Vendéglősök Lapja, 1905 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1905-01-01 / 1. szám

XXI-ik évfolyam. 1. szám. Budapest, 1905. január 1. („PINCZÉREK, LAPJA“) A HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK. PINCZÉREK S KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY. „Az első magy. orsz. pinczernesterek és pinczemunkások egylete“, a „Budapesti kávéházi segédek egylete“, a „Szatmár-Németi pinczér-egylet“, a „Székes- fejérvár pinczér-egylet“, a „Szombathelyi pinczér betegsegélyző-egylet“, a Győri pinczér-egylet“, a „Révkomáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata“ az „Aradi pinczér-egylet“-nek, a „Szabadkai pinczér-egylet“-nek/ az „Aradi vendéglősök és kávésok egyesületéinek, az „Újvidéki szállodások, vendéglősök és kávésok ipartársulatá“-nak, a „Miskolczi pinczér-egylet“-nek, a „Kassai vendéglősök, kávésok, korcsmárosok és pinczérek egvleté“-nek, a „Székes- fejérvári vendéglősök, kávésok és italmérők ipartársulatá“-nak, az „Újpesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá“-nak és az Országos pinczér-egyesület budapesti központi mozgalmi bizottságának, A „Budapesti főpinczérek óvadék letéti társasága mint szövetkezet“, a „Győri vendéo-lősök, kávésok, italmérők ipartársulatá“-nak, a „Temesvári kávés és vendéglős ipartársulat“-nak a „Magyar szakácsok köre" Tjtf- HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik havonként kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár : Egész évre ... 12 kor. Féléyre .... 6 kor. Háromnegyed évre 9 „ Évnegyedre . . 3 „ Laptulajdonos és felelős szerkesztő IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség és kiadóhivatal : VII. kerület, Akáczfa-utcza 7-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. B. u. é. k. Pereg az idő rokkája; a párkák fáradhatlan kezei szakadatlanul eresz­tik az élet végtelen fonalát. A jelen rohan előlünk, a múlt sö­téten s mozdulatlanul mered ránk, de a jövő, bár egyre közelget, csak nem akar fölviradni, különösen az a régen várt jobb jövő nem akad. Talán nem is érkezik el soha, mert a mi beköszönt belőle, mindjárt je­lenre válik s igy sohasem lehet any- nyira rózsás, hogy a tövisei ne se­bezhetnének. A jelen, a melynek annyi a terhe, annyi a keserűsége, a melyet annyian és annyiszor átkoznak, mégsem lehet oly nagyon gonosz, mint a milyennek elégedetlenségünkben festjük. Nagyon is bölcs dolog, hogy kibé­küljünk vele. Végre is ő a miénk s a mi örömünk van, azt is ő adja nekünk. Nem mostoha hozzánk, hi­szen nincsen üröm öröm nélkül. Ha nem kímélhet meg a csalódásoktól, mindjárt uj reményeket is fakaszt szivünkben. Ha munkát is ró vállainkra, de ad kenyeret s pihenést is ; ha sok a gondja, tartogat számunkra gyönyö­rűséget is. A jelen az élet, a mely küzdelem. A múlt nem a miénk többé s a jövő sohasem az, a minek képzeljük; el­lenben a jelen, bármily czéda legény is, való, igaz, a ki el nem hagy ben­nünket a sir széléig. Azért hát becsüljük meg őt s él­vezzük nekünk nyíló virágait; mert „ha eltöltéd a nyarat, csak a száraz lombja marad.“ Most, hogy az örökkévalóság köny­véből kiszakad egy beirt levél, a jelen nem hagy el bennünket, csak bokrétaként uj számot tesz a kalap­jára s biztatón int felénk: „Csak utánam, emberek!“ És köd előtte, köd utána, követ­nünk kell őt, mert az élet póráza a jelen kezében van, arról csak a ha­lál kaszája vághat le bennünket. Sőt ki tudja? Hátha oda is lenyúlik an­nak a póráznak láthatatlan szála, a melylyel ismét visszaránt bennünket uj életre, örökös jelenre. Becsüljük meg és használjuk fel jól a mát, mert ettől függ, hogy vi­dám lesz-e, vagy borús a holnapunk? Éljünk a jelennel, tétován ne en­gedjük elosonni röpke perczeit. Áb­rándok ne mámoritsanak, csüggedé- sek ne gátoljanak. Tiszta észszel, erős hittel lássunk a munkához, szántson az eke, " .rogjon a ka­lapács ; mert hát ember dolgát boldog Isten bírja ugyan, de a ki nem akar magán segíteni, azon ő sem segíthet. Kétszeresen szükséges most, hogy aczélos legyen a karunk, hittel vér­tezett a szivünk, magas röptű a gon­dolatunk, mert hát nehéz idők súlyo­sodnak a magyarra. Éppen ezért nem szabad ellankad­nunk megtántorodnunk, mert hát a ki vészben elbotlik, azt megtépni az orkán s elsodorja az ár. Mi tehát az évforduló küszöbén kívánunk olvasóinknak az ősi ha­gyományokon, fajszereteten meguj- hodott szellemet, egymás megérté­sét, a haza nagyságáért, népe bol­dogságáért nem lohadó lelkesedést, aztán békességet, hogy az ország kormányzói diadalra tudják vezetni a gályát, a magyar jogát, szabad­ságát! Isten adj hazánk felett tiszta, fénylő kék eget! Ihász György. Uj rendelet a bortörvényről A kereske­delemügyi minisztérium leiratban értesí­tette a székesfőváros hatóságát, hogy a mesterséges borok készítésének és azok forgalombahozatalának a tilalmazásáról szóló törvény végrehajtása tárgyában ki­adott rendelet 5-ik szakaszát oda módosi- totta, hogy ezentúl a szőlőtörköly kimu­tatására vonatkozó jegyzéket csak egy példányban kell készíteni, mert ha vala­mely esetben az elsőfokú hatóságnak a kimutatásra szüksége lenne, azt az illető községi elöljáróságnál megtalálhatja. Eh­hez képest, hogy a törkölybor (csiger, lőre) készítése és forgalombahozatala a rendeletnek megfelelően történjék, köte­lesek a községi elöljáróságok, rendezett tanácsú városban a megbízott tisztviselők .s a fővárosban az illetékes kerületi elöl­járók a szüret folyama alatt, de legkésőbb annak befejeztétől számított öt nap alatt pontosan összeírni, hogy minden egyes szőlőbirtokosnak mennyi szőlő törkölye van. Ennek az összeírásnak az alapján egy példányban pontos kimutatást kell készíteni, a melyet az összes közegek tar­toznak megőrizni, hogy a szőlőbirtokos a törkölyt csak egyszer használhassa föl a törkölybor készítéséhez. Az összes köz­lekedési intézetek pedig azonnal jelentést tesznek az az elsőfokú illetékes hatóság­nak az állomásukra érkezett törköly-bor szállítmányról, valamint arról, hogy ki és höl adta föl, mennyi a tartalma és kinek a czimére érkezett. FANDA ÁGOSTON halászheste BUDAPEST (Központi vásárcsarnok) Első budapesti mindennemű élő és jegelt halak nagy raktár Szállít a legmagasabb királyi udvar, valamint József Ágost fóherczeg Ö fensége udv: számára. — Budapest székesfőváros összes nagy szállodáinak és vendéglőseinek szálliti Telefon: 63—90.

Next

/
Thumbnails
Contents