Felsőbányai Hírlap, 1905 (10. évfolyam, 1-26. szám)

1905-01-04 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap amennyiben a gazdaközönség körében az áraknál sokszor adott alkalmat félreértésre a korona­mázsa. Meghívó. Szinérváralján 1905. évi január ! hó 7-én a korona szálloda nagytermében a í szinérváraljai ev. ref. templom javítási költsé­geinek törlesztésére zártkörű tánczestély tar- tatik. Belépti-dij: személy-jegy 2 korona, családjegy 5 korona. Kezdete este pontban 8 órakor. Felülfizetéseket a jótékony czél érde­kében köszönettel fogadnak s hirlapilag nyug- j táznak. Uj erdŐtanáCSOS. A fóldmivelésügyi minisz­ter Molcsány Gábor erdömestert a nagybányai ; föerdöhivatai fönöki állomására erdötanácsosnak í nevezte ki. Egészségügy. Deczember 23-án megbete­gedett Vájcsuk Paula 6 éves gyermek, vör- henyben. A polgári kör bálja ez évben február első szombatján, azaz február 4-ikén tartatik meg. Viriliselt névjegyzéke. A deczember hó 15-én tartott városi közgyűlés a bizottság által meg- ! állapított névjegyzék szerjnt a következőket ; állapította meg érték képviselőknek: 1. rendes tagokul: Süssner Ferencz 97958* Erdőkincstár 668‘45, Baumerth Károly 488.20*, dr. Szokol Pál 387 22*, Kilián Béla 380'80*, Pály Ede 345 50*, Csernátoni Vajda Péter 844-30\ Nagy Lajos 341 70*, Csausz István 341 ‘46,* özv. Kremnitzky ! Albertné 257 77, Roth Lázár 243'21, Lévay Károly 222'32, Roth Mihály 21519 Hajdú La­jos 200 83, özv. Lévay Ferenczné 19983, Med- vecz Lajos 187, Wursher János 178 02, Sarudy Sándor 167 90, Ref. Egyház 16352, Roth Sala­mon 156 94, Salamon Mayer 142 40, özv. Lőkös Jánosné 136,84, Ferencz Mihály 13110, Klein Herman 130 70 korona adó után; póttagokul: Bányakincstár 12832, Gáspárik Ignácz 125 60, ifj. Szabó Károly 120’70, H. Herr Ida 1194-4, Dimand Károly 117-14*, Tomasovszky Imre 109 50* korona adó után. A *-gal jegyzettek adója oklevelük alapján kétszeresen van szá­mítva. Gyászhír. Alulírottak fajú szívvel tudatjuk, hogy a jó anya, nagynéni és rokon özv. Vinopál Vinczéné, föerdész özvegye, szül. Hoffer Klotild, életének 86-ik évében folyó hó 28-án reggel 4 órakor jobblétre szenderült. A drága halott földi maradványa folyó hó 29-én d. u. 3 órakor fog a róm. kath. szertartás szerint örök nyugalomra tétetni. Lelki üdvéért a szentmise-áldozat folyó hó 30-án reggel 8 órakor fog az Egek Urának bemutattatok Áldás és béke poraira ! Felsőbánya, 1904. deczember 28. Vinopál Blanka férj. Ditrich Antalné, leánya. Mike Ilona, unoka és nevelt­leánya. Mike Károly és neje, Mike Győző és neje, Mike Sarolta lérj. Bocsánczy Gusztávné, testvérgyermekei. Hanzulovics Kristófné szül. Hof­fer Czeczilia, Hanzulovics Józsefné szül. Hoffer Borbála, unokahugai. Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egyház- kerület eperjesi kollégiumának jogakadémiáján az 1904—1905. tanév II. felére a beiratások 1905. évi január 8-tól 19-éig eszközöltetnek; az előadások pedig január 23-án veszik kezde­tüket. Utólagos felvételnek január 20—22. nap­jain dékáni-, azután pedig tanári-kari engedél­lyel lehet helye. A más akadémiákról vagy az egyetemekről átlépő joghallgatók eddigi leczke- könyvükkel jelentkezhetnek. A jogakadémiai hallgatók vallásfelekezeti külömbség nélkül részesülhetnek a kollégium kebelében fennálló tápintézet kedvezményeiben (az erre nézve megállapított dijak a következők: ebéd és va­csoráért január 1 — junius végéig — 90 K; csak ebédért a II. félévben 60 K.J Az erre ér­demesek igényt tarthatnak a kollégium által évenkint kiosztatni szokott ösztöndíjakra; vala­mint a szegénysorsuak tandíjmentességre, táp- intézeti-dij elengedésre s a jelentékeny alap­tőkével rendelkező »Jogász segély-egylet« tá­mogatására számíthatnak. A jogakadémia ifjú­sági-, valamint a kollégiumi nagy könyvtár a hallgatóság részére ingyen. Tájékoztatás. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi ősi kollégiu­mán, — a hazai ág. hitv. ev. vallásfelkezet ez egyetlen ilynemű tanintézetén, az 1903—1905. tanév alatt a következő tanárok működ­nek : dr Mikler Károly dékán, dr Ereky István, dr Flórián Károly, dr Horovitz Simon, dr E. Nagy Olivér, dr Óbetkó Dezső, dr Raffay Fe­rencz, dr Szlávik Mátyás (rendes tanárok); dr Breyer Adolf, dr Horovitz Imre, dr Körtvéiyessy Dezső, dr Máriássy Béla, dr Sztehló János (ma­gántanárok). Az I-ső félévben a jogakadémián összesen 231 hallgató volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a taninté­zet a hazai tiz jogakadémia között a legelsők közé emelkedett. Az ekedémia ifjúság egyesü­letei: a jogásztestület, segélyegylet, turista egy­let és vivóegylet, zenekör, élénk működést fejtettek ki. A városban egészséges és nem drága lakások elegendő számmal állanak ren- delkesésre s az ifjúság ellátása jutányos és megfelelő. Mindennemű felvilágosítással — vá­laszbélyeg beküldése ellenében — szívesen szolgál. Eperjes, 1904. deczember havában a jog- akadéma dékáni hivatala. Házvétel. Farkas Jenő polgármester házát megvette Szőke Károly nyug. honvédezredes és neje szül. Kelemen Katalin ny. felső leány­iskolái igazgatónő. Huszonöt év. A Kecskeméten megjelenő »Szőlőszeti és Borászati Lap« 1904. év végén huszonöt éves pályáját futotta be. Ezen idő alatt szakczikkei és okszerű tanácsai által hozzá­járult Magyarország jelen szőlőművelésének fel­építéséhez. A lapot Maurer János szerkesztő­kiadója alapította, kinek nevéhez a szőlőműve­lés terén sok újítás és javítás fűződik. Huszon­ötödik évfordulóját nem nagy hangzású hírve­réssel ünnepli, hanem csendben, azon jóleső öntudatban, hogy huszonöt éves működése édes hazánk szőlészetének ujjátelepitésén áldást hozó volt. Ki e hasznos önzetlen és független szaklapot, mely egyedül előfizetőinek érdeké­ben működik, még nem ösmeri, az kérjen mutat­ványt belőle, hogy megosmerhesse. A czim: »Szőlőszeti és Borászati Lap* Kecskemét. Hivatalvizsgálat. Ilosvay Aladár vm. fő­jegyző a múlt hó 19-én megvizsgálta a városi hivatalokat s az adóhivatali hátralékok kivéte­lével azokban mindent rendben talált. A »Vendéglősök Lapja« Ihász György szer­kesztéseben immár 21 -ik évfolyamát futja Ez a nagy idő erős bizonysága annak, hogy ez a haza­fias, igazán magyar szellemű lap kiváló missiót teljesített és teljesít közéletünkben. A lapra ebben az évben az eddiginél is jobban irányul a közér­deklődés, különösen a vendéglősöké, mert az ipar- törvony módosításánál ez a lap hivatott arra, hogy a közvélemény előtt a vendéglős-ipar hely­zetét és igényeit helyes világításba helyezze. A »Vendéglősök Lapja« élénken van szerkesztve s zamatos magyar stylusával nemcsak a vendéglő­söket érdekelheti, hanem mindenkit, különösen a borkereskedőket, bortermelőket, akik czéljaiknak a legsikeresebb hirdetési orgánumot találják benne. A »Vendéglősök Lapja« eőfizetési ára egy negyed­évre 3 korona. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VII., Akáczfa-utcza 7. sz. A »Szőlőszeti és Borászati Lap Naptára* az 1905-ik évre megjelent, dús, tárgyilagos és | értékes szakczikkekkel. Tartalmánál fogva va­lóságos szakkönyv ez, mely minden szőlőter­melőnek nagyon sok hasznos tudnivalót tartal­maz. A naptár ára 1 kor., s megrendelhető a j szerzőnél: Maurer János, Kecskemét. »Telekkönyv « Káplány Géza szegedi tábla- biró folyóiratának, a »Telekkönyvinek főmun­katársa, Török István dr. felhívást intéz a ma­gyar jogászközönséghez, az érdemes szaklap | támogatását kérve. Többek közt igy szól az ; érdeklődőkhöz: Káplány Géza »Telekkönyv« czimü folyóirata a jövő 1905. évi január 1-én kezdi meg tizedik évfolyamát. Ezt az alkalmat ragadjuk mi most meg, hogy lerójuk irányában tiszteletünk adóját s tettekben is kifejezzük el­ismerésünket. Az a férfiú, aki 35 éven át annyit fáradott, küzdött és harczolt a telekkönyvi in­tézmény érdekében, megérdemli, hogy akkorra, amikor ő az általa alapított és sok küzdelem­mel s nagy áldozattal fentartott folyóirat fenn­állásának tizedik évét jubilálja, szerezzük meg neki azt az örömet, hogy folyóiratának felvi­rágzását lássa. Minden kitüntetésnél és minden jutalomnál többet fog az neki érni, ha ő azt fogja látni, hogy az a kicsinyke folyóirat, ame­lyet ő 10 évvel ezelőtt csak 140 előfizetővel indított meg és 9 éven át nagy fáradsággal, sok küzdelemmel és nem csekély áldozattal tartott fenn, ápolt és fejlesztett: életének 10-ik évében oly nagyra nőtt és annyira megerősö­dött, hogy nem kell féltenie annak létét, ha­nem boldog megnyugvással nézhet a jövője elé. A folyóirat előfizetési ára egész évre 8 K, félévre 4 K, negyedévre 2 K, mely Szegedre, a kiadóhivatalba (Tisza Lajos-körút 22. sz) kül­dendő. Az uj előfizetőknek azt a kedvezményt adjuk, hogy abban az esetben, ha a jövő, 1905-ik jubiláns évre még ebben az évben előfizet­nek, az 1904-iki évfolyamot ingyen küldjük meg. A telekkönyvi hatóságok tisztviselői ka­rának a Xl-ik rangosztályba sorozott tagjai a ! folyóiratot fele áron, egész évre 4 K, félévre 2 K, negyedévre 1 K előfizetési áron szerez­hetik meg. Képviselöválasztási mozgalmak. Megindul­tak immár teljes erővel a választási, illetve el­sősorban jelölési mozgalmak az egész megyé­ben. Szatmáron a szabadelvű párt jelöltje az eddigi képviselő, Hieronymi Károly kereske­delmi miniszter. A szatmári függetlenségi párt vasárnap, azaz január 8-ára hiv össze a Viga­dóba nagy ellenzéki jelölő gyűlést. — Nagy ■ károlyban gróf Károlyi István lesz a független­ségi párt jelöltje, s hir szerint Nagy László al­ispán próbálkozik meg vele szemben, mint kormánypárti jelölt, de lehet, hogy Károlyinak nem is lesz ellenjelöltje. — Mátészalkán Jékey Zsigmondnak még nincs ellenjelöltje, mert Barthos Andor, miniszteri titkár visszalépett. Ellenben Mandel Pál, a nyírbátori kerület sza­badelvű párti képviselőjének a nevét emlege­tik. — A fehérgyarmati kerületben Luby Géza ellenjelölt nélkül áll; azonban a kerület szabad­elvű pártja jan. 3 án Fehérgyarmaton alakuló és szervezkedő gyűlést tartott. — Aranyosmed- gyesen Szentiványi Gyula jelenlegi szabadelvű képviselővel szemben hir szerint báró Vecsey Miklós lesz a szövetkezett ellenzék jelöltje s esetleg nemzetiségi jelöltet is állítanak. — Csen- gerben a jelenlegi függetlenségi képviselő, Luby Béla mellett ellenzéki programmal báró Prónay Dezső, kormánypárti programmal pedig Nagy Béla és Domahidy Viktor neve van forgalom­ban. — A krassól kerületben a jelenlegi kép­viselő Böszörményi Sándor nem lép fel. A szabadelvűek gróf Károlyi Györgyöt, az ellen­zékiek dr Vityi József erdődi ügyvédet akarják felléptetni. — Nagybányán Bay Lajos szabad- elvüpárti képviselőnek is lesz ellenjelöltje az ellenzékről és pedig valószínűen gróf Teleky Géza személyében, akit dissidens programmal akarnak felléptetni. — Nagysomkaton Pap József szabadelvüpárti képviselővel szemben gróf Teleki Pál lép fel a dissidensek programm- jával de állítólag itt nemzetiségi jelölt is lesz. Uj szépirodalmi hetilap. Az Élet czimmel uj szépirodalmi hetilap indult meg. Tulajdonkép­pen regi, de mégis uj. A Képes Családi Lapok­ról van szó, amely immár a XXVII. évfolyamba lép és ezt az uj évfolyamot olyan gyökeres és bizonyára mindenkinek kedves változással kezdi meg, amely egészen újjá avatja ezt a szépiro­dalmi folyóiratot. A lap az Élet czimmel foly­tatja pályafutását, uj czimmel, uj szerkesztőség­gel, uj elvekkel, uj és modern beosztással és ki­állítással, Az Élet (Képes Családi Lapok) ezen­túl szorosabban simul a mindennapi élethez, Írás­ban és képben bemutatja az aktuális dolgokat és igy természetesen felöleli a politikát is, amely a legállandóbb aktuálitás. Az újjáalakított lap, szerkesztőségében a legismertebb és legnevezete­sebb írókkal, legnevesebb művészekkel, minden számban egész sereg aktuális, művészi képpel szolgál és közöl legalább két-három novellát, több verset, állandóan két regényt, külön rova­tot szentel a hét eseményeinek, úgy a fővárosiak­nak, mint a vidékieknek, a művészetnek és iro­dalomnak, a közgazdaságnak, szól bőven és ala­posan a divatról, az egészség ápolásáról minden­kinek folvilágositást ad minden kérdésre, szóval senki sem veheti kezébe az Étet-et anélkül, hogy valami öt érdeklő frissen, elmésen megirt közle­ményt né találna benne. Az Élet tehát rá szol­gál a nagy közönség pártfogására. (Budapest, Muzeum körút 7., földszint) szívesen szolgál mu­tatványszámmal. Az előfizetők havonként még egy-egy regényt is kapnak ingyen. Őszintén ajánlható ez a szép, magas színvonalon álló, szép- irodalmi folyóirat, minden családnak. Elhullatott levelek. Ég a szivem és az arczom Szép kisasszony, csupa láz! Poétává lettem én is, Én a hozományvadász ! S mégis búcsút mondok önnek, Bármint fáj s bár megaláz. Poétánál inkább vagyok Én a hozományvadász ! Szép kisasszony, hogy miért most? Az idő is magyaráz: Jön a farsang s farsang nélkül Nincsen hozományvadász! Felelős szerkesztő: Imre Károly. Kiadótulajdonos: Nánásy István.

Next

/
Thumbnails
Contents