A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - Q - R

Roheim Távbeszélő állomás felszerelése és áthelyezése ügyében Roheim György. I Krisztin,v krt 24. 355-906 Roheim Imréne kézimunkaüi- lete, VII. Aréna-út 54 0228-131 Roheim Károly, XII. Mészáros­ai. 12. 167-418 Roheim Lipót lia tüzelőanyag nagykeresk., VII. Aréna-út 54. 228-131 Róheim Zsiga, II. Keleti Károly- n. 41. 353-133 Robla Margit dohánykisárns. IV. Szervita-tér 8. 380-152 Rohm István dr. orvos, belgyó­gyász, n. Pasaréti-út 51. 164-679 Rohn Mihály borcsmáros, IX. Soroksári út 126. 338-601 Rohn Severin gépészmérnök. XIV. 8tefánia-út 13/a. 499-923 Rohny Béla dr. belgyógyász, XIV. Aréna-út 29. 424-514 Ha nem felel : Orvoshivó *186-986 Rohonci Hugó oki. gm. közp. fűtések, vízvezeték gyára, XIH. Fóthi-út 19. 290-876 Lakása, V. Váci-út 18. 122-094 Rohonci Imre csendörezredes, n Battbyány-u. 67/69. 351-866 Rohonczy Bajek Zoltán dr., II. Vérmezö-n. 4. 150-757 Rohonezy-Storer Victor vi­téz, posztókeresk., XII. Zugligeti­ét 9. 364-187 Rohony János sátorköi. V. Po- zsonyi-út 17. 110-486 Rohonyi Dezső máv. főfelügyelő, oszt. főnök, VII. Aréna-út 11/a. 426-403 Rohonyi Ede dr. ügyvéd,VII. Er- zsébet-krt 27. 422-158 Rohonyi István dr. nőorvos, VII. Bethlen Gábor-u. 33. 425-372 Rohonyi Miklós hites könyvizs- gáló irodája, V. Mérlegu. 3. 0182-294 Lakása, IV. Veres Pálné-u. 33. 384-458 Rohonyi Miklós dr. ig. lakása és Therápia Oltóanyagtermelő Inté­zet, n.'Keleti Károly-u. 16/a. 151-261 Rohonyi Nándorné dr.-né özv., V. Csáky-u. 36/a. 493-427 Rohr Rezső báró, n Guyon Richárd-u. 9. 364-377 Rohrjböck Ferenc dr. egyet. m. tanár, gyermekorvos, VII. Rotten­biller-u. 6/b. 428-186 Rohrböck József dr. kórb. fő­orvos, VII. Garay-n. 42. 428-320 Rohringer Sándor müegyet. ny. r. tanár, XI. Budafoki-út 17. 258-324 Rohrlich Nelly, IV. Molnár-u. 15. 384-189 Rőhrmann István min tan., n Pasaréti-út 1. 154-658 Rojkó Antal dr. orvos, orthopád sebész, V. Klotild-u.4. 113-926 Róka Éva Mária tánc- és test­nevelőtanár, XI. Zsoltár-u. 6. 457-201 Róka Gyula tánc- és vivótanár, tánc- és mozdulatmüvészet-tamtő- képzö ig., IV.- Váci-u. 66/58. 184-689 Róka Gyula dr. orvos, IV. Váci- u. 66/58. 0184-689 Róka Róbert dr. m. kir. pénz­ügyi s. titkár, m. Fő-tér 1. 162-566 Rokitansky Béla dohánykisárns, Budafok, Petöfi-u. 5. 269-806 Rokka kötszővőgyár r.-t., V. Arany János-u. 29. #129-460 Roknay György m. kir. tüzéral­ezredes, XIV. Thököly-út 81. 499-605 Roknics Miklós dr. ügyvéd, v. min. segédtitkár, IX Ráday-n. 19. 188-346 Rokonstein Imre cimfestőmes- ter, reklámtervezö, VI. Dessewffy­n. 3. 325-062 Rokonstein Imre reklámtervező, v Pozsonyi-út 14. 326-428 Rókus gyógyászati eszközök gyára, tol. Erdensohn Imre,VI. Te- réz-krt 30. 0128-399 Rókus kórház, lásd Kórházak Szent Rókns. Rókus V. Mihály lakás-és ablab- tisztitó váll., Vin. Bóbay János­it. 35. 137-595 Rolla Jánosné m. kir. min. tan. özvegye, 1. Lógodi-u. 51. 360-421 Rollkó Géza oki. építészmérnök, XI. Badacsonyi-u. 3/a. 257-702 Roily Béla épületbádogos es egész ségügyi berendező, VII. Klauzál­tér 15. 227-253 Róm. kath. Egyházközsé­gek, lásd Plébániahivatalok alatt. Róm. kath. plébániahiv., lásd Plébániahivatalok alatt. Róma kávéterem, túl. Szabó Lidia,VI. Andrássy-út 67. 221-471 Roma Lnkácsné kötőüzem, IX Üllői-út 89/b. 149-719 Római császár gyógyszer- tár, tűi. Besnyő Pál és Dávid Vik- torné dr -né, II Fö-n. 54. 351-783 Római fürdő r.-t. (Nyári állomás) ül. Szentendrei-út 23114/1. hrsz. 163-392 Római fürdő Tóvendéglö, túl. Fehér Dezső, III Drugeth-u. 4. 162-957 Római fürdői hajóállomás váróterme, III. Római fürdő 162-890 Római fürdői hajózási váll. k. f.t., V. Visegrádi-n. 15. 0117-527 Római fürdői kertgazdaság, Qnittner Gyula és ürszuly Jánosné, in Zaránd-n. 36 162-878 Római János posta müsz. ellenőr, Kispest, Aladár-u. 48. 149-325 Rómay Árpád szfőv. tisztv., vm Rákóczi-út 59. 138-692 Romák Béla dr. máv. főtaná­csos, VI. Csengery-u. 33. 224-437 Román Audor butorkeresk., VI. Klrály-u. 76. 425-811 Román Andor oki. mérnök és építőmester, tt Tulipán-n. 17. 151-073 Román Arthurné özv., VU Akácfa-n. 57 428-516 Román Aurél, V. Csáky-n. 14. 113-967 Nyáron, II Keselyü-út3/b. 164-424 Román dr. László dr. Vajda dr. biokémiai bakteriológiai gyógy­szervegyészeti laboratórium, VI. 8ziv-u. 16. 0421-109 Román Ernő oki. építész, építő­mester, U. Pasaréti-út 1. 157-023 Román Gyula lakása, IX Mester- u. 53. 131-714 Román János vendéglős, IX. Ferenc-krt 24. 187-555 Lakása, X. Szapáry-u. 11. 130-999 Román Jenő dr. lakása, VI. Sziv- u. 15. 421-209 Román József szfőv. hivatalnok, l. Mátray-u. 9. 166-537 Román Kálmán, VU. Rákóczi­út 12. 426-164 Román királyi követség,VU1. Horánszky-u. 15. 130-480 139-292 Konzuli ügyosztálya (Román királyi konzulátus) XTV. Nürnberg-u. 60. 496-553 Román László bútorkereskedő, Vm. Teleki-tér 136. sz. bódé 142-713 Román Miklós műépítész. V. Tátra-n. 11. 111-825 Román Richárd, V. Csáky-n. 23. 329-842 Román Sándor igazgató, VII. Nyár-U. 18. 223-637 Román Vilmos, V. Fáik Miksa- u. 15. 116-433 Román Vilmos festékiizlete, V. Fáik Miksa-u. 26/28. 110563 Románné Goldzieher Klára büntetőförvszéki bites írásszakértő, V Csáky-u. 14. 0113-967 Nyáron, n. Keselyü-út 3/b. Öl64-424 Romanfni Renato olasz kir. légügyi attasé, II. Kissvábhegyi- út 10/a. 167-214 Rómay, lásd Római. Rombusz Építő Szövetke­zet, V. Szent István-krt 22. 319-854 Romeiser F. és fiai vaskivit. üzlet, V. Géza-u. 6. 121-651 Romeiser László k.f.t. ügyve- zétö, n. Lövöház-u. 24. 351-928 Romeiserné Segesváry Iza­bella, IV. Muzeum-krt 29. 187-727 Romét Jáifos gépészmérnök, ny. Ganzgyári főíelügy., vm. József­it. 74. ' 145-191 Romhányi Antal dr. szfőv. tanácsjegyzö, X. Siraor-u. 43. 138-251 Romhányi Arnold tisztv., Pest- hidegkút, Rezeda-u. 6. 367-910 Romhányi Ferenc B.Sz.K.Rt. müsz föintézö, Ó-Mátyásföld, Paulheim József-u. 13. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 22 Romhányi Gusztáv oki. köz­gazda, Vm. Mária Terézia-tér 6. 149-783 Romhányi György dr. orvos, egyet, magántanár, XI. Horthy Mik­lós-út 30. 459-018 Romhányi István építő vállal­kozó lakása, Mátyásföld, Keresz- turi-út 3292/1. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-30 Romhányi István dr. bites kőnywizsg., a zománcgyárak kar­teljének revizora, kir. törvényszéki szakértő, VI. Gróf Zichy Jenő-u. 19. 310-870 Romhányi Istvánné dr.-né sz. Horváth Magda színésznő, IX. Üllői-út 109/b. 338-748 Romhányi József dr. klinikai tanársegéd, gyermekorvos, Pest- szentlőrinc, Prónay-u. 21. Tárcsázza először a *146-664 számot, azután kérje Pestszentlörinc 1-30 Romhányi Károly dr. szfőv. könyvtári tiszt, V. Visegrádi­köz 10/b. 293-905 Romhányi Margit, XII. Fery Oszbár-u. 24/c. 357-600 Romhányi Ráfael dr. bír. ítélő­táblái bíró, XI. Szent Imre berceg- útja 9. 468-188 Romolhatatlan Lajos dohány- kisárns, VI. Ó-u. 50. 124-922 Romsauer Tibor dr. v. egyet, tanársegéd, O.T.B.A körzeti orvos, Operateur. XI. Horthy Miklós-út 124. 258-327 Romvári Rezső István vitéz, VU. Madách Imre-tér 5. 226-830 Romy Béla dr. balatonalmádi, m. kir. pénzfigymin. min. tan., 1. Krisz tina-krt. 145• 166-045 Romy Cornelia dohánykisárns, V Szent István-krt 15. 124-912 Romy Tibor dr. balatonalmádi, II. Lánchid-u. 8. 366-938 Róna Adolf m. kir. postafelügyelő. VI. Bajnok-u. 4/b. 116-137 Róna Alfréd ny. O.T.I. főtisztv., V. Szent István-park 26. 298-146 Róna Alfréd dr. egyetemi magán­tanár, fogorvos, V. Erzsébet-tér 2 181-389 Róna Andor cégvez., V. Szalay- u. »/a. 116-000 Róna Andor dr-sebész, kórházi főorvos, V Pozsonyi-út 3.122-076 Róna Andor dr. szülész-nőorvos, IV. Kossuth Lajos-u. 2. 180-652 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Róna Armand fogászati rende­lője, VI. Eötvös-u 20. 110-365 Róna Ármin vivő- és testnevelési tanár, VI. Andrássy-út 88. 326-052 Róna Bernát, a Magyar Leszá­mítoló-és Pénzváltőbank h. ig., n. Olasz-fasor 43. 157-709 Róna drogueria, Róna Nándor, VIII. József-krt 50. 133-029 Róna Elemér őri szabó, IV. Petőfi 8ándor-u. 10. 382-326 Róna Emil R. V. K. V. Sz. Pböbus Művei főkönyvelője, II. Kandó Kál- mán-u. 6. 166-823 Róna Emy festőművész, XII. Kékgo­lyód. 20/a. 366-725 Róna Endre Sándor dr. orvos, V Vilmos császár-út 48. 120-195 Róna Ernő, VI. Aradi-u. 60. 118-022 Róna Ferenc könyvnyomdáiul., VU. Vőrösmarty-u. 5. 224-116 Róna Ferenc vegyész, a Vajda és Róna cég túl,, V Pannonia-u. 6. 0123-054 Róna György böröndös és bőr- diszmüvesmester, VI. Teréz- krt 23. 129-996 Róna György, Englebert pnen- matikgyár magyarorsz eladási telepe, olaj és antófelszerelési szak­üzlet, V. Gróf Klebel8berg-u. 26. 125-473 Lakás, V. Árpád-u. 12 125-687 Róna György kóser mészárszéke. V. Honvéd-u. 38. 116-432 Róna Gynla italmérés, VU1. József-u. 35/37. 131-009 Róna Gyula paprika- és füszer- nagykeresk. XÜI. Reitter Ferenc­u. 12. 291-079 Róna Gynla dr. orvos, □. Fő­tt. 79. 351-966 Róna Gyula ,dr. ügyvéd (Rosen- zweig F.) IX. Üllői-út 116/a. 0131-697 Róna Gyuláné dr.-né özv., V. Nádor-n. 13. 123-896 Róna Gyuláné özv. magánzónö, VU. Nagyatádi 8zabó-u. 20. 422-019 Róna Ignác, a Duna általános biztosító r.-t. főfelügy., n. Margit- krt 29. 367-435 Róna Imre műszerész, X. Belé- nyesl-u. 6. 148-357 Róna Imre dr. gyermekorvos, VI. Gróf Zichy Jenö-u. 12. 121-189 Róna István antóhütő- és belsö- hnzat készítő üzeme, VI. Jókai-n. 14. 310-954 Róna István dr. belgyógyász­szakorvos, U. Margit-krt 60/62. 352-360 Róna József gépészmérnök, gra­fikai műhelye, VI. Dévai-u. 21. 292-689 Lakása, Rákoshegy, Bulyovszky- u. 37. Tárcsázza először a *148-670 számot, azután kérje Rákoshegy 48 Róna József szobrászművész özvegye, VU. Damjanich-u. 64. 421-323 Róna József dr. m. kir. posta­titkár, XII. Fery Oszkár-n. 45. 151-240 Róna József né özv., IV. Má­ria Valéria-u. 1. 181-454 Róna Lajos fa- és szénkeresk., VU. Dembinski-u. 23. 220-561 Róna Lajos malomképviselő és- fűszer- és csemegekeresk.. Újpest, Erzsébet-o. 25. 294-066 Róna Lajos szerk. lakása. XTV. Szabó József-n. 14/c. 227-517 Róna Lajosné, V. Gróf Klebels- berg-n. 6. 120-587 Nyáron, n. Csévi-u. 9/11. 164-957 Róna Lajosné özv., V. Légrády Károly-u. ti. 293-465 Róna László, a Jurkó és Róna cég antóüzem túl., V. Phőnix-u. 12. 127-503 Róna László beresk., VU. Károly király-út 25. 226-643 Nyáron, Mátyásföld, Panlheim József-u. 5. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-65 Róna Lipót áll. vizsg. fogász fog- müterme, VUL Baross-u. 133. 131-014 Róna Lipót Pál ujságterjesztö váll., X. Liget-tér 1. 148-967 Róna Lipótné özv., XI. Verpe- léti-út 14. 256-066 Róna Manó m. kir. kormányfő- tanácsos, Rosenberg és társa posztó- nagykeresk. cég beltagja lakása. VI. Bulyovszky-u. 14. 125-995 Róna Márton ny. felügyelő állo­másfőnök, VU. Barát-u. 4. 224-134 Róna Miklós bankügyn., VI. Ben- czur-u. 39/a. 420-107 392 /

Next

/
Thumbnails
Contents