Felsőbányai Hírlap, 1904 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1904-01-06 / 1. szám

I]XL_ évfolyam. 1_ szám. 1904. január 6_ TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS V EGY EST ART AL Ml J LAP. MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MINDEN MÁSODIK SZERDÁN. Előfizetési ára: Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona Egyes szám ára 20 fillér. Hirdetések és előfizetések Nagybányára, Nánásy István könyv­nyomdájába küldendők. 1*1 * A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő czimére i Felsőbányára küldendők. ; HIRDETÉSEK OLCSÓ ÁRAK MELLETT KÖZÖLTETNEK. 1904. Az idő homokóráján lassankint leper­gett egy perez a másik után, egy esztendő­vel ismét korosabb lett a világ s vele mi, apró porszemek is közelebb jutottunk egy lépéssel a sirhoz. A múlandóság szomorú gondolata átkisért bennünket a temetésről a keresztelőre is. íme, ahelyett, hogy édes öröm járná át szivünket, mi tovább búsu­lunk, anélkül, hogy az elmúlt esztendőt si­ratnék. »Meghalt az ó év, éljen az uj év!« variálhatnék a közmondást, ha volna okunk éljent kiáltani az uj esztendőre. De ha igaz ama bölcs mondás, hogy a mult a jövő tüköré, úgy nem igen lehet okunk Hozsan­nát kiáltani az immár beköszöntött 1904-ik esztendő elé. A lefolyt év gazdasági életünkre sok részben áldásos volt, minek jó hatását meg­felelő arányban az ipar és kereskedelem is élvezte. Azonban amit ez oldalról nyertünk a réven, valószínűleg felmegy a vámra. Közállapotaink ugyanis nem mutathatnak oly kedvező képet, mint a gazdasági, ipari és kereskedelmi élet fejlődésére, virágzá­sára a-» üdvös letr volna. És e tekintetben a közel jövőben sincs kilátás arra, hogy az országszerte kiélezett ellentétek elsimul­janak, ez okból nem üdvözölhetjük valami nagy örömmel a beköszöntött uj esztendőt. Adja Isten, hogy az események mielőbb czáfolják meg rossz véleményünket. A mi szükebb hazánknak : Felsőbá­nyának életében már üdvös és maradandó nyomokat hagyott a lefolyt év. Ennek tör­ténetéhez ugyanis oly esemény fűződik, mely nagy hatásúnak Ígérkezik városunk jövő fejlődésére nézve. E fontos esemény pedig nem egyéb, mint az, hogy amint már közelebb registráltuk is, a kiépítendő ; nagybánya — felsőbányái vasút megvalósítása j immár biztosra vehető, amennyiben a rész­vénytársaság közgyűlése az építésre vonat­kozó egyezséget egyhangúlag elfogadta. Újabban a város által felvenni határozott és a vasútépítésre, fürdő és vízvezeték lé­tesítésére szánt nagyobb városi kölcsön ügye is szintén a megvalósulás stádiumába jutott s igy ez uj esztendő oly fontos in­tézményeket fog nálunk alkotni, amelyek­nek jótékony hatását gazdasági, ipari, ke­reskedelmi és közegészségügyi tekintetben csakhamar érezni fogják városunk lakói. A gyümölcstenyésztésnek szintén tervbe­vett fellendítése csak emeli és fokozza vá­rosunk jövendő jóllétébe és boldogságába vetett hitünket, mely hogy mielőbb boldog valósággá változzék, arra nézve az emlitett tényezőkön, a magasabb intéző körök jóa­karatán kívül csak a mi összetartásunk és kitartó, becsületes munkánk szükséges; hogy mindezekben ne csalódjunk, igaz szívből kí­vánjuk. Az elmúlt esztendő ismét többeket szólított közölünk a múlandóság hazájába, akiknek távozását részint a szükebb csa­ládi kör, részint az egész társadalom fáj­lalja. Legyen áldott emlékezetük közöttünk! Városunk egy intézménynyel lett sze­gényebb az L903—ik évben, midőn a kör­orvos székhelyét innen Kapnikbányára he­lyezték át. Amely utón ért a veszteség-ben­nünket, azon kell ügyekeznünk kárpótolni. Ezzel szemben egy huzamosabban üresen álló hivatalt töltött be a város, midőn meg­választotta az állatorvost. Ez uj esztendőben a mi csendes éle­tünkben is lesz egy kis változatosság a képviselőtestületi választások alkalmával, va­lószínű azonban, hogy ez nem fog nagyobb hullámverést okozni. Sokkal izgalmasabbnak ígérkezik ennél a közelben várható orszá­gos képviselőválasztás. . Az 1904-ik esztendővel lapunk IX ik évfolyamába lépett. Sok fáradsággal, ön­zetlen munkával és önmegtagadással ügye- keztünk ennek szűk keretében szolgálni a közügyeket a múlt évben, ezt Ígérjük a jö vőben is. Erre nézve kérjük minden ille­tékes tényezőnek további szives támogatását. Adjon Isten közöttünk szeretetet, bé- keséget és egyetértést ez uj esztendőben! A méh haszna és rendeltetése. (Irta és a megyei gazdasági egyesület méhészeti szakosztá­lyának Szatmár-Németiben 1903. évi deczember 2-án tartott alakuló gyűlésén felolvasta: Pataki Béla.) II. De hát vajon csupán abban rejlik-e egyedül a méh haszna és a méhészkedés hasznos volta, hogy a méhektöl mézet nyerjünk azon kevés tőkebe­fektetés és fáradság jutalmául, melyet reájok fordítunk ? Kétségbevonhatatlan, mert a mindennapi tapasztalás által bizonyított tény, hogy az ok­szerű méhészet az összes gazdasági ágak között az egyedüli, mely legkevesebb tőkebefektetés mellett legnagyobb kamatjövedelmet biztosit. Ha ugyanis egy jó erős méhtörzset kaptárostul 20 koronára értékelünk s annak átlagos évi mézhozamát csak 5 kgra teszszük, holott nem ritka eset, hogy egy jó törzs 15, 20, 25 kgr. mézet is ad, sőt kedvező I idő és helyi viszonyok közt mézhozama 50 kgra , is fokozható, úgy csak a minimális 5 kgr. is ! — csak 80 fillérével értékesítve — 4 koronát, ! tehát 20 százalék kamatjövedelmet hoz. S ezenkívül nem volna egyéb haszna a méhészkedésnek ? Vajon figyelmen kívül hagyhatjuk-e a keze­lésközben összegyűjtött léptörmelékből és hulla­dékokból, vagy a már hasznavehetetlen öreg lé- pekböl kiolvasztható viasz értékét, melynek kgrjáért mindig kapunk 2—3 koronát ? Vajon nem kell-e számításba vennünk a fölös számú anyatörzseink, rajaink vagy ter­mékeny anyaméheink eladásából származható igen tisztességes jövedelmet f Hiszen csak te­kintsünk meg egy kereskedelmi méhészeti ár­jegyzéket s elszörnyedve látjuk, minő magas árakon bocsátják ezeket a méhtenyésztők ela­dásra ; hogy egy közönséges magyarfaju anya­törzs kaptár nélkül 12 —16 K-ba, egy raj 8—10 K-ba, egy termékeny anya 3—7 K-ba kerül. S ha figyelembeveszszük, hogy némely vidéken a köznép még mindig azon babonás hitnek hódol, hogy ha a gazda méhét méheséből elvinni engedi, összes méhállománya elpusztul s nemcsak hogy semmi áron nem ad el egyes méhtörzseket, de még csak azt sem engedi meg, Emlékezzünk régiekről! (Lapok Felsőbánya történetéből.) Irta: MÜNNICH SÁNDOR. 1580. Husztköly János Tóth Péternek egy stompot, 3 részvényt a Levesbányában és 4 kapnikbányai részvényt 527 forintért elad. A város fejlődése több jogok megszerzé­sét igényli, igy a bányabiróság és a pallos-jog egészen, minden idegen befolyás nélkül a ta­nácsnak át lett adva, teljes vámmentességet nyertek; az egész feketehegyet megszerezték szabad használatra ; a város ügyébe pedig sen­kinek nem volt befolyása. Aki a városi ható­ságnak röktön nem engedelmeskedik, űzet 1 frtot, ki a bírónak ellent mond, 10 forintot, aki a tárgyalásra meg nem jelenik, 200 forin­tot, aki hivatalt nem akar vállalni, fizet 10 fo­rintot. Felebbezés történik a fejedelemhez, a vá­ros elleni ügyekben delegált bíróság ítél, mely a testvér-városokból kerül ki. 1585. István lengyel király ezen kibőví­tett jogokra privilégiumot ad Krakón, szept. 8 és 10. Akkor volt biró Huszköly János és első esküdt Csorba Illés. 1587. »Városunkban való minemu rend tartassák, melyeket az egész város egyenlő akaratból rendeli.« »1., Az város pinezéjében két hordó bor legyen csapon, egyik egy fillérrel feljebb, má­sik alább, az ki melyiket keres, abból igyák. Betegnek egy pintig ugyan az kellő kivüles, az minemüt szeret, ha leszen igyanak, de fel­jebb annál ne merészeljenek adni sem csapiár, sem szószóló (gazda). Ha penig az ellen csele­kednének, biró uramtól fogsággal megbüntet- j tessenek. 2., Az malombeli vám búza ára az vásár szerint járjon, és az polgárok az elébbi végzés szerint az két két véka búzával megelégedjenek minden osztáson, többet se kívánhassanak ; azért kik pénzen, nem hitelben, másnak pén­zét se vegyék reája, hanem az ön magok pén­zön vegyék meg Az többit penig személyvá­logatás nélkül az szószóló uram elossza egy egy vékánként, renddel az mint el jut haszon­ként mind szegénynek gazdagnak. Az biró- uramé négy négy véka minden osztásból, esz­tendőnek elteltése után ugyanannyit vehessen. Osztás kívül penig senkinek ne adjanak se menyegzőre, se egyébb szükségre, hanem az mint az előtt volt; az prédikátor uramé, az mesteré (tanító) és az molnáré az rendelt na­pokra kiszolgáltassák . . 3., Mikoron az városunkra lejött vendé­get biró uram tisztességesen megvendéglette ' az mértékletes reá való költésből és elbocsáj- totta, ottan mindjárást vége legyen az bor hor- I dásnak, csapiásnak és lakodalmozásnak. Ha valaki tovább akar lakozni, legyen helye és pénze hozzája. Az szakácsnak pénzzel fizessen a szószóló uram, nem borral, Item jólakással.« 4., A biró világosan tegye fel a kérdése­ket és világosítsa fel a képviselő testületet a szóban lévő tárgyról. 5., »Városunknak az ő régi jó szokása szerint, miképen a privilégium is tartja, hogy mikor annak ideje előjő, szabad akaratja sze­rint az város bírót választhasson magának előtte járóul és gondviselőjéül, kire egész esztendő | forgásában engedelemmel halgathasson. Azon- j képen az városi esküdtnek teljes hatalmok le­gyen az polgárok(képviselők) választásán is az kettőn kívül, melyekre biró uram az ő tehet­sége szerint ő maga mellé elválasztott, azon kívül ő kegyelmének se legyen szabadsága az többinek választására, de ezenközben az idő­nek eltöltött polgárok házoknál vesztegségben legyenek.« »Adósságnak megfizetéséről való törvé­nyek néminemű articulusai, kiket az egész vá­ros az tisztelendő urunknak az eszes és tekin­tetes Csorba Illésnek 1587 esztendőbeli bíró­ságnak idejében mindszent havának 12-dik nap­ján egyenlő értelemből és akaratból örök tör­vényének felvett és beíratott az közönséges város könyvébe, melyet az örök törvényivel meghihatlanul meg akar erőségben tartani és meg is tart.

Next

/
Thumbnails
Contents