Fradi műsorlap (1983/84)

1983-1984 / 1. szám

2 Fradi műsorlap 1983/84-ES IDÉNY 1. SZAl Csapatkapitányok a Fradiban „Nincs okunk pánikra...” A Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapatában mindig nagy megtiszteltetésnek vették a csapatkapitányi címet. Az első kapitány 1901—1905-ig (halá­láig!) Berán József, a csapat jobbhátvédje, első válogatott já­tékosa volt. Utána egészen a vi­lágháborúig Bródy Sándort te­kintették a csapat szószólójának, kapitányának. A világháborús évek után — a régi öregek — Blum Zoltán, Pataki Mihály és Tóth Potya István felváltva ka- pitánykodtak. A profizmus beve­zetésekor rövid ideig a rangidős Schlosser Imre is viselte a meg­tisztelő címet, öt Hungler II János, Amsei Ignác és Takács I Géza követte. A 100%-os baj­nokság után már Kohut Vilmos és Lyka Antal volt a rangidős, így a mérkőzések előtt ők „pa- roláztak” bíróval, ellenféllel. 1935 márciusától Sárosi Gyur­kát választották a Fradi csapat- kapitányának. „Sárosit tettük meg kapitánynak. Nem azért, mert ő a Sárosi, hanem azért, mert ő a leghiggadtabb tagja a csapatnak. Köteleztük a kapi­tányt, hogy büntetés terhe mel­lett a legszigorúbban teljesítse is kapitányi teendőit. Ahol szükség van rá, azonnal közbelépjen. A bíróval csak neki van joga tár­gyalni. A játékosok neki kötele­sek jelenteni a sérelmeket. ö, mint a pálya közepén moz­gó játékos, úgyis mindenre ügyelhet, tehát mindent meglát­hat. Amennyiben a játékosok kö­zül bárki is megfeledkezik erről a rendszabályról, szigorú bünte­tés a része. Viszont a csapatka­pitány is köteles közbelépni min­den vitás esetben.” A nyáron beszélgettem leg­utóbb Mucha Józseffel (32 éves), amikor hazaérkezett Bel­giumból két esztendei profiélet után. Akkor sem volt túl jó­kedvű, de most láthatólag ide­ges, nyugtalan, hiszen nehéz döntés előtt áll. — Mi az oka ennek a lelkiál­lapotnak? — Amikor újra beléptem az Üllői úti pályára, őszintén meg­vallva, nagyon bizakodó voltam, reméltem, hogy még egy vagy két évig hasznára lehetek csa­patomnak. Sajnos, sérülésem Olyan súlyosnak bizonyult, hogy az orvosi konzílium egyértel­műen a műtét mellett döntött. — Milyen jellegű ez a sérülés? — A csípőnél levő csigolyák kopása és elmozdulása olyan fo­kúvá vált, hogy nagyabb inten­zitású tréningek után gyakran beosípődnek az idegek és ezért iszonyú fájdalmaim vannak. Korábban is időszakonként fájt a derekam, de most már egyre sűrűbben kényszerülök arra, hogy kihagyjam az edzéseket. Murai Sanyinak voltak hasonló panaszai és a vége azt lett, hogy neki is kés alá kellett feküdnie. Igen ám, de ő fiatal játékos, én pedig Októberben már 32 éves leszek. A műtét után legalább fél év keld ahhoz, hogy egyál­talán futni kezdhessek, újabb fél év, amíg teljes intenzitással folytathatom az edzéseket. Mire rendibe leszek, 33 éves vagyok már, s egyáltalán nem biztos, hogy ennyi kihagyás után ismét a régi leszek még, azt a játékot tudom nyújtani, amit a közön­ség elvár tőlem. — S mégis mihez kezdesz, ho­gyan alakul tovább az életed? — Az orvosi konzílium után először a feleségemmel ültem le beszélgetni, majd a Ferencváros ügyvezető elnökével, Losonci Ti­borral. Az asszony megvigasz­talt, Tibi bácsi pedig csak any- nyit mondott: „Jóska, nekünk kötelességünk, hogy gondoskod­junk rólad és az, hogy ittma­radj a klubnál.” Nagyon jóles­tek szavai, s remélem, hogy úgy történik, ha szegre akasztom végleg a focicsukát, akkor is hasznára lehetek még az FTC- nek. Sárosi dr. pályafutása végéig kapitánykodott, de természete­sen Lázár Gyula és Toldi Géza is „helyettesítette” időnként. Ru­das Ferenc majd Kispéter Mi­hály következett a sorban, s bi­zony mindketten óriási népsze­rűségnek, közmegbecsülésnek ör­vendtek. Az ötvenes évek Kini­zsi gárdája Kispéter vezéregyé­nisége nélkül szinte elképzelhe­tetlen volt. Az elmúlt negyed­század ferencvárosi csapatkapi­tányai — Dékány dr., Vilezsál, Dalnoki, Mátrai, Albert, Géczi, Bálint — után a közelmúltban Nyilasi viselte a karszalagot. Most, hogy Nyilasi Ausztriába szerződött, ismét kapitányválasz­tás volt a Fradiban. Ennek ered­ményeként Pogány László az új idényben az FTC csapatkapitá­nya. — Laci, hogyan fogadtad a hírt? — örültem, a hírnek és jól­esett a bizalom. Egy évtizede, hogy fradista vagyok és ezt a csapatkapitányi címet olyan ju­bileumi ajándéknak tekintem. — Milyen érzés volt először kapitányként kifutni a pályára? — Egyszer tavaly már „beug­rottam” csapatkapitánynak, még­hozzá a 8-3-as Fradi-Békéscsaba meccsen... Az idei nyári nem­zetközi mérkőzéseken pedig már megszoktam a karszalag viselé­sét. így a csepeli idénynyitón ezen a téren nem voltam lámpa­lázas. Sajnos az ellenfél kapuja előtt inkább idegeskedtem. — Volt már valami különös kérés, elintéznivaló a csapattár­sak részéről? — Térjünk vissza a Belgium­ban eltöltött két esztendőre. Ho­gyan sikerült ez a „kirándulás”? — Az első szezonban minden a legnagyobb rendben volt. Biz­tos csapattagnak számítottam a KSV Waregemnél. Bár az együt­tes többnyire a bajnokság kö­zépmezőnyébe tudott csak fel­kapaszkodni, nem túl erős já­tékosállománya miatt, de a bel­ga kupában kitett magáért, a döntőbe verékedte magát. Ak­kor ünnepeltek minket és tele volt az én nevemmel is a sajtó, egyszóval befutottam, elfogad­tak. Következett a második év, és a 180 fokos fordulat. Igaz, néhányszor sérülés akadályozott — Csak az egyszerű hétköz­napi dolgok, de természetesen ál­lok. elébe a komolyabb elintézni­valóknak is. A mi legfontosabb „elintézni­valónk” a mindenkori ellenfél. Bízom benne, hogy csapatunk felnő a feladatokhoz és nem akozunk csalódást. Helyezésünk, szereplésünk a többi csapat ere­jétől, aktivitásától is függ, de mindent megteszünk, hogy ebben az összeállításban is a Ferencvá­ros hírnevéhez méltóan szerepel­a játékban, de amikor egészsé­ges voltam, akkor is sokszor mellőztek és a kispadnál bel­jebb nem jutottam. Ha végre bekerültem a csapatba és nyer­tünk, az újságok dicsérhettek, veregethették a vállamat a szur­kolók, de az edző mégsem tett be a kezdő tizenegybe a követ­kező héten. — Mi volt az oka ennek a mellőzésnek? — A dolog furcsasága, hogy ez a magyar származású edző vitt engem a csapathoz. Amíg nem írtam alá, fűt-fát megígért, a barátságáról biztosított, atyás­kodott fölöttem. Majd egyik Emlékszem azokra a napokra, amikor az Üllői útra került Amikor először lépte át a klub- ház kapuját mint ferencvárosi, s nem mint ellenfél. Érkezését sokan megkérdőjelezték, mondo­gatták: „mit kezdjünk már ve­le, a Honvédban sem kellett”. És ő mintha mindezt meghallot­ta volna, mert hétről hétre nem­csak bizonyított, hanem a Fradi egyik kulcsjátékosa lett. Egy­szeres válogatottság után még 24 alkalommal öltötte magára a cí­meres mezt, s akárcsak klubjá­ban, a legjobbak között is sok sorsdöntő gólt szerzett. Aztán to- vaszalladtak az évek, s amikor nemrég egymással szemben ül­tünk, mint a Ferencváros lab­darúgó szakosztályának vezető­je válaszolt a kérdéseimre. Pusz­tai László, merthogy természete­sen róla van szó. — Gyönyörű esztendők voltak, itt, a fradisták nagy családjában találtam meg önmagamat, sike­rült feljutnom a csúcsra, — em­lékezett vissza beszélgetésünk al­kalmával. — Hamar befogadtak, vezetők és társak egyaránt, 1974 1981 között felejthetetlen mérkő­zéseket játszottam. Pusztai László sikerekhez, bajnoki diadalhoz segítette klub­ját, s csak akkor következett be az időszakos válás, amikor meg­érdemelt külföldi szerződésnek tehetett eleget, s helyét átadta a fiataloknak. — Érdekes viszont, már ekkor is felvetődött, hogy résztvegyek a szakosztály vezetésében, irá­nyításában, segítésében, — foly­tatta. — De a klub vezetői meg­értették, hogy jól jön nekem az napról a másikra éreztem, hogy valami történt, nem a három lépés távolságot tartotta be ve­lem szemben, hanem egysze­rűen levegőnek nézett. Később ez az edző elkerült a csapattól, mert elégedetlenek voltak mun­kájával, de én addigra már olyan keserű ember lettem, hogy alig vártam, hogy lejárjon már a szerződésem, és végre haza­jöhessek. Anyagilag és a szak­mai tapasztalatok szempontjából feltétlenül hasznos volt ez a két esztendő. Azt hiszem, ha edző­ként dolgozom majd, sok min­dent kamatoztathatok majd ab­ból, amit külföldön tanultam. ausztriai vendégeskedés; két és fél évet töltöttem az Eisenstadt csapatánál, azt sem haszontala­nul. Az egyesület klubházában laktam, nagyon sokat voltam együtt Heinz Bommersbach me­nedzserrel, akitől sokat ellestem a vezetés tudományából. Mert akárhogy is, a profiknál sok minden más, mint nálunk. Július 1-től a szakosztály ve­zetője, ekkor „szakadt minden a nyakába”, a jóval több mint 100 játékost számláló nagy kollektí­va vezetése. Igaz, nem egyedül teszi — ez nem is volna lehetsé­ges — sok kiváló segítője van. így dr. Kiss László a szakosz­tály elnöke, Havasi Mihály tech­nikai vezető, Monostori Károly intéző és természetesen Novák Dezső vezető edző, Vincze Géza edző is, akivel mindent megvi­tatnak, megterveznek. — Megosztjuk a munkát, hoz­zám lényegében az első csapat kerete tartozik 20—21 játékossal, — említette. — Nem mondom, van elég gondunk, főleg most, hogy Nyilasi és Szokolai osztrák földre szerződött, s a két megha­tározó játékos pótlása — egye­lőre — szinte megoldhatatlan feladat. Ráadásul a bajnoki raj­tunk nem sikerült a legjobban, fonák helyzet például, hogy azt a két mérkőzést — a Csepel és a Tatabánya ellen — vesztettük el, amely pedig „állt” nekünk, vi­szont a Nyíregyháza ellenit „hoztuk”. Több játékosunknak mintha nem volna elegendő ön­bizalma, mások kishitűségük „ál­dozatai lettek. Novák Dezsőnek persze vál­toztatni kellett a csapat szerke­zetén, keresni és majdan meg­találni Nyilasi és Szokolai utód­ját is. — Feltétlenül, hiszen a csapat­ban éveken át begyakorolt volt, hogy többnyire őket keresték a társak, igyekeztek helyzetbe hozni őket. Bécsig vagy Grázig azonban nem lehet elrúgni a lab­dát ... Érdekes viszont, hogy a védelmünk, amely nem változott összeállításában, a felfogásában lett más, — sajnos a hátrányá­ra. Ezt pedig nehéz elviselni egy átalakulóban levő fiatal gárdá­nak. A szezon első fordulói után ez lett az egyik legnagyobb gon­dunk, illetve feladatunk. Akadnak, akik úgy vélik, hogy a Ferencváros túl takarékos volt, a Nyilasiért és Szokolaiért ka­pott nem kis összeget betette a kasszába, ahelyett, hogy az adott lehetőségek és szabályok között vásárolt volna játékosokat. — Mi is hallottunk ilyen meg­jegyzéseket, de csak kérdezni tu­dunk: milyen játékosszerzési le­hetőséget biztosítanak a jelenlegi átigazolási szabályok? Ugye ne­héz erre válaszolni. Említhetnék itt más klubokat is, a Győr pél­dául jobb helyzetbe került mint mi? Szerettük volna a debreceni Kerekest megszerezni, áldoztunk volna érte, nem is húsz fillért, de a vidéki klubban kereken ki­mondták: nem pénzkérdés ez. Egyenesen fogalmazva: milyen­nek látja jelenleg a csapat hely­zetét? — Nincs okunk a pánikra, a Ferencváros volt már sokkal ne­hezebb helyzetben, s mindig fel­zárkózott. Emlékszem, amikor az egyesülethez kerültem Dalnoki Jenő edző azokban az években egész sor fiatalt vezetett be — sajnos én már nem voltam az a 28 évemmel — s Nyilasi, Ebed- li, Pogány, Takács, Rab mind­mind nagyszerűen bevált. Most is tehetségesek a játékosaink, fiataljaink, idő, türelem kell, s meggyőződésem, hogy közönsé­günk nem lesz csalódott. S jövő­re néhány új szerzeménnyel is igyekszünk erősíteni a csapatun­kat. Befejezésül csak egy kérdést tettem fel: játszani vagy vezet­ni nehezebb? — Üj szerepköröm természete­sen még szokatlan, s gyakran, amikor belépek az öltözőbe, a legszívesebben én is levetkőz­nék, zöld-fehérbe öltöznék. Hi­szen többen is vannak, akikkel együtt játszottunk, nagyszerű si­kereknek voltunk részesei. Mint vezető is szeretnék ilyenekben közreműködni. Sok sikert hozzá! Kozák Mihály „TATABÁNYÁN MÁR VOLT JÁTÉK IS...” Három forduló a mérlegen Nem lehet azt mondani, hogy a Ferencváros „repülőrajtot” vett az 1983—84-es bajnoki esztendő kezdetén. Négy fordulót követően a zöld-fehérek mindössze két bajnoki pontot gyűjtöttek (ők há­rom találkozóból, mert a premierre kisorsolt FTC—DVTK találkozóra később kerül sor), úgy, hogy egyszer győztek s kétszer kikaptak. Veresé­get szenvedtek Csepelen és Tatabányán, egyedül a Nyíregyházától szerezték meg a két pontot az Üllői úton. t, A nyitány tehát meglehetősen gyengére sikere­dett. Való igaz, a nyáron két meghatározó em­berét elveszítette az együttes, így aztán át kellett szerveznie gárdáját Novák Dezső vezetőedzőnek. A három találkozóval kapcsolatos véleményét így sammázta Novák Dezső vezetőedző: — Tulajdonképpen nem lepett meg túlontúl eddig a csapat. Se pró se kontra. Tudtam jól, hogy nehéz lesz a kezdet, hogy az eltávozottakat nem lehet egyik napról a másikra pótolni. Idő kell, míg az átformált együttesben mindenki meg­találja a helyét s amikorra egy kicsit összecsiszo­lódnak a csapat fogaskerekei. Csepelen nem vol­tunk sem jobbak, sem rosszabbak ellenfelünknél. Ha kis szerencsénk van, ugyanúgy nyerhettünk volna, ahogy elpuskáztuk a két pontot. Az igye­kezettel nem volt különösebb baj, a helyzetkiala­kítással, a folyamatos játékkal már annál több. A Nyíregyháza ellen szenvedtek a mieink. A ven­dégek ügyesebben futballoztak, a Ferencváros lel­kes volt hajtott, igyekezett, de nyikorgott, csikor­góit a csapatjátéka. — A Tatabánya ellen már biztató volt, amit produkáltak játékosaink. Itt is sokat futott a tár­saság, sok gyors, lendületes támadást vezettek Mu • raiék, s itt már volt játék is. Voltak ügyes, szel­lemes megoldások, olyan támadások, amelyekkel nem egy esetben megoldhatatlan helyzet elé állí­tották a Bányász védelmét. A tatabányaiak szem­mel láthatóan nem tudtak mit kezdeni a mi két- csatáros játékunkkal. A védők nem tudták kit fogjanak, kit támadjanak, vagy behúzódjanak, váltsanak, vagy kövessék embereiket. Végre közép­pályásaink úgy játszottak, ahogy elvárható volt tőlük. Uralták a játéktér középső harmadát, ki­vették részüket a támadójáték megsegítéséből s gólokat rúgtak. Ráadásul a védőmunkát sem ha­nyagolták el. Nem rajtuk múlott, hogy négy gólt kaptunk s elveszítettük a találkozót. Ez egyes- egyedül a közvetlen védelem gyengélkedésének köszönhető. Már az első gólnál tétován ültem a pádon. Nem tudtam elképzelni mire is gondol­tak ott akkor a védők? Kit figyeltek? Ki mellett álltak. Mert egy embert kellett volna csupán szemmel tartani, mégpedig Weimpert. De Rab mintha csak városnézésen lenne, úgy lesett a beívelt labda után. Aztán ott volt a szögletből kapott gól. Vajon ki kire vigyázott? Engem akar­tak talán fogni? Ahhoz viszont ki kellett volna jönni a kispadhoz. A negyedik gól... még most is dühös vagyok, ha rágondolok. Egész meccsen nem rohant ki a védelem, hogy lesen hagyja az ellenfelet. Akkor csinálta, egy perccel a befejezés előtt, hogy kockáztassa még a döntetlent is. Ez a két pont egyértelműen a közvetlen védelem számlájára írható. Remélem végre a védelem is felnő a középpályásokhoz, a támadók hasonló szel­lemben, de lényegesen gólerősebben ténykednek az elkövetkezendő időben, s akkor megkezdjük a felzárkózást. Várkonyi Sándor jünk. EGY ÓRA MUCHA JÓZSEFFEL

Next

/
Thumbnails
Contents