A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1919

1919-00-00 / 2299

Q * *5 í u • • A> Felhivás az ország földmivelő népéhez! Közületek, a földmivelő nép, a dolgozók milliónyi sorából hivtak a kormányzó hata­lomba, hogy részt vegyek, őrködjek, a nagy birtokok igazságos felosztásán és segítsek as uj jogrend felépítésének nagy munkájánál. A kormány, amelynek a ti erőtök kifejezéseképpen én is tagja vagyok, felelősséget vállal, hogy minden méltányos, ngy a közre, mint az egyénekre értékes és szükséges kivánság, megfelelő kielégítést nyerjen. A nagy birtokok igazságos felosztását kívánjuk. Ez azonban nem történhetik meg’ egy tollvonással, nem történhetik meg máról holnapra, hanem ez olyan akarat, amely komoly, ki­tartó és bizonyos időbe kerülő munkát követel. Az ezer esztendős rendet uj rend váltja fel, a melynél mérnökök százai, bizottságok segédkeznek és amelynél nélkülöziietetlen magának a népnek segítsége. Az előkészítésnek e minden képzeletet felülhaladó munkáját végzi most a kormány, hogy éjjet és napot eggyé téve dolgozzon a nép boldogulásán. Ne hagyjátok kát cserben a saját kormányotokat, hanem inkább annak példáját követve, mindenki fogjon, munkához és dolgozzon a közért, azon keresztül önmagáért. Tegyetek bizonyságot arról, hogy érettek vagytok a szabadságra, hogy azt nemcsak megszerezni tudjátok, de meg is tudjátok tartani. Az igazi szabadság csak a renden és az összesek munkáján épülhet fel. Aki most nem dolgozik, aki most is apró torzsalkodással, örökös vitatkozással tölti idejét, az ellenség,’® az országnak, ellensége önmagának, családjának, az maga, alá ássa a vermet, amelyben, önmagával együtt eltemeti a már kivívott szabadságot. Aki most nem dolgozik, az ezer látható és láthatatlan utón visszahívja a régi szolgaságot. A renyhe, tétlenségével, öntudatlan rossz akaratával, maga és társai ellen dolgozik. Ne kérdezzétek, kié a romlásnak induló termés? Az országé, a tiétek az. Takarítsátok be a burgonyát, a répát, szedjétek le a még ma is sok helyen szárán lévő kukoricát! Mihelyt az idő elérkezik, szántsátok fel, vessétek be a földeket, hogy majd a nyáron arathassunk. Ne kérdezzétek, kié a föld, a termés az országé lesz úgyis. Ahol az uradalmak bármilyen kifogás elmén nem akarják földjeiket mi vélni, terméseiket a földről szedetni: álljatok neki, mi vélj étek a földét^ és takarítsátok be annak termését. Ha a birtokossal meg tudtok egyezni, egyezzetek meg; ha nem tudnátok megegyezni, akkor jelentsétek hozzánk, azonnal intézkedni fogunk. Az egyetlen fontosság ma, hogy ter­més a földön ne maradjon, hogy a jövő évben ne legyen éhínség. Tehát ne csináljatok minden faluban országgyűlést, perpatvart, rendetlenséget. Inkább aki a rendet meg akarja bontani, akadályozzátok meg. Engedelmeskedjetek, segítsetek a ti véretekből alakult kormánynak, mert aki ezt nem teszi, önmagában és az országban tesz kárt. Minden egyes ember legyen a rend védője és apostola, mert a vend védelme, biztosítása ma a legnemesebb, íegmagasztosabb feladat. Aki a harctéren, idegen érdekekért olyan nagyszerűen teljesítette kötelességét, tel­jesítse most itthon még inkább a saját családja érdekében. Ezeket kérjük tőletek, segítsetek nekünk, önmagátokért ország és mindnyájunk érdekében. CsizmadiaSándor fSidmivsSéeQg^ államtitkár. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents