Fehérgyarmat és Vidéke, 1907. szeptember (1. évfolyam, 10-13. szám)

1907-09-05 / 10. szám

10-ík szárri. yarmat, 1007. szeptember 3. Társadalmi, közgazdasági, szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap. C ELŐFIZETÉSI-DIJ : 'v £ész évre & -évre . 6 kor. 3 kor. Negyed évre 1 K. 50 f. Egyes szám ára 12 f. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Lap-vezér: LUBY GÉZA országgyűlési képviselő. Felelős-szerkesztő: JARMY BÉLA dr. Lap-tulajdonos: MÁTYÁS ADOLF. A lap szellemi részét illető közlemények a „Fehér­gyarmat és Vidéke” szerkesztőségéhez, az előfize­tési és hirdetési díjak, valamint nyílttéri közlemé­nyek a „Fehérgyarmat és Vidéke” kiadóhivatalához czimzendők. — Hirdetések készpénz fizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek. A kivándorlásról. Talán nincsen még egy olyan fontos közgazdasági kérdése az egész országnak, mely annyira reá szorulna az orvoslásra, mint a mindinkább veszélyesnek mu­tatkozó kivándorlás. A nemzetnek e súlyos vér- veszteségét mindenki gyógy itani kivánja, belátva mindenki ez álla­potnak tarthatatlanságát. Az országgyűlés számtalan kivándorlásról szóló törvénynyel akarja e kérdést megoldani, a ministeriumokban mindig folyik e kérdésről a tanácskozás. A beliigy- ministerium egymásután hozza az idevonatkozó rendeleteket. Ankét tárgyalja a dolgot, a sajtó folyton napirenden tartja őzt a kérdést, s mégis mindezek dacára a kiván­dorlás nem szűnik meg. Nem pedik azért, mert nem magát a kivándorlást kellene szabályozni korlátozó intézkedések által, nem kellene a kormánynak üzletet csinálnia a kivándorlásból, hanem elsősorban a kivándorlás okait kellene megszüntetni, s társa­dalmi utón kellene az egész kér­dést szabályozni, hogy a törvény- hozásra és a ministériumra csak successiv hatáskör háruljon. Erős akaratelhatározás, nagy áldozatkészség és férfias önuralom kell kétségkívül ahoz, mikor kezé­be veszi az a kivándorló a vándor- botot, megválva az édes szülőföld­jétől, melyben eddig élt, mely neki kenyeret, otthont adott. Ott kell hagyniaövéit, kikért ő küzd, kiket annyira szeret. Meg kell válnia mindentől, a mi őreá csak kedves volt, ami a küzedeleiateljes életé­ben csak vigaszára és örömére szolgált. S egy életet koczkáztató utat kell neki megtennie, hogy elérje azt a másik fiazat, azt az idegent, hol reá nézve sivár min­den csak azért, hogy kenyérhez jusson. Csak hogy elérje azt, ami után itten olyan sokan hiába küzdenek, hogy felesleges tőkét gyüjthessen magának. S mennyien tesznek igy! Nin­csen egy nap, a melyen számta­lanon ne mennének ki az országnak bármelyik vidékéről is. Mi is láthatjuk ezt és sajnosán tapasztalhatjuk, hogy járásunkból magyar véreink fáradhatatlanul menned - ' ___ .xába egy sz ebb jövő reményében. Pedig a kivándorlók sorsa Amerikában mindinkább rosszabodik. — Az amerikaiak a hazájukba beván­dorló idegenekben az ellenségüket látják s azért mindinkább lehetet­lenné teszik az idegenek beözön- lését. Mindenféle erőszakos intéz­kedést hoznak, hogy a bevándorló­kat zaklassák, hogy azokat a mie­lőbbi visszatérésre rábírják. S a bevándorlók sorsát szomorúbbá teszik az ottani újjabban beállott közgazdasági viszonyokban történt nagy változások is. Nagyszabású sztrájkok, munkazárlatok fordul­nak elő napról-napra nagyobb számmal és ezer meg ezer mun­kás lesz kenyérnélkülivé. S a kivándorlók egy jó része bánja is azt, hogy mily könnyelműen járt el akkor, mikor hazáját otthagyta. S jóllehet e szomorú állapotot tud­juk mindnyájan, mégsem tanulunk belőle, a kivándorlás bizony csep­pet sem csökken. S mi oka lehet HETI FURULYA. Óraláncot csent a tolvaj, Most folyik az ülés. Az ügyvédnek homlokára A gond barázdát vés. Három órás védbeszédet Kanyarit végtére. Fel is mentik a vádlottat: Ez lett csak a bére. Hazafelé mennek immár Ügyvéd és védence, „Kérem szépen ügyvéd úrhoz. Egy kérdésem lenne: Nagyszerűen védett engem, Végén meg is látszott, Hanem most már — ugy-e kérem — Hordhatom a............láncot?” Bú r. Dal a szerelemről, a barna meg a szőke lányról. Költemények prózában. Irta: ALI: I. Leszáll az éj. Zugó, emelő áradat járja át a nagy Mindenséget. Forró álmok, lázas szenvedélyek kelnek szárnyra, belélopóznak az emberek szivébe. Valami vad vágyakozás gyötri a testet, a vérnek mámoritó ereje futja el az agyat. Villám cikázik át a nagy sötéten, a föld méhe mintha dübörögne. Lázongó moraj­jal közéig a vihar............ Fekhely én az embert soha nem érzett, fékevesztett erük zaklatják, lázas tűzben reszkető ajakkal, égő, csillogó szemekkel epedve néz az éj sejtelmes sötétjébe, attól várva kínjaira a gyógyító szert............ Ez a vér lázadása, forrongó vihara; vad hatalmaskodása, az életet betöltő sze­relemnek ..... II. Egy álmot álraodók s félig volt csak álom. — Úgy éreztem egy bűvös hajnalon, mely harmat gyöngygyei szórta be a tájakat, hogy a szivemben izzó, olthatatlan vágy fakadt ............ . . . Kis méh valók. Zümmögve, gyö­nyörre vágyva szálltam szerteszét. Hatalmas, csillogó, százszinü virágok csábítottak csábos illatukkal, illatos testükkel. Lelkemben zú­gott, forrongott a vágy s én a szenvedélytől zaklatva csak — repültem tovább . . . mesz- sze . . . napkelet honába, — hol az alkony­sugárral könnyű álmok, édes ábrándok fakad­nak, hol egy szőke kis lány ablakában szelí­den ontja illatát, szinte el nem érhető magasban egy szál, csilingelő hófehér gyöngyvirág............ ni . Az ábrándok világát éltem. Lelkem tele tett erővel, viharra, — az élet viharára vágyódással a küzdelmet kereste. Álmodtam magamnak célt, magasat» fenségeset.

Next

/
Thumbnails
Contents