben pártolja e jóravaló s törekvő társulatot, mely megérdemli, hogy jó em­lékkel távozzék: körünkből. Adja az ég, hogy úgy legyen! , — Hangversenykörut. Liedl Ferencz ifjú hegedű­művész, városunk szülötte február hó 14-én művészi körutat kezd meg, melyen Hegyei Géza zongoraművész kisérendi. A művészek a következő városokban fognak egy-egy hangversenyt rendezni: Székesfehérvár, Vesz­prém, Pápa, Sopron, Szombathely, Kőszeg, Zalaeger­szeg. Nagy-Kanizsa és Kaposvár. A főváros művészi körei is érdeklődéssel néznek e művészi körút elé. — A veszprémi ipartestület megalakulása csak napok kérdése immár. Mint halljuk a kötelező iveken már a kellő szám aláíratott s igy a megalakulásnak már misem állja útját. — Helyi postánk a karácsonyi s uj évi ünnepek alatt oly roppant ^forgalmat mutatott, hogy bizony csak bajjal felelhetett meg az igényeknek. Hogy mégis megfelelt, dicséret illeti úgy Wirkler Márton Jjügy- buzgo főnököt, mint a szorgalmas s fáradhatalan tisz­teket s személyzetet általán! . , ~ éves asszony halt meg a napokban a helyi kórházban. Manheimnénak hívták s az utolsó időkig jó egészségnek örvendett. — Jutalomjáték. Legközelebb városunkban időző színtársulat legjelesebb tagjának és fáradha­tatlan tevékenységű buzgó igazgatójának Zoltán Gyulának lesz jutalomjátéka, mely körülményre előlegesen is felhívjuk t. olvasóink szives figyelmét. — Zoltán ur „Pet'ófy Sándor élete és halála“ czimü történeti jeles müvet választá jutalmául; — mely folyó hó 8-án azaz csütörtökön fog megtar­tatni. — ügy a jutalmazandó ur, sok oldalú szere- peltetéseért, mint közönségünk általános ked- venczekiut, valamint a jeles mü méltán meg­érdemli, hogy ezen alkalommal a színház zsúfolásig megteljen. — A veszprémi országos vásár f. hó 5-én fog megtartatni. — Nizsing Iszák török dervis Gülbaba sirjának lá­togatása végett Kisázsiából zarándokolt és 2 napig váro­sunkban útiköltségre könyöradományt gyűjtött. — Betiltott újévi köszöntők. A helyi-városi tanács kihirdette, hogy az uj év alkalmával koldulással egybe­kötött köszöntés befogatás terhe mellett tilos. — A színház köréből. M á t r a y Béla ur, a vidéki színpadok egyik kedvelt, tehetséges művésze, ma szombaton lép föl először itt, a „Betyár kendője“1 czimü darabban, mire felhívjuk a közöuség figyelmét. Ezúttal jelezzük, hogy a társulat két jótékony előadása az okt. ti-iki gyászalapra 3 írt 11 krt, a szini nyugdíj­alapra pedig 6 írt ö krt jövedelmezett. — Megkisérlett betörés. A veszprémi kir. posta- hivatalba a temető felé néző ablakok egyikéu be akar­tak törni, de az erős vasrácsozat és hihetőleg némi járó-kelő meghiúsította a gonosz szándékot. — Az adóügyi visszaélések ügyében a város pa­naszirata a közigazgatási bizottsághoz már elkészült s e napokban küldetik át a k bizottsághoz. Óhajtjuk, hogy foganatja legyen! — Megkerült arany óra. Takács István molnár-le­gény arany óráját és lö frt készpénzét ellopták pár hét­tel előbb. A napokban a rendőrbiztos Markovics József helybeli köteles legény személyében ki nyomozta a tol­vajt, az óra elő került, a pénz nem. A tettes az illeté­kes kir. bíróságnak átadatott. — A tánezoló halott. Kiingösön az történt., hogy amint a koporsót egy férfi halottal dorongokon a sir szélére tettek, esetleg bele esett a koporsó fej­tetőre, s kinyílt, a halott a sírban lent álló 2 em­berre esvén, ijedtökben majd csak nem meghaltak. Mind a hármat úgy kellett kivonszolni. — A sikam­lós nyelvek azt beszólék: hogy a haDott teljes éle­tében vig kedélyű, s szenvedélyes tánezos volt, s most is úgy bukfenczezett át az Elyseumba. — Időjárásunk az év utolsó napján csatakos, piszkos volt, méltó befejezése a lemult év piszkosságá­nak. Három nap óta azonban száraz fagy van; a levegő éles hideg s tiszta, a vetéseken hó. — Az óvodaügyben kiküldött városi bizottságot fel­hívjuk arra, hogy vegye foganatba immár e közérdekű ügyünket. Az óvoda Fröbel-kerttel lévén rendszeresí­tendő, jó lesz, ha a tavaszi munka előtt tisztába jő az uj helyiség iránt. — Egy lovarda produkálja magát a vásártéren. Látogatója nem igen van, de hát ne is legyen, mikor szegény színészeink a közönnyel vívódnak. — Uj év napját Kádártán kedélyes vigalommal ünnepelte meg az ottani polgárság. A dalárda is bemu­tatta magát ez alkalommal s Kölcsey bymnuszával fejezték be a vigalmat, mely késő éjig tartott. — Esküvő. Halász J. budapesti fakereskedő f. hó 22-én Tapolczán oltárhoz vezette Hochstädter Sala­mon kedves leányát Irma kisasszonyt. A kedvezőtlen időjárás daczára, nagyszámú közönség jelent meg az imaházban, a derék család iránt való rokonszenvót kifejezendő. — A tapolezai izr. nőegylet 60 irtot osztott ki a házi szegények közt. Isten áldja a nőket, a szeretet ez apostolait, kik hevülő szivvel enyhítik az Ínségesek sorsát. — A péthl szőlőhegyen legközelebb 5 pincze- törés történt, ellenben Berhidán 3. Itt kocsival je­lentek meg a duhajok, s bort apróbb hordókban, szőlő, alma zsuppokat, s munkás eszközöket vittek el a tulajdonosok kárára. A faluban pedig éjféltáj­ban egy háztulajdonos utezaszini ablakát verték be s pisztolylyal lőttek ablaka alatt éjfélkor. A tettesek után nyomozás történt, de siker nélkül. — Almádi télen is látogatott kiránduló helye városunk polgárságának. Mindennap lehet ott ven- j déget találni s az élet bizony kellemesebb ott télen is, | mint idehaza nyáron. — Hajmáskéren ez idén is megülték Polczer ftdő i plébános ur vezetése alatt a karácsonyestét betlehemi játékkal. A szép estélynek nagy közönsége volt, mely elismeréssel s hálával adózott a derék lelki pásztornak. — Gusztrinyi Sándor általán ismert jónevü női- ruhaszabástanitó bevégezvén tanfolyamát a helyi an­golhölgyek zárdájában, az intézeti főnökség az alábbi bizonyítványt adta ki: „Alulírott csak a mások által sokszor elmondottakat ismétlem, midőn ezennel bizo­nyltom, hogy Gusztrinyi Sándor ur szabászati oktatása kitűnő, tanmódja könnyű, előnyös és minden tekintet­ben ajánlható. Veszprém, decz. 29. 1884. Soóky Sa­rolta, főnök. — Gusztrinyi ur ez utón mond köszöne­tét a város müveit hölgyközönségének az őt kitüntető bizalomért s legközelebb Pápára megy, egy rövid tan­folyamra. ítészünkről a legmelegebben ajánljuk e ki­tűnő tanitőt Pápa város müveit női köreinek szives figyelmébe. — Sebők Lajos szívbajban szenvedő súlyos beteg színész, kinek részére kegyadományt gyűjtöttek, a napokban a helyi kórházban helyeztetett el, hol kellő ápolásban részesülni fog. A szegény ember részére Véghely D. alispán is gyűjtött 9 frt 80 krt. A jó tett nem igényel dicsőítést. — Faárverós tartatott az alsó erdőn m. decz. hó 29 s 30-ik napján; a fa métere 2 frt 70 és 3 frt 60—70 kr. közt váltakozott. Árverező volt elég. Az idői bevétel mintegy 4000 frt. — A kéményseprői munkakerületi intézmény ez­úttal január hó’ 1-én még uem lép életbe, mert több törvényhatóság feliratot intézett ez ügyben a kormány­hoz. Képtelenség is az, hogy valaki kénytelen legyen a házat, vagyonát oly; kéményseprőre bizni, kihez bizodalma esetleg nincs. Házij.uraink tehát továbbra is azzal söp- rethetnek, a kivel akarnak. — Kis Löd községben, mint nekünk írják, a himlő oly mértékben uralkodik, hogy alig vau ház, "amelyben egykét beteg ne feküdnék; az iskolák be vannak zárva. — Nyilatkozatot vettük e bét folyamán, me lyet kommentártalan, egész terjedelmében közlünk. A nyi­latkozat igy hangzik : Tisztelt szerkesztő ur! Becses lapjának az év folyamán megjelent több számában Lenthe Gusztáv úrról, mint „Helyettes közjegyződről, történik említés, mindanynyiszor az illető személyének előnyös világításba helyezésével. Nem lévén barátja a hirlapi felszólalásnak, ezt mindeddig mellőztem, de legközelebb történtek után s azon alkalomból, midőn Lentbe Gusztáv ur irodámból ez év végével kilépett, további félreértések elkerülése végett szükségesn látom kinyilatkoztatni, hogy Lenthe ur a szombathelyi közjegyzői kamaránál jelöltkópen bejegyezve nincs s ; nem is volt, mégis, hogy közjegyzői helyettesi állásra gyakorlati idő hiányában képesítve nincs, végre, hogy helyettes közjegyző csak az lehet, ki maga is közjegyző. Kérem ezen nyilatkozatomat becses lapjában megfe­lelő helyen közöltetni. Tisztelettel maradtam tekintetes szerkesztő urnák Veszprém, 1884. deczember 31-én kész szolgája Kenessey Móricz királyi közjegyző, szombathelyi kir. közjegyzői kamara elnöke. — Sommer Endre v. helyi zenetanáé, ki jelenleg a szegedi városi zeneiskola tanára, bárom társával kö­zelebb hangversenyt rendezett Szegeden, mely kitünően sikerült s a közönség tüntetőleg fejezé ki elismerését az ifjú művésznek. E sikernek mi is szívből örvendünk. — A magyar nyugoti vasút vezérigazgatósága a következő átiratot intézte hírlapunk irodájához : A „Veszprémi Független Hírlap“ tek. szerkesztőségének Veszprémben. Van szerencsénk tisztelettel közölni, hogy 1885. évi január 1-től fogva a bérleti jegyek kia­dására nézve uj rendszert létesitünk, mely szerint I. és II. oszt. bérleti jegyek úgy az egész vonalra, valamint tetszés szerinti vonalrészre 1., 2., 3., 6. és 12 havi ér­vényességgel válthatók. Ezen jegyek mérsékelt áruk­nál fogva a közönségre nézve igen előnyösek. A bérleti jegyekre vonatkozó határozmányok, melyek az árak iránt is tájékozást nyújtanak, az állomásoknál és a ma­gyar nyugoti vasút vezérigazgatóságánál díjmentesen kaphatók. Megrendelések úgy közvetlenül, valamint az állomások utján is, a magyar nyugoti vasút vezérigaz­gatóságához intézendők. Az igazgatóság. — Harabasevszky adófelügyelő karácsonyfája. Általánosan elterjedt kir városunkban, hogy a derék snapszfi karácsonyfája a balogk-tón kívül volt felállítva egy szál gerendából. Ennek megörökítése tekintetéből nagy jubdeum tartatott, mely a 40 éves nyaggaiást di­csőén megörökítette. Kántor úgy szavalta a hév tette­ket az estélyen, Balog Albin meg éljenzett. — Balaton-Füreden Young hajóépítőnél gr. Ná- dasdy F. Károlyi László és gr. Andrássy Géza bárom egyforma keskeny vitorlás hajót rendelteitek meg, me­lyekkel a jövő tavaszszal Fiúméban, Velenczében és Triesztben fognak versenyezni. — Betörő tolvajok. Kedden virradóra Bren­ner Jakab és Kronstein nevű helybeli földműves napszámosok a vaspálya állomáson a raktárba beha­toltak és egy nagy zsák finom lisztet egy—egy zsák korpát vállaikon elhoztak be a városba; a bakony- utczában azonban Strehai János városi rendőr által elfogattak és a városi börtönbe szálitattak. Ezek a czimeres tolvajok pár évvel előbb a vasúti raktárok­ban mint munkások szolgáltak, azonban lopás miatt elcsapattak, régóta kijárogáltak az állomásra és rendessen teherrel jöttek vissza, sőt itt a városban is több lud-lopás gyanúja terheli őket. Most való­színű, hogy nehány évre megmenekül tőlök a rend­őrség. — A balatoni halász-szövetkezet a napokban tartotta alakuló gyűlését Siófokon. A megjelent birtoko­sok 80,000 kát. hold vizterületet képviseltek, a bérlők szintén majdnem teljes számban vettek részt. Képvisel­tette magát továbbá a földmivelési ministerium, úgy­szintén Somogy-, Veszprém- és Zalamegyék alispánja, valamint ugyané megyék gazdasági egyletei is. Miután iij. Széchenyi Imre gróf elnöki megnyitójában a Keszt­helyen tartott értekezletből kiküldött bizottság műkö­déséről leszámolt, előterjesztő a halászati felügyelő által tervezett s a bizottság által módosított alapszabályokat, melyek ezen módosítással egyhangúlag elfogadtatván, az elnök a szövetkezetei megalakultnak nyilvánítja. És ezután következett a válaszlás. Megválasztatott elnök­nek ifj. Széchenyi Imre gróf, alelnöknek báró Putheani Géza, igazgatónak Nedeczky Jenő és még 12 igazgató- sági tag. Elfogadtatott ugyanis amaz elv, hogy a birto­kosok vizterület arányában, kát. holdanldnt l/t krajcár­ral, a bérlők pedig a bérösszeg 2%-val járulnak a közös cél megvalósításánál felmerülő költségekhez. A szövet­kezet eme jövedelméhez számitva az alapítványok ka­matjait és a pártoló tagok által fizetett tagsági dijakat, közel 1000 fiittal rendelkezik évenkint. Ez összeg szem­ben azzal, hogy a halászati törvényt pótló szabályrende­let paragrafusainak kellő érvényt szerzendő, külön halászati őrség felállítása terveztetik; nem mondható ugyan nagynak, de a földmivelési ministerium képvise­lőjének kijelentése szerint kilátás van reá, bogy a kor­mány a szövetkezetét támogatni fogja. — A devecseri fiatalság múlt év deczember hó 29-én devecserben az „arany griff“ nagy termében, az utczai lámpák felállításának költségeire, sikerült tea­estélyt rendezett. Az első négyest 20 pár táncolta, mi­dőn a hölgy koszorúból a küvetkezőket sikerült följe­gyeznem : Auerkammer Ferenczné, Barcza Bóláné, Beck Jánosné, Bohácsek Rezsőné, Bódayné, Mayer Gyulácé (Városlőd), Nagy Imréné, Obermayer Ernőnó (KertaJ, Schil Józsefné (Padrag), Schultheisz Miksánó, Szalatkay Istvánná, Bohácsek Gizella és Janka, Bóday Honor és Arpádin, Gulden Jolán, Kocsy EmmafSomló- várról), Mayer Ilona (Városlőd), Nagy Ilona, Nagy Irén, Sehultheisz Aranka, Steuer Irén, Schill Róza (Padrag), Tatarek Mathild, Szili Janka és Gizella stb. — Rab. Katona János helybeli pásztor-legény és betörő tolvaj karácsonyelőtti napon szállíttatott be a helyi központi fogházba, hogy a jogerejüleg reá rótt 2 és fél évi szabadságvesztés büntetését lecsücsülje. — A múlt év nagyobb katastrófái. Az uj év kü­szöbén illik megemlékeznünk ama szerencsétlenségek­ről is, melyek a múlt évben oly sokszor fölkeltették részvétünket. Az alább következő kimutatás visszaidézi emlékezetünkbe e szomorú események közül a nagyob­bakat: Január 2-án Torento mellett (Kanadában) ösz- szeütközött egy személyvonat egy tehervonattal; 22 ember meghalt, többen megsebesültek 7-én Belleville- ben leégett az apácza-kolostor s odaveszett 25 növen- pók és 15 apácza. 18-dikán. A Citi of Columbus Bos­tonból Savanahba menet hajótörést szenvedett; 104 ember lelte sírját a hull írnokban. 24-dikén. A krajovai (romániai) színházban bombát vetettek el ; a megriadt nézők közül 7 meghalt, többen megsebesültek. 25-én Anglia partvidékein nagy orkán dühöngött, mely hó­viharokat okozott; a többi közt elsülyedt a Juno nevű vitorláshajó 31 főuyi legénységével. Februar 9- nam phanoai tartományban lemészároltak a fölkelő, papot és 215 keresztyén bivőt. 10-én Domrád és Czi- gánd közt beszakadt a lakodalmas menet alatt a Tisza jege s 23 ember megfuladt. 13-án Obiéban (Ameriká­ban) az árviz 10,000 embert tett hajléktalanná. 20-án A coundsvillei köszénbányában robbanás történt, mely 65 munkást megölt, sok pedig megsebesült. Az Egyesült-Államok déli és délkeleti részen körülbelül 5000 házat rombolt szét a vihar, s a romok több száz embert temettek maguk alá. 24-én. A Kotsai gőzösön Hongkongba menet szétrobbant a kazán s 17 ember meghalt. Március, 13-án Ameri­kában, Pocahontas környékén tűz ütött ki egy bányában s a 150 munkás közül egy sem menekült meg. 25-kén. A Missisvippi folyam több gátját átszakitóttá az árviz s igen sok embert ragadott magával. 29-kén. Cincinna­tiban az esküdtek egy Ítélete miatt zavargás tört ki; a kirendelt katonaság 100 embert megölt, 300-at súlyo­san megsebesített. Április 2-kán. Éjszak-Amerik a Ohio és Indiana államaiban borzasztó orkán pusztított; szám­talan ember vesztette életét az összeomlott házak rom­jai alatt. 4-én. Halifax közelében elsülyedt a Daniel Steinmann gőzös 90 utassal és 34 matrózzal. 9-kén. Tonking nyugoti részénfólkonczoltak 5 franczia hittérí­tőt és 30 keresztény hívőt. 18-án- Egy 300 egyiptomi menekülttel megrakott gőzös zátonyra jutott a líiluson s a fölkelők lemészárolták az utasokat és a legénységet. — Staate of Florida gőzös New-Yorkból Glasgowba menet összeütközött egy Ponema nevű bárkával; a gő­zössel 123, a bárkával, 12 ember merült a hullámok közé. — A spanyol anarchisták Badajoz és Ciádad- Real közt fölszakgatták a vasúti síneket; egy vonat kisiklott s 60 embert temetett maga alá. Május 3-án, Bsichin és Gainsville amerikai városokat teljesen el­pusztította a környékbeli erdők égése; 3000 ember hajléktalanná vált, sok meg is halt. 17-én Baybazarban (Antóniában) tűzvész pusztított s 1500 épületet ham­vasztott el. 28-án. A mezőkeresztesi választók gyűlé­sén nagy verekedés támadt, mely 5 emkernek került életébe; meg is sebesültek sokan. Junius. 2-án- Gyer- gyó-Alfaluban összetűztek egy választói gyűlésen a pártok: a közbelépett csendőrök 9 embert lelőttek s 37-et súlyosan megsebesítettek : a csendőrök közül 2 sebesült meg, 13-án. Kisem szigetén, a persa öbölben heves földrengés volt, mely elpusztított 12 falut és 200 embert. 21-én, Olaszországban robbanás tör­tént a pontremolii lőporgyárban ; 30 ember meg­halt, 17 megsebesült. Huszonkettedikén. Tuolonbau, 27-én pedig Marseilleben tört ki a kolera. Julius 16-án. A Manchesterből Scheffieldbe indult gyorsvonat Penis- tone közelében kisiklott; az utasok közül 23 meghalt, 35 súlyosan megsebesült. 24-én, Coruna mellett össze­ütköztek a spanyol Gyou és az angol Luxham gőzösök; 130 ember halt meg e szerencsétlenség következtében. Agusztus 2-án tört ki Olaszországban a kolera. 10-én. Zebegényben nagy pusztításokat vitt végbe a felhősza­kadás; 20 ember odaveszett. 27-kén tört ki a kolera Spanyolországban. 28-án pedig Genuában. Szeptember 29-kén, Tory szigete mellett elsülyedt egy Wasp nevű angol ágyunaszád s 50 ember megfult. 30-ig 5750 em­bert pusztított el Nápolyban a kolera. Október 7-én, Cataniában (Olaszországban) sok száz épületet rombolt szét a vihar s a romok alá temetett 33 embert ; a sebesültek száma 500-ra rúgott. 23-ikán Genuá­ban megszűnt a kolera, mely ott 415 áldozatot szedett. November 1 jén. A glasgowi színházban tüzlárma ke­letkezett s a menekülő közönség soraiból 16 embert agyongázoltak. 14-ikén. A hanaui pályaház közelében összeütközött két vonat; 22 ember meghalt. 28-án; Yight szigete közül összeütközött a Durange csavargő­zös a Luke Bruce bárkával, a gőzös elmerült 24 főnyi egénységével. Deczember 12-én. Az osztrákmagyar államvasut-társaságaniani köszénbányájában 47 embert pusztított el a bányalég. 18-ikán. A brooklyni fiárva- íázbau 13 gyermek odaégett, 110 eltűnt, 27 ikén. Az andaluzai földrengés 1000 emberéletébe kerültí Gyerki ór ultiméi a kávéházban. Sylvesztert szomorón önepeltem. Délelőtt elvesztettem edj pampás rebachözlet tokoriczában, délután elvesztettem 3 parti tártlt a ká­véházban, este elvesztettem a phlegmámat és boszóból szánszándékkal elvesztettem — az adókünvt. Nem dabalok ki és nem khorrentálok! * Fagadás tethem, hojd ha ójév nem javólja mogát — khivándorolok éngemet Omerikhába bele. S a Szálit itt felejtek s testálok kamisz Harapis- csipisrógis órnak. S nyózzák edjmást éngem helett, külcsenes bal- dagsággal! * Haliam, hojd fiiadózsizsik oreság önepeit 40 éves jobileónt üvé 40 éves khamiszkotkodásról. Khivánok neki, hojd teljesölje neki szegéngy nyó- zott emberek üvé áldása, mit kívánták neki 40 eszten­dőkbe által, hiángy nélköl, mast — és edszerre ! S ha kiállja, jó; ha nem: vidjen el üt ördök, ohne Retour-recipisz ! * Ójév rosszól kezdi. Lefűzték éngemt. Sorházból khis özlet végett khiszaladok maga- mot s hojd khi ne idják kamisz antiszemitok tűlem a sert, tettem pahárra edj czédola, hojd ráirtam: „Bele- küptem !“ Mikhar viszajüvök, ott volt a telepahár ser, a czédola is : csakhojd állta rajta még: „Én is!“ Ach temporesz, oh móresz ! E piczegepóresz ! * Budapesten mondják ódj, hojd: Gauner. Bécsbe szólják: Jauner. Medjen edjre, Berlinben idjis, ódjis Qauner-nek mindig mondják: Jauner. Nomen est ómen. Hászt: e dalesz hóben ! * Mihál! Khüszönök a molt évi kredit; eskomtálja a bécsi eskompt-banktúl. És nyissa nekhem ój számlalapot. Ünd brengnze mer noch e stinketóresz Und noch , e Brausepulver !

Next

/
Thumbnails
Contents