Felsőszabolcsi Hírlap, 1919 (32. évfolyam, 1-14. szám)

1919-01-05 / 1. szám

eiőfUstési dijak: egéaz évre 16. félévre 8 korona Postatakarékpénztár! csekkszámlánk száma 37262. P6saeili««*td: Or UVÖKGY FERENCZ Pelei«-, szerkesztő CSÁ5ZY ' ÁSEi.ö. Hirdetések lapunk hladAhlvatalában s az összes magyarorss ip , hirdető !rod*kh»». A nyllttér dija soronklnt 1 korona. Megjegyzések. A forradalmi idők első mámora mindem e! akart söpörni a főid szí­néről. Uj világot akart teremteni egy csapásra, miután a régit romba dön­tötte. A régi világ megbélyegzett sok bűnöse között a hatósági személyek állottak homloktérben, mert a diadal­ittas forradalmi hangulat bennük látta megtestesítve a, sok visszaélést és bennük kereste az átszenvedett ezernyi sok baj forrását. Az igazság tényleg az, hogy a bűnös rendszer, amely az ország 3- gész. igazgatását áthatotta, minden e!é- gületlen szivet ellenük hangod. Nem is lehetett ez másképen, amikor a mindenféle jegy és utalványozásnak a inm 'ásával boltossá tették a közhivatainokokat, akinek azonban nem juttattak annyit a porté­kából, amennyivel a háborús idők alatt felszaporodott igényeket kielégít­hesse. így azután felmerült az a vád is, hogy a tisztviselő kedvez itt, ked­vez ott, természetesen a szóbeszéd szerint annak, akinek valamiből nem jutott s ium törődik azzal, aki anyag hiány miatt.,valamiből nem részesül­hetett. Pedig ha eiőfoidult ilyen do­log, az nem az ő rovására irható, hanem inkább annak tudandó be, hogy az élelmesebbek, kapzsibb ter­mészetűek a kevésbbé élelmesek elől elharácsolták a rendelkezésre álló csekély portékát. Az ember természeténél fogva elé­gedetlen s tapasztalás szerint soha nem részesülhet annyiban, hacsak min­den baját nem orvosolják, hogy azt mondhass s, nincs egyébb kívánni va­lója. S ha ki nem elégülhet a kíván­sága, az okozót abban látja, aki a dolgát intézi. Ha kereskedő az, ellene fordul az ellenszenve, ha hivatalnok az ellen. Nincs a földnek olyan em­bere, aki az elégedetlenkedőket köz- megelégedésre megnyugtathatná a közetlátás bármely becsületes és lel kiisroeretes intézkedésével is. H tekiníeiben csak egy mód le­hetne cs'k célravezető Visszaadni az ipart és kereskedelmet saját magának, hadd járhasson a maga lábán, próbál­jon újra megszületni, szabadon vermi adni és a hatóság ne gondolna semmi egyébre, mint egyedül arra, hogy a háború uzsorája letöressék, vagy leg­alább kellő korlátok közé szorittassék. Így se lenne békesség és köz- megelégedés, mert z ipart és keres­kedelmet is ezernyi baj akadályozza tevékenységében, de elérhető lenne általa, hogy elterelődik a közönség ellenszenve attól a hivatalnoki kartól, ameiy épen az ilye \ irányú foglalko­zása miatt képtelen a tulajdonképem hivatalos teendői becsületes ellátására. A háborús éK^rend a közhivatal- nők ot állította a Gőzellátás vezető­jéül. A mennyire jő lett volna ez a kellő Szervezettség mellett, épén úgy csődöt maiidon neiKUie s magát a publikumot ahhoz szoktatta hozzá, hogy mindent a szájába várjon. Ezt megszüntetni csak a szabad ipar és kereskedelem visszaállításá­val lebet, mert igy tudják csak be­fejezni egymás ellen indított harcukat azok az osztályok, amelyek most ádá^ agyar!-.odással gyűlölik egymást s gyűlölik közösen azt a halóságot, amelyben mindnyájuk közös ellensé­gét látják. (y.) A Nemzeti Tanács újjá­szervezéséhez. Ismeretes mindenki előtt, hogy a szó­rnom november 3 iki éjszaka után milyen hirtelen gyorsasággal alakult meg Kis­várdán a Nemzeti Tanács. Ott bábáskod tak bölcsőjénél a régi rend emberei s tagjai lettek részben a régi rendszer ex­ponensei is. Azóta ebben a szervezetben él. Tagadhatatlanul tett sokat, de a mai szinte óráról-órára változó hely et mellett jóformán lehetetlen dolog a számára a világot egy kettőre átalakítani a nélkül, hogy a tör ényes rend felbontásával ne járna Az azonban bizonyos, bogy régi összetétele nem fedi a forradalmi átalaku lássál járó követelményeket, az is tény, hogy lr yet, sőt bőséges helyet keli benne biztos’ i\ \ azoknak, akiknek eddig a dol­gom iveiében hozzászólások nem volt, mer 37 ui népkö'társaság aHpclve az, h _<:y mi idenki'.ek.joga'egyen ahhoz, hogy felőle ne nélküle határozzanak. Épen ezért csak örömmel kell köszön­teni a helybeli szociáldemokrata párt és a földmives egyesület kívánságát, bogy a Nemzeti Tanácsban ugyanannyi egyénnel szerepelhessenek, mint amenyien vaunak a még politikailag el nem helyezkedett, tehát valószínűleg a polgári párt felé hajló tagok Mert igy, egyenlő arányban képvi­selve, leltet megteremteni az egyetlen mó­dot arra arra nézve, hogy a különböző vélemények és kívánalmak tisztázása és megbeszélése révén kialakulhat egy olyan egységes álláspont, amelynek becsületes munkálása biztosítani fogja a község la­kosai összeségének a körülményekhez mért teljes megelégedését. Ezek a kérdések kerültek szőnyegre a Nemzeti Tanács legutóbbi gyűlésén. Sajnos azonban, hogy ezek tárgyalásával kapcsolatban olyan jelenségek is felmerül­tek, amelyeket semmikép nem helyesel­hetünk. Nem vagyunk ugyan barátai a r.-Srti i Ar-pi-v’itiv ■í'iícnor inak s az a meggyőződésünk, hogy az uj viszonyok­kal számolva le kell vetni a régi elzár- kózo’t ridegség visszataszító ruházatát, de emellett azt se tartjuk helyesnek, ha az uj világ megteremtését, a jövendő meg­alapozását erőszakos eszközökkel akarja egyik vagy másik pártárnyalat keresztül- forszirozni. Egy ezeresztendős múltat megváltoz­tatni s egy szebbnek hitt jövendőt létesí­teni nem lehet egyik napról a másikra, ha csak elvi tekintetben nem. A tényle­ges megvalósítás idők becsületes, egyet­értő, megértő munkájának lehet csak a folyománya. Ez természetes is, mert az évszázadok folytán meggyökeresedett tra­díciókat nem lehet egy pillanat alatt ki­ölni és újakkal pótolni. Ahhoz hosszú esztendők céltudatos nevelő munkájára van szükség Revolució, felforgató törek­vések, terrorisztikus eszközök csak aka­dályai az uj idők építő munkája megkez­désének és semmiképen nem kínálkoznak alkalmas módul arra, hogy velük a meg­értés jegyében állhasson mindenki a munka minden időknél jobban elkötelező igájába. Eienkezőleg a mai időkben, ha nem is teljesen, de. lehetőleg ki kell kapcsolni az elvi vitatkozásokat, ma a tettek ideje van, tenni kell hát a közért, a közmeg­elégedés biztosításáért, mindenki jayáérl, az első igazság kutatásának a kérdése , maradjon’ arra as. időre, amikor a szük­ségszerű feladatokkal már végeztünk. A Nemzeti Tanács elsősorban ne politizáljon, hanem gondoskodjék a köz­jóró', de ne azon elv szerint hogy „te cselekedjél,* hanem ic-gy „mind-iyá*-" A

Next

/
Thumbnails
Contents