A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1914. junius (Budapest)

A m. kir. posta- és távirdaigazgatóság Budapesten. 83830/1912. számhoz. Értesítés a tővHeszélőelőfizetel szaknévsora ügyében. *• % » A budapesti^és helyközi telefonnévsoron kívül egy harmadik füzetet, JSzaknévsor-t, mely nem hivatalos kiadás, magánvállalkozás utján a Magyar könyvnyomda és kiadóvállalat részvénytársaság (Budapest, V., Ügynök-utcza 8. szám) ad ki és az annak egybeállításához szükséges ada­tokat is saját költségén gyűjti. A szaknévsor a két hivatalos kiadásban fogla kozásuk megjelölésével 'elsorolt távbeszélőelőfizetőket és azok telefonszámát lakóhelyük és ezenkívül szakmájuk szerint csoportosítva, egyszer díjmentesen fogja közölni. Azon foglalkozással megjelölt előfizetők, akik külön megkérdeztetés nélkül írásban kijelentik, hogy a szaknévsorba való felvételüket nem kívánják, abból kiha- gyandók. A szaknévsorba a vállalkozó csak a távbeszélő előfizetőit iktathatja be. A Magyar könyvnyomda és kiadóvállalat r.-t. egyes előfizetők nevét a . ' szaknévsorban az egyszeri díjmentes közlés helyett a többitől eltérő módon, feltűnőbb betűkkel szedni, azokat keretbe foglalni vagy a szöveg közé magya­rázó pótsorokat beiktatni alanti árszabály szerint jogosítva van. J1 szaknévsor előzéklapját és hátsó tábláinak mindkét oldalát, végül a szaknévsor szöveglupjainak alsó szélét vállalkozó felhasznál­hatja hirdetésekre, úgy azonban, hogy a hirdetésre felhasznált tér az üre­sen hagyott alsó szél betudásával 4 czentiméteren túl nem terjedhet. Meg- engedtetett továbbá vállalkozónak, hogy a szaknévsorban egyes előfizetőknél, amennyiben az illetők kívánnák, a szövegben oly, legfeljebb 10 sor terjedel­mét meg nem haladó és hirdetés jellegét nélkülöző beiktatásokat az alább .feltüntetett külön díjazás mellett eszközölhessen, mely szöveg az előfizető közelebbi meghatározására, illetőleg bővebb ismertetésére szolgál. A külön .díjazás csak a hivatalos névsorban foglalt, díjmentesen egész terjedelmében beiktatandó szöveget meghaladó részre, vagyis a hivatalos kiadású szövegnél bővebb szöveg, illetőleg közlés után számítható. E tekintetben, továbbá, hogy a közlendő hirdetések tartalma rendészeti, illetve büntetőjogi tilalomba ne ütközzék, az ellenőrzést a postaigazgatás gyakorolja. JI szaknévsort, amely a másik két névsor mellett évenként kétszer jelenik meg, minden távbeszélőelőfizető ingyen kapja, még pedig annyi példányban, ahány hivatalos névsort kap. Ezen ingyenes példányok kivételével vállalkozó a budapesti és a vidéki távbeszélőhálózatok előfizetőinek névsorát példányonkint 1 korona 20 fillérért, a szaknévsort pedig 2 koronáért bárkinek árusíthatja. Az előfizetőknek a negyedik és ötödik bekezdés szerint engedélyezett különleges felvételéért, illetőleg az egyszeri díjmentes közzétételen felül való

Next

/
Thumbnails
Contents