Vendéglősök Lapja, 1901 (17. évfolyam, 1-19. szám)

1901-01-01 / 1. szám

„PINCZÉREK LAPJA“ A hazai szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéházi segédek érdekeit felkaroló szakköziöny. „Az első magyar orsz. pinczemesterek és pinczemunkások egylete", a budapesti kávéházi segéd egylet“, a „Szatmár-Németi pinczér-egylet“ a „Székesfojérvári pinczér-egylet“, a „Szombathelyi pinezér betegsegelyző-egylet“, a „Győri pinczér-egylet“, a „Révkomáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata“, az „Aradi pinezér egyletének, a „Szabadkai pinczér-egylet“-nek, az „Aradi vendéglősök és kávésok egyesiileté“-nek, az „Újvidéki szállodások, vendéglősök és kávésok ipartársulatá“-nak, a „Miskolczi pinczér-egylet“-nek, a „Kassai vendéglősök, kávésok, korcsniárosok és pinczérek egyletéinek, a „Szókesfejérvári vendéglősök kávésok és italmérők ipartár sül atá“-nak, az „Újpesti szállodások, vendéglősök és korcsniárosok ipartársulatá“-nak és a létesítendő országos pinczér-egyesiilet budapesti központi mozgalmi bizottságának HIYYTYLO» KÖZLÖNYE. TM© Megjelenik havonként kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár : Egész évre ... 12 kor. I Félévre ...................6 kor. Há romnegyed évre 9 „ | Évnegyedre ... 3 „ Laptulajdonos és felelős szerkesztő: IHÁSZ GYÖRGY. Boldog újévet! Nehéz, válságos esztendő volt ránk az elmúlt. r Általános pénztelenség, üzletünk teljes pangása mellett köszöntjük az újat, de nem reménytelenül. Európa végre is csak kibonyo­lódik a véres, esztelen háborúkból s igy a közgazdasági helyzet is csak­hamar jobbra fordúl. A jobb viszonyok között, mint a jelek mutatják, iparunk gyorsan fej­lődik, megvalósítva a még hiányzó, de szükséges intézményeket és refor­mokat, a melyekhez annál is inkább nagy reményeket fűzhetünk, mert bi­zonyosra vehetjük, hogy nemsokára örvendezhetünk hazánk gazdasági ön­állóságának, a melyek lehetővé teszik, . hogy ipari intézményeink üdvös hatá- sukatA teljes mérvben kifejthessék. Ámde szükséges, hogy az uj aera fogadására, az uj viszonyok kihasz­nálására eleve készülődjünk. Ez már csak azért is kívánatos, mert a válságos helyzetet csak úgy viselhetjük el, ha egymással szövet­kezve, okosan, minden vonalon véde­kezünk. Kétségtelen, hogy a pénzviszo­nyok javulása nem rohamosan követ­kezik be; ennélfogva a még huzamo­sabban tartó üzleti pangást anyagi romlásunk nélkül csak úgy viselhet­jük el, ha kiadásainkat csökkent­jük el. A versengés költséges eszközeit mellőznünk kell, üzletünkben minden költséget mellőzve, vagy redukálva. A drága, magukat ki nem fizető hangversenyek, a luxuriozus helyi­ség mind olyan, a mely mai napság veszélyezteti existencziánkat. Ebhen a tekintetben a körülte­kintő megszorítás tanácsos ugyan, de ! számba vehető eredményt, például, a lakbér csökkentésénél szintén csak úgy érhetünk el, ha a háziurakkal szemben szövetkezünk, egyetértöleg, testületileg lépünk föl. Mindazoknak a szaktársaknak, a kik felcsigázott lakbért fizetnek egy­szerre kellene felmondaniok a bérle­tet s valamennyi szaktárs kötelezné magát, hogy az ilyen helyiségek kivé­telétől tartózkodik. Az ilyen, szervezett boykott ellen- állhatlan lenne s a háztulajdonosok kénytelenek lennének megadni a mél­tányos ár leszállítást. Hasonlóképpen érhetnénk el si­kert a fővárossal szemben a járda­kérdésnél. Mondjuk ki mindnyájunkra kötelezőleg, hogy addig, a inig a bért a tanács le nem szállítja, a vendég­lősök és kávésok járdát nem bérelnek. Az igy elért megtakarítás azon­ban még nem elég megcsappant jöve­delmeink ellensúlyozására. Gondoskodnunk kell szükségle­teink olcsóbb beszerzéséről. Alakuljunk szövetkezetté szükségleteink bevásárlására, valamint a pénzhitel biztosítására. így, a mint indítványoztuk, fo­gyasztási szövetkezetei kellene alakita­nunk az italnemüek, különösen a bor beszerzésére, valamint az élelmi czikkekre is. Ezzel együtt takarék- és hitelszövet- \ kezetünket is megalapíthatnék. Ilyképpen kiadásainknak oly te- { kintélyes megtakarítást érnénk el, *hogy bizton kiállkatnók a mai mos­toha időket. Ámde mindéhez összetartás szüksé­ges, vagyis mindnyájunknak csatla­koznunk kell az országos szövetséghez, ; a melynek éppen az a hivatása, hogy Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. kerület, Akáczfa-utcza 7-dik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. ilyen intézményeket kezdeményezzen és létesítsen. Minthogy országos szövetségünk megalakult, minthogy kilátásunk van arra, hogy szaktársaink felfogták ennek roppant fontosságát; ennél­fogva szorult helyzetünkben nem ok nélkül kívánunk és remélünk boldog uj esztendőt. Tőlünk függ, hogy igazán boldog legyen ! Ihász György. József föherczeg iparunkról. A társadalom sok osztálya között van kettő mely kezemunkája után szerzi élel­meit és mindennapi szükségleteit magának és honfitársainak. Ezek a földmivesek a kik a nyers anyagot előteremtik és az iparosok a kik ezen anyagot feldolgazzák. Mindketten egymást támogatva szol­gáltatják az országnak életforrásait és ez­által előmozditják a haza felvirágzását. Boldog azon állam a hol bu/:gó föld­művesek és szorgalmas iparosok egymással kezetfogva működnek. Ezen pályákon szeretett hazánk is már szépen halad ; évről-évre szembetűnőbb a jó eredmény és iparunk sok ága már is vetélkedik a külföldivel. Magyar kormányunk oly hathatósan támogatja munkás osztályunkat és fárado­zik jólétük emelésén, hogy Isten áldásával a legszebb reményekkel tekinthetünk egy fényes jövő elejébe. József föherczeg, az országos iparegyesület védnöke. Ne csüggedjünk! — Irta: gróf Zichy J enö. — Soha annyi panasz nem hallatszott az iparosok köréből, mint mostanában. Rosszak az idők, rosszabbak a viszonyok, legrosz- szabb az üzletmenet. Iparosaink a főváros Mai számunk 16 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents