Rákos Vidéke, 1923 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1923-03-11 / 10. szám

10 szám. asgqa ■IDggB 5 oldal Kérelem! Kérem a „Nagykaszinó“ könyvtárának | víváséit, hogy könyveiket két keddi napon, március hó 13-án és 20 án, délután 5—7 óráig, leltározás végett j adják be. Később hozott könyvek birság alá esnek. Nagy ; István könyvtáros. I Strelisky Sándor halála. Nagy veszteség érte a magyar \ fényképészetet. Egyik úttörője s legkiválóbb mestere Strelisky f Sándor váratlanul elhunyt Atyja, Strelisky Lipót műtermét vede át és emelte általánosan elismert színvonalra. Tökéletes szakértelme révén a legfelsőbb körök szállítója lett. Évtizedek éta becsült tagja volt Mátyá föld társadalmának. Szép villájá- ban a művészvilág Iegkiválobbjai fordultak meg s ott nevel­kedett Ligeti Juliska, a Nemzeti Színház kitűnő művésznője is. Strelisky Sándor gyászolói hatalmas seregében ott van ' ami népszerű fényképészünk, Strobl J. Nándor is, ki a meg­boldogultnak legkedvesebb tanítványa volt. Nem rég meg is hívta, hogy vegye át műtermének vezetését és Strobl csak azért késedelmeskedett, mert előbb rákosszentmihályi műtermét akarta értékesíteni és szakmabeli szabadalmainak Amerikában való értékesítését akarta bevárni. Strelisky készségesen egye­zett bele a halasztásba s maga is örömmel várta tanítványá­nak sikerét, de sajnos annak dicsőségében már nem osz­tozhatott. Halála igen széles körökben keit őszinte részvétet. Halálozás Cossa Ernő a m. kir. állami vasgyár ellenőre, tart. tüzér-főhadnagy, a hadiékitményes III. oszt. katonai éidemkereszt, az arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, « hadi ékitményes két Signum Laudis és a Károly-csapat­kereszt tulajdonosa február hó 20 án. 33 éves korában, a harctéren szerzett betegségében, váratlanul, hirtelen elhunyt, í^ákospalotán temették el Az elhunytban Fischer Győző, régi, érdemes lakostársunk unokaöccsét vesztette el. Kéménytüzek. A napokban kéménytüz támadt a vágó­hídon s majd a községháza épületében is. Csekélyebb riadalmon kívül, szerencsére, komolyabb baj nem történt és csakhamar elhárult minden veszedelem. Az Arany János Kör hírei. Az Arany János Kör f. hó 4-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartatta rendes évi közgyű­lését, amelyen a jelentések elhangzása után ismét megválasz­totta régi vezetőségét. 1 vezető : Urbanek László, II. vezető: Kertesy ignácz, III. vezető: Gerjessy Antal, pénztáros: Kertesy Aladár, könyvtáros: Szlavkovszky Sándor, jegyző: Gávay Béla és Orbán Antal, ellenői: Vadászy László, háznagy: Kt-rtesy Béla lett. — Az Arany János Kör március 15-et 18-án, vasárnap deli órakor ünnepli meg a polgári leányiskolá­ban Az ünnepi beszédet Uyörgy Lajos mondja, azonkívül György János, Orbán Antal és Szlavkovszky Sándor szaval­nak. Belépődíj nincs vendégeket szívesen lát a vezetőség. A Gyurkovics lányok előadását közkívánatra a jövő hónapban megismétlik. A vezetőség felhívja a Kör sakkozó tagjait, hogy nevezéseiket az újabb sakkversenyre még e hó folyamán juttassák a vezetőséghez A közelgő tavaszra való tekintettel a Kör megszervezte a turisztikai szakosztályt a szokásos kirándu'ások rendezésére. Az első nagyobb kirándulást a Vértes hegységben levő Gerecsére tervezik. A Kör felszólítja Rákosszentmihály és környéke irodalom és tudományok iránt* érdeklődő ifjúságát, hogy csatlakozásukkal segítsék elő annak hazafias és kulturális munkáját. Iskolai ünnepély a polgári fiúiskolában. A rákosszent­mihályi áll. s. róm. kath. polgári fiúiskola folyó hó 15-én d. e 10 órakor a közs. polg. leányiskola helyiségében Petőfi Sándor születésének századik évfordulója alkalmával ünnepélyt rendez. Kérjük az igen tisztelt szülőket és tanügybarátokat, hogy az iskolai ünnepélyen és az ezt követő szülői értekez­leten lehetőleg teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Igazgatóság. Dalkarok hangversenye. Nagyon érdekes es különleges hangversenyben lesz része közönségünknek március 17-én, szombaton. A kitűnő budapesti ,Szabadság“-da!kör rendez hangversenyt a Rákosszentmihályi önálló iparosok és keres­kedők köre dalkarával együtt. Az utóbbit ezúttal először vezeti a nyilvánosság előtt az uj karmester, Kiss Károly szfőv. énektanár. A hangversenyt, melyre értékes művészi programot j áll tának össze, a Nagykaszinóban tartják. Kezdete 8 órakor, \ utána pedig reggel 6 óráig táncmulatság következik. Jegyek ! ara 200 korona. Előre válthatók az iparoskör helyiségében, a ; Hausvater-vendéglőben. A nem mindennapi műélvezetet ígérő estély iránt már is élénk érdeklődés nyilvánul. György Lajos V6fS8SHÖt8l@ kiadóhivatalában Ára 250 K Meglepő ölesé oecasio dömperek, ruhák, blúzok és pongyolákban SCHEIBER SÁNDOR, IV., Egyetem n. 7. l-TM 0^*7 ET cz * P ö 8 za 1 ° n Budapest, IV. v CL Bécsi-utcza 5 szám. Félemelet, John Patrick János °^“érn8k. Mindennemű gépek, u. m.: gőzgép, arató, kaszáló, cséplő, motor, autó stb. Egészségügyi berendezé­sek, csatorná7ás, kutak, fürdő, központi fűtés, vízvezeték stb. Elektroteehnlka, csillárok, dinamók, motorok, viHamvilágitás berendezés stb. Épület» és müla- katos munkák vállalata. Találmányokat kidolgoz. Javítást jutányos ár mellett elvállal. Hívásra bárhova megyek. Cinkota-Sashalom, Viola-utca 8. szám. ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI angol gyapjúszövetek kereskedése BUDAPEST, IY., Yácii-utcza 25. Piarisía-uteza sarok. Állandó nagy raktár elsőrendű angol-, skót- és irlandi szövetekben valamint selyem- és egyéb bélésárukban. Azsur, plissé, gouvré, gombathuzas kézi- és mühimzés leggyorsabban és legju- tányosabban készül: Stem Erzsébet kelmefestő és vegytisztító intézetében Budapest, VII. ker>., Dohány-utcza 59. szám. FENYŐ és nzőrmeszalonja. Saját gyártmányú sziics- és szőrmeáruk a legnagyobb választékban. BUDAPEST, IV., TELEFON: 61-61. Váci-utca 10. I em. tmnés bo"‘ő o Urosshändler j. BuciIV. Semmelveis-utca 17. A legszebb készletek legfinomabb háló-, ebédlő-, uri- és szalon-berendezésekben. SHAMPOON a legjobb fej- és hajmosópor KISS LÁSZLÓ drogéria IV. Veres Pálné-utoza 10 Legfinomabb Stearin- és viaszgyertyák, tömjén, mecsesek kaphatók házi es templomi használatra Ecclesia egybázBövészetl és áruforgalmi r-.t. cégnél, Budapest, IT., ¥áci-ntea sz. Szarvas Imre és Társa. épület és tüzifakereskedők Mária- és Csömöri - at sarok Rakáron tart faragóit és fűrészelt erdélyi és felscmagyar- országi épületfát, deszkát minden méretben, azonkívül lécz, staffli, fenyőrud. Olcsó saluzási anyag, akácfakerités, oszlop stb. Fűrészelt import tűzifa házhoz szállítva kapható. NOEMI

Next

/
Thumbnails
Contents