Fehérgyarmati Hírlap, 1910 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-07 / 1. szám

II. évfolyam Fehérgyarmat 1910. január 7 1. szám. MB*. 9 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. ELŐFIZETÉSI ÁRAK . Egész évre ................................. 8 korona Felelős szerkesztő és laptulajdonos: fepenüi '^fenhint pÉníÉsn, A lapot érdeklő minden közlemény, valamint az Fél évre................................. 4 „ fDr« Magyarán ®@f©§s L«ajj®§ előfizetési és hirdetési dijak dr. Magyarádi Boross Negyed évre .... 2 „ Lajos ügyvéd Fehérgyarmat címére küldendők. A diploma. A napokban bejárta szerte az or­szágot a hir, hogy a vallás és közok­tatásügyi miniszter egy iskolaigazgatót ki már több mint húsz esztendeje szol-’ gálja e minőségben a magyar kultúrát, csak áthelyezéssel büntette, mert kide­rült, hogy nincsen tanítói oklevele s oklevél nélkül szolgálta híven a magyar­ság ügyét s nevelt jó hazafiakat a magyar hazának. Nem volt diplomája s még is jól tanított. Jól tanított húsz és egynéhány esztendeig, mig végre, mikor már elis­merésképen igazgatói rangra emelték valami különös véletlen, avagy rossz­akarat rávezette a felsőbb hatóságot, hogy az illető iskolaigazgatónak tulaj­donképen nincsen törvénybe iktatott joga sem tanítani, még kevésbbé igaz­gatni. De hogy minő nagyot fordult ma már a világ, mutatja a minisztérium ama ténye, hogy az igazgatót, daczára, hogy nincsen joga igazgatni, méltá­nyolva eddig bizonyított képességeit csak az oklevél rövid utón való be­szerzésére s áthelyezésre utasította, mert belátta, hogy az, ki az iskola tanításait talán az előirt mértékben nem is nyerte el, húsz és egynéhány esztendei buzgó és hü szolgálat után, vaiami erősebbet, valami méltóbbat, valami nagyobb erő­vel ható dolgot sajátíthatott el, melyet élettapasztalatnak, gyakorlatnak, igazi bölcseletnek neveznek. Az a férfiú tehát, ki diploma nél­kül nem tudott volna jogszerint még a tanítói méltóságra sem emelkedni, azt a férfiút meghagyják továbbra is igaz­gatónak, mert bizonyos, hogy jól, haza­fiasán s sikeresen igazgatta a reá bí­zottakat. Különös játéka a véletlennek, hogy ma mikor mindenki diplomát hajhász- sza, s mindenki abban látja az élet elleni küzdelem egyetlen mentsvárát s segítő társát, akkor egyszerre az élet s a színház színpadán a diploma ellen, a mely nélkül jó tanító s jó orvos lehet valaki, de a melynek meglétele még nem biztosit arról, hogy azok kiket az iskolák a felelősebb élethivatásokra elkésziilteknek jelentenek ki, tényleg megállják azt a helyet, melyet az élet, az elébök tűzött feladatok részökre ki­jelöltek. Földes Imre a jeles drámaíró, „A kuruzsló“ czimü müvében egy orvost mutat be, ki kiválóan tud gyógyítani, noha nincsen diplomája, az élet pedig ugyan akkor egy tanítót mutat, ki több mint húsz évig kitünően tanított, min­denki megelégedésére s a legfelsőbb elismerésre, anélkül, hogy tanítói ok­levele lett volna. E két véletlen talál­kozásából a modern felfogás átalaku­lására következtetünk. Arra, hogy ma már a diploma varázsa megszűnt. Az emberek bizalma már nem az iskolák képesítése után indul, hanem az önál­lóan alakul ki, az egyedek képességei szerint. Hiába volt valaki a legjobb tanuló az iskolában, az élet iskolája ezt a diplomát nem respektálja. Az élet küzdelmeiben nem azok vívják meg legsikeresebben a létért folyó harcz csatáit, kik az iskolákban kitüntették magukat, hanem azok, kik e nagy küz­delmekre már eleve erősítették erejüket HARC A HŐÉRT. Irta: Heltai J. (A „Fehérgyarmati Hírlap“ tárczája.) (Folytatás.) Láthatja tehát, hogy az ember csupán gyarlósága miatt, lelki gyávaságból fohász­kodik valamely felsőbb hatalomhoz, többnyire a maga boldogulásáért, s mint mindenben, úgy az imánál is megnyilatkozik az ember őstermészete, az egoismus: mindig önmagá­ért fohászkodik első sorban, s csak azután, s nagy ritkán más valakiért is (szülő s test­vérért !) — Maga rosszabbaknak képzeli az em­bereket, mint a milyenek s tulszigoruan Ítél. Pedig számtalan kivétel van ! Elhiheti! — A kivételek még mem döntik meg a szabályt, s hogy állításom igazolására ne menjek messze: maga szintén önzésből for­dult az imént imádságos könyvéhez: Önzés­ből azért, nem akarja kényelmét, nyugalmát felzavarni, mert gyáva a lelke, fél a nagyobb indulatoktól, fél a szerelemtől, amelyhez pe­dig, mint nőnek joga van! Fohászokban ke­resett menekvést kényelemszeretetből, hogy nyugalmát ne zavarják meg indulatok, ter­mészetadta, nagy, emberi indulatok! Nagy­ságos asszonyom! Konstantálnom kell, hogy gyávaságot követett el! — Ne ... . ne vádoljon, nem tehetek róla! Én soha ilyesmire nem gondoltam, én oly jól éreztem magamat addig, mig buta voltam, mig mindenről nem tudtam semmit, s maga engemet most megingatott; megin­gatott a hitemben, elrabolta a nyugalmamat! Maga rossz embet! Tudja? Rosszlelkü ember! Ugye nem tud most védekezni ? ! — Az én hatalmas védelmem a szere­lem, s én hiszem, hogy maga is belátja: nincs magasztosabb dolog, mint küzdeni sze­relmünkért ! A régiek még fegyverrel, mi modern emberek csupán csak az ész fegy­verével küzdünk érte! Ezt tettem én ! Magáért küzdöttem, mi­dőn meggyőzni igyekeztem, hogy gyarlóság a maga cselekedetének rugója és önzés ; most még csak a maga imádkozási műveletéről óhajtanék pár szót szólni! — Csakhogy meggyőzni nem tudott, legfeljebb kissé megingatott; különben be­széljen maga . . . maga . . . ! Hogy ha tudná mily szívesen hallgatom! — Ezt vigasztalólag veszem tudomásul. Nos mondja, figyelte már magát, midőn áj- tatoskodott? Nem! Pedig az érdekes lett volna. Megtudta volna azt, hogy tulajdonké­pen nem tesz mást, mtnt gondolatokat hoz létre saját agyában, óhajokat intéz maga ma­gához, saját „Én“-jét invocálja midőn kép­zelete az Istenséget szólítja! Amikor pl. igy fohászkodik: „Óh adj Uram erőt, egészséget, boldogságot!“ nem tesz mást, mint saját magában önmagához intézi amaz óhajt, ama kívánságot, hogy a testében működő fizioké- miai erők sokáig, egyenletesen összrendezet- ten működjenek, hogy ezen erők egyensúlya meg ne billenjen! No mert hát semmi képen sem képzel­hető el az, hogy létezzék valaki, egyetlen egy lény, aki annyi millió ember legkülönfé­lébb kívánságát, könyörgését, óhaját stb. stb. meghalni, appercipiálni s elintézni tudja. Vagy talán minden embernek van egy neki rendelt szelleme, aki óhajait, titkos, legelrejtettebb gondolatait, ellesi, s azt a „Miudenség Urá­val“ közli érdemszerinti elintézés végett? Ugye, hogy a természet ilyen tökélet­lenül berendezve nem lehet. Ilyesmit csak mesélni lehet, de elhinni nem, legalább mü­veit embernek nem? — De nézze, hisz ép ez az, hogy mi gyarló emberek ez ideig még nem tudjuk megérteni, nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen tökéletes lehet az a berendezés, mely az emberiség s Isten között létezhetik! Hi­szen ha ezt tudnók! — Igen! ha ezt tudnók! Nos én csak

Next

/
Thumbnails
Contents