Vendéglősök Lapja, 1938 (54. évfolyam, 1-19. szám)

1938-01-05 / 1-2. szám

OL1AM 1—2. SKÁM jamuAr 5. (VÉHTDÉÉlO-, SZÁLLÓ-, KÁTÉSIPABI ÉS KÓZOAZDASÁOI SZAKL4P) M. kir. postatakarékpénztár csekkszáma 45.255 Megjelenik havonta 5-en. Előfizetési díj félévre 8 pengő, egész évre S3 pengő Hirdet esi díj szövegoldalon 50 filler, hirdetési oldalon 40 fillér hasábniHliméterenkint iLAPÍTOTTA : IHÁSZ CiTÖRHT Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IX., VIOLA-UTCA 3. SZÁM Telefonszám: 13—22—81 HIVATALOS éttÁK: DÉLELŐTT ÍO ÓDÁTÓL 13 ÓKÁIO Boldog Újévet kívánunk a vendéglátó ipar minden egyes tagjának, ezzel az iparral össze­köttetésben álló termelőknek, gyárak­nak és kereskedőknek, valamint az ide­genforgalmi intézmények vezetőinek és tisztviselőinek. Az újév küszöbén kívánjuk, hogy az a gazdasági javulás, ami az elmúlt év­ben néhány más iparágnál mutatkozott, végre a vendéglős-iparra is átterjedjen. Gazdasági megpróbáltatásunk rossz évei tűnjenek el az óévvel, hogy iparunk most már megerősödhessen és boldogu­lása biztosíttassák. Hisszük, hogy érdekképviseleteink előterjesztéseit a minisztérium az újév­ben is megértéssel fogadja és bölcs intéz­kedéseivel enyhít gazdasági bajainkon. A minisztérium eddigi gazdasági politi­kája, amely odairányult, hogy a vendég­látó ipar számára biztosítsa a megélhe­tést és fejlődés lehetőségét, az új eszten­dőben se maradjon el. Az eucharisztikus világkongresszus és Szent István jubileumi ünnepségek miatt a vendéglátó iparra az újévben igen fontos szerep hárul. Az előrelátható nagymérvű idegenforgalom lebonyolí­tása, nevezetesen a külföldiek elszállá­solása és élelmezése igen nagy és gondos munkát ad a vendéglátó iparnak. Mind­ennek a kifogástalan és eredményes tel­jesítése pedig nemcsak a vendéglátó ipar érdeke, hanem országos érdek. A vendég­látó ipar tőle telhetőleg mindent elkövet majd, hogy a rengeteg külföldi jól érezze magát nálunk, hogy eltávozásuk után visszakívánkozzanak hozzánk. Ezzel pe­dig idegenforgalmunk további fejlődését mozdítja elő. Az újév idegenforgalmi szempontból tehát nagy feladat elé állítja a magyar szállodás és vendéglős ipart. Reméljük, hogy ezt a fontos feladatát becsületesen és hazafiasán oldja meg. Az eddigi ta­pasztalatok szerint a vendéglátó ipar az idegenforgalmat mindig közmegelé­gedésre látta el, ezért most is ugyan­úgy intézi azt majd el. Közismert a magyar vendéglős jó konyhája, a kitűnő magyar bora és az udvarias kiszolgálása, amivel a külföldiek tet­szését bizonyára kiérdemli az újév­ben is ! Itt az újesztendő, jelzi a naptárunk, Jobb jövő jöttére jaj de régen várunk ? Vájjon elhozta-e azt a fehér kendőt, Azt a jobbik, szebbik, boldogabb esztendőt ? Amitől még egyszer kivirul a kedvünk, Amitől az öröm könnyét sírja lelkünk. Óh, lengesd, lobogtasd, hadd lássuk, hadd nézzük, Mindenki javáért régen várjuk, kérjük. Szenvedőnek hozzon gyógyító balzsamot, Sötétbe járónak örök, fényes napot. S aki vérző szivét, lelkét vesztette cl, Ne a tüske bokron, rózsán találja fel. Minden ház asztalán legyen kenyér bőven, lmádságos szívvel higgyen a jövőben. Tűnjön el lelkében a múltak borúja. Istenhez az utat találja fel újra ! Serédijusztinián dr. bíboros hercegprímás a kézműves iparossághoz szózatot intézett, amely így szól : Az 1938. évben, nagy feladatok előtt áll a ma­gyar katholikus társadalom. Az eucharisztikus világkongresszus nemcsak lelkiekben és erköl­csiekben jelent felbecsülhetetlen értéket sokat szenvedett hazánknak, hanem mint idegenfor­galmi esemény munkaalkalmat nyújt számos iparágnak. A családi otthon melegén és örömén át tanul­tam megismerni és megszeretni a kézművesipart, amely hazánk történelmében az ezeréves keresz­tény kultúrának mindenkor építője és védője volt. A kézművesiparos egyik kezében a szerszámot forgatta, a másik kezével pedig magasra rartotta a Szűzmáriás magyar lobogót. A kézművesipar hatalmas és művészi alko­tásai a századok folyamán egybeforrtak Anya- szentegyházunk történelmi emlékeivel és kifeje­zőjévé váltak annak a hatalmas erőnek, amelyet az emberi lélekben a hit és a Krisztus Urunk iránti vágyódás jelent. Az eucharisztikus év küszöbén arra kérlek Benneteket, hogy a mindennapi küzdelmes és munkás életetekben se feledkezzetek meg a krisz­tusi igazságról és a hit erejéről. Az élet súlyát és csapásait könnyebben tudjátok elviselni, ha lel­hetek egyensúlyát a Krisztusba vetett hit biz­tosítja. A rendíthetetlen, szilárd hit erejével és a csor- bíthatatlan keresztény erkölcsök támaszával biz­tosíthatjuk mindennapi kenyerünket; elérhetjük a kézművesipar és a haza boldogabb jövőjét. POPPER BORPINCÉSZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TeOefon: S-484-62 Budapest*Eléd HCCa 8. szám. Alapilialott <869. évben. Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve. Válogatott uradalmi fajborok. Kérjen saját érdekében árajánlatot. Mit várunk, mit kérünk ^ Özr. Pósa Lajosnétól

Next

/
Thumbnails
Contents