Vendéglősök Lapja, 1923 (39. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-01 / 1. szám

XXX] X. évfolyam 1. szám 1923 január 1. VENDÉGLŐSÖ LAPJA Alapította IHÁSZ GYÖRGY 15S4-ben Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX., Tüzo’tó-ntca 15. Kéziratok, előfizetések és egyéb küldemények ide intézeedök. Kiadóhivatali órák : délután 2—4-ig. Megjelenik havonta kétszer, minden hó 5-én és 20-án Előfizetési ár: Egész évre ........ 1600-— K Fé l évre ...____ 800 — K. A HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCÉREK ÉS KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY Boldog újévet... hangzik a jókívánság szokásos megnyilatkozása, amelyet olyasféle hangulat kisér, mint a jól be­fejezett munka önelégültségében fokozott tetterő újabb tevékenységre felkészült friss fölényessége. Mintha e két szóval azt akarnánk mondani, hogy az- elmúlt évben becsülettel dolgoztunk és nem fé­lünk az uj esztendő gondjaitól, — ezt kívánjuk üdvözölt felebarátunknak is. Ez a tartalom felel meg a magyar lélek uj- 2vi jókivánatainak, amelyeket a valódi őszinteség, í munkaönérzet büszkesége és az önmagába ve- ;ett hit ősi dacának ereje jellemeztek. Ha az időt meg lehetne személyesíteni, bizony [evesen búsulnának az elmúlt esztendő után és iokan aggódva fogadnák az Újévet, mert példátlan íz a gondtömeg, amely a magyarságra szakadt :s még vár. Ipari, kereskedelmi, gazdasági, tár- :adalmi és politikai életünk sebekkel van borítva :s még vár reánk a »győztes« hatalmak bosszú- árak anyagi része; pénzünk értékének meghatáro- ását is kapzsi markaik szorítása intézi és gazda­ági lábadozásunkra csak azért várnak, hogy még öbb vért csapoljanak ki belőlünk. Ráfagy az ajkunkra a »boldog újévet« kiván- ág melege, ha arra gondolunk, hogy szinte hiába ünden munka, kárbaveszik minden veríték, mert háború nagy és kis rablói évtizedekig belőlünk karnak élni és »békeszerződés«-nek csúfolták el zt á szégyenletes kinpadot, amelyről csak holtan erülhet le ezeréves népünk. A magyar társadalomból évről-évre mind széle- ítb rétegek íulnak el a nyomor csatornáiban és a »győzők« még sémi elégszenek meg elragadott terü­letekkel, kirabolt államvagyonunkkal — és ha nem tudjuk lerázni őket sebzett testünkről, akkor év­tizedekig nem lesz »boldog újév« ebben a csonka hazában. Valóban a kétségbeesés fegyverei után kapkod­nak fáradt kezeink és a lelki összeroskadás per­ceiben isteni erőre kell kapnia a hitnek, amely bizni tud a magyarság feltámadásában. Ha nem csalnak a jelek, úgy reményeink táp­lálója legyen az a tapasztalat, hogy hóhéraink alatt inog a béketákolmány hazugságtornya, amely­nek összeomlásából életre kel a megkínzott né­pek valódi békéje. Az lesz a »boldog újév«, amely elhozza ezt a napot, mert addig hiába dolgozik az ország első fejétől az utolsó kis napszámosig mindenki. Mily, keserű tudat az, hogy a magyar nép ezeréves dicsősége mellett semmivé törpülő utódállamok, az antant műveletlen hullaszolgái fojtogatják gazda­sági fejlődésünket, de már maguk is kapkodnak le­vegő után! Véget ért rnár a megtiportak tü­relme, Petőfink szerint »szamarak és birkák dicső erénye« és Kelet példája gondbaboritotta a nyu­gati békebábákat. El az orozva járó Nyugat hetvenhétszinü lei­kétől, hadd szökjön talpra a szabadságszomjas ke­leti vér bosszúja ! Ne legyünk gyávábbak a rab­lóknál és akkor eljön az a »boldog újév«, amelyre , évszázadok óta oly keserűen vár az a néhány millió magyar. Vendéglői konyhaberendezések, edények, gépek, főző- és sütő-eszközök, asztalnemüek, üvegek és porcellánok. Vendéglősöknek árkedvezmény. A Központi csarnokkal szemben.

Next

/
Thumbnails
Contents