Vendéglősök Lapja, 1903 (19. évfolyam, 1-24. szám)

1903-01-01 / 1. szám

XlX-ik évfolyam. ___________.___________l_ szám. Budapest, 1903. január 1-én. „P IHCZÉREIl LAPJA“ A hazai szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéházi segédek érdekeit felkaroló szakközlöny. Az első magyar orsz. pinczemesterek és pinczemunkások egylete’1, a ,,budapesti kávéházi segédek egylete“, a„Szatmár-Németi pinczér-egylet“ a „Székesfejérvári pinczér-egylet“, a „Szombathelyi pinczér betegsegélvző-egylet“, a „Győri pinczér-egylet“, a „Kévkomáromi vendéglősök és kávésok ipartarsula“, az „Arad pinczér-egylet“-nek, a „Szabackai pinczér-egylet“-nek, az „Aradi vendéglősök és kávésok eg\esűleté“-nek, az „Újvidéki szállodások, vendéglősök és kávésok partársulatá“-nak, a „Miskolczi pinczér egylet“-nek, a „Kassai vendéglősök, kávésok, korcsmárosok és pinczérek egyleté“-nek, a „Székesfejérvári vendéglősök kávésok és italmérők ipartársuiatá“-nak, az „Újpesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá“-nak és az országos pinczér-egyesiilet budapesti központi mozgalmi bizottságának ípr~ HIV/LT-Ä.IL.OS KÖZLÖNYE. Megjelenik havonként kétszer, minden hö 5-én és 20-án. Előfizetési ár; Egész évre ... 12 kor. I Félévre .... 6 kor- I Háromnegyed évre 9 „ | Évnegyedre ... 3 ,, ' Laptulajdonos és felelős szerkesztő: IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. kerület, Akáczfa-utcza 7-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide iütézendők. Újév! A megkönnyebülés sóhaja tör ki belőlünk, amidőn Szilveszteréjszakáján az óramutató a tizenketteshez ér. Isten veled 1902-es év, merülj a jól megér­demelt feledésbe ! Számunkra kevés jót, de annál több keserűséget és csalódást hoztál! Hozzád fűzött reményeink nem valósultak meg, ellenben bajjal ugyan­csak elárasztottál! El veled! . . . Azonban az uj esztendő első pil­lanatában feledjük az elsuhanó év szá­mos kellemetlenségeit s a keserű em­lékek nyomán — biztató remény fakad a szívben. Igen, reményteljes bizoda- lommal üdvözlünk téged: 1903­Az a hivatásod, hogy elődödnek, a letűnt esztendőnek minden hibáját elüssed, a bánatot örömre váltsd s a vállainkra nehezülő anyagi gondok ter­hén könnyits ! Az elmúlt évnek sok van a rová­sán. Annyi, hogy ugyancsak meglehe­tünk vele elégedve, ha az uj esztendő csak felét is kikorrigálja. Szemlét tartva az 1902-ik év fölött, igazában csak egyetlen fénypont ragadja meg figyel­münket : nemzetközi egyesületünk gyö­nyörűen sikerült közgyűlése. Annak idején méltattuk messze kiható jelentőségét, most csak utalunk reá, mint a múlt év egy kimagasló eseményére. Több dicsérni valót nem is találunk az elmúlt esztendőn. De éppen azért, mivel már elmúlt, ne ócsároljuk tovább, hanem hagyjuk békén az idők tenge­rébe sülyedni s ehelyett forduljunk inkább az ifjú jövevény felé, köszönt­vén őt a bizalom szavával, a remény­kedő szív örömével. Hozott Isten! De vájjon különb lesz-e ez év. mint a többi ? Vájjon csakugyan tar­togat-e számunkra boldogságot és meg­elégedést ? ! . . . Bizzunk benne, hogy igen! Bizzunk benne, hogy meghozza az óhajtva vart általános hókét iparos- társaink között, reméljük erősen, hogy az egyetértés és összetartozandóság ál­dásos szellemét kiterjeszti az egész vo­nalon és a többek között óhajtanánk, hogy az 1903-ik évben végre a képe­sítéshez kötés fontos kérdése is a mi javunkra oldatnék meg. Szeretnék, ha e reményeinket az újév teljesítené. A képesítéshez kötés kimondása mindjárt nagyot változtat a dolgok jelenlegi állásán, azt tudjuk. Nemény Béla. (Szövege a 3.-ik oldalon.) Legyünk tehát rajta minden erőnkből, hogy ezt a jogos követelményünket az 1903-ik év során kivívjuk magunknak, akkor aztán a következő évforduló al­kalmával nem panaszhanggal fogunk az évtől bucsuzkodni, hanem örömmel gondol majd rá vissza a késői vendég­lős generáczió is. Ebben a reményben köszöntjük az uj esztendőt! Ebben a reményben tolmácsoljuk őszinte jó kivánatainkat előfizetőinknek és nb. családjaiknak, munkatársainknak és minden olvasónknak ! Boldog uj évet!! . . . Karácsonyi ünnepély. A magyar országos pinczér-egyesiilet múlt év deczember 22-én a Saskörben, sze­gény gyermekek felruházása alkalmából karácsonyi ünnepélyt tartott, mely a következőkép folyt le : A bizottság meghívói a kitűzött időre nagy és díszes közönséget gyűjtöttek egybe a Saskör alsó termében. Az ünnepély fényét nagyban emelték a meg­jelent hölgyek, kik közül a következők neveit sikerült följegyeznünk: Zidarits Ödönné, Balika Györgyné, Kalmár Fá­biánná, Koltay J. D.-né, Máthé Lajosné, Kónya Sándorné. Barlai Istvánná, Schnell Gyuláné, Ólmosi Józsefné. Magyaríts Gyuláné. Rigó Józsefné úrnők, stb. Az ün­nepély Kaszás Lajos alelnök emelkedett hangú megnyitó beszédével kezdődött, me­lyet szépségénél fogva egész terjedelmében itt közlünk : Kaszás Lajos beszéde. v „Mélyen tisztelt vendégeink ! Kedves kartársaim ! Midőn e bensőségteljes ünnepély al­kalmából szót emelek, a meghatottság és elfogultság érzelmei vesznek erőt rajtam. Tudom, hogy gyenge az én szavam a szivek azon nemes megnyilatkozásának rajzolására, melyek ily szép számmal gyűjtötték egybe ezen díszes társaságot. A sivár, lelketölő munka lázas zajából jöttünk ide, hogy ál­

Next

/
Thumbnails
Contents