Felső-Szabolcs, 1925 (6. évfolyam, 2-46. szám)

1925-01-08 / 2. szám

1, So­zi \Ä FELSO-SZA ibzj JAM r Kir. ügyészség Debreczen ^ ELŐFIZETÉSI ÁR: Negyed évre .... 25.000 K. Tisztviselőknek . . . 20.000 ,K. Egyes szám ára . . 2000 K. TÁRSADALMI HETILAP Felelős szerkesztő: dr. KASTALY LÁSZLÓ megjelenik minden csütörtökön SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓH1V.: Kisvárda, Szt László-utca 28 cncn Telefonszám 55 cncn VI. évfolyam Kisvárda :: Csütörtök, 1925 január 8 2. szám ? A legutóbbi képviselőtestületi gyű­lésen az egyik képviselőtestületi tag azon körülményt, hogy a Milhoffer féle ingatlan megvétele iletve az adás­vétel jóváhagyása nem történt meg szó nélkül, Nyíregyháza féltékenysé­gével hozta kapcsolatba olyképen, hogy az uj községháza megvétele az első lépés volna a rendezett tanácsú várossá való átalakulás felé. Nyíregyháza részéről a múltban tényleg állandóan féltékenykedést, mel­lőzést tapasztalhattunk. Ennek meg is volt akkor a magyarázata. Kisvárda rohamos fejlődésnek indult, kereske­delmének élénksége felülmúlta Nyír­egyházáét, amely város akkor még csak gyermekkorát élte, mikor Kisvárda már mint mezőváros nagy történelmi múltra tekinthetett vissza. Nyíregyháza sze­rencsés körülmények között azonban csakhamar magához ragadta a vezető szerepet a megyébe n és kedvező hely­zetét igyekezett is a saját felvirágozta­tására felhasználni, mig mi a fejlődés utján megállva messze lemaradtunk mögötte. Szabolcsvármegye alispánja mutatott legutóbb rá az újévi üdvöz­lések alkalmával, hogy Nyíregyháza a háborút kővető időben óriásit fejlődött, mig az ország többi városai a nyo­masztó gazdasági viszonyok következ­tében nem voltak képesek tovább fej­lődni. Ezen fejlődésnek az oka a nyí­regyháziak lokálpatriotizmusában, ösz- szetartásában rejlik. Nem tudjuk, mennyiben van igaza képviselőtagtársunk feltevésének, de ha igy állna a dolog, megnyugtatjuk a nyíregyháziakat. Ők már nem le­hetnek féltékenyek ránk, még akkor se, ha csodák csodája rendezett taná­csú várossá alakulnánk át. Mi már nem fogjuk őket utolérni. Ne tekint­senek teh t minket még most is rivá­lisuknak, mint annak előtte. Legyenek Nyíregyháza legfeljebb a „határszéli város„ elnevezést veszítheti el velünk szemben, ami elvégre sem jelent va­lami nagy veszteséget. irántunk jóindulattal, ne gördítsenek akadályt a mi fejlődésünk uíjába. Mi csak örülni tudunk megyei székhelyünk felvirágzásán és büszkék vagyunk rá. Nyíregyháza kinyújtotta karjait műemlékeink után. A Jósa-muzeum szeretné megkapni az emlékeket — Tartsuk meg azokat. — A Flórián szobor ügye. Kisvárda, 1925 jan. 6, (Saját tudósítónktól.) Kisvárda sokaktól észre nem vett műemlékeit, melyekről műit számunkban beszámoltunk, rajtunk kívül észrevette még Nyíregyháza is. Most értesültünk róla, hogy a közelmúltban a nyíregyházai Vármegyei Jósa- Muzeum kérelmet intézett Petheő József dr, esp. pléb. kanonokhoz, hogy a róm. kath. templomdom­bot, körülölelő kerítésbe falazott öt régi műemléket engedje át neki Petheő József dr. esperes plébános felele­tében kijelentette, hogy a kérést acceptálja, de a muzeum gondoskodjék a kövek elszál­lításáról, továbbá viselje a kerítésben tá­madt hiányok betöltésének kölségeit is. A mi véleményünk ebben az, hogy bár méltó elhelyezésről jelenlegi helyzetünkben gondoskodni nem tudunk, valami módon mégis meg kell azokat őrizni Kisvárdának, mert jöhet idő, mikor Kisvárda méltó helyet tudhat ezeknek biztosítani. A Flórián-szoborról Pipcsák János fő­bíró a következőket mondotta : A Felső-Szabolcs cikkének hatása alatt megérlelődött bennem az a gondolat, hogy a Flórián-szobor méltóbb helyet érdemel. Kinn a piacon, kitéve a legnagyobb tiszte­letlenségeknek, nincs megfelelő helye. Há­rom megoldás kínálkozik: egyik a róm. kath. templomkertbe való helyezés, a má­sodik a zárdakertbe, a harmadik a paró- chiaudvarba. Egyházi vélemények szerint sem a pa- róchiaudvar, sem a zárdakert erre nem al­kalmas, hisz a Flórián-szoborhoz évenként egyszer processió megy s igy nyilvános helyen tehát vagy jelenlegi helyén, vagy a templomkertberben volna a helye. előzi meg a hölgy közönség részéről Bodnár István női szabó mesternek január hó 15-én kezdődő szabászati _______________________tanfolyamát, hol olcsó tandíjért szakszerű oktatásban részesülhet tnindenkiés ahol a női szabászatban kiváiló szakképzettségre tehet szert Hagy émeHiDdés Olvassa el erre vonatkozó hirdetésünket. Állítson fel a község ftirdetövállalatot! Ha szemügyre vesszük Kisvárda utcá­inak falait, első pillantásra feltűnnek a fal­ról zavaros rendetlenségben lenevető száz- szinü plakátok. Boldog, boldogtalan ragaszt­hatott bármilyen szövegű plakátot a fal bár­mely részére egészen a múlt ^hetekig, ami­kor is Kisvárda képviselőtestülete azt hatá­rozta, hogy minden plakát a kiragasztás e- lőtt bemutatandó. Ez már mindenesetre lé­pés a haladás utján, de itt megáliani nem szabad. Minden haladó városnak van már hirdetőhivatala vagy saját kezelésben vagy kiadva. Állítson fel Kisvárda község is ilyen hirdetőhivatalt, azzal, hogy a köz­ségben plakátot kiragasztani csak ezen hirdetőhivatal utján lehet. Hogy aztán ez a hirdetőhivatal a köz­ség kezelésében marad-e avagy vállalkozás­nak lesz bérbeadva, az már a község dolga- Azt hiszük, hogy községünkben feltétlenül van annyi hirdetés, hogy egy ilyen hirdető vállalat nemcsak hogy megélne, de a köz­ségnek még szép hasznot is hajtana. Emel- let még óriási hatással volna a város szé­pítésére is. A plakátok rendszertelenül fel­ragasztott tömege nem fogja elcsúfítani a a falakat, az utcasarkokon színes hirdető­oszlopok vonják magukra az ember szemét s a mellett a hirdetők is biztosabbak len­nének, hogy hirdetéseik feltétlen jó helyre kerülnek. I Eladás 5 Vétel FROTOS. HEGEDŰS ÉS BORY P R 0 T 0 S. 1 Javítás ^ Karbaotartás 2 Csere E írógép vallalat DEBRECZEN. Király-ucca 4. Telefon 8-75. g Kellékek p Kölcsönzé ■ P Leírások

Next

/
Thumbnails
Contents