Fehérgyarmati Hírlap, 1911 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-06 / 1. szám

1. szám. — III. évfolyam. Megjelenik minden pénteken. Fehérgyarmat, 1-911. január 6. 48-as függetlenségi s pártonkivüli politikai és társadalmi, gazdasági s «rénirodalmi hetilap. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egész évre 8 kor. jj Negyed évre 2 kor. Fél évre . 4 kor. | Egyes szám ára 20 fii. A lapot érdeklő minden közlemény, valamint an Felelős szerkesztő és laptulajdonos: előfizetési és hirdetési dijak dr. Magyarádi Borosa Dr. Magyarádi Boross Lajos. Lajos ügyvéd Fehérgyarmat címére küldendők. Nyilttér soronként 30 fillér. Pénzügyi reformok ekiöke. Nagyjelentőségű pénzügyi re­formok készülnek a legközelebbi jövőben, melyekről igen érdekes beszédet mondott a képviselőház egyik ülésén 8zóll Kálmán, a ne­ves államférfin. E beszédében kör­vonalazta azokat a forrásokat, a- melyékből az állam jövedelmeit szaporíthatja és miután úgy va­gyunk értesülve, hogy Széli által felvetett ideák körül fognak forog­ni a reformok is, az alábbiakban ismertetjük ezeket. A mi egyezer és hatszázmillió koronát kitevő állami költségveté­sünk ma már alig-alig leplezi Magyarország szomorú finánciális helyzetét. Kiadásaink irtózatosan növekedtek, harminc esztendő óta sok ezer percentes a növekedés és ezzel a növekedéssel nemcsak a lakosság keresetének a növeke­dése, de az állami bevételek foko­zódása sem tartott lépést. Busz esztendő óta átlag minden máso­dik esztendőben száz és száz mil­liós kölcsönöket vesz fel az állam, Ezzel szemben azok az intézmé­nyek, melyek e kölcsönvett beru­házásokat igénylik, a kamatokat is alig hozzák be, annál is inkább, mert a beruházások nagy részét kulturális, szociális és amit első­sorban kellett volna említenünk, katonai intézmények nyelik el. Széli Kálmán riadót fújt az ellen a gazdálkodás ellen, amely eszten­dőről esztendőre százmilliókkal emeli a kiadások tételeit és nem gondoskodik reális uj jövedelmek­ről. Kimutatta, hogy ennek a foly­tatása az állam tönkremeneteléi, idézi elő. Ezt csak úgy akadályoz­hatjuk meg, a növekedő állami kiadásokat reális bevételi többié-? tökkel csak úgy t: yvük elviselhe­tővé, ha az uj állami jövedelmek­ről gondoskodunk, amely jövedel­mek azonban ne a dolgozó osz­tály kiszipolyozásából keletkezze­nek, hanem összhangban álljanak a humanitással, az igazságos te­herelosztással. A Széli Kálmán ajánlotta re formok közül első helyen említ­jük fel a szeszadó felemelés»' Széli Kálmán szá*. -rcetites aüo emelést proponál. _ szegényebb népoo...~v . ez annyiban fogja súj­tani, hogy nem illatik olyan so­kat, mind eddig, ami föltétlenül üdvös dolog. Ma, amikor az alko­holizmus oly ijesztő pusztítást tesz a tömegekben, két kézzel kell meg­ragadni minden olyan újítást, a- mely a pálinkaivás csökkentését idézi elő. Nem kell attél félni, hogy a drága szesz elszaktatja az embereket a szesztől. Sajnos, az alkoholizmust nem lehet kiirtani. De eléghetjük azt, hogy a szegé­nyebb néposztály, mely a legdur­vább pálinkákat jtla, ba ugyan- annyit költ is az ivásra, mint ed­dig, de kevesebbet iszik, ami ok­vetlenül csökkenteni fogja az al­kohol romboló hatását. A jobb módban lévő alkoholistákat az a- dóemeléts nem fogja mértéklete- sebbekkó tenni. A szeezfogyasztás AZ IMSPECTIOS­— Egy katonaorvos naplójából. — (A „Fehérgyarmati Hírlap“ tárcája.) Rettenetes idő volt. A fergeteg házma- gasságuyira kavarta fel a félig megfagyott sártömegeket, sivitó orkán száguldott végig az utczán. És bekurjongatva a vékony ké­ménykürtökön. Majd megakadva a kályha ajtaján, minden erejével rázni kezdte. A folyosón nagyot csattant egy uyitva felejtett ajtó. A veszett széli irgalmatlanul végigdübörgött az egész épületen. Ismét egyedül voltam, az inspostioni oi’voskollegám, kinek velem együtt kellett volna töltenie ezt a czudar éjszakát, megkért, hogy bocsássam el őt, mert neki a ma esti tisztibálon okvetlonül találkoznia kell vala­kivel. S oly szépen, olyan meghatóan tudott könyörögni, hogy nem tudtam ellentáliani szavának, elbocsájtottam. Egyedül voltam az ínspectiós szobában. Egyedül ebben a borzalmas időben. Katonáéknál semmi sem mulatságos. Még az orvosokat is kordában tartják s itt is mint mindenben a reglame a fő. A szolgálattevő őrmester egyhangú ko­pogása, amint a folyosókon végigsétált, hogy hivatalos vizitjét megtehnsse, — már messze döcögött. Végül egészen elhalt. íLünnt rémesen visongatott a szélvihar. Fáztam. A kis vaskályha tüze már rég ki­hamvadt. Dideregve kuporogtam szolgálati ágyamon, szinte beleveszekedve a nedves lószőrtakarón. Távoli templomtornya egykedvűen ver­te el a tizenegyórát. Az egész pirnison kór­ház, mely csendbe temetkezett. Egy szörnyű csattanás, utána rémülete* csörömpölés, A fergeteg valamely nyitva maradt ablakot tépett ki szárnyastól. A rettenetes lármára önkéntelenül talp­ra állottam. Ebben a percben felnyílott az inspectiós szoba ajtaja s előttem állott, mint siri kisértet egy halvány emberi ábrázat. Haja szertezilálva, szeméből tözcsóvák csap­tak felém. Riadtan tekintettem reá. Hogyan kerül be civilbagázs, ebben az időben, katona­kórházba. ? ! — Kit keres ? — förmedtem reá mor­dulva adva a félelmetest, noha magamban izgatott a félelmes jövevény jelenléte. — Bocsásson meg főorvos ur, — kezd­te valamely reszketeg, siri hangon. — de szeretném, ha visszaadná a csontvázamat. E furcsa kérés teljesen kihozott sod­romból. — A csontvázát? Miféle csontvázát? — ordítottam rá. — A melyfcet tegnap ideküldöttem. Megvoltsm nagyon szorulva s eladtam a csortvázamat. De most szívesen visszaven­ném. Nem tudok ellenni nélküle. — Ide semmiféle csontvázat nem hoz­tak. Különben sem vennők meg. — A csontvázamat akarom, — seók most már indulatosan az idegen. A csontvá­zamat, mert nélküle nem bírok járni. Orvos ur, hiszen láthatja, hogy tagjaim megrogy­nak, hogy egyetlen lépést sem tudok tenni n&küle. Ne tegyen szerencsétlenné. íme visszahoztam a pénz-t, mit érte kaptam. FH- lérenkint koldultam össze. Most már összekulcsolt kézzel ott tér­delt előttem, szemeiből a fájdalmas megin- dultság könnyeket facsart s ón tetőtől talpig úgy megvoltam indulva, hogy szinte vele •irtani versenyt. Ha szeméből az a félelmetes láng nem sugárzott volna felém, még tényleg elhittem volna néki hihetetlen meséjét. Mert tényleg Angliában szokásos, hogy egyes klinikák, múzeumok, antropologiai vizsgálódásokra kü­lönösebb tesi alkatú emberek csontvázát még életükben megvásárolják, hogy azután halá­luk után az tulajdonukba átmenve, megvizs- gálhaasák s azt a tudományt vigyék csak egy lépéssel is előbbre. De az a fény s a tétova tekintet, az őrültség, a lelkihábor vi­lágos jele volt s igy nékem óvatosabban kel­lett elbánnom az idegenael, mert az őrül­tekben nagy erő lakozik. Nem tudtam tehát, hogy hamarjában mitevő lenyek. Segély kiáltásaimra már ké­sőn érkezett volna a segedelem, mert a kór házban amúgy is csak betegek lévén, min­denki aludt s az ósdi berendezésnél fogva, még csak egy esengetyti sem állott rendel- kézésemre. (Folyt, köv.)

Next

/
Thumbnails
Contents