Vendéglősök Lapja, 1897 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1897-01-05 / 1. szám

XlII-ik évfolyam. 1897, 1. szára. Budapest, január 5-én. gr /r/7 B m A hazai szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéházi-segédek érdekeit felkaroló szakközlöny. „Az első magyar orsz. pinczemesterek és pinczemunkások egylete“, a „Budapesti kávéház segéd-egylet“, a „Szatmár-Németi pinczér-egytet“, a „Székesfejérrári pinczér- egylet“, a „Szombathelyi pinczér betegsegélyző-egylet“, a „Győri pinczér-egylet“, a „Révkomáromi vendéglősök- és kávésok ipartársulata“, az „Aradi pinczér-egylet‘nek, a „Szabadkai pinczér-egylet“-nek, az „Aradi vendéglősök- és kávésok-egyesületé“-nek, az „Újvidéki szállodások-, Nendéglősök- és kávésok ipartársulatának“, a „Miskolczi pinczér-egylet“-nek és a „Kassai vendéglősök-, kávésok-, korcsmarosok- és piuczérek-egyleté“-nek 8T HIV ATA LOS KÖZLÖNYE. Megjelenik havonkint kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár : Egész évre .... 6.— j Félévre ...........................3.— j Háro mnegyed évre . 4.50 Évnegyedre .... 1.50 Laptnlajdonos és felelős szerkesztő: IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. kerület, Klauzál-utcza 2-ik szám. Kéziratok és előfizetseék ide intézendök. Soha többé . . . Lepergett napjaink vissza nem térnek többé, az átküzdött esztendő avult kalendáriumával a feledés sir- jába vetődik. Uj idők, ismeretlen események várnak ránk, de valami kisérni fog a régiből: csalódásaink ke­serű, örömeink édes emléke. A lezajlott idő eltűnt vissza- hozhatlanul, de az emlékezet sajgása megmarad a szivek­ben, nemcsak a miénkben, hanem utódainkéban is mind­örökké. A mi emlékeink aranyozzák meg gyermekeink képzeletét, a mi tapasztalatainkon tisz­tázódik a bennünket követő emberöltő hangulata, melyből — mint a virág a meleg­ágyból — kihajt a nem­zedékek világnézete. Ha visszaidézzük a múlt év eseményeit, azzal a meg- vigasztalódással zárhatjuk le a történet egy évi mérlegét, hogy a múlt esztendő sem röppent el fölöttünk haszon­talanul, megint tettünk egy lépést iparunk emelésére. A közös czélra törekvés kö­telességérzete ismét több és több szivben lángolt föl s igy remélhetjük, hogy évek ki­tartó küzdelme után meg­érjük azt az időt, a mikor kö­zönyösen, szűkkeblűn elzár- kozók nemlesznek közöttünk ott, a hol mindnyájunk boldogulása forog kockán. A »Vendéglősök Lapja« e boldo­gabb idők előharczosa s a mint a múltban minden tőle telhetőt el­követett e czélra, a nemes esz­mékben való egyesülésre, azon­képpen végzi ezután is szentnek tekintett missióját. Tehát az újévet köszöntve, kivánhat-e jobbat, mint azt, hogy a ránk virradt esztendőben mentői több istápolója legyen a »Vendég­lősök Lapja« buzgólkodásának. Ismerjék föl sokan a tőlünk lo­Szöv bogtatott zászló magasztosságát, leb kesedve sorakozzanak alá a magyar vendéglősök a maguk javára a ha­záért. Jó ügyünk sikere tegye bol­doggá, vidámmá a vendéglősök uj esztendejét! Iliász György. Egy pap a pinczérekröl? Baselban kis füzet került ki a sajtó alól, mely a pinczér-kérdéssel foglalkozik s a melynek a szerzője, Schmidt H. Frigyes evangélikus lelkész, jeles prédikátor, aki e könyv előszavában büszkén pinczér-papnak mondja magát. A könyv szerzője sok tudással, szere­tettel ecseteli a pinczérek szomorú helyzetét, mindenütt jelét adva, hogy a mit leír, közvetlen tapasztalásból ismeri és bogy a legtisztább ember- iszeretetet indítja a sebek, a valóban veszedelmes sebek föltárására. A miket elmond, előttünk, magyar vendéglősök előtt sem ismeretlen, mert hiszen a pinczérek sorsa mindenütt egyformán sanyarú; de hát a ne- meslelkii pap czélja nem is az, hogy a pinczéreket lepje meg zólai fejte­getésekkel, hanem az, hogy kihívja a nagyközönség figyelmét s az egész társadalmat mozgásba hozza a pinczérek segedelmére. Minthogy sikra lépése hatástalan nem marad, mert azt már a leg­tekintélyesebb német lapok is mél­tányolják, szükségesnek látjuk a pinczérpap könyvének tartalmát váz­latosan ismertetni. Azon kezdi, hogy bármely munkás­nak meg van éjjeli nyugalma, vasár­napi pihenője, addig a pinczér jó­részt mindkettőtől meg van rabolva. Mikor más örvendhet, nekik akkor is dolgozniok kell; nekik még arra sem marad idejük, hogy az Isten házába el ellátogassanak. A mily szabálytalan aztán a pin­czér munkája, olyan az-életmódja is. Kedélye nemvidulhat a társasétkezés örömein, össze-vissza, kapkodva kell ennie s legtöbbször a rossz maradék­ételeket. ge 3 oldalon. Mi lehetne más következése ennek, mint a test elsatnyulása. Érzéket­lenné válnak a nemesebb szórakozások iránt s a kártya és alkoholismus martalé­kaivá lesznek, mint ez a legifjabb nemze. déknél, a tanonczoknál, boriinknál, oly meg­döbbentő arányban mutatkozik. Nagy bajára van a pinczéreknek mun­kájuk díjazása, a borravaló, mert ez nemcsak megalázza őket, hanem arra indítja, hogy DOMINO SEC pezsgő. Versenyez nemcsak az összes hazai, de valamennyi kül­földi pezsgő gyártmánynyal is. Gyár: Velenczén, Fejérm. Központi iroda: Budapest. Vili. kerület iillni-nt fiO-ik szám AT búin i T^ajos,

Next

/
Thumbnails
Contents