A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1917 (Budapest)

C

Büchler—Céleste 82 128-24 Büchler Henrik könyvnyomdája (1) VI., Felső erdősor 29. József 36-31 Büchler Hermin, divatszalon és Bán Sándor iíj. dr. fogorvos (1) Vili., József-körút 46. József 26-64 Büchler J. kávéliáza és K>asz- ner Lajos ügynöksége (1) VII., Thököly-út 42. 94-65 Büchler J. Gyula papír- és nyomtat­ványszállitó (1) V., Vilmos császár­át 74. József 18-98 Büchler Jánosné gőzfiirésze (1) IX. , Beöthy-utcza 1. 96-36 Büchler Károly faárú és iádagyára és az „Ideál“ iiditőviz vállalat (1) X. , Szacsvay-utcza 2. 144-58 Büchler Károly gyáros lakása (1) VI., Király-utcza 106. 153-20 Büchler Lajos bankigazgató és PoIIa- csek-nyaraló. Nyáron: 1.. Svábhegy, Széchenyi em!ék-út 7., télen: V., Szabadság-tér 15. József 40-38 Büchler Lipót ügynök (1) VII., Rózsa-uteza 47. 138-04 Büchler Mór (1) VI., Andrássy-út 14. 93-41 Büchler Vilmos, a Budapester Mon­tagszeitung főszerkesztőjének lakása (1) VII., Rákóczi-út 20. 19-85 Büchler Zs. és társa szállítók (1 mellékállomással) (2) V., Nádor­utcza 27. 26-79 Biihler testvérek, téglagyárié gé­pek és teljes berendezések (ezelőtt Bühler és Drossier) (1) VI., Pod- maniczky-utcza 1. — Büntető járásbíróság (Budapesti kir.) 1. Járásbíróság — Büntető törvényszék állomásait lásd Törvényszéknél 142-58 Bűnügyi Szemle és Büntetőjogiéra szerkesztője, dr. Angyal Pál egye­temi tanár, I., Krisztina-köriit 155. 88-89 Bürger Auguszta élővirágkereske­dőnő (1) IV., Kossuth Lajos-u. 20. 120-40 Bürger József, a bőripari czikkek gyárának tulajdonosa, III., Pacsirta- mezö-uteza 16. József 8-81 Bürgermeister Ferencz utóda gvarmatárú ügynökségé (1) Vili, Népszinliáz-utcza 38. Józsei 9-08 Bürgermeister Ferencz utóda gyarmatáru ügynöksége (1) VIII., Népszínház-utcza 38. c. 15-47 Cairo-kávéház, tulajdonos Seemann Ignátz (1) VI., Lövölde-tér 6. 173-26 Calderoni és társa látszerészek (1) V., Gizella-tér 1. 10-S7 Calderoni mű- és tanszervállalat részvénytársaság (2 mellékállomás­sal: tanszerosztály, igazgató) (3) IV., Váczi-utcza 50. 24-84 „Cahnon asbest és gummimüvek“ képviselője Saizberger Samu, VI., Révay-utcza 9. 62-59 Carnhi Avram keleti szőnyegkeres- kedő (1) IV., Váczi-utcza 11/b. József 32-76 „Canada“ gazdasági és kereske­delmi közvetítő vállalat, tulajdonos Szőts Aladár (1) Vili., Kisfaludy- utcza 26. 176-44 Capdebó Mátyás kárpitos és diszitő (1) VI., Sziv-utcza 16. József 46-75 Caribonum Co. G. in. b. H. London—Wien ügynöke és bizomá­nyosa, Ernst László, VII., Király- utcza 81. 19-62 Caritas önsegélyző egyesület mint szövetkezet, iroda (1 in fiókállomás­sal) (2) V., Vilmos császár-út 4ö. 84-94 „Cariier“ párisi női kalapterem (1) IV., Váczi-utcza 12. Józsei 14-16 Carmine Hugó nyomdai felsze­relések raktára (1) VIII., Mátyás­tér 16. 29-26 Caro és Jelűnek, szállítmányozási osztály: Ungar M. és társa szülit- mányozási osztály (2)' V., Arany János-utcza 34. 102-67 Caro és Jelűnek, főnök és butor- szállitmányok; Ungár M. és társa, főnök és díjszabási osztály, V., Arany János-utcz 34. 148-03 Caro és jelűnek, butorletéíi intézet (1) VI., nyugoti pályaudvar, XII. sz. raktár 69-82 Carpaíhia magyar íaíermelők rész­vénytársasága (1 mellékállomással) (2) V.. Mérleg-utcza 6. 48-41 Carpatia-kávéház, tulajdonos: Woj- ticzky Miksa (1) VII., Nagydiófá­it teza 27. József 1-60 Case J. I. Threshing Machine Co. amerikai gőzeke és cséplőgép­gyár, Hahn Arthur és társai. Vili., Üllői-út 52 b. 116-84 Casino de Paris. Keleti Hermann (1) nyáron: VI., Hermina-út 63., télen: VI., Révay-utcza 18. 57-47 Casino-kávéház, Guttmann Vilmos (l) X., Fiizér-utcza 19. 43-75 „Casino“ kávéház. tulajdonos Spatz József (1) III., Mókus-utcza 6. 50-89 Cebrian Mária grófnő (1) II., Fő- utcza 21. 119-11 Céleste de Bar-Charvolln szépség- ápolási intézet (1) IV., Veres Pálnc- utcza 4.

Next

/
Thumbnails
Contents