Felsőszabolcsi Hírlap, 1910 (23. évfolyam, 27-52. szám)

1910-07-03 / 27. szám

27. szám. XXIH. évfolyam. Kis’’írda 1919, julius 3. 5'ígbb Qféo, a \ Telefon szám 35. II' # EZELŐTT KIS VÁRD AI LAPOK. Telefon szám 35. Társadalmi és közgazdasági hetilap. Megjelenik hetenként egyszer vasárnap. Előfizetési árak: Egész évre 8., fél évre 4., negyed évre 2 korona. Lelkészek-, tanítók-, jegyzők- és tisztviselőknek egy évre 4 korona. iiü Ilin Szükséges a vihar, meri ereje fölkorbácsolja a mocsarak poshadl vizét, mozgásba hozza a nyugvó erőket. Mozgás az élet alkateleme: mig a nyugvás átmenet az elmú­láshoz. Rombol a vihar, de javít is: utána fokozottabb fejlődésnek in­dul a természetben minden. Vihar vonult végig pár héttel ezelőtt az országon, mely nem kí­mélte a mi városunkat sem. Nagy erővel zúdult ránk az orkán, fel­dúlta a kedélyeket, végsőkig leszi- lette az idegeket, fölkorbácsolta ál­mosan keringő vérünket, munkába szólította minden energiánkat: Egy­re mindeneseire nagyon jó volt ez a vihar. Mozgásba hozta a nyugvó erőket, nyilvánvalóvá lelte, mily óriási fizikai és — mondhatjuk — erkölcsi erő lappang bennünk ki­aknázatlanul, mennyire tudnánk lelkesedni célokért, áldozatokat hoz­ni eszmékért. Főszerkesztő: ÉBNER JENŐ. Felelős szerkesztő: Dr. GYÖRGY FERENCZ. A vihar elmúlt, a kedélyek le­csillapodtak, s miként a kiáradl folyam visszatér keskeny medrébe s ott folydogál tovább csendesen, a mi arcunkról is eltűnt a pir, melyei a kitűzött célért hévülő vé­rünk testeit reá, visszatérünk a napi robot, a megszokott vegetálás ösvényére. Nem törődünk most már semmivel. Rábízzuk magunkat a néptribunra, aki a tanácsterem ajtajában állva, féílüllel a nagyta­nácsot figyeli, de félszem'mel vigyáz reánk is. De hát helyes e az, hogy annyi anyagi és erkölcsi erő tétlenül szunnyadjon, anny^energia kiak- názuiianui heverjen /i özábad-e öl­be tett kezekkel néznünk, miként hanyatlik kulturális életűnk, miként vész ki minden nemes ambíció, a fejlődés, haladás utáni vágy ifjúsá­gunk leikéből?! Nyugodtan türhet- jük-e azl, mint hódit napról-napra nagyobb tért a kártya, az ivás, a parlagiasság az itjuság körében ? ! Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában, valamint az összes magyarországi hirdetési irodákban. A nyilttér közlemény dija soronkint 40 fillér Az ifjak színe-java, kik képzettsé­gük, nevelésük folytán arra volná­nak hivatva, hogy ébresztői, veze­tő legyenek a város kulturális ha­ladásának, a művelődés terjesztésé­nek, — kevés kivétellel — éjjel-nap­pal a füstös kártyaszobában ülnek és égő szemekkel, sáppadt arccal, vértelen ajakkal lesik a vakszeren­cse ostoba esélyeit. Avagy változa­tosság kedvéért, nagyokat lumpol- nak és az a nagyobb legény, aki­nek a „czeche“ minél nagyobb ösz- szegre rúg. Ehhez az életmódhoz idomul aztán egész gondolkozás­módjuk, úgy, hogy az a zománc, mellyel sok évi iskolázottságuk vonla be őket, lassan-lassan egé­szen lekopik róluk. Mi ennek az oka? Bizony, nem maguk az ifjak, ük csak áldozatai annak a visszás társadalmi beren­dezésnek, nemtörődömségnek, mely valósággal belekergeli őket ebbe az életmódjukba. Hisz nincs egy kul­turális intézményünk, hol tudásukat MteÉM flirlaj eretelMárjja^ A kétéltű. Irta: Fekete Pál. I. Nehéz, folytó köd ereszkedett le a főváros utcáira. A körút túlsó oldalát nem is lehetett látni, ködtengerbe me­rült az egész város. A gázlámpák fénye egészen elenyészett a sitrü párazalban, a villamosok szapora csengetéssel törtek utat maguknak a sötétségben, az auto­mobilok vészes sikongatással .száguldot­tak a néptelen utcákon, mintha a halál- madár terjesztette volna ki szárnyait a város felett. Az idő éppen alkalmas voll Dr. Bar­tók Gáspár lelki állapotához. Ma külö­nösen kedvetlenül távozott a szerkesztő­ségből. A feje szédült, és hogy el ne ve­szítse egyensúlyát, a karfába kapaszkod­Végtelenül kimerültnek, fáradtnak érezte magát. Fiatal volt még, de mintha egy hosszú, küzdelmes emberélet nyomta volna vállait. Undorodott attól az élet­től, melyet folytatnia kellett. S a mig a zeg-zugos mellékutcákon szegényes külvárosi lakása felé igyeke­zett, megforgatta agyában az ő különös életet, és most amint a fojtó köd rá­ült mellére, — jobban érezte mint va­laha, hogy abban el kell pusztulnia. Más egy élet íerhét is alig bírja el­viselni, és neki, — a szó szoros értel­mében, két élet súlya alatt kellett ros- kadnia. Teljesen elhibázottnak látta éle­tét, és tudta, hogy hova tovább el kell vesztenie lelke egyensúlyát. Édes atyja fiatalon hunyt el. A cse­kélyke nyugdíjból éldegéli küzködöti édes anyja a két lányával és Gáspárral. Gáspár szorgalmasan tanult, nagyon ko­moly gondolkozásu, tehetséges ember voit. Nagy küzködések árán diplomát szerzett, valami újságba is dolgozott, úgy hogy megélhetésük annyira-menyire biz­tosítva volt. De az idő múlt és a lányok is öre­gedni kezdtek. Bizony hozomány nélkül nehéz a férjhez menés ! De azért nem estek kétségbe. Eltette őket a remény, hogz Gáspár meg fog nősülni, és bizo­nyára lesz arra is gondja, hogy a nagy hozományból nekik is jusson valami. Úgyszólván nem-is volt más megol­dás, kimenekülni a sivár szegénységből, mint Gáspár szerencsés házassága, ettől függ az édes anya gondatlan öregsége, a vénülő lányok férjhez menése, minden. Hej ! de az ember tervez ......... II . Sohasem tudhatja az ember, hol éri a csapás, hol éri el végzete. Mintha csak­ugyan meg volna Írva a sors könyvében kire milyen sors vár, boldogok leszünk-e avagy csapás-csapást ér fejünkön. Gyen­gék vagyunk, törékenyek, a sors a vélet­va, lassan halad! lefelé a lépcsőházban. ne tétovázzék, hanem használjon azonnal mely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja — Ára 1 kor. 20 fillér. Készíti Beretvás Tamás, gyógyszerész, Kispesten. Orvosok által ajánlva. Ha fáj a feje, eretvás-pasztillát Kapható minden gyógyszertárban. Három doboznál ingyen postai szállítás.

Next

/
Thumbnails
Contents