A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1917

1917-00-00 / 6651

Melléklet az Országos Közélelmezési Hivatal elnökének 21.000/1917. számú rendeletéhez. A közszükségleti cikkeknek hatóságilag megállapított legmagasabb árai B) Egyéb közszükségleti cikkek. Cikk megjelölése Termelő (előállító) Nagykereskedő Kiskereskedő Rendelet Megjegyzés Cikk megjelölése Termelő (előállító) Nagykereskedő Kiskereskedő Rendelet száma Megjegyzés által követelhető ár 100 kg.-onként által követelhető ár 100 kg.-onként Száraz (érett) bab 56 K Ezek az árak .hán­tolt, felezett, törött és megőrölt állapot­ban is irányadók az őrzés, gondozás és rakodó állomásig szállít, költs, együtt. Hántolt borsó ára külön van megálla­pítva. Tarhonya 100 K legfeljebb 15 "/u-kal több. 3299/1916. M. E. Göngyölet nélkül, a rakodó állomáshoz Száraz (érett) 66 K 1251/1916. M. E. ségeivel együtt. borsó kg.-ként 11 K 60 f. (csomagolással (igyiltt.) [hordókban va^y Száraz (érett) lencse 66 K Vaj I. rendű (paritás Budapesti [ben kg.-ként 11 K 84 f. V« kg--08 vagy kg -ként 12 K 80 f. . 1500/1917. Hántolt borsó 10'1 o-kal több 3043/1916. Zsák nélkül, a rakodó gokban 12 K 50 f. M. E. költségeivel együtt. II. rendű kg.-ként 8 K 60 f. Árpagyöngy finom: 105 K 10°/o-kal több. 3041/1916. Zsák nélkül, a rakodó állomásig szállítás Tehéntúró 2 K 2 K 40 f. közönséges, törmelék 72 K költségeivel együtt. *) Nem elsőrendű nagy süvegekben, hanem egyéb cukor­fajban vagy más csomagolásban való Köleskása 76 K 80 f 10"/o-kal több. 3042/1916. M. E. Zsák nélkül, a rakodó állomásig szállítás költségeivel együtt. Budapesti alap­ár 1916. dec. 31-ig 111 K, 1917. III. 2 K-val több q-ként, hozzá­adva a kig. hat. által megállapí­tott fuvarköltsé­get ős helyi ille­téket.**) Előbbi 2 K-hoz kg.-ként 18 f. Ha nincs hely­ben vasúti állo­más, még a közig, által megállapított fuvarköltségek és helyi ille­tékek. Burgonya a) étkezési: Az O. B. K. I a közve­títésével eladott bur­gonyáért q-ként 2K, — katonai igazgatás vagy tvhatóságok ré­szére eladásnál 75 f jutalékot; számíthat fel. Az árak zsák nélkül, a rakodó állomásig való szállítás költsé­Cukor 1-ig 111 K 50 f, [II. 1. után 112 K; egyéb fogyasz­tási helyekre alapár a fuvar- különbözettel együtt 111 ős 116 K 80 f kö­zött váltakozik. *) **) 714/916. M. E. 3465/1915. M. E. szállítás esetében az alapár 50 fillérrel, illetve 4 K-val olcsóbb, illetőleg 125—950 fillérrel drágább. **) Teljes kocsira­kománynál kisebb mennyiségnél q-ként, 50 f, 50 q-nál kisebbnél K pótlék számítható. rózsa, hópehely, Magnum honum, kifli, sargahöjú és húsú 1916. nov. 15-ig 1916. dec. 31-ig 1917. felír. 28-ig 1917. márc. 1-tő 14 K 12 K 15 K 16 K Ezeket az árakat aránytalanul nem haladhatja meg. 2953.1916. M. E. dók. Ila a burgonya a 2953/1916. sz. rende­letben felsorolt kel­lékeknek meg nem Kávé legmagasabb árait úgy a nagy-, mint a kiskereskedelmi árat, havon­ként a Kávéközpont állapítja meg és az Orszá­gos Közélelmezési Hivatal elnökének jóváhagyása után a közig, hatóságok útján közzéteszi. 2307/1916. M. E. Irányadó, hogy a nagykereskedő haszna 4°/o-ot, a kis­kereskedőé 10°/o-ot meg ne haladjon. b) más fajtájú: 1916. nov. 15-ig 1916. dec. 31-ig 1917 jan. I -tői 12 K 10 K 13 K felel, vagy 5%-nál több földdel van szennyezve, csak a b) alatti ár követelhető. Fagymentes csoma­golásért waggonon- k int 40 K, zsákhasz- íálatért pedig q-ként legfeljebb 40 f szú­Sertés. Élósertősnek az át­vétel helyéről való eladásánál hizlaló vagy állat­tartó részére (60 90 kg.) élősúly — kg.- ként ß K mítható. bármilyen súlyúnak vágósúly — kg.­325 K levágás céljából ként 6 K 80 f.*) **) Nem az átvétel he­Szilva őszi: nyári: A termelő (elő­állító) által a Szilvaközponttól követelhető ár: 20 K 12 K lyéröl vétel esetén a törvényhatóság első tisztviselője, Budapesten és Fiúméban a tanács állapítja meg, de: legfeljebb 2°, o-kal lehet magasabb az érvényes maximális árnál 2249/1916. *) Vágósúly = élő­súlyból levonva 227-2 kg-t, az ez alapon megállapított, vételárból 4°/o levonandó. Nyers disznózsír és nyers szalonna, mindennemű friss sertéshús A törvhat. első Sertéstermék Az előállító által a Szilvaközpont­tól követelhető: 100 -105 drbos 100 K 115 -130 drbos 97 K 130 drbon felül 94 K. A Szilvaközpont által a nagyke­reskedőtől köve­telhető ár: magyarországi árúnál: 160 K, másnál 230 K.*) ’) Párolt szilvánál 25 vagy 12 ős Va lcgos ládákban való el­760 K tisztv. (Budapes­ten és Fiúméban a tanács) állapítja meg. csomagolásáért legfeljebb 1 °/o. **) Ezek az árak nem terjednek ki 60 kg.-nál nem sú­lyosabb sertések, általában tenyész- sertések adás­vételére. Aszalt szilva adásnál q-kint 20 K számítható, hozzá. Az árakban a hazai termékeknél a ter­melés helyéhez legközelebb eső Egész vagy fél dara­bokban való eladási árál. a törvényható­ság első tisztviselője, Budapesten és Fiúméban a tanács állapítja meg, de: 760 K-t. meg nem haladhat A tényleg kifize­tett fuvardíjjal és (j-kint 7 koroná­val töbl). Az előbbinél q-kint 25 K-val több. 3487/1916. M. E. rakodó állomásra, szerbiaiaknál Zimonyig, boszniai és hercegovinai ter­mékeknél Brckáig Olvasztott disznózsír 852 K A törvhat. első tisztv. (Budapes­ten és Fiúméban a tanács) állapítja meg. gei is bentfoglaltat­nak. Osemegeszalonna, elkészített sertéshús és ebből készült árú árát Az előállító által a Szilva- központtól köve­telhető : 120 K. A Szilvaközpont által követelhető hazaiért 180 K a törvényhatóság első tisztviselője (Budapesten és Fiúméban a tanács) állapítja meg. Szilvaiz Étkezésre alkalmas olv. faggyú 6 K 3553/916 M.-E. Étkezésre alkalmas csontzsir 4 K 50 f repceolaj 170 K Szilvacefre nyári szilvából készüli 3—4ri/o szesztart. őszi szilvából készült Ezeket az ára­hl.-ként 13 K 3% szesztart alóli vadrepceolaj 160 K kát aránytalanu nem haladhatja 1644,916 M. E. tárgyát nem képezheti. lenmagolaj . 180 K meg. sabb szesztart. 18 K tengericsiraoiaj 1000 K 3652/1916. M. E. Cikk megjelölése Termelő (előállító) Nagykereskedő Kiskereskedő Rendelet száma Megjegyzés által követelhető ár Ásványolaj (világító Budapesti alapár ((-ként. 36 K. Ehhez járul egyéb fogy. helyeken, tartány- kocsiban való szállításnál az 504/1917. sz. r. szerinti fuvardijpótlék, mely 2-66 ős 8-28 K között váltakozik,*) hordőbani szállításnál a pótlék fahordónál 25, vasho.rdónál 30°/o-kal magasabb. Ezen felül felszámítható a megfelelő esetben vagylagosan az alábbi pótlékok valamelyike: Eladónak az árúval együtt eladott fahordó­jáért q-ként 8 K **); az eladó vashordójának használatáért az eísó hónapban 50 ľ, további megkezdett hónaponként 1 K 50 f; az eladó fahordójának használatáért q-ként 3 K 50 f. A vevő fahordójának helyreállítása címén q-ként 2 ív térítés. Legalább egy hordó eladása esetén: az alap­áron az 504 917. sz. r. szerinti pótlékkal együtt és a hordóban való szállítás meg­felelő esetére megállapított pótlékon felül még q-ként 3 K Teljes kocsirakománynál kisebb mennyiségnél, de 5000 kg.-on felül még 50 f, ezen alul 1 K számítható q-ként. Ehhez hozzáadliatők, ha a kereskedő az árút saját raktárából a vevő vasúti állomására szállítja, a rakodó állomástól saját raktá­ráig és vissza felmerülő helyi illetékek és fuvarköltségek: »helyt raktára« eladásnál pedig oz illetékek és fuvarköltségek körül a rakodó állomástól saját raktárába szállí- . tás illetékei és fuvarköltségei. Hordónként való eladásnál a gyáros is ily árat számíthat. Egy hordónál kisebb mennyiség eladásánál felszámíthatok: az alapár, áz 504/917. sz. r. szerinti fuvardíj-pótlék, a hordó vételára ős visszavásárlási ára közötti különbözet, illetve hordőkölcsöndíj címén 3 K 50 ť a nagyke­reskedőknek engedett 3 koronás ártöDblet és q-ként 11 korona. Ha nincs helyben vasúti állomás, az árúnak a legközelebbi vasúti állomástól való fuvar- költsége is hozzáadható. 4451 1915. M.E. 1372/1916. M E. 504/1917. M. E. *) Ha a tartálykocsit az eladó szolgáltatja, ezért; sza­bad egyezkedés szerint kü­lön pótlék számítható fel. **) A visszavásárlási ár nem lehet kevesebb 4 K 50 f-nél métermázsánként. Pesti könyvnyomda részvénytársaság. — Budupest. V., Hold-uleza

Next

/
Thumbnails
Contents