Felső-Szabolcs, 1923 (4. évfolyam, 27-48. szám)

1923-07-05 / 27. szám

Jű> Kisvár da, 1923. \ » * T 'i ^ 1V. évfolyam, 27. szám. degjeleniK csütörtökön. £ ófizetesi ar : Negyedévre 600 K. Egy szám 50 K. AHV} 3 f^vr. Csütörtök, julius ő. Felelős szerkesztő: Dr. KASTALY LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: KISVARDA Szt. László iitcza 28 Telefon szám 55. Kéziratokat nem adunk viisza Társadalmi hetilap. A Kisvasai Alt. Ipartestület hívataloslapja Bethlen gróf miniszterelnök Nyíregyházára jön. Nyíregyháza, julius 2. A Nyirvi- dék tudósítójától. Bethlen István gróf miniszterel­nök, Rakovszky Iván belügyminiszter, a kormány több más tagjai nagyszámú képviselő kíséretében vasárnap reggel 9 órakor ér­keznek Nyíregyházára. A miniszterel­nök és a miniszterek a Széchenyi- uton, a Zrínyi Ilona utcán. Kossuth- •téren és a Bessenyei-téren át a nagy közönség sorfala között vonulnak be a zászlókkal ékesitett városba. Délelőtt 11 órakora tűzoltólak­tanya udvarán rendezendő népgyülé­OFB ítélete. Az OFB. május 24-én tartott tanács­ülésében vette tárgyalás alá Losonczy Ist­vánná és társai kisvárdai lakosok házhelyek kijelölése iránti kérvényét. Kimondotta, hogy megváltás utján szerzi meg Farszky Antal és neje tulajdonát képező 25 hold, Hart­man Mór és neje tulajdonát képező 6 hold, Prisztás Mihály 5 hold, Prisztás György 4 hold, Barkoczy Béla és Barkóczy Berta­lan 17 hold, Kesztenbaum Herman és neje 4 hold, özv. Lebovics Ignácné és gyermekei tulajdonát tevő mintegy hét holdnyi, össze­sen tehát kereken 70 kát. hold területű in­gatlanait s ezekből 336,egyenként 200—600 öl területű házhelyeket hasit ki. Kimondja, hogy a megváltást szenve­dők legnagyobbrészt megfelelő értékű más földterülettel kárpótoltassanak. A kártalaní­tásra vonatkozólag a megváltási eljárás kiegészítését rendeli el, s ezzel Szücsy Géza jbirósági alelnököt, a tárgyaló bizottság vezetőjét bízta meg. A bizottság feladata az is, hogy a házhelyek céljára még szükséges hatvannégy hold terület hol volna és mily módon igénybejvehető. Az eljárás elősegítése végett megkeresi a földmivelésügyi minisz­tert egy központi szakértőnek a helyszínére való kiküldése végett. Indokolásában megállapítja a bíróság hogy Kisvárda községben földbirtok meg­osztása elég szerencsés, amennyiben a 6234 holdat kitevő községi határból 500 1000 hold birtok két, 100-500 hold hat, 50-100 hold terőlet birtok egy család birtbkában van. 98 családnak van 50, 456 családnak 5 holdon aluli földterülete. Egyébként a megváltási ügyben eljárt tárgyaló bizottságnak javasla­tát tette magáévá Fölbirtokrendező Bíróság. sen Bethlen miniszterelnök nagy be­szédet tart a mindannyiunkat érdeklő gazdasági bel- és külpolitikai kérdé­sekről. A népgyülés után a miniszterel­nök meglátogatja a Jósa András mú­zeumot, majd a vármegyeháza nagy­termébe vonul, ahol fogadja az előtte megjelenő küldöttséget. A miniszter­elnök méltó fogadására Szabolcsvár- megye községeiből már eddig is szá­mosán jelentették be érkezésüket. Értesülésünk szerint községünk­ből is többen utaznak be Nyíregyhá­zára vasárnap az ünnepségre. Tűzoltó nap. A kisvárdai önk. tüzoltótestület f. évi julius hó 15-én tartja meg a szokásos évi tűzoltó -napot, mely ezidén mint értesülünk különösen élénk, változatos és egész napot betöltő programmal lesz megtartva. A tüzoltótestület ezen napra a nyír­egyházi katona zenekar közreműködését is biztosította, mely utcai térzenékkel fogja a közönséget szórakoztatni. Délelőtt utcai jó­tékony bazár és vásár lesz tartva a hely­beli hölgyek közreműködésével, délután a várkertben nagy látványos népünnepély — melyet a testület tagjainak taktikai táma­dása vezet be. Este a nagyvendéglő szín­háztermében táncmulatsággal egybekötött műkedvelő előadás lesz — mely alkalom­mal „A doktor ur“ cimü kacagtató vígjá­ték kerül színre, melynek szerepeit a helybeli legjobb műkedvelők töltik be. Délben a ka­tona zenekar kisérete mellett 200 tagból álló férfi zenekar az ezen alkalomra szerzett tűzoltó indulót adja elő az Iparbank előtti téren és este a műkedvelő előadás előtt. A tűzoltó nap fővédnői tisztségét a testület fővédnöknője Angyalossy Pélné úrnő volt szives ezidén is vállalni. Az önkéntes tüzoltótestület ezen al­kalomra vendégül látja a megyei tűzoltó szövetség tisztikarát a megyei tűzrendészet tárgyában tartandó értezletre. A tüzo tó nap és az estély részle­tes programmját lapunk legközelebbi szá­mában fogjuk közölni. Irodai munkára kisasszonyt ke­resek azonnali belépésre. o-o Magyar Távirati Iroda. Smlél^ön?t>emből. Hogy elhagytad . . . Hogy elhagytad a falu csöndjét S városi élet zsong körül, Az uj keret tetszik-e néked ? Bus-e szived, vagy vig, örül ? Villanyfényes tarka korzón Mulatsz-e szívből, mondd, sokat ? Van-e perc, mikor szivedből Szárnyat emlékraj bontogat ? Mikor hullnak az alkonyrózsák Pirosán, dúsan, csöndbe le S meleg marokkal koszoruz a Magány, ez édes halk zene : Érzi-e lelked sóhajom Suhanni hozzád csöndesen ? Gondolsz-e rám, mig itten én Féltőn utánad könnyezem ? Alkonyaikor. Alkonyi rózsahullás . . . Oly szép, mint Szendergő arcon lágy mosoly . . . Közéig az éj, a megejtő . . . Mély csönd Suhanva, halkan szertefoly. Lelkem száll, száll a városi zajba, A sikos korzókőre ér . . . S remegve simul egy lányalakhoz, Kinek a lelke^még fehér . . . Balta Ferenc. HÍREK. — Személyi hir. Mózer Ernő nem­zetgyűlési képviselőnk néhány nap óta köz­ségünkben tartózkodik. Idejét itt is folyto­nos munkában tölti. A hadirokkantak, hadi­árvák és özvegyek, a földigénylők sereges- től keresik fel naponta. Mindenkinek kí­vánságát, panaszát, türelemmel és készség­gel hallgatja meg és segít mindenkinek a baján, aki hozzá fordul, ügy értesültünk, hogy agilis képviselőnk f. hó 5-én utazik vissza a fővárosba. — A gör. kath. egyház mulatsága, vasárnapi előadással kapcsolatban kedves kötelességet vélek teljesíteni akkor, amikor meg köszönöm úgy a közönség nagy érdek­lődését, mint a szereplők közreműködését. A szereplők bájosan kedves játékának elbí­rálása, melyről a müértő közönség is nagy elismeréssel szólt a kritikusra tartozik. Nem hagyhatom azonban szó nélkül az áldozatkészséget, a lekötelező szives előzé­kenységet, mellyel a jótékonycélt oly szíve­sen szolgálták és a fényes sikert előmoz­dították. De teljes elismeréssel adózunk a közönségnek is, melynek tekintélyes része megbecsülésének adott kifejezést akkor, amikor egyházunkat úgy erkölcsi, mint anya­gi támogatásban részesítette és megjelölé-

Next

/
Thumbnails
Contents