Folia archeologica 1-2.

Csallány Gábor: A szentes - nagyhegyi kora-vaskori bronzlelet

58 CSALLÁNY G.: A SZENTES-N AGY HEGYI KORA-VASKORI BRONZLELET A SZENTES-NAGYHEGYI KORA-VASKORI BRONZLELET Szentes északkeleti részén, közvetlen a város szélén terül el az u. n. Nagyhegy, terjedelme alig több két négyzetkilométernél, magassága pedig — a természetes homokképződményű dombhá­ton — a rendes földszint magasságánál, 1—4 és az egyes helyeken azokon emelt mesterséges leg­magasabb halmoknál is csak 8—9 méter. E terü­let vízvédett magaslati hely, amelynek közelében a hajdani Veker folyó folyt és e mellett nagy síkság, legelő terült el, a hely tehát a létfenn­tartás szempontjából embernek, állatnak egy­aránt fontos volt, így a Magyarországon, illető­leg az Alföldön megjelent mindenkori népeknek kedvelt települési helye volt. A Nagyhegyen ta­lálták eddig, a kőkortól kezdve az árpádházi kirá­lyok koráig a szentesi múzeum legtöbb régiség­leletét. A most szóban levő lelet e területről már a harmadik u. n. öntőműhely maradvány. Az első Farkas Sándor ajándékaként, 1892-ben, a Magyar Nemzeti Múzeumba került. 1 Ebben is van egy olyan vödörperemrész, mint a mostani leletben. A második lelet, melyet 1932-ben Váczi Imre örököseinek szőlőjében találtak és a szentesi múzeumban van, még nincs ismertetve. 26 sarló, illetőleg darabjai, 1 kard, 2 lándsa töredékei, 1 gombostű és 1 drb. öntőrög alkotják a leletet. Az itt ismeretetett, időrendben harmadik, leletet 1938-ban Komlósi Sándorné szőlőjében találták a földforgatást végző munkások egy csomóban, 90 cm. mélyen. Egyikük, Szürszabó László, hozta be a tárgyakat a szentesi múzeumba. A lelőhely a Nagyhegy ÉNy szélénél, egy magas halom közelében fekszik. A lelet valószínűleg egy ott lakó bronzműves műhelyének részben öntésre szánt anyaga, részben kész áruja volt, a tárgyak közt vannak félig kész darabok is. A leletet két bogrács, két bogrács töredéke, egy vödör részlete, harmincöt karperec, öt sarló, két tokosvéső, ill. balta, három szárnyasvéső töre­déke, egy kardmarkolat toldalékrész, egy bronz­csöngő és négy öntőrög alkotja, összesen tehát 56 darab bronztárgy került napfényre. A munká­sok elbeszélése szerint a lelőhelytől kis távol­ságra, egy helyen hamus réteget találtak. Vas­eszköz, vagy más vastárgy nincs a leletben. A bronzedények alakja és díszítése a hazai és a külföldi párhuzamok alapján a leletet a korai vas­korból keltezi. Megközelítőbb időmeghatározást főleg az észak- és délolaszországi készítmények­kel való összevetés adhat. A vödör párhuzamai­ként Magyarország területéről az eddig talált böszörményi és sényői példányokat hozhatom fel. 2 Az északi, egész Skandináviáig terjedő le­leteket, valamint a dállyai és a pentzlawitzi (Ny. Poroszország) edényeket Reinecke ismertette. 3 Ezek alapján a nagyhegyi lelet korát az u. n. régibb Villanova, vagy a bolognai Bennaci kor­szakokkal egyidőre, a Kr. e. 1000—800 közötti évekre tehetjük. I. EDÉNYEK BRONZBOGRÄCS (I. t. 1). 2 mm V, fenekénél 0-8 mm-re vékonyodó lemezből kalapálták; Ám 220 mm, Öá 225 mm, M 130 mm, Fá 80 mm, iiefelé dombo­rított része 60 mm. Sima fogantyupárja, végei fele arányosan vékonyodik, legnagyobb V 8 mm. A perem alatt 3—3 szeggel odaerősített 15 mm Sz lemezből kinyúló rombuszalakú fülbe kapcsolódik. A fogantyúk külső része erősen domborodik, belső felük lapos. A fültartó lemez szegeinek V-a 6 mm. Közvetlenül az edény pereme alatt 3 mm Sz-ü váltakozóan jobbra és balra dülő vonalakból poncolt sáv következik. A szaka, szok H-a 60, 80, 65, 20, 35, 55, 65, 70, 60 és 65 mm. Ez alatt 3 mm Sz, az edényt egészen körülfutó, három bemélyített vonalból álló sáv van. Közvetlen ez alatt, 15 mm Sz-ben, felfelé hajló szárakkal, váltakozóan, fél­holdalakok, vízszintes vonalak és bemélyített pontdudo­rokból álló sáv van. Az egyik fültartónál, annak terje­delméig, vagyis 90 mm-re, az egész 15 mm-res sáv­ban, egymásalatti 6—6 csak félhold alakú díszítés ettől jobbra, 80 mm terjedelemben a sáv közepén, hár­mas bemélyített vonal által elválasztott részben, felül és alul, egymásalatti 2—2 félholdalakú díszítés. Ettől jobbra, bemélyített pontokkal kezdődően, 65 mm hossz­ban, tizszer egymásalatti 6 és 7 félhold; közben megint a két holdsor, majd négyes holdsor után, függőlegesen bemélyített pontok; ismét a félholdak és kettős pont-

Next

/
Thumbnails
Contents